Rozdíly v účetní závěrce podnikatelských subjektů v České republice

Vydáno: 15 minut čtení

Příspěvek se zabývá vymezením výrazných rozdílů v položkách účetní závěrky „běžných“ podnikatelských subjektů, podnikatelských subjektů typu bank a podnikatelských subjektů typu komerčních pojišťoven v České republice. Zkoumány budou základní součásti účetních závěrek a to rozvahy a výkazy zisku a ztráty. Rozdíly budou definovány jednak z obsahového hlediska jednotlivých položek rozvah a výkazů zisku a ztráty a jednak z formálního hlediska uspořádání těchto položek. Úroveň (podrobnost) tohoto zkoumání bude dána úrovní položek definovaných Ministerstvem financí ve formě příloh k jednotlivým vyhláškám pro příslušné uvedené typy účetních jednotek.

Rozdíly v účetní závěrce podnikatelských subjektů v České republice
Ing.
Jana
Gláserová
Dr.
V České republice Ministerstvo financí vymezuje a definuje v zásadě tři typy účetních jednotek, které se zabývají ryze podnikatelskou činností. Jedná se o „běžné“ podnikatelské subjekty, o podnikatelské subjekty typu bank a podnikatelské subjekty typu komerčních pojišťoven. Pro každý z těchto typů účetních jednotek Ministerstvo financí vydává příslušné vyhlášky, které obsahují zvláštní účetní postupy vyplývající převážně ze specifik předmětu činnosti uvedených účetních jednotek. Dopady těchto specifik jsou ve svém důsledku zobrazeny taktéž v jednotlivých částech účetní závěrky. Oproti tomu Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) i obecně přijímané účetní zásady USA (US GAAP) jsou platné pro všechny uvedené účetní jednotky bez ohledu na jejich velikost a předmět činnosti. Vyplývá to ze skutečnosti, že u kterékoli jednotky má určitá operace stejný ekonomický užitek a rizika. Účetnictví tedy musí odpovídat vlastnostem operací a nikoli druhu jednotky.
Účetní závěrka představuje finální výstup z účetnictví v podobě rozsáhlého uspořádaného komplexu informací potřebného pro všechny uživatele, ať interní nebo externí. Těmto uživatelům má jednoznačně poskytovat informace pro ekonomické rozbory, jež jsou základem pro různá rozhodování. Proto by měla být věnována náležitá pozornost jednak struktuře jednotlivých položek účetní závěrky a jednak obsahovému vymezení těchto položek. Důvodem je jednoduchá, snadná a srozumitelná orientace v jednotlivých částech účetní závěrky ze strany veškerých uživatelů účetních informací.
Účetnictví je v současném modelu postaveno na respektování jednotlivých účetních zásad. Proto také základní požadavek kladený na účetní závěrku je, aby podávala věrný a poctivý obraz o skutečnostec