Tvorba a rozpouštění rezerv - daňový pohled

Vydáno: 23 minut čtení

Tento příspěvek se věnuje problematice daňově účinných rezerv a možnostem jejich využití v podnikatelské praxi. Jde o zákonné rezervy, které jsou tvořené v souladu se zvláštními právními předpisy, především zákonem č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “). Konkrétně jde o rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost a tzv. ostatní rezervy.

Tvorba a rozpouštění rezerv - daňový pohled
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph. D.
PADIA, s.r.o.
 
DAŇOVÉ REZERVY
Do skupiny daňových rezerv patří rezervy výslovně předpokládané ZoR. Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů. O daňových rezervách pro zjištění základu daně z příjmů hovoří zejména v § 7, 9 a 10. Upravuje rezervy na pěstební činnost, na odbahnění rybníka, na sanaci pozemků dotčených těžbou a na vypořádání důlních škod a zejména v praxi hojně využívané rezervy na opravu hmotného majetku. Pokud účetní jednotka splní zákonné požadavky (viz dále), může vytvořit tuto rezervu jako daňově účinnou.
Využití rezerv je v praxi důležitou součástí řádně vedeného účetnictví. Vede jednak ke zreálnění potenciálních rizik a ztrát (včetně nákladů) a také se výsledný vliv na výsledek hospodaření rovnoměrně rozloží na delší období trvající nejistoty ohledně odhadovaných nákladů spojených s hrozícím rizikem. Pochopitelně jiné než zákonné rezervy mohou být podnikatelem také tvořeny, jak jsme uváděli v minulém příspěvku (Účetnictví v praxi č. 11/2013, str. 8), ale neovlivní základ daně. To se týká rezerv na rizika a ztráty, rezerv na daň z příjmů, na důchody a podobné závazky či na restrukturalizaci. Rezervy daňově neúčinné nejsou rezervami zákonnými a nemohou tak snížit daňový základ. Na konci roku se tedy zákonná rezerva (účtovaná na účtu 451) k daňovému základu nepřičítá, zatímco rezervy daňově neúčinné, účetně nazývané jako rezervy ostatní (nikoli ostatní podle ZoR), se do nákladů sice zaúčtují a účetní zisk se tak sníží, nicméně na konci roku se musí k daňovému základu přičíst.
Obecně není přitom nutné, aby účetní jednotka zároveň prostředky v příslušné výši např. deponovala na oddělený bankovní účet. Rezerva představuje vyčlenění části zdrojů (pasiv), nikoli vyčlenění finančních prostředků (aktiv). Složení finančních prostředků na vázaný účet je vyžadováno pouze ZoR. To se týká právě rezerv daňových. Povinnost skládat prostředky na samostatný účet byla zavedena novelou ZoR zákonem č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších