Zdanění ostatních příjmů

Vydáno: 25 minut čtení

Ostatními příjmy podle znění § 10 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9 ZDP. Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob zdanitelné peněžní a nepeněžní příjmy a přitom je poplatník nemůže zařadit ani mezi příjmy ze závislé činnosti, ani mezi příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, ani mezi příjmy z kapitálového majetku, resp. příjmy z pronájmu, zdaňují se tyto příjmy jako tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP. V příspěvku se zabýváme daňovým řešením vybraných ostatních příjmů podle tohoto ustanovení zákona.

Zdanění ostatních příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
Dílčím základem daně dle § 10 ZDP je vždy příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené pouze na jeho dosažení.
To znamená, že nelze uplatnit výdaje na zajištění a udržení příjmu, jako jsou např. odpisy hmotného majetku, rezervy na opravy hmotného majetku apod.
Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příslušný příjem, k tomuto rozdílu se nepřihlíží
-
nelze kompenzovat ztrátu z jednoho druhu příjmu se ziskem z druhého druhu příjmu. V rámci jednotlivého druhu příjmu však lze kompenzovat zisk dosažený z jednoho příjmu se ztrátou dosaženou z druhého příjmu.
Jednotlivé druhy příjmů vymezuje blíže pokyn GFŘ č. D-6 k § 10 odst. 4 ZDP. Jednotlivým druhem příjmů se rozumí např.:
*
příjem z prodeje nemovitostí,
*
příjem z prodeje movitých věcí,
*
příjem z prodeje cenných papírů ("CP"),
*
příjem z příležitostných činností,
*
příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí,
*
příjmy z převodu účasti na společnostech s r. o.,
*
další druhy podle § 10 odst. 1 ZDP.
Pro stanovení toho, zda jsou výdaje na dosažení příjmů spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 ZDP vyšší než příjem, se posuzuje každý jednotlivý druh příjmů samostatně.
Příjem zdaňovaný podle § 10 ZDP nevchází do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti za účelem stanovení záloh na daň z příjmů se vyloučí podle § 38a odst. 1 příjmy a výdaje podle § 10 ZDP.
Podle § 38g odst. 1 ZDP
podává daňové přiznání fyzická osoba, jejíž roční příjmy přesáhly 15 000 Kč,
pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Pokud tedy bude mít fyzická osoba pouze příjmy zdaňované podle § 10 ZDP do výše 15 000 Kč ročně, nebude muset fyzická osoba podat daňové přiznání a tyto příjmy tak nebudou zdaněny.
Pokud bude mít fyzická osoba příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho plátce nebo postupně od více plátců daně a nebude mít jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč ročně (s vyloučením příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně), nepodává fyzická osoba daňové přiznání. Z toho vyplývá, že
pokud bude mít fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti další zdanite