Automobil v podnikání - vyřazení

Vydáno: 28 minut čtení

Potřetí a naposled se podíváme na účetně daňové peripetie automobilů v podnikání. Začali jsme jejich pořízením, následovala problematika používání automobilů, a tak se nyní přirozeně dostáváme k jejich vyřazení. Důvodů sice může být celá řada, z nich ale v praxi převažuje obvykle následujících šest, na které se proto zaměříme: prodej, vklad, vyřazení v důsledku škodní události, likvidace, darování a přeřazení do osobního užívání (což se týká pouze fyzických osob). Postupně se na tato nejčastější vyřazení automobilů podíváme z hlediska účetního, daní z příjmů, DPH a tentokrát také daně silniční, kde někdy firmy draze chybují. Hovoříme-li o automobilu v podnikání, pak máme zpravidla na mysli jeho aktivní využívání pro interní nebo externí potřeby dané firmy (zejména k přepravě materiálu a lidí k zákazníkům). Čemuž odpovídá jejich zařazení do účetní kategorie majetku - dlouhodobý hmotný majetek ("DHM") - na což se proto nyní omezíme.

Automobil v podnikání - vyřazení
Ing.
Martin
Děrgel
 
VYŘAZENÍ AUTOMOBILU V ÚČETNICTVÍ
Vše podstatné se dozvíme z bodu 5.4.
Českého účetního standardu pro podnikatele ("ČÚS") č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Sice nejde o závazný předpis, ale postup podle něj je bezpečný a nevyvolá konflikt se správcem daně. Podle § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), se podnikatelé mohou odchýlit od standardů, ale jednak pouze pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, a jednak každou takovouto odchylku a její důvody musejí uvést v příloze účetní závěrky.
Ve zmíněném bodě ČÚS č. 013 se praví, že vyřazení DHM se uskutečňuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem do jiné obchodní společnosti či družstva, v důsledku škody nebo manka a převodem z podnikání do osobního užívání.
Vyřazení odpisovaného DHM se účtuje
na vrub příslušného účtu účtové skupiny 08 - Oprávky k DHM (v případě automobilů se v praxi z historických důvodů využívá účet 082) a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 02 - DHM odpisovaný (obvykle účet 022).
Zůstatková cena odpisovaného DHM se účtuje
zejména na vrub příslušného účtu účtových skupin:
a)
54 - Jiné provozní náklady v případě prodeje (obvykle účet 541-Zůstatková cena prodaného DHM), bezúplatného převodu (účet 543-Dary), manka nebo škody (účet 549-Manka a škody, případě 582-Škody),
b)
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů v případě likvidace (zpravidla se přitom uplatní účet 551-Odpisy DHM),
c)
36 - Závazky ke společníkům (...) v případě vkladu do jiné obchodní společnosti nebo družstva (resp. jak vyplývá z ČÚS č. 012 - Změny vlastního kapitálu, tak se uplatní účet 378-Jiné pohledávky), a
d)
49 - Individuální podnikatel v případě převodu z podnikání do osobního užívání (obvykle účet 491)
a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 08 - Oprávky k DHM.
Dodejme, že účetní zůstatková cena (dále jen "účetní ZC") - coby rozdíl mezi oceněním majetku a oprávkami (tj. úhrnem účetních odpisů) - se při prodeji movitých věcí uplatňuje do nákladů již při splnění dodávky, tedy dnem dodání, bez ohledu na přechod vlastnických práv (například i při tzv. výhradě vlastnictví).
PŘÍKLAD
Prodej automobilu (DHM)
Společnost Dopravce, s. r. o., (plátce DPH) v roce 2010 koupila nákladní automobil za 1 mil. Kč + DPH, kterou si plně nárokovala k odpočtu. V srpnu 2013 toto vozidlo prodala za 300 000 Kč + DPH 63 000 Kč, a to na 3 měsíční splátky á 121 000 Kč. Přičemž byla sjednána tzv. výhrada vlastnictví, díky níž přejde vlastnické právo na kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny. Oprávky k tomuto autu k datu prodeje činily 800 000 Kč.
 +----------+--------------------------------------------+-------------+-----+-----+-----------+ | Datum  |      Popis účetního případu      | Částka v Kč | MD | D | Účetní ZC | +----------+--------------------------------------------+-------------+-----+-----+-----------+ | srpen 13 | Počáteční účetní stavy před prodejem    |       | –  | –  | 200 000  | |     | automobilu:                |       |   |   |      | |     | * Ocenění pořizovací cenou         | 1 000 000  | –  | 022 |      | |     | * Úhrn účetních odpisů (oprávky)      |  800 000  | 082 | –  |      | | srpen 13 | Dodání automobilu, celková prodejní cena, |  363 000  | 311 | –  | 200 000  | |     | z toho:                  |       |   |   |      | |     | * Cena bez DPH               |  300 000  | –  | 641 |      | |     | * 21 % DPH                 |  63 000  | –  | 343 |      | | srpen 13 | Doúčtování účetní ZC do nákladů      |  200 000  | 541 | 082 | 0     | |     | prodaného DHM               |       |   |   |      | | srpen 13 | Vyřazení prodaného automobilu z účetnictví | 1 000 000  | 082 | 022 | –     | | srpen 13 | První splátka prodejní ceny automobilu   |  121 000  | 221 | 311 | –     | | září 13 | Druhá splátka prodejní ceny automobilu   |  121 000  | 221 | 311 | –     | | říjen 13 | Třetí (poslední) splátka prodejní ceny   |  121 000  | 221 | 311 | –     | |     | automobilu                 |       |   |