Hospodářský rok jako účetní a zdaňovací období právnických osob

Vydáno: 16 minut čtení

Bezpochyby základním účetním a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, nicméně hospodářský rok je pro řadu právnických osob lákavým, na druhou stranu však poněkud neznámým pojmem. Co nás čeká v případě, pokud chceme přejít z kalendářního roku na hospodářský rok, na co se připravit v samotném hospodářském roce, případně v souvislosti s návratem ke kalendářnímu roku, rozebereme právě v tomto článku. Zaměříme se zejména na výhody a nevýhody obou nejpoužívanějších období a částečně také na problematiku přechodového období mezi nimi.

Hospodářský rok jako účetní a zdaňovací období právnických osob
Ing.
Ivana
Pilařová
 
MOŽNOST VOLBY ÚČETNÍHO A ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ
Účetní období a zdaňovací období jsou dva různé pojmy, které mohou, ale nemusejí být spolu totožné. Účetní období je definováno v § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), zdaňovací období je pak definováno v § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"). V případě jak kalendářního, tak i hospodářského roku si můžeme být jisti shodou účetního a zdaňovacího období, to však již nemusí platit pro přechodové období mezi oběma obdobími, které může být delší nebo kratší než 12 měsíců.
Právě toto kratší období je sice obdobím účetním, není však obdobím zdaňovacím, přestože se po jeho ukončení podává daňové přiznání (§ 38m odst. 3 ZDP). V těchto případech se daňové přiznání podává do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kam spadá den předcházející prvnímu dni hospodářského roku nebo kalendářního roku při změně účetního období. S účetními obdobími, která nejsou zdaňovacími obdobími, jsou spojeny specifické problémy uplatňování některých daňových nástrojů - odpisy, rezervy, opravné položky k pohledávkám, které v případě "klasických" účetních a zdaňovacích období neznáme.
 
OZNÁMENÍ ZMĚNY ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ SPRÁVCI DANĚ
Účetní jednotky, které jsou podnikateli a chtějí přejít na účetní období hospodářského roku, musejí toto své rozhodnutí oznámit správci daně. Oznám