Převod podnikání OSVČ na s. r. o.

Vydáno: 27 minut čtení

Přestože právních forem podnikání je celá řada, v praxi převažují dvě varianty - podnikání fyzické osoby neboli tzv. osoba samostatně výdělečně činná ("OSVČ") a společnost s ručením omezeným ("s. r. o."). Obecně lze říci, že varianta OSVČ je spíše vhodná pro poměrně málo rizikové a méně rozsáhlé podnikatelské aktivity zvládané jednotlivcem. Zatímco s. r. o. je předurčena pro riskantnější a rozsáhlejší činnosti vyžadující souhru více osob. Zpravidla proto lidé se zájmem o podnikání začínají nejprve jako OSVČ a poté - co naberou zkušenosti a zorientují se v podnikatelské "džungli" - se rozrůstají do právnické osoby, nejčastěji právě s. r. o.

Převod podnikání OSVČ na s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
 
VÝHODY A NEVÝHODY OBOU FOREM PODNIKÁNÍ
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se přitom rozumí jak OSVČ (s oprávněním živnostenským nebo jiným podle zvláštních předpisů anebo tzv. zemědělský podnikatel), tak i s. r. o. Obě tyto formy podnikání mají světlé i stinné st-radekánky, uveďme si vždy pět základních z nich:
*
Výhody OSVČ:
*
jednoduché, rychlé a levné zahájení činnosti a jeho následných změn, není nutný žádný vklad,
*
málo právních regulací provozu, minimum veřejně dostupných údajů o podnikateli (zisk je skrytý),
*
není nutno (ale lze) vést účetnictví, dokonce je možno uplatnit poměrně vysoké výdajové paušály,
*
příjmy a výdaje z podnikání je možno částečně převést na spolupracující osoby (manželku, děti...),
*
obchodní majetek je přímo ve vlastnictví dotyčného podnikatele a stává se tak předmětem dědictví.
*
Nevýhody OSVČ:
*
vysoké podnikatelské riziko (ručení celým majetkem občana, potažmo manželů),
*
časové přetížení a značný st-radekes pro nutnost zpravidla plné osobní účasti,
*
obtížnější přístup k bankovním úvěrům a větším veřejným zakázkám,
*
veškerý podnikatelský zisk podléhá poměrně značným pojistným odvodům,
*
zdání "malosti" v očích některých obchodních partnerů a zákazníků.
*
Výhody s. r. o.:
*
společník ručí jen do výše úhrnu všech nesplace ných vkladů, jistá míra jeho anonymity,
*
lze založit i jedinou osobou (fyzickou nebo práv nickou) a všemožně začleňovat do holdingu apod.,
*
může takto společně podnikat více osob, a to s do hodnutým rozdílným vlivem na chod firmy,
*
řada právních i daňových variant čerpání vyděla ných firemních peněz (odměna za činnost společ níka, jednatele nebo člena dozorčí rady, mzda za závislou práci, podíly na zisku, půjčky, pronájem apod.),
*
poměrně snadný převod obchodních podílů (tj. prodej firmy), který může být osvobozen od daně.
*
Nevýhody s. r. o.:
*
povinný základní
kapitál
(alespoň 200 000 Kč) a rezervní fond ze zisku (10 % základního kapitálu),
*
je nutno vést účetnictví, a tak se zdaňují i nerealizované zisky (neuhrazené pohledávky, kursové zisky),
*
významný zákaz konkurence pro jednatele a jisté riziko jejich hmotné odpovědnosti vůči věřitelům,
*
více právní regulace, pro některá rozhodnutí je nutný notář, úč