Rozdělení výsledku hospodaření

Vydáno: 20 minut čtení

Vlastní kapitál představuje bohatství firmy. Jeho součástí je také výsledek hospodaření, tedy dosažený zisk nebo ztráta za minulé účetní období. O rozdělení výsledku hospodaření je možné účtovat jen na základě písemného rozhodnutí statutárního orgánu společnosti. Jaké jsou možnosti rozdělení výsledku hospodaření v různých typech podnikatelských subjektů?

Rozdělení výsledku hospodaření
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ
Výsledek hospodaření za běžné účetní období se vyčíslí jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Kladná hodnota představuje zisk a záporná hodnota je ztrátou. Po transformaci účetního zisku na základ daně se vypočítá daň z příjmů a zaúčtuje se do nákladů. Tímto krokem se zajistí, aby ve Výkazu zisku a ztráty a v Rozvaze figuroval zisk po zdanění. Tento výsledek hospodaření, který nalezneme ve jmenovaných výkazech, není zatím zachycen na žádném účtu. Teprve po otevření účetních knih na počátku nového účetního období je výsledek hospodaření (zisk po zdanění) zachycen ve prospěch účtu 431 nebo ztráta na vrub účtu 431.
Na účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení setrvá zaúčtovaná částka pouze dočasně, než valná hromada rozhodne a schválí rozdělení zisku (odtud název účtu "ve schvalovacím řízení"). Jak říká Český účetní standard pro podnikatele č. 018 -Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účet 431 nesmí mít na konci účetního období zůstatek. Částka, která je na něj převedena na počátku období, musí být celá přeúčtována podle jejího rozdělení. Pokud po rozdělení zisku zůstane nějaká částka nepoužita, musí být převedena na účet 428-Nerozdělený zisk tak, aby se účet 431 vynuloval a byl připraven pro zachycení výsledku hospodaření dalšího účetního období.
Schéma
Schematicky lze účtování o rozdělení výsledku hospodaření na účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení znázornit následovně:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2487.jpg
Legenda:
 +-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+ | Označení ve schématu |                 Účetní operace                  | MD | D | +-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+ | a           | Převod počátečního zůstatku ztráty na účet 431                  | 431 | 701 | | b           | Převod počátečního zůstatku zisku na účet 431                   | 701 | 431 | | 1           | Příděl ze zisku do rezervního fondu                        | 431 | 421 | | 2           | Nárok společníků na podíl na zisku (společnost musí srazit daň z příjmů z tohoto | 431 | 364 | |            | podílu aktuálně ve výši 15 %)                           |   |   | | 3           | Převod zbytku zisku na účet „Nerozdělený zisk“                  | 431 | 428 | | 4           | Pohledávka za společníky při úhradě ztráty                    | 354 | 431 | | 5           | Převod zůstatku ztráty na účet „Neuhrazená ztráta“                | 429 | 431 | +---------------