Rozdělení výsledku hospodaření

Vydáno: 20 minut čtení

Vlastní kapitál představuje bohatství firmy. Jeho součástí je také výsledek hospodaření, tedy dosažený zisk nebo ztráta za minulé účetní období. O rozdělení výsledku hospodaření je možné účtovat jen na základě písemného rozhodnutí statutárního orgánu společnosti. Jaké jsou možnosti rozdělení výsledku hospodaření v různých typech podnikatelských subjektů?

Rozdělení výsledku hospodaření
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ
Výsledek hospodaření za běžné účetní období se vyčíslí jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Kladná hodnota představuje zisk a záporná hodnota je ztrátou. Po transformaci účetního zisku na základ daně se vypočítá daň z příjmů a zaúčtuje se do nákladů. Tímto krokem se zajistí, aby ve Výkazu zisku a ztráty a v Rozvaze figuroval zisk po zdanění. Tento výsledek hospodaření, který nalezneme ve jmenovaných výkazech, není zatím zachycen na žádném účtu. Teprve po otevření účetních knih na počátku nového účetního období je výsledek hospodaření (zisk po zdanění) zachycen ve prospěch účtu 431 nebo ztráta na vrub účtu 431.
Na účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení setrvá zaúčtovaná částka pouze dočasně, než valná hromada rozhodne a schválí rozdělení zisku (odtud název účtu "ve schvalovacím řízení"). Jak říká Český účetní standard pro podnikatele č. 018 -Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účet 431 nesmí mít na konci účetního období zůstatek. Částka, která je na něj převedena na počátku období, musí být celá přeúčtována podle jejího rozdělení. Pokud po rozdělení zisku zůstane nějaká částka nepoužita, musí být převedena na účet 428-Nerozdělený zisk tak, aby se účet 431 vynuloval a byl připraven pro zachycení výsledku hospodaření dalšího účetního období.
Schéma
Schematicky lze účtování o rozdělení výsledku hospodaření na účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení znázornit následovně:
Legenda:
 +-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+ | Označení ve schématu |                 Účetní operace                  | MD | D | +-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+ | a           | Převod počátečního zůstatku ztráty na účet 431                  | 431 | 701 | | b           | Převod počátečního zůstatku zisku na účet 431                   | 701 | 431 | | 1           | Příděl ze zisku do rezervního fondu                        | 431 | 421 | | 2           | Nárok společníků na podíl na zisku (společnost musí srazit daň z příjmů z tohoto | 431 | 364 | |            | podílu aktuálně ve výši 15 %)                           |   |   | | 3           | Převod zbytku zisku na účet „Nerozdělený zisk“                  | 431 | 428 | | 4           | Pohledávka za společníky při úhradě ztráty                    | 354 | 431 | | 5           | Převod zůstatku ztráty na účet „Neuhrazená ztráta“                | 429 | 431 | +-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------+-----+-----+ 
Uvedené účtování o rozdělování zisku je typické pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Jak je to tedy s rozdělováním hospodářského výsledku v různých typech společností?
 
Akciová společnost
Akciové společnosti účtují o výsledku hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady. Jaké jsou jejich možnosti účtování o zisku a ztrátě? Ztrátu mohou převést na účet 429-Neuhrazená ztráta z minulých let (MD 429/D 431), uhradit ji z rezervního fondu (MD 421/D 431) nebo ztrátu uhradit z ostatních fondů tvořených ze zisku (MD 423, 424/D 431).
PŘÍKLAD
Akciová společnost měla v minulém účetním období ztrátu 300 000 Kč. Valná hromada rozhodla o jejím vypořádání následujícím způsobem:
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Převod počátečního zůstatku ztráty na účet 431           |  300 000   | 431   | 701  | | Úhrada z rezervního fondu                     |  20 000   | 421   | 431  | | Úhrada ze zisku minulých let                    |  100 000   | 428   | 431  | | Snížení základního kapitálu                    |  100 000   | 419   | 431  | | Zbytek ztráty neuhrazen                      |  80 000   | 429   | 431  | | Zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku    |  100 000   | 411   | 419  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ 
Účet 431 musí mít po provedení těchto účetních operací nulový zůstatek.
Pokud je vytvořen zisk, je nejprve nutné rozhodnout o přídělu do rezervního fondu (MD 431/D 421). Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"), má akciová společnost povinnost v prvním roce, ve kterém vykáže zisk, přidělit do rezervního fondu 20 % ze zisku, ale nemusí více než 10 % ze základního kapitálu. V dalších letech má povinnost přidělit do rezervního fondu nejméně 5 % ze zisku. Stanovy společnosti mohou určit i vyšší příděl, pak je třeba postupovat v souladu se zákonem podle stanov. Příděly provádí společnost do té doby, dokud rezervní fond nedosáhne minimálně 20 % základního kapitálu. Stanovy opět mohou určit vyšší procento. Rezervní fond smí být použit pouze k úhradě ztráty společnosti.
Zisk může být dále využit pro příděly do ostatních fondů tvořených ze zisku (MD 431/D 423, 424), na výplatu dividend akcionářům, kdy je zatím stále nutné odvést finančnímu úřadu srážkovou daň ve výši 15 % (přiznání dividend akcionářům: MD 431/D 364, srážková daň 15 %: MD 364/D 342), převedení zisku na účet 428-Nerozděle-ný zisk minulých let (MD 431/D 428) nebo uhrazení případné ztráty na účtu 429 (MD 431/D 429). Akciová společnost se může také rozhodnout zvýšit své bohatství, tedy základní
kapitál
(účet 411-Základní
kapitál
). Dokud není zvýšení zapsáno v obchodním rejstříku, účtuje se nejprve na účet 419-Změny základního kapitálu (rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: MD 431/D 419). Následně po zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné účtovat na účet Základní
kapitál
(MD 419/D 411).
Jestliže na konci účetního období účetní jednotka zjistí, že vytvořila zisk, má povinnost vypočítat daň z příjmů právnických osob, zaúčtovat ji, převést konečný zůstatek nákladového účtu 591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná na účet 710. Zaúčtování závazku zaplatit daň z příjmů se provede na stranu MD účtu 591 a D účtu 341. Převedení konečného zůstatku nákladového účtu pak na MD účtu 710 a D účtu 591. Operace se uzavře zaúčtováním konečného stavu účtu 710-Účet zisku a ztráty (MD 710/D 702).
 
Společnost s ručením omezeným
Také společnosti s ručením omezeným účtují o rozdělení výsledku hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady. O dosažené ztrátě účtují stejným způsobem jako akciové společnosti:
 +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ |            Účetní operace             |  MD   | D | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ | Převedení ztráty na účet 429-Neuhrazená ztráta z minulých let | 429    | 431 | | Uhrazení ztráty z rezervního fondu               | 421    | 431 | | Uhrazení ztráty z ostatních fondů tvořených ze zisku      | 423, 424 | 431 | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+
V případě dosažení zisku rozhoduje společnost s ručením omezeným opět nejdříve o přídělu do rezervního fondu (MD 431/D 421). Podle ObchZ mají společnosti s ručením omezeným povinnost po prvním roce, ve kterém vytvoří zisk, přidělit do rezervního fondu 10 % ze zisku, ale nemusí více než 5 % ze základního kapitálu. V dalších letech mají povinnost přidělit do rezervního fondu nejméně 5 % ze zisku. Příděly společnost provádí do té doby, dokud rezervní fond nedosáhne minimálně 10 % základního kapitálu. Rezervní fond ve výši dané zákonem lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.
Společnosti s ručením omezeným mohou dále provést příděly do ostatních fondů tvořených ze zisku, např. do sociálního fondu (MD 431/D 424). Může být také vyplacen podíl na zisku společníkům, kdy je třeba počítat se srážkovou daní ve výši 15 % (podíly na zisku: MD 431/D 364, srážková daň 15 %: MD 364/D 342). Zbytek zisku může být stejně jako u akciových společností převeden na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let (MD 431/D 428). Také uhrazení případné ztráty na účtu 429-Neuhrazená ztráta z minulých let by se účtovalo stejným způsobem (MD 431/D 429).
PŘÍKLAD
Společnost s ručením omezeným dosáhla v minulém účetním období zisku ve výši 3 500 000 Kč. Valná hromada rozhodla o jeho rozdělení způsobem, který odpovídá následujícím účetním operacím:
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Převod počátečního zůstatku zisku na účet 431           | 3 500 000   | 701   | 431  | | Rozdělení výsledku hospodaření                   | 3 500 000   | 431   | –   | | Příděl do rezervního fondu                     |  175 000   | –    | 421  | | Příděl do sociálního fondu                     |  475 000   | –    | 424  | | Předpis dividend společníkům                    | 1 000 000   | –    | 364  | | Úhrada ztráty minulých let                     |  350 000   | –    | 429  | | Zvýšení základního kapitálu                    | 1 000 000   | –    | 419  | | Zbytek zisku nerozdělen                      |  500 000   | –    | 428  | | Předpis srážkové daně z dividend                  |  150 000   | 364   | 342  | | Výplata dividend společníkům                    |  850 000   | 364   | 221  | | Odvod srážkové daně                        |  150 000   | 342   | 221  | | Zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku    | 1 000 000   | 419   | 411  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
Účet 431 musí mít po provedení těchto účetních operací nulový zůstatek.
Poznámka:
Jak je to s označením účtu Ostatní fondy v tomto příspěvku? Účet Ostatní fondy je zde uváděn pod číselným označením 424. Původní číselné označení účtu 427 nově přisuzuji účtu Jiný nerozdělený výsledek hospodaření minulých let. S účinností od 1. ledna 2013 byl do vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU"), doplněn nový § 15a s názvem Výsledek hospodaření minulých let. Podle něho položka rozvahy A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. V praxi se lze setkat s různými přístupy k volbě označení příslušného syntetického účtu. Například se pro tuto novou položku využije "volný" účet 425 nebo 426, nebo se stávající účet 427-Ostatní fondy přečísluje na 424 a pro účet Jiný výsledek hospodaření minulých let se využije takto uvolněný účet 427 tak, jako v tomto příspěvku.
 
Tichý společník
Tichý společník je osoba, která poskytuje podnikateli v rámci smlouvy o tichém společenství určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání. Podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku (po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu) vyplývajícího z podílu tichého společníka na výsledku podnikání. Podíl na zisku tichého společníka je stanoven na základě výsledků účetní závěrky podnikatelského subjektu a v souladu se smlouvou o tichém společenství.
PŘÍKLAD
Společnost Mamenato, s.r.o., má volné peněžní prostředky a rozhodla se uzavřít se společností Potrebujemepenize, s.r.o., smlouvu o tichém společenství a podílet se na jejím podnikání částkou 800 000 Kč, kterou převedla na jejich účet. Smlouva byla uzavřena na dobu dvou let a jsou v ní sjednány následující podmínky:
*
Roční podíl na zisku činí 15 %, splatný do 30 dnů po schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
*
Podíl na ztrátě činí rovněž 15 % z vykázané ztráty, maximálně do výše vložených peněžních prostředků.
Společnost Potrebujemepenize, s.r.o., vykázala za první sledované účetní období disponibilní zisk ve výši 3 mil. Kč a o jeho rozdělení rozhodla takto:
*
5 % přidělila rezervnímu fondu,
*
15 % tichému společníkovi,
*
80 % do nerozděleného zisku minulých let.
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Vklad tichého společníka                      |  800 000   | 221   | 479  | | Převod zisku do výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení    | 3 000 000   | 701   | 431  | | Příděl zákonnému rezervnímu fondu                 |  150 000   | 431   | 421  | | Předpis podílu tichému společníkovi                |  450 000   | 431   | 364  | | Převod do nerozděleného zisku minulých let             | 2 400 000   | 431   | 428  | | Zúčtování srážkové daně                      |  67 500   | 364   | 342  | | Odvod daně                             |  67 500   | 342   | 221  | | Výplata podílu tichému společníkovi                |  382 500   | 364   | 221  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
V dalším účetním období společnost Potrebujemepenize, s.r.o., vykázala ztrátu ve výši 200 000 Kč, o které bylo rozhodnuto takto:
*
15 % předepsat k úhradě tichému společníkovi formou snížení jeho vkladu,
*
20 % uhradit ze zákonného rezervního fondu,
*
65 % snížit nerozdělený zisk minulých let.
Vzhledem k tomu, že společnost vykázala ztrátu, rozhodl se tichý společník, že ze společnosti vystoupí.
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Převod ztráty do výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení    |  200 000   | 431   | 701  | | Předpis úhrady tichému společníkovi                |  30 000   | 354   | 431  | | Úhrada ztráty ze zákonného rezervního fondu            |  40 000   | 421   | 431  | | Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let          |  130 000   | 428   | 431  | | Snížení vkladu tichého společníka o podíl na ztrátě        |  30 000   | 479   | 354  | | Vrácení zbývající části vkladu tichému společníkovi        |  770 000   | 479   | 221  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
 
Komanditní společnost
Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).
Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, stano-ví-li tak společenská smlouva. Na úhradu ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které již byly společností vyplaceny. Postup účtování bude stejný jako v předchozích případech. Převedení ztráty na účet 429-Neuhrazená ztráta z minulých let se zaúčtuje ve prospěch účtu 429 a na vrub účtu 431. Předepsání ztráty k úhradě společníkům (kdy vzniká pohledávka za společníky) bude účtováno ve prospěch účtu 354 a na vrub účtu 431.
Rozdělení zisku se řídí podle ObchZ a podle společenské smlouvy. Zisk se rozdělí na část připadající společnosti a část připadající komplementářům. Rozdělení se uskuteční poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Část zisku, která připadla společnosti, se zdaní daní z příjmů právnických osob (19 %). Zbytek se rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru splacených vkladů. Podíly na zisku jsou zdaňovány srážkovou daní, která činí 15 %. Část zisku připadající komplementářům se mezi ně rozdělí rovným dílem, nevy-plývá-li ze společenské smlouvy něco jiného. Komplementáři zisk zdaní daní z příjmů ve svém daňovém přiznání.
 +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ |            Účetní operace             |  MD   | D | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ | Podíl komplementářů na zisku                  | 596    | 364 | | Daň z příjmů komanditní společnosti              | 591    | 341 | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+
PŘÍKLAD
Komanditní společnost má základní
kapitál
ve výši 600 000 Kč, podílejí se na něm dva komanditisté, pan Smělý vkladem 400 000 Kč, pan Hodný vkladem 200 000 Kč. Dalšími společníky jsou dva komplementáři, pan Malý a pan Veselý. Společenská smlouva neobsahuje zvláštní ujednání o rozdělení zisku, bude tedy rozdělen rovným dílem.
A - Účetní operace související s rozdělením zisku na komplementáře a společnost:
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Převod konečných stavů nákladových účtů              |  80 000   | 710   | 5xx  | | Převod konečných stavů výnosových účtů               |  500 000   | 6xx   | 710  | | Výsledek hospodaření připadající na komplementáře         |  210 000   | 596   | 364  | | Daň z výsledku hospodaření, připadající na společnost (19 %)    |  39 900   | 591   | 341  | | Převod účtu 596                          |  210 000   | 710   | 596  | | Převod účtu 591                          |  39 900   | 710   | 591  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
Disponibilní zisk činí 170 100 Kč.
B - Účetní operace související s rozdělením zisku komanditistům:
V následujícím účetním období schválila valná hromada přiznání podílu na zisku komanditistům v poměru k vloženým vkladům. Podíly byly zdaněny srážkovou daní (15 %), proplaceny z účtu a daň byla uhrazena z běžného účtu. Pro účet 364 bylo použito analytické členění.
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení         |  170 100   | 701   | 431  | | Podíl na zisku pana Smělého                    |  113 400   | 431   | 364.Sm | | Podíl na zisku pana Hodného                    |  56 700   | 431   | 364.Ho | | Srážková daň podílu pana Smělého                  |  17 010   | 364.Sm | 342  | | Srážková daň podílu pana Hodného                  |   8 505   | 364.Ho | 342  | | Výplata podílu panu Smělého                    |  96 390   | 364.Sm | 221  | | Výplata podílu panu Hodného                    |  48 195   | 364.Ho | 221  | | Odvod srážkové daně                        |  25 515   | 342   | 221  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
 
Veřejná obchodní společnost
Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. U veřejné obchodní společnosti je způsob zdanění výsledku hospodaření zcela odlišný od předchozích případů. Po výpočtu hrubého výsledku hospodaření (tj. před zdaněním) se tato částka rozdělí mezi společníky podle společenské smlouvy. Společníci tento podíl na zisku již zdaňují sami. Veřejná obchodní společnost má vlastně po vyplacení podílů, které zaúčtuje do nákladů, nulový výsledek hospodaření, takže účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení vůbec nepoužívá.
 +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ |            Účetní operace             |  MD   | D | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ | Nárok společníků na podíl na výsledku hospodaření       | 596    | 364 | | Výplata podílu                         | 364    | 221 | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+
O případné ztrátě se účtuje ještě před uzavřením účetních knih. Podle ObchZ nesou společníci ztrátu rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Předepsání ztráty k úhradě společníkům (vznik pohledávky za společníky a současně snížení nákladů) se zaúčtuje ve prospěch účtu 354 a na vrub účtu 596. Účet 596 se při závěrce převede na účet 710-Účet zisku a ztráty (MD 596/D 710).
Veškerý zisk je nejprve převáděn společníkům ve formě závazku na účet 364, odtud může být převeden na další účty. Podle ObchZ se zisk dělí mezi společníky rovným dílem, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Jestliže je společníkem fyzická osoba, zdaní zisk daní z příjmů fyzických osob. Společník - právnická osoba - zisk převede do svého základu daně z příjmů právnických osob. Veřejná obchodní společnost sama za sebe žádnou daň z příjmu neodvádí. Převod podílů na zisku společníkům se zaúčtuje jako závazek za společníky souvztažně s nákladovým účtem 596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (MD 596/D 364). Při účetní závěrce se účet 596 převede na účet 710 (MD 710/D 596). Zisk se také může převést do fondů tvořených ze zisku (MD 364/D 421, 424) nebo ponechat nerozdělený jeho převodem na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let (MD 364/D 428).
PŘÍKLAD
Společníci veřejné obchodní společnosti pan Uvážlivý a pan Rozvážný předpokládají, že společnost dosáhne zisku ve výši 100 000 Kč. Rozhodli tak o vyplacení zálohy na podíl na zisku k 30. červnu.
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Výplata zálohy na podíl ze zisku pana Uvážlivého          |  50 000   | 355.Uv | 221  | | Výplata zálohy na podíl ze zisku pana Rozvážného          |  50 000   | 355.Ro | 221  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ 
Na konci účetního období bylo zjištěno, že výsledek hospodaření dosáhl výše 120 000 Kč.
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Počáteční stav pohledávky z titulu výplaty zálohy na zisku     |  100 000   | 355   | –   | | Přiznání podílu na zisku panu Uvážlivému              |      60 000   | 596   | 364.Uv | | Přiznání podílu na zisku panu Rozvážnému              |  60 000   | 596   | 364.Ro | | Zúčtování vyplacené zálohy u pana Uvážlivého            |  50 000   | 364.Uv | 355.Uv | | Zúčtování vyplacené zálohy u pana Rozvážného            |  50 000   | 364.Ro | 355.Ro | | Doplatek podílu na zisku panu Uvážlivému (v dalším účetním období) |  10 000   | 364.Uv | 221  | | Doplatek podílu na zisku panu Rozvážnému (v dalším účetním období) |  10 000   | 364.Ro | 221  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ 
Jak by se změnilo účtování, pokud by na konci účetního období bylo zjištěno, že výsledek hospodaření dosáhl výše nižší, než byla vyplacená záloha, například 90 000 Kč?
 +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ |             Účetní operace              | Částka v Kč  |  MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+ | Počáteční stav pohledávky z titulu výplaty zálohy na zisku     |  100 000   | 355   | –   | | Přiznání podílu na zisku panu Uvážlivému              |  45 000   | 596   | 364.Uv | | Přiznání podílu na zisku panu Rozvážnému              |  45 000   | 596   | 364.Ro | | Zúčtování vyplacené zálohy u pana Uvážlivého            |  45 000   | 364.Uv | 355.Uv | | Zúčtování vyplacené zálohy u pana Rozvážného            |  45 000   | 364.Ro | 355.Ro | | Vrácení přeplatku podílu na zisku panem Uvážlivým         |   5 000   | 221   | 355.Uv | | (v dalším účetním období)                     |        |     |    | | Vrácení přeplatku podílu na zisku panem Rozvážným         |   5 000   | 221   | 355.Ro | | (v dalším účetním období)                     |        |     |    | +--------------------------------------------------------------------+---------------+---------+--------+
 
Družstvo
Družstvem se rozumí organizace tvořená společenstvím neuzavřeného počtu osob. Jistou podobnost s kapitálovými společnostmi vykazuje tzv.
zapisovaný základní
kapitál
,
který je částí základního kapitálu družstva, jež se zapisuje do obchodního rejstříku. Družstvo vytváří zapisovaný základní
kapitál
ve výši nejméně 50 000 Kč. Ve stanovách může určit vyšší částku zapisovaného základního kapitálu, nebo nechat jeho minimální výši podle ObchZ a vytvářet jej nad tuto hranici, přičemž nemění zápis v obchodním rejstříku. Cílem družstva není primárně vytvářet zisk, ale poskytovat svým členům dosahování užitků (podle typu družstva). Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Neurčí-li stanovy jinak, stanoví se podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí.
Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond. Při svém vzniku družstvo zřizuje nedělitelný fond nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Stanovy mohou určit, že se vytváří vyšší nedělitelný fond nebo další zajišťovací fondy. Nedělitelný fond však nemusí být použit jen v případech hospodářské tísně družstva, ale slouží jako vlastní zdroj kapitálu s tím, že nesmí být použit za trvání družstva k rozdělení mezi členy a že je vyňat i z výpočtu základu pro určení vypořádacího podílu odcházejícího člena družstva.
Příděl do nedělitelného fondu se zaúčtuje ve prospěch účtu 431 a na vrub účtu 422. Z nedělitelného fondu pak družstvo uhrazuje případnou ztrátu. Úhrada ztráty z nedělitelného fondu se zaúčtuje ve prospěch účtu 422 a na vrub účtu 431.
 +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ |            Účetní operace             |  MD   | D | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+ | Příděl zisku do nedělitelného fondu              | 431    | 422 | | Uhrazení ztráty z nedělitelného fondu             | 422    | 431 | +----------------------------------------------------------------+-----------+-----+