Opravné a dodatečné daňové přiznání a vyplývající sankce

Vydáno: 17 minut čtení

Zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ"), rozlišuje tři druhy podání daňového subjektu o dani: řádné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování ve fázi vyměřovacího řízení, opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování ve fázi vyměřovacího řízení, dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování ve fázi doměřovacího řízení. V příspěvku se budeme zabývat opravným a dodatečným daňovým přiznáním k dani z příjmů a vyplývajícími sankcemi z podání dodatečného daňového přiznání.

Opravné a dodatečné daňové přiznání a vyplývající sankce
Ing.
Ivan
Macháček
 
OPRAVNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování může daňový subjekt
v souladu s § 138
nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již podal, opravným daňovým přiznáním
nebo opravným vyúčtováním. Ve vyměřovacím řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo dodatečná vyúčtování nebo již podaná opravná přiznání nebo opravná vyúčtování.
 
Vyměření daně
Podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně vyměří daň, kterou předepíše do evidence daní. Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Neodchyluje-li se vyměřovaná daň od daně tvrzené daňovým subjektem, správce daně podle znění § 140 DŘ nemusí daňovému subjektu výsledek vyměření oznamovat platebním výměrem; to neplatí, pokud byl zahájen postup k odstranění pochybností. Platební výměr správce daně založí do spisu. Za den doručení platebního výměru daňovému subjektu se považuje poslední den lhůty pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování, a bylo-li daňové přiznání nebo vyúčtování podáno opožděně, den, kdy došlo správci daně. Daňový subjekt je oprávněn vyžádat si od správce daně stejnopis platebního výměru, který správce daně zašle daňovému subjektu do 30 dnů ode dne, kdy obdržel jeho žádost, je-li žádost podána před okamžikem vydání platebního výměru, běží tato lhůta ode dne jeho vydání.
 
DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Zjistí-li daňový subjekt, že
daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen
podle § 141 odst. 1