Pojistné přehledy OSVČ za rok 2012

Vydáno: 28 minut čtení

Podnikající nebo jinak samostatně výdělečně činné fyzické osoby a jejich spolupracující osoby coby tzv. osoby samostatně výdělečně činné ("OSVČ") mají každý rok tři nejdůležitější "papírové" povinnosti. Podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přehled o příjmech a výdajích pro účely sociálního pojištění a obdobný přehled pro účely zdravotního pojištění. Tato přiznání a přehledy musejí podat za každý kalendářní rok, a to i když by podnikali jen jeden měsíc nebo dosáhli daňové ztráty. Pojistné přehledy jsou sice stručnější než daňové přiznání, ale jejich vyplňování bývá smutnější, protože na rozdíl od daně před veřejnoprávním pojistným (až na malé výjimky) žádná OSVČ neuteče a dnes již poměrně vysoké minimální pojistné je nutno platit i při ztrátě.

Pojistné přehledy OSVČ za rok 2012
Ing.
Martin
Děrgel
 
PŘEHLED OSVČ PRO SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Třebaže se běžně hovoří o "sociálním pojištění", nic takového fakticky neexistuje. Jedná se o zavedenou zkratku, odborný slang, za nímž je nutno vidět dva konkrétní druhy pojištění:
*
Důchodové pojištění
, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účelem je finanční zajištění ve stáří, invaliditě, ovdovění či osiření formou důchodu starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého a sirotčího. Pro OSVČ je
účast na tomto pojištění povinná
- až na malé výjimky.
*
Nemocenské pojištění
, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V případě OSVČ je účelem finanční zajištění v nemoci (karanténě) trvající déle než 21 dnů nebo v průběhu zhruba půlročního období na počátku mateřství. Pro OSVČ je
účast na tomto pojištění dobrovolná.
Nutno dodat, že po nedávném zpřísnění a omezení pojistných podmínek a dávek již nejde o výhodné pojištění.
Účast v systému důchodového a případně také nemocenského pojištění ovšem není zadarmo, za každého takto pojištěného pojištěnce je třeba přispívat, resp. platit pojistné, příslušné okresní/pražské/brněnské správě sociálního zabezpečení ("
OSSZ
").
Problematiku pojistného přitom upravuje další, speciální zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZSP"). Poznamenejme, že hovoří-li tento zákon pouze o "pojistném" bez dalšího upřesnění, rozumí se jím pojistné na sociální zabezpečení - zahrnující pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění - a také příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (určený pro podporu nezaměstnaných).
Přestože naším záměrem je zejména avizovaný pojistný přehled, musíme nejprve alespoň stručně přiblížit dva stěžejní pojmy důchodového pojištění OSVČ, na které v tomto přehledu vícekrát narazíme. Pro účely důchodového pojištění, jeho pojistného a záloh na toto pojistné je
činnost každé OSVČ
rozdělena na:
?
Hlavní samostatnou výdělečnou činnost ("hlavní SVČ"), s níž je vždy spojena
povinná účast na důchodovém pojištění
a také obecně vyšší minimální pojistné i vyšší zálohy na pojistné během roku.
?
Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost ("vedlejší SVČ"), která
zakládá povinnou účast
na důchodovém pojištění pouze,
když daňový základ OSVČ přesáhne stanovenou mez (60 329 Kč
pro rok 2012) nebo je-li OSVČ účastna dobrovolného nemocenského pojištění anebo se dobrovolně přihlásí k důchodovému pojištění. Dále se k vedlejší SVČ váže i nižší minimální pojistné a nižší zálohy na pojistné během roku.
Zejména pro méně ziskové OSVČ je výhodné udržet si statut vedlejší SVČ, kdy mohou ušetřit tisíce na pojistném na důchodové pojištění, samozřejmě pokud si nechtějí dobrovolně více přispět na budoucí důchod. Při dnešní mlhavé vizi stále se vzdalujícího důchodového věku spolu s již předem politiky i odborníky avizovanou nedostatečností výše budoucích penzí je motivace k dobrovolnému zvýšení pojistného mizivá. Naprostá většina OSVČ proto oprávněně vnímá toto pojistné jako povinnou daň a platí jej pouze ve výši zákonného minima.
O vedlejší SVČ jde
, pokud OSVČ
není účastna nemocenského pojištění OSVČ
a v daném roce:
a)
vykonávala zaměstnání
zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců,
b)
měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
c)
měla nárok na rodičovský příspěvek,
na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské pro těhotenství a porod, anebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let závislou na péči jiné osoby ve stupni I až IV,
d)
vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo
e)
byla nezaopatřeným dítětem
, za které se zde považuje dítě:
*
do skončení povinné školní docházky, a poté
*
nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (až na malé výjimky).
Za hlavní SVČ se automaticky považuje každá činnost OSVČ, nejde-li o vedlejší SVČ.
Pozor na to, že s výjimkou ad b) je uvedené skutečnosti
nutno prokázat
nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci podání pojistného přehledu, jinak bude i při naplnění věcných podmínek vedlejší SVČ považována za hlavní!
 +------------+-------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ |  SVČ   |  Stěžejní parametrické údaje sociálního pojištění OSVČ   | Rok 2012  |  Rok 2013  | +------------+-------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ | Hlavní   | Průměrná mzda (vyhlášky č. 286/2011 Sb. a č. 324/2012 Sb.) |  25 137 Kč |  25 884 Kč | | i vedlejší | Maximální (roční) vyměřovací základ             | 1 206 576 Kč | 1 242 432 Kč | |      | Maximální (měsíční) záloha na důchodové pojištění OSVČ   |  29 361 Kč |  30 233 Kč | |      | Sazba pojistného na důchodové pojištění OSVČ („DP“)     |   29,20 % |   29,20 % | +------------+-------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ | Hlavní   | Minimální měsíční vyměřovací základ pro DP         |   6 285 Kč |   6 471 Kč | |      | Minimální (měsíční) záloha na DP              |   1 836 Kč |   1 890 Kč | |      | Minimální (roční) vyměřovací základ             |  75 420 Kč |  77 652 Kč | +------------+-------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ | Vedlejší  | Roční daňový základ zakládající povinnou účast na DP    |  60 329 Kč |  62 121 Kč | |      | Minimální měsíční vyměřovací základ pro DP         |   2 514 Kč |   2 589 Kč | |      | Minimální (měsíční) záloha na DP              |    735 Kč |    756 Kč | |      | Minimální (roční) vyměřovací základ             |  30 168 Kč |  31 068 Kč | +------------+-------------------------------------------------------------+--------------+--------------+ 
Jak jsme předeslali, nejdůležitější administrativní povinností OSVČ v sociálním pojištění je každoroční
podání Přehledu o příjmech a výdajích
OSVČ. Podle § 15 odst. 1 ZSP je osoba, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala SVČ (i kdyby to byla jen vedlejší SVČ), povinna podat příslušné okresní (městské) správě sociálního zabezpečení,
alias
OSSZ (podle bydliště),
do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání
za tento kalendářní rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích.
V tomto "Přehledu" OSVČ uvádí zejména následující údaje:
*
daňový základ
(kterým se rozumí základ daně nebo dílčí základ daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "ZDP", po úpravě podle § 5 a § 23 dtto),
*
vyměřovací základ pro pojistné
(nejméně 50 % daňového základu se zohledněním zákonných minim),
*
nejnižší měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné
(obecně jde o 1/12 daňového základu za minulý rok, ale jak vyplývá z tabulky ad výše, pro hlavní i vedlejší SVČ platí nemalá zákonná minima),
*
úhrn záloh na pojistné
(zálohy zaplacené za měsíce roku 2012, včetně případného nevráceného přeplatku na pojistném za rok 2011, který byl využit na úhradu těchto záloh, nezapočítává se případný doplatek pojistného za rok 2011 uhrazený v roce 2012 ani úhrady sankčního penále a starých dluhů),
*
pojistné
na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
(29,2 % z vyměřovacího základu),
*
úhrn vyměřovacích základů zaměstnance, pokud spolu s vyměřovacím základem ze SVČ přesahuje částku maximálního vyměřovacího základu
(pokud maxima nedosáhla, údaje o zaměstnání neuvádí),
*
údaje o skutečnostech zakládajících statut vedlejší SVČ, pokud za ní chce být považována,
*
jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo
OSVČ, s níž spolupracuje
.
Den "D" pro podání pojistného
Přehledu za rok 2012 je teda čtvrtek 2. května 2013.
Na skutečném dni podání daňového přiznání přitom vůbec nezáleží. I když by OSVČ podala přiznání za rok 2012 třeba již v únoru 2013, může v klidu podat pojistný Přehled rovněž až 2. května 2013, nikoli do měsíce od podání přiznání.
Pro puntičkáře dodejme, že důvodem pro pojistný den "D" není skutečnost, že standardní "tříměsíční" termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2012 se ze státního svátku - Velikonoční pondělí 1. dubna 2013 - odsunul na první následující pracovní den, a to úterý 2. dubna 2013. Toto odsunutí je totiž
relevantní
jen pro daňové účely. Měsíční lhůta pro pojistný Přehled se totiž nepočítá až od tohoto 2. dubna, ale zásadně již od 1. dubna, i když jde o svátek, pojistná lhůta proto končí 1. května 2013. Ovšem jelikož tento den připadá na státní svátek (Svátek práce), odsouvá se na nejbližší další pracovní den - 2. 5. 2013 - lhůta pro podání Přehledu.
Pokud OSVČ zpracovává a
předkládá přiznání daňový poradce
- a proto jej podává až v prodloužené lhůtě do pondělí 1. července 2013 - musí jednak
doložit
OSSZ tuto skutečnost (předložením udělené plné moci) již
do 30. dubna 2013,
a jednak bude muset pojistný
Přehled za rok 2012 podat do čtvrtka 1. srpna 2013.
Pozor však na to, že
doplatek pojistného za rok 2012
- případně celé pojistné, pokud OSVČ zálohy neplatila - je splatné
do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled
o příjmech a výdajích za rok 2012. Není proto radno mít v diáři uveden pouze poslední možný termín - 10. květen, resp. 9. srpen 2013 - tyto se totiž týkají výhradně situace, kdy byl Přehled podán v úplně poslední den zákonné lhůty, tedy 2. května, resp. 1. srpna 2013. Pokud ale byl Přehled podán dříve, např. 10. dubna, je nutné uhradit doplatek již do 18. dubna!
Další, v čem se OSVČ často pletou, je okamžik, od kdy je nutno platit již novou výši zálohy vypočtenou v Přehledu za rok 2012. Podle § 14 odst. 3 ZSP se tato
nová výše zálohy platí již od měsíce, kdy byl nebo měl být podán pojistný Přehled,
nikoli až od měsíce následujícího po podání Přehledu. A opět i tentokrát je určující již skutečný den, resp. měsíc, podání Přehledu a nikoli poslední možný den lhůty pro jeho podání. Takže pokud OSVČ vychází nová měsíční záloha na pojistné na sociální pojištění nižší, je pro ni výhodnější podat Přehled co nejdříve - třeba již v lednu 2013, od kdy pak může snížit platbu zálohy na novou výši. A naopak, když z Přehledu za rok 2012 pojištěnci vyjde vyšší záloha, bude výhodnější, když vyčká s podáním pojistného Přehledu až do května, pročež bude moci ještě za leden až duben 2013 platit zálohy ve staré nižší výši dle Přehledu 2011.
PŘÍKLAD
Pojistný přehled pro sociální pojištění
Jan Novák podniká v řemeslné živnosti již řadu let, přičemž nesplňuje podmínky vedlejší SVČ, takže je trvale v režimu hlavní SVČ. Jako naprostá většina OSVČ, není ani on účasten dobrovolného nemocenského pojištění, které už od roku 2011 ztratilo svůj dřívější lesk a přináší více nepříjemností než potenciálních výhod.
Pro účely daně z příjmů fyzických osob dlouhodobě využívá poměrně štědrých paušálních výdajů, které nemusí prokazovat, takže něco ušetří na účetní a nemusí se příliš obávat případných daňových kontrol. Pro komplexní pohled na pojistné na sociální pojištění OSVČ za rok 2012 se musíme podívat na tři dotčená zdaňovací období - kalendářní roky 2010, 2011 a 2012. Přičemž jde o spořádaného pojištěnce, který řádně a včas platí zálohy i doplatky pojistného v zákonné minimální výši (podle Přehledů) a nežádal o změnu výše záloh.
Hospodaření za rok 2010:
*
Z důvodu souběhu hospodářské krize a větších investic vykázal daňovou ztrátu.
*
V Přehledu za rok 2010 podaném v dubnu 2011 mu proto vyšly nové zálohy - od dubna 2011 do měsíce před Přehledem 2011 - ve výši tehdejšího absolutního zákonného minima pro hlavní SVČ = 1 807 Kč.
Hospodaření za rok 2011:
*
Díky loňským investicím se živnostníkovi dařilo a jeho dílčí základ daně z podnikání činil 400 000 Kč.
*
V Přehledu za rok 2011 podaném opět v dubnu 2012 panu Jiřímu vyšly nové zálohy - od dubna 2012 do měsíce před Přehledem 2012 - ve výši sazby pojistného z měsíčního vyměřovacího základu = 29,2 % z 1/12 poloviny daňového základu = 0,292 x 1/12 x 0,5 x 400 000 Kč = 0,292 x x 16 667 Kč = 4 867 Kč.
*
Vypočtená záloha 4 867 Kč je vyšší než tehdejší absolutní minimum 1 836 Kč měsíčně, proto OSVČ musí platit vyšší vypočtenou měsíční zálohu na pojistné na sociální pojištění.
Hospodaření za rok 2012:
*
Opět krizový rok, ovšem šikovný Jan zůstal v zisku s dílčím základem daně z podnikání 200 000 Kč.
*
Z důvodu nižšího daňového základu klesnou i povinné zálohy na pojistné, aby je urychlil, podal pojistný Přehled za rok 2012 v předstihu již v únoru 2013. Pročež nové (nižší) zálohy může platit již od února.
*
V Přehledu za rok 2012 podaném už v únoru 2013 OSVČ vyšly nové zálohy - od února 2013 do měsíce před Přehledem za rok 2013 - ve výši sazby pojistného z měsíčního vyměřovacího základu = 29,2 % z 1/12 poloviny daňového základu = 0,292 x 1/12 x 0,5 x 200 000 Kč = 0,292 x x 8 334 Kč = 2 434 Kč.
*
Vypočtená záloha 2 434 Kč je vyšší než absolutní minimum pro rok 2013 (1 890 Kč měsíčně), proto musí platit vyšší vypočtenou měsíční zálohu na pojistné na sociální pojištění. Dodejme, že omezení shora - v podobě maximálního pojistného 30 233 Kč - je pro našeho podnikatele strašně hodně vysoko.
V roce 2012 tedy Jan Novák platil zálohy
na pojistné na sociální (resp. důchodové) pojištění takto:
*
za leden až březen ještě podle Přehledu za rok 2010 ve výši á 1 807 Kč,
*
od dubna do prosince již podle Přehledu za rok 2011 ve výši á 4 867 Kč;
*
v úhrnu za rok 2012 = 3x1 807 Kč + 9 x 4 867 Kč =
49 224 Kč.
Vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění za rok 2012 podnikatel vypočetl jako polovinu dílčího základu daně z příjmů z podnikání za rok 2012, tedy ve výši 50 % z 200 000 Kč = 100 000 Kč. Z čehož pojistné na důchodové pojištění za rok 2012 činí při sazbě 29,2 % = 0,292 x 100 000 Kč = 29 200 Kč. Po odečtení zaplacených záloh (49 224 Kč) tak vyšel panu Novákovi štědrý přeplatek na pojistném 20 024 Kč.
Na druhé straně tiskopisu Přehledu si může vybrat ze tří možností: celý nebo část přeplatku ponechá v OSSZ na úhradu dalších záloh na pojistné (přičemž přesně vyznačí dané měsíce), nebo si přeplatek (příp. jeho zbývající část) nechá zaslat na bankovní účet, anebo si jej nechá poslat poštovní poukázkou na zadanou adresu.
Z pojistného Přehledu za rok 2012 vzešla i nová výše záloh, které musí OSVČ platit od měsíce února 2013, kdy Přehled podal na OSSZ. Jak bylo výše uvedeno, počítá se z poloviny průměrného měsíčního daňového základu za rok 2012, tedy z částky 0,5 x 200 000 Kč / 12 = 8 334 Kč, jelikož převyšuje zákonné minimum roku 2013 pro hlavní SVČ 6 471 Kč. Nová výše zálohy tak činí 29,2 % z 8 334 Kč = 2 434 Kč a bude závazně platit od února 2013 až do kalendářního měsíce roku 2014 předcházejícího měsíci, kdy bude podán Přehled za rok 2013.
Přehled lze podat elektronicky z datové schránky, nebo se zaručeným e-podpisem, anebo "papírově".
 
PŘEHLED OSVČ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Druhým, neméně důležitým povinným pojištěním OSVČ je zdravotní pojištění, kterým se rozumí veřejné zdravotní pojištění podle
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů. Toho jsou povinně účastny
všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území Česka,
a ostatní osoby, pokud jsou zaměstnanci českého zaměstnavatele (až na výjimky tzv. vyňatých osob). Pro pojistnou praxi je opět důležitější speciální
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZP"). Ať vás nepletou zdánlivě rozdílné pojmy - veřejné
versus
všeobecné - které jsou dány jen legislativní nedůsledností.
Na rozdíl od sociálního pojištění se pro účely zdravotního pojištění nerozlišuje hlavní a vedlejší SVČ a zdravotního pojištění OSVČ je účastna každá OSVČ bez ohledu na daňový základ. Nicméně také systém tohoto pojištění je komplikován a do určité míry
zvýhodněn pro určité kategorie osob, a to konkrétně pro OSVČ:
*
s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
*
která dosáhla "důchodového věku", avšak nesplňuje další podmínky pro přiznání starobního důchodu,
*
která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let,
*
která
současně vedle samostatné výdělečné činnosti je zaměstnancem
a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance,
*
která
je "státním pojištěncem",
za které hradí pojistné na zdravotní pojištění stát (důchodci, studenti atp.).
Na poli zdravotního pojištění
jsou zástupci těchto kategorií osob zvýhodněni
ve dvou směrech:
*
neplatí pro ně minimální vyměřovací základ,
takže platí pojistné jen ze skutečného "zisku",
*
neplatí pro ně minimální výše záloh,
přičemž je-li pro ně souběžné zaměstnání hlavním zdrojem příjmů (poměřováno výši hrubých příjmů ze zaměstnání
versus
ze SVČ), nemusí platit zálohy z titulu SVČ a pojistné vypořádají až při podání pojistného Přehledu za uplynulý rok.
Pozor na to, že na rozdíl od sociálního pojištění, musí OSVČ u zdravotního pojištění
sledovat na přelomu kalendářního roku změnu (zvýšení) absolutní minimální měsíční zálohy,
která vychází z průměrné mzdy v České republice před dvěma lety. Jak jsme si uvedli, u sociálního pojištění platí záloha vypočtená v Přehledu vždy až do měsíce předcházejícího měsíci podání dalšího Přehledu - zcela bez ohledu na změnu (zvýšení) absolutní minimální měsíční zálohy od ledna tohoto dalšího roku. Ovšem u zdravotního pojištění to platí jen podmínečně, a to když záloha placená na základě "loňského" Přehledu není nižší než nová absolutní výše minimální měsíční zálohy. Přičemž záleží na tom, zda je záloha uhrazena ještě v minulém nebo již v novém roce. Například, pokud byla záloha na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2012 - která podnikateli vyšla podle Přehledu za rok 2011 v tehdejší minimální výši 1 697 Kč - uhrazena do konce prosince 2012, platilo pro ni loňské zákonné minimum roku 2012 (1 697 Kč). Pokud jí ale OSVČ uhradila až v roce 2013 (v zákonném termínu do osmi dnů, resp. do úterý 8. ledna 2013), pak jí musela platit v aktuální nové absolutní minimální výši zálohy 1 748 Kč.
 +----------------------------------------------------------------------+--------------+------------+ |    Stěžejní parametrické údaje zdravotního pojištění OSVČ     | Rok 2012  | Rok 2013 | +----------------------------------------------------------------------+--------------+------------+ | Průměrná mzda (vyhláška č. 286/2011 Sb. a vyhláška č. 324/2012 Sb.) |  25 137 Kč | 25 884 Kč | | Maximální roční vyměřovací základ                  | 1 809 864 Kč | Neexistuje | | Maximální (měsíční) záloha na zdravotní pojištění          |  20 361 Kč | Neexistuje | | Minimální roční vyměřovací základ                  |  150 822 Kč | 155 304 Kč | | Minimální měsíční vyměřovací základ                 | 12 568,50 Kč | 12 942 Kč | | Minimální (měsíční) záloha na zdravotní pojištění          |   1 697 Kč |  1 748 Kč | +----------------------------------------------------------------------+--------------+------------+
Obdobně jako u pojištění sociálního i u toho zdravotního je nejdůležitější administrativní povinností OSVČ každoroční
podání Přehledu o příjmech a výdajích
OSVČ v souladu s § 24 odst. 2 ZZP
(zestručněno):
*
OSVČ
(každá, i když by se jí netýkala zákonná minima a pojistné i zálohy vyšly nulové),
je povinna
do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání
za tento kalendářní rok, předložit své zdravotní pojišťovně
(případně všem, u nichž v tomto roce byla pojištěna)
Přehled o příjmech a výdajích.
*
V tomto "Přehledu" OSVČ uvádí zejména:
*
příjmy z podnikání a z jiné SVČ
(s výjimkou autorských honorářů do 7 000 Kč měsíčně podléhajících konečné srážkové dani ve smyslu § 7 odst. 6 ZDP, z nich se žádné pojistné neplatí),
*
výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení
(jak vidno, na rozdíl od sociálního pojištění pojistné na zdravotní pojištění neovlivní úpravy základu daně dle § 5 a § 23 ZDP),
*
vyměřovací základ
(činí50 % rozdílu mezi uvedenými zdanitelnými příjmy a daňovými výdaji, přičemž na rozdíl od sociálního pojištění jde o pevnou výši, kterou nelze ani dobrovolně zvýšit; není ani důvod),
*
nejnižší měsíční vyměřovací základ pro zálohy na pojistné
(obecně jde o 1/12 daňového základu za minulý rok, ale jak vyplývá z tabulky ad výše, s výjimkou "zvýhodněných" osob platí zákonné minimum),
*
úhrn záloh na pojistné
(zálohy zaplacené za měsíce roku 2011 včetně případného nevráceného přeplatku na pojistném za rok 2010, který byl využit na úhradu těchto záloh; nezapočítává se případný doplatek pojistného za rok 2010 uhrazený v roce 2011 ani úhrady sankčního penále a starých dluhů),
*
pojistné
na zdravotní pojištění
(činí jednotně 13,5 % z vyměřovacího základu).
Den "D" pro podání pojistného
Přehledu pro zdravotní pojištění OSVČ za rok 2012 je tedy čtvrtek 2. května 2013.
Na skutečném dni podání daňového přiznání přitom vůbec nezáleží. I když by OSVČ podala přiznání za rok 2012 třeba již v únoru 2013, může v klidu podat pojistný Přehled rovněž až 2. května 2013, nikoli do měsíce od podání přiznání. Jde tedy o stejný termín, jaký platí pro Přehled pro sociální pojištění, a obdobné by bylo také zdůvodnění, proč je to právě 2. květen a nikoli 1. květen. A rovněž platí i pro Přehled pro zdravotní pojištění, že pokud OSVČ zpracovává a
předkládá přiznání daňový poradce
- a proto jej podává až ve lhůtě do pondělí 1. července 2013 - musí být
doložena
zdravotní pojišťovně tato skutečnost (předložením plné moci)
do 30. dubna 2013,
načež je nutno pojistný
Přehled za rok 2012 podat do čtvrtka 1. srpna 2013.
A opět pozor na to, že
doplatek pojistného za rok 2012
- případně celé pojistné, pokud OSVČ zálohy neplatila - je splatný
do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled
o příjmech a výdajích za rok 2012. Není proto radno mít v diáři uveden pouze poslední možný termín - 10. května, resp. 9. srpna 2013 - tyto se totiž týkají výhradně situace, kdy byl Přehled podán v úplně poslední den zákonné lhůty, tedy 2. května, resp. 1. srpna 2013. Pokud ale byl Přehled podán dříve, např. 10. dubna, je nutné uhradit doplatek již do 18. dubna!
Další, v čem se OSVČ často pletou, je okamžik, od kdy je nutno platit již novou výši zálohy vypočtenou v Přehledu za rok 2012. Podle § 8 odst. 2 ZZP se tato
nová výše zálohy platí již od měsíce, kdy byl nebo měl být podán pojistný Přehled,
nikoli až od měsíce následujícího po podání Přehledu. A opět i tentokrát je určující již skutečný den, resp. měsíc, podání Přehledu a nikoli poslední možný den lhůty pro jeho podání. Takže pokud OSVČ vychází nová měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění nižší, je pro ni výhodnější podat Přehled co nejdříve - třeba již v lednu 2013, od kdy pak může snížit platbu zálohy na novou výši. A naopak, když z Přehledu za rok 2012 pojištěnci vyjde vyšší záloha, bude výhodnější, když vyčká s podáním pojistného Přehledu až do května, pročež bude moci ještě za leden až duben 2013 platit zálohy ve staré nižší výši dle Přehledu 2011.
Jak jsme ale již výše uvedli, na rozdíl od záloh na sociální pojištění,
je v případě záloh na pojištění zdravotní vždy nutno zohlednit změnu (zvýšení) absolutní minimální měsíční zálohy od ledna
nového kalendářního roku - v návaznosti na růst průměrné mzdy v Česku v době před dvěma lety. A pokud OSVČ platí zálohu na zdravotní pojištění - byť vypočtenou na loňském Přehledu - v novém kalendářním roce v nižší částce, musí automaticky již od lednových úhrad přejít na nové zákonné minimum, ne až od měsíce nového Přehledu.
I když máme v Česku více zdravotních pojišťoven, pojistný Přehled je v souladu s § 28 ZZP prakticky jednotný, kromě barvy potisku, loga příslušné zdravotní pojišťovny a rozsahu poučení na druhé straně tiskopisu.
PŘÍKLAD
Pojistný přehled pro zdravotní pojištění
Jan Novák podniká v řemeslné živnosti již řadu let, přičemž nepatří do kategorie "zvýhodněných" osob, pro něž neplatí minimální pojistný vyměřovací základ ani minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ. Pro účely daně z příjmů fyzických osob dlouhodobě využívá poměrně štědrých paušálních výdajů, které nemusí prokazovat, takže něco ušetří na účetní a nemusí se příliš obávat případných daňových kontrol. Pro komplexní pohled na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za rok 2012 se musíme podívat na tři dotčená zdaňovací období - kalendářní roky 2010, 2011 a 2012. Přičemž jde o spořádaného pojištěnce, který řádně a včas platí zálohy i doplatky pojistného v zákonné minimální výši (podle Přehledů) a nežádal o změnu výše záloh.
Hospodaření za rok 2010:
*
Z důvodu souběhu hospodářské krize a větších investic vykázal daňovou ztrátu.
*
V Přehledu za rok 2010 podaném v dubnu 2011 vyšly nové zálohy - od dubna 2011 do měsíce před Přehledem 2011 - ve výši zákonného minima OSVČ = 1 670 Kč, resp. od ledna 2012 = 1 697 Kč.
Hospodaření za rok 2011:
*
Díky loňským investicím se Jiřímu dařilo a jeho příjmy z podnikání po odpočtu výdajů byly 400 000 Kč.
*
V Přehledu za rok 2011 podaném opět v dubnu 2012 podnikateli vyšly nové zálohy - od dubna 2012 do měsíce před Přehledem 2012 - ve výši sazby pojistného z měsíčního vyměřovacího základu = 13,5 % z 1/12 poloviny (příjmy - výdaje) = 0,135 x 1/12 x 0,5 x 400 000 Kč = 0,135 x x 16 666,67 Kč = 2 250 Kč.
*
Vypočtená záloha 2 250 Kč je vyšší než tehdejší absolutní minimum 1 697 Kč měsíčně, proto OSVČ musí platit vyšší vypočtenou měsíční zálohu na pojistné na zdravotní pojištění.
Hospodaření za rok 2012:
*
Opět krizový rok, ale šikovný Jan zůstal v zisku s příjmy sníženými o daňové výdaje ve výši 200 000 Kč.
*
Z důvodu nižšího vyměřovacího základu klesnou i povinné zálohy na pojistné, aby je urychlil, podal Přehled za rok 2012 v předstihu již v únoru 2013. Pročež nové (nižší) zálohy může platit už od února.
*
V Přehledu za rok 2012 podaném již v únoru 2013 OSVČ vyšly nové zálohy - od února 2013 do měsíce před Přehledem za rok 2013 - ve výši sazby pojistného z měsíčního vyměřovacího základu = 13,5 % z 1/12 poloviny (příjmy - výdaje) = 0,135 x 1/12 x 0,5 x 200 000 Kč = 0,135 x x 8 333,33 Kč = 1 125 Kč.
*
Vypočtená záloha 1125 Kč je nižší než aktuální absolutní minimum 1 748 Kč měsíčně, proto musí pan Jan platit vyšší absolutní měsíční minimální zálohu na zdravotní pojištění 1 748 Kč.
V roce 2012 tedy pan Novák platil zálohy
na pojistné na "veřejné/všeobecné" zdravotní pojištění takto:
*
za leden až březen ještě podle Přehledu za rok 2010, resp. v nové minimální výši á 1 697 Kč,
*
od dubna do prosince již podle Přehledu za rok 2011 ve výši á 2 250 Kč;
*
v úhrnu za rok 2012 = 3x1 697 Kč + 9 x 2 250 Kč =
25 341 Kč.
Vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění za rok 2011 podnikatel vypočetl jako polovinu rozdílu mezi příjmy a daňovými výdaji z podnikání za rok 2012, tedy jako 50 % z 200 000 Kč = 100 000 Kč. Což je ovšem méně než minimální "roční" vyměřovací základ 150 822 Kč, proto musí počítat pojistné z vyšší z obou částek, tedy z minimálního "ročního" (podnikal všech 12 měsíců roku 2012) vyměřovacího základu 150 822 Kč. Z čehož pojistné na zdravotní pojištění za rok 2012 při sazbě 13,5 % vychází = = 0,135 x 150 822 Kč = 20 361 Kč. Po odečtení zaplacených záloh (25 341 Kč) tak vyšel panu podnikateli přeplatek na pojistném ve výši 4 980 Kč.
Zaškrtnutím příslušného políčka na jednostránkovém tiskopisu Přehledu (na druhé straně je uvedeno jen velmi stručné, základní poučení k tomuto formuláři) si může vybrat, zda celý přeplatek ponechá na úhradu dalších záloh na pojistné (nevyznačují se takto zálohované měsíce), nebo si přeplatek (příp. jeho určenou část) nechá zaslat na bankovní účet anebo do bydliště, podle toho, jakým způsobem uhrazuje zálohy na pojistné.
Z pojistného Přehledu za rok 2012 vzešla i nová výše záloh, které musí OSVČ platit od měsíce února 2013, kdy Přehled předložil své zdravotní pojišťovně. Tato se počítá z měsíčního vyměřovacího základu, který odpovídá měsíčnímu průměru vyměřovacího základu za rok 2012, tedy z částky 150 822 Kč / 12 = = 12 568,50 Kč (nezaokrouhluje se, až pojistné na celé koruny směrem nahoru). Protože ale s ohledem na meziroční zvýšení průměrné mzdy v Česku platí pro rok 2013 opět vyšší minimální - roční a tedy adekvátně také měsíční - vyměřovací základ 12 942 Kč měsíčně, je nutno počítat novou výši záloh již z tohoto nového absolutního minima.
Nová výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění od měsíce, ve kterém byl podán pojistný Přehled, tak činí 13,5 % z 12 942 Kč = 1 748 Kč. V této výši bude muset živnostník platit zálohy od měsíce února 2013 (za který byla splatná od 1. 2. 2013 do 8. 3. 2013) až do kalendářního měsíce roku 2014 předcházejícího měsíci, kdy bude podán další Přehled za rok 2013. Jak jsme ale předeslali, u zdravotního pojištění je při placení absolutně minimálních záloh (nebo jen o pár stovek vyšších) vždy nutno pamatovat na to, že díky očekávanému neustálému růstu průměrné mzdy v Česku bude pro rok 2014 opět platit vyšší minimální (roční a návazně i měsíční) vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. A tomu bude nutno přizpůsobit platby záloh hrazené počínaje lednem 2014. A to, i když půjde o zálohu za prosinec 2013, nebude-li uhrazena do konce roku 2013 (ve výši 1 748 Kč).
Přehled lze podat elektronicky z datové schránky, nebo se zaručeným e-podpisem, anebo "papírově".