Optimalizace daně z příjmů fyzických osob za rok 2012

Vydáno: 32 minut čtení

Jako každý rok se opět nezadržitelně blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob ("DPFO"), kdy se mnozí zhrozí, jak mohou mít tak vysokou daň, když přece vydělali jen tak málo. Dnešní daňový systém je již natolik složitý a "nelogický", že ze stavu pokladny k 31. 12. rozhodně nelze dovodit, jaká bude daňová povinnost poplatníka za daný rok. Ve snaze o potírání potenciálních daňových úniků, prosazování často podivných veřejných nebo spíše lobbistických zájmů, zavádění všemožných regulací a výjimek naši zákonodárci nějak pozapomněli, že daně musejí být především jednoduché. Nicméně výhodou stávající složitosti DPFO je, že nabízí pestrou paletu nejrůznějších optimalizací, jejichž cílem je samozřejmě snaha minimalizovat daňovou zátěž, případně dokonce naopak maximalizovat daňový bonus od státu. Některé možnosti si ukážeme.

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob za rok 2012
Ing.
Martin
Děrgel
 
ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ U FYZICKÝCH OSOB
Tento příspěvek je určen osobám s alespoň základní znalostí o systému DPFO, jak jej upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"). Předmětem této daně je obecně
pět druhů příjmů
:
1.
příjmy
ze
závislé činnosti
a funkční požitky (vymezené v § 6 ZDP, dále jen "zaměstnání"),
2.
příjmy
z podnikání
a z jiné samostatné výdělečné činnosti (podle § 7 ZDP, dále jen "podnikání"),
3.
příjmy
z kapitálového majetku
(ve smyslu § 8 ZDP),
4.
příjmy
z pronájmu
(definované § 9 ZDP),
5.
ostatní příjmy
(kde jsou zbylé příjmy, které nepatří mezi výše uvedené, viz § 10 ZDP).
Z těchto pěti druhů příjmů se postupy stanovenými v ZDP vyčíslí příslušné dílčí základy daně ("DZD"), přičemž je až na výjimky poplatníkům umožněno zohlednit alespoň některé související výdaje snižující DZD.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=2332.jpg
Ve schématu jsme tučně zvýraznili stěžejní části, kde poplatníci mají větší nebo menší možnosti, jak ovlivnit - samozřejmě s cílem snížit - svou daňovou povinnost. V tomto směru také upřeme svou pozornost. Při optimalizaci DPFO je dobré vzít v potaz, že u příjmů ze zaměstnání a podnikání bývá ještě větším bumbrlíčkem povinné pojistné do systémů důchodového,
alias
sociálního, pojištění a rovněž veřejného zdravotního pojištění.
*
Snížení dílčích základů daně, což je obecně možné zejména těmito způsoby:
*
Volba systému zjištění příjmů a výdajů.
*
Minimalizací zdanitelných příjmů.
*
Preferování méně odvodově zatížených příjmů.
*
Optimalizace daňových výdajů.
*
Přenesení části základu daně na jinou osobu.
*
Snížení základu daně:
*
Nezdanitelné části.
*
Odpočty od základu daně.
*
Snížení vypočtené daně:
*
Slevy na dani.
*
Daňové zvýhodnění.
 
Volba systému zjištění příjmů a výdajů
Výrazným rozdílem a potenciální daňovou výhodou fyzických osob ("FO") s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - oproti podnikajícím právnickým osobám - je, že u nich není účtování jedinou možností, jak získat zdrojové údaje pro sestavení základu daně, a to ani když účtují o svém podnikání povinně. Klidně i účtující
FO si může zvolit jednodušší způsob uplatňování výdajů -- tzv. paušální výdaje
stanovené v souladu s § 7 odst. 7 ZDP odpovídajícím procentem z příjmů podle konkrétního druhu činnosti:
*
80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, a z řemeslných živností,
*