Obchodní majetek fyzické osoby se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku

Vydáno: 19 minut čtení

Tento příspěvek je určen především pro všechny podnikatele a pronajímatele, které čeká přechod z paušálních výdajů na výdaje skutečné, případně naopak. Důvodů pro střídání způsobu vykazování výdajů je řada. Mezi ty "běžné" patří "klasická" optimalizace výše výdajů za účelem jejich maximalizace, a tím minimalizace daňového zatížení. V této oblasti netřeba radit. Novinkou roku 2013 bude jednak omezení absolutní výše paušálních výdajů ve výši 30 % a 40 %, tak i možná blokace slevy na vyživovaného manžela (manželku) a daňového zvýhodnění na vyživované děti právě u některých poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje. Tyto novinky se v mnoha případech odrazí právě v plánovaném přechodu z paušálních na skutečné výdaje. Je však velkou chybou odkládat daňové řešení roku 2013 až na dobu daňového uzavírání roku 2013. Do okruhu řešených problémů pak zcela jistě bude patřit i správné "naladění" daňového odpisování používaného majetku.

Obchodní majetek fyzické osoby se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku
Ing.
Ivana
Pilařová
Kategorie obchodního majetku (dále jen "OM") je pro fyzickou osobu, podnikatele, jedním z klíčových pojmů. Pokud fyzická osoba podniká, musí mít jasno, které složky jím vlastněného majetku do této kategorie patří a které nikoliv. Rozdíly v daňových dopadech nakládání s OM a majetkem, který je sice k podnikání používán, ale v této kategorii není zařazen, jsou velké. Jedná se o rozdíly v odpisování, nákladech na opravy a údržbu a také v daňovém posouzení příjmů z prodeje majetku či jeho pronájmu. OM je navíc kategorií, která má jiný význam pro daň z příjmů a jiný význam pro daň z přidané hodnoty.
 
DEFINICE OBCHODNÍHO MAJETKU
Stejný pojem "OM" používá zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "ObchZ" (§ 6 odst. 1 ObchZ), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH") - obsahová náplň je však v každém zákonu odlišná. Obecně platí, že s těmito pojmy pracujeme v jakési "věcné příslušnosti" k zákonu, podle kterého problém řešíme. V první řadě se budeme zabývat daní z příjmů, daň z přidané hodnoty pak probereme v závěru článku.
Pro účely daně z příjmů je OM definován v § 4 odst. 4 ZDP jako souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno, anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci. Je tedy zřejmé, že zařazení majetku do OM je podmíněno několika faktory:
*
vlastnictvím poplatníka,
*
jeho rozhodnutím o zařazení do OM,
*
správným oceněním,
*
a také samotnou existencí kategorie OM.