Pronájem nemovitostí z pohledu účetnictví a daní, 3. část

Vydáno: 17 minut čtení

V předchozích částech (Účetnictví v praxi č. 10 a 11/2012) jsme rozebírali zejména daňové možnosti při pořizování nemovitosti a otázku zdaňování příjmů (výnosů) z nájemného. V tomto posledním pokračování se budeme věnovat výdajové stránce (nákladům na opravy, údržbu, technické zhodnocení a z toho plynoucím možným nepeněžním příjmům vlastníka nemovitosti) a stručně připomeneme některé další daňové povinnosti pronajímatele (vlastníka).

Pronájem nemovitostí z pohledu účetnictví a daní
RNDr.
Ivan
Brychta
 
ÚDRŽBA A OPRAVY NEMOVITOSTI
Aby mohla nemovitost sloužit nájemci k účelu, pro který si ji najal ( jako byt, obchod či kancelář), musí být patřičným způsobem udržována (stejně jako každý jiný majetek). Tuto údržbu a opravy může provést jak pronajímatel (vlastník) nemovitosti, tak nájemce. Nicméně z pohledu daňových nákladů na tuto činnost je zásadní, kdo je ze zákona povinen ji činit:
*
Podíváme-li se do zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, tak zjistíme, že
v případě nebytových prostor
platí následující pravidla:
*
Není-li dohodnuto jinak, pronajímatel je povinen
odevzdat
nebytový prostor
nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej
svým nákladem udržovat
, zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno, a umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem.
*
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést, a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti vznikla.
*
V případě pronájmu bytů
je obdobná úprava součástí zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObčZ"):
*
Pronajímatel je povinen
předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a
zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu
. V nájemní smlouvě lze dohodnout, že pronajímatel předá nájemci byt ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud se nájemce s pronajímatelem dohodnul, že provede úpravy předávaného bytu. Současně se pronajímatel a nájemce dohod