Účetní závěrka a inventarizace roku 2012, 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

Roční účetní závěrka je obecně vnímána jako každoročně se opakující souhrn prací, který završuje celoroční proces vedení účetnictví a jehož výsledkem je podklad sloužící pro sestavení daňového přiznání a pro výpočet daňové povinnosti. Ve skutečnosti - podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), a v návaznosti na to také podle § 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU"), není účetní závěrka souborem prací (pro označení procesu uzavírání účetních knih je možné použít pojmu účetní uzávěrka), ale nedílný celek účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky). Účetní závěrka dále může obsahovat i Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, a to v závislosti na rozhodnutí účetní jednotky a často také přání auditora, pokud auditor účetní závěrku ověřuje.

Účetní závěrka a inventarizace roku 2012
Ing.
Ivana
Pilařová
Účetní závěrka může být sestavena
v plném nebo zjednodušeném rozsahu.
Účetní závěrku v plném rozsahu povinně sestavují účetní jednotky podléhající povinnému auditu účetní závěrky a dále všechny akciové společnosti. Účetní jednotky, které do této skupiny nepatří, si mohou rozhodnout, zda sestaví účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu, v tomto případě se však musí v dané formě sestavit všechny její části.
V následujících řádcích si připomeneme nejen jednotlivé typy uzávěrkových a závěrkových operací, ale poukážeme i na odlišnosti, které do rutinních uzávěrkových a závěrkových prací musíme začlenit, a to i s přihlédnutím k potřebám daně z příjmů.
Celý proces účetní uzávěrky je zastřešen ZU a prováděn podle následujících předpisů:
*
VPU, která je dále konkretizována Českými účetními standardy (dále jen "ČÚS") pro podnikatele,
*
Interpretace
českých účetních předpisů Národní účetní rady (celkem 23 Interpretací na různá témata).
Zveřejnění účetní závěrky je pak prováděno podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 21a ZU.
 
PŘEHLED ZMĚN PRACÍ NA UZÁVĚRCE ROKU 2012 PROTI OBSAHU PRACÍ NA ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ROKU 2011
Při provádění
inventarizace majetku a závazků
k rozvahovému dni 31. 12. 2012 se účetní jednotky budou řídit novelou ZU č. 239/2012 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 9. 2012 a upravuje zejména proces inventarizace. Nové znění inventarizačních pravidel se týká těchto oblastí: