Pořadí plateb ve zdravotním pojištění

Vydáno: 5 minut čtení

Nejdůležitější povinností plátců pojistného ve zdravotním pojištění je pravidelné placení pojistného (záloh na pojistné) v souladu se zákonem. To znamená, že každý plátce musí příslušnou měsíční platbu (včetně případného doplatku u OSVČ) poukázat zdravotní pojišťovně včas, tedy nejpozději ke dni splatnosti, a dále ve správné výši, stanovené zákonem č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb. "). Z hlediska řádného placení pojistného, případně příslušenství, je rovněž žádoucí, aby bylo možno platby řádně identifikovat, to znamená uvádět při platbě správný účet a správný variabilní symbol.

Pořadí plateb ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
KDO PLATÍ POJISTNÉ?
Aby mohly zdravotní pojišťovny řádně hradit svým smluvním partnerům poskytnutou a vykázanou zdravotní péči, musí nejprve zajistit potřebné zdroje v rámci výběru pojistného, tedy platbami od příslušných subjektů. Právní úprava platná ve zdravotním pojištění registruje tyto skupiny plátců: