Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012, 4. část

Vydáno: 22 minut čtení

V minulém dílu seriálu věnovaného společníkům a jednatelům s. r. o., který jsme zveřejnili v časopisu Účetnictví v praxi č. 8/2012 na str. 16, jsme se zaměřili na problematiku rozdělování zisku v s. r. o., včetně zdanění podílů na zisku. Tento další samostatný příspěvek je věnován podmínkám pro rozdělení zisku.

Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PODMÍNKY PRO ROZDĚLENÍ ZISKU
 
Právo společníka na podíl na zisku
Podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv společníka, avšak nejedná se o právo, které by automaticky vznikalo vytvořením zisku společnosti, ale až na základě rozhodnutí valné hromady. Jinými slovy, dokud valná hromada nerozhodne o rozdělení zisku, žádný nárok na podíl na zisku společník nemá ( jak bude uvedeno dále k právní úpravě podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – dále jen „zákon o korporacích“, od 1. 1. 2014 bude možné zakotvit automatický nárok společníka na výplatu podílu na zisku). Protože valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku prostou většinou hlasů, nemohou se menšinoví společníci domáhat práva na podíl na zisku proti vůli většinových společníků.
Právo společníka podílet se na zisku společnosti končí s ukončením účasti na společnosti, na druhou stranu toto právo vzniká se vznikem účasti na společnosti. Tato základní pravidla bývají v praxi často nesprávně chápána.
PŘÍKLAD
Zánik nároku na podíl na zisku
S. r. o. byla v roce 1995 založena dvěma společníky A a B. Společnost vykazuje k 1. 1. 2012 nerozdělený zisk minulých let 10 mil. Kč a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 mil. Kč. K 31. 12. 2011 došlo k ukončení účasti společníka B na společnosti (není důležité, zda dohodou společníků s výplatou vypořádacího podílu nebo převodem obchodního podílu anebo jiným způsobem). Jak se od 1. 1. 2012 podílí společník A na zisku společnosti?
Od 1. 1. 2012 se jedná o společnost s jediným společníkem A. Rozhodování o rozdělení zisku je od 1. 1. 2012 plně v pravomoci jediného společníka A a je jedno, zda se jedná o rozdělování zisku vytvořeného za období od 1. 1. 2012 anebo za období před 1. 1. 2012. Např. pokud rozhodnul jediný společník v červnu 2012 o rozdělení veškerého zisku minulých let (10 mil. Kč) a zisku za rok 2011 (1 mil. Kč), vzniknul tímto rozhodnutím společníkovi A nárok na podíl na zisku v hrubé výši (před zdaněním) 11 mil. Kč a společníkovi B žádný nárok na podíl na zisku nevznikl. Pokud vznikl k datu ukončení účasti (31. 12. 2011) společníkovi B nárok na vypořádací podíl, je v hodnotě vypořádacího podílu zahrnuta i část podílu na zisku vytvořeného za období do 31. 12. 2011 a do tohoto data nerozděleného. Pokud společník B k 31. 12. 2011 převedl společníkovi A svůj obchodní podíl za úplatu, měl v úplatě dohodnuté za převod obchodního podílu zohlednit i zisk společnosti vytvořený za období do 31. 12. 2011 a do tohoto data nerozdělený.
PŘÍKLAD
Vznik nároku na podíl na zisku
S. r. o. byla v roce 1995 založena jediným společníkem A. Společnost vykazuje k 1. 1. 2012 nerozdělený zisk minulých let 10 mil. Kč a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 mil. Kč. V lednu 2012 do společnosti vstoupil druhý společník B (není důležité, zda společník A rozdělil svůj obchodní podíl a došlo k převodu obchodního podílu anebo zda byla zvolena cesta navýšení základního kapitálu). Jak se v roce 2012 podílejí společníci na zisku společnosti?
Pokud došlo např. v červnu 2012 k rozdělení zisku, rozhodovala o tomto rozdělení valná hromada (tedy i společník B; o rozdělení zisku se však rozhoduje prostou většinou hlasů) a na částce určené k rozdělení se podílel i společník B. Pokud společník B nabyl svůj obchodní podíl za úplatu, zohledňovala úplata za převod i zisk společnosti vytvořený za období do 31. 12. 2011 a do data vstupu společníka B nerozdělený (11 mil. Kč). Pokud společník B vstoupil do společnosti v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu, mohl být nerozdělený zisk společnosti zohledněn např. emisním ážiem.
 
Zákonná omezení pro rozdělování zisku
Při rozdělování zisku je třeba dodržet pravidla daná zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), který rozdělování zisku omezuje:
*
v obecných pravidlech pro všechny obchodní společnosti,
*
speciálními pravidly pro s. r. o.,
*
pravidly pro a. s., která se vztahují i na s. r. o.
V
obecných ustanoveních
pro obchodní společnosti omezuje ObchZ rozdělování zisku v § 65a odst. 2, podle kterého platí, že dokud nejsou zcela účetně odepsány zřizovací výdaje, tak je zakázáno vyplácení podílů na zisku. Výjimka je stanovena pro případy, kdy disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku, a nerozdělený zisk minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů.
§ 65a byl do ObchZ vložen s účinností od 1. 1. 2001. Zřizovací výdaje jsou definovány účetními předpisy v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), jako souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné. Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou společnosti nebo družstva. Zřizovací výdaje se odpisují nejvýše po dobu pěti let.
Disponibilními zdroji jsou vedle výsledku hospodaření uplynulého účetního období fondy, které společnost nad rámec svých povinností daných ObchZ vytvořila ze zisku s výjimkou rezervního fondu do výše 10 % základního kapitálu. Neuhrazené ztráty možná nejsou při doslovném výkladu na závadu, což je nelogické. Není jednoznačné, zda zůstatková cena zřizovacích výdajů má být poměřována s údaji před anebo až po rozdělení zisku – logické by bylo až po rozdělení zisku.
Speciální ustanovení ObchZ
pro s. r. o. omezují rozdělování zisku povinnou tvorbou rezerv. Podle § 67 odst. 3 ObchZ lze podíl na zisku určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s ObchZ, společenskou smlouvou nebo stanovami.
ObchZ stanovuje pro s. r. o.
tvorbu rezervního fondu
takto:
§ 124 odst. 1:
Společnost vytvoří rezervní fond (§ 67) v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce
za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří
, a to ve výši nejméně
10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu.
Tento fond se
ročně doplňuje
o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách,
nejméně však 5 % z čistého zisku
, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách,
nejméně však do výše 10 % základního kapitálu
.
Pokud byl zákonný rezervní fond vytvořen při vzniku společnosti zvláštními příplatky společníků, není nutno se přídělem do rezervního fondu již dále zabývat. Stejně tak není nutno otázku přídělu do rezervního fondu řešit poté, co dosáhne zákonné výše 10 % základního kapitálu. Dojde-li ke zvýšení základního kapitálu, je zapotřebí pokračovat v tvorbě rezervního fondu až do zákonné výše 10 % základního kapitálu.
PŘÍKLAD
Tvorba rezervního fondu
Společnost se základním kapitálem 200 tis. Kč vznikla v roce 2009. Za roky 2009 a 2010 vykázala společnost ztrátu 20, resp. 5 tis. Kč, za rok 2011 vykázala zisk 80 tis. Kč a za rok 2012 očekává zisk ve výši 500 tis. Kč. Jakým způsobem má být, resp. měl být tvořen zákonný rezervní fond?
Poprvé vytvořila společnost zisk za rok 2011 a byla povinna při rozhodování o rozdělení zisku provést příděl do rezervního fondu podle § 124 odst. 1 ObchZ. Částka 10 % zisku (pojmem čistý zisk používaným ObchZ je třeba rozumět zisk vykázaný v následujícím období v počátečním zůstatku účtu výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) činí 8 tis. Kč. Částka 5 % základního kapitálu činí 10 tis. Kč, a proto se tento limit neuplatní a příděl do rezervního fondu činí 8 tis. Kč. Pokud by valná hromada o rozdělení zisku nerozhodla, proúčtoval by se příděl do rezervního fondu ve výši 8 tis. Kč k 31. 12. 2012. Dalším ziskovým obdobím je rok 2012, za toto období se použije tvorba fondu ve výši 5 % zisku do výše 10 % základního kapitálu – tj. 25 tis. Kč do výše 20 tis. Kč. Protože počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2013 bude 8 tis. Kč, bude příděl do rezervního fondu v roce 2013 činit 12 tis. Kč a konečný zůstatek k 31. 12. 2013 tak bude 20 tis. Kč. V dalších letech již nebude příděl do rezervního fondu prováděn, pokud nedojde k použití rezervního fondu, resp. k navýšení základního kapitálu (navíc se bude od 1. 1. 2014 postupovat již podle zákona o obchodních korporacích, který tvorbu obdobného rezervního fondu vyžadovat nebude).
Podle § 123 odst. 2 ObchZ nelze rezervní fond (stejně jako základní
kapitál
) použít k výplatě podílů na zisku.
Podle § 123 odst. 2 ObchZ se i na s. r. o. vztahují tato ustanovení z právní úpravy rozdělování zisku akciovými společnostmi:
*
§ 178 odst. 1 věta třetí – společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
*
§ 178 odst. 2 – test výše vlastního kapitálu.
*
§ 178 odst. 3 – možnost určit část rozdělovaného zisku jako tantiému.
*
§ 178 odst. 5 – podmínky pro určení části rozdělovaného zisku jako tantiémy.
*
§ 178 odst. 6 – částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.
*
§ 178 odst. 7 – tříměsíční splatnost dividend a tantiém.
Poměrně složitě je v § 178 odst. 2 ObchZ formulován test minimální výše vlastního kapitálu po rozdělení zisku:
„Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní
kapitál
zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní
kapitál
společnosti, zvýšený o
a)
upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní
kapitál
nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku,“
Toto zvýšení se týká pouze případů, kdy dochází k navýšení základního kapitálu novými vklady přistupujících společníků a toto navýšení nebylo zapsáno do obchodního rejstříku.
a
b)
„tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.“
Podle § 124 odst. 3 ObchZ lze rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu použít pouze na úhradu ztráty – z toho plyne, že jej nelze použít na plnění společníkům.
Ponecháme-li stranou případ, kdy s. r. o. zvyšuje základní
kapitál
novými vklady, jsou podmínky § 178 odst. 2 a § 178 odst. 6 totožné. Obecně by mělo platit, že při splnění § 178 odst. 2 je splněna i podmínka § 178 odst. 6 ObchZ, v drtivé většině případů to platí i naopak (při splnění § 178 odst. 6 je splněna i podmínka § 178 odst. 2). Lze doporučit tento postup, který v podstatě zaručuje dodržení podmínek pro rozdělení zisku:
*
uhradit ztrátu (ze zisku uplynulého období či z nerozděleného zisku minulých let, popř. z rezervního fondu),
*
provést příděl do rezervního fondu,
*
z disponibilních zdrojů (zisk uplynulého účetního období, nerozdělený zisk minulých let, popř. fondy vytvořené v minulosti ze zisku nad rámec povinností daných ObchZ) rozdělit částku přesahující zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů.
PŘÍKLAD
Komplexní ověření podmínek pro rozdělení zisku u společnosti vykazující zřizovací výdaje, která poprvé vykázala zisk
Společnost vykázala zisk poprvé za účetní období roku 2011 a v účetní závěrce roku 2011 vykázala tyto údaje:
 +-----------------------------------------------------------------------+-------------+ |                 Text                 | Částka v Kč | +-----------------------------------------------------------------------+-------------+ | 011-Zřizovací výdaje netto                      | 80 000   | | 41 – Základní 
kapitál
a kapitálové fondy | 200 000 | | z toho 411-Základní
kapitál
| 200 000 | | 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření | 0 | | 43 – Výsledek hospodaření | 500 000 | +-----------------------------------------------------------------------+-------------+
Jakou maximální částku může společnost v roce 2012 rozdělit mezi společníky jako podíl na zisku?
V prvé řadě musí být proveden ze zisku roku 2011 povinný příděl do rezervního fondu podle § 124 odst. 1 ObchZ, v daném případě 10 000 Kč. Zbylou částku zisku 490 000 Kč by bylo možné rozdělit mezi společníky (vyhovuje nejen § 178 odst. 6, ale i § 178 odst. 2 ObchZ – vlastní
kapitál
by po rozdělení činil 210 000 Kč), kdyby společnost nevykazovala zřizovací výdaje. Protože je vykazuje, musí na účet účtové skupiny 42 (nejlépe na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let) převést ještě navíc částku alespoň 80 000 Kč, společnost tedy bude moci rozdělit zisk až do výše 410 000 Kč.
PŘÍKLAD
Komplexní ověření podmínek pro rozdělení zisku u společnosti vykazující neuhrazenou ztrátu Společnost v účetní závěrce roku 2011 vykázala tyto údaje:
 +-----------------------------------------------------------------------+-------------+ |                 Text                 | Částka v Kč | +-----------------------------------------------------------------------+-------------+     | 011-Zřizovací výdaje netto                      |    0  | | 41 – Základní 
kapitál
a kapitálové fondy | 200 000 | | z toho 411-Základní
kapitál
| 200 000 | | 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření | –40 000 | | z toho 421-Zákonný rezervní fond (tvořen v minulých letech ze zisku) | 10 000 | | z toho 429-Neuhrazená ztráta minulých let | –50 000 | | 43 – Výsledek hospodaření | 500 000 | +-----------------------------------------------------------------------+-------------+
Jakou maximální částku může společnost v roce 2012 rozdělit mezi společníky jako podíl na zisku?
V prvé řadě musí být proveden ze zisku roku 2011 povinný příděl do rezervního fondu podle § 124 odst. 1 ObchZ, v daném případě 10 000 Kč (5 % ze zisku roku 2011, avšak jen aby zůstatek nepřesáhl 10 % základního kapitálu). Zbylou částku zisku ve výši 490 000 Kč by bylo možné rozdělit mezi společníky, kdyby společnost nevykazovala ztrátu (podle § 178 odst. 2 ObchZ by vlastní
kapitál
po rozdělení zisku 490 000 Kč mezi společníky a přídělu do rezervního fondu 10 000 Kč činil 170 000 Kč, což je o 50 000 Kč méně než základní
kapitál
zvýšený o vytvořený rezervní fond, a podle § 178 odst. 6 ObchZ může být přiznán podíl na zisku ve výši nejvíce 500 000 – 10 000 – 50 000, tj. 440 000 Kč.). Společnost tedy může rozdělit zisk až do výše 440 000 Kč a 50 000 Kč může použít na úhradu ztráty minulých let nebo převést např. na účet nerozděleného zisku minulých let (účet 428), tím bude vyhověno i § 178 odst. 2 ObchZ (vlastní
kapitál
bude činit 220 000 Kč, tedy stejně jako základní
kapitál
zvýšený o zůstatek rezervního fondu).
Podle § 123 odst. 4 ObchZ jsou společníci povinni vrátit podíl na zisku, který by byl vyplacen v rozporu se zásadami pro jeho rozdělení. Pokud by společníci nevrátili nezákonně vyplacené podíly na zisku, tak by se uplatnilo ručení jednatelů, kteří odsouhlasili nezákonnou výplatu podílů na zisku. I z tohoto důvodu (především však s ohledem na další rozvoj společnosti) lze doporučit, aby jednatelé předkládali valné hromadě svůj návrh na rozdělení zisku, ačkoli jim ObchZ výslovně tuto povinnost neukládá (na rozdíl od představenstva akciové společnosti, které je povinno předkládat svůj návrh na rozdělení zisku podle § 192 odst. 1 ObchZ).
 
Podíl na zisku připadající na jednotlivého společníka a jeho splatnost
Podle § 123 odst. 1 ObchZ se společníci podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých obchodních podílů, avšak společenská smlouva může stanovit jinak. Např. u společnosti se základním kapitálem 200 000 Kč a dvěma společníky s vklady do základního kapitálu po 100 000 Kč mohou nastat tyto situace:
*
Společenská smlouva neřeší výši obchodního podílu ani výši nároku společníka na podíl na zisku.
Společníkovi bude náležet ze zisku určeného k rozdělení 50 %.
*
Společenská smlouva neřeší výši obchodního podílu, avšak stanovuje, že podíl společníka na zisku podle § 123 odst. 1 ObchZ činí 75 %.
Společníkovi bude náležet ze zisku určeného k rozdělení 75 %.
*
Společenská smlouva stanovuje výši obchodního podílu společníka na 60 %; společenská smlouva však nestanovuje výši nároku společníka na podíl na zisku.
Společníkovi bude náležet ze zisku určeného k rozdělení 60 %.
*
Společenská smlouva stanovuje výši obchodního podílu společníka na 60 % a dále stanovuje, že podíl společníka na zisku podle § 123 odst. 1 ObchZ činí 75 %.
Společníkovi bude náležet ze zisku určeného k rozdělení 75 %.
Nastane-li situace, že pouze některý ze společníků potřebuje vyplatit podíl na zisku, nelze tuto situaci řešit tak, že by byl podíl na zisku přiznán pouze tomuto společníkovi. Valná hromada totiž určuje celkovou částku k rozdělení a není v její pravomoci určovat, kolik z této částky připadá na jednotlivé společníky.
Podíly na zisku jsou obecně splatné do tří měsíců od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, valná hromada však může určit splatnost jinou.
 
Rozdělování zisku po šesti měsících od skončení účetního období
V návaznosti na termín pro schvalování účetní závěrky (do šesti měsíců po skončení účetní závěrky) Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. 9. 2009 sp. zn. 29 Cdo 4284/2007 dovodil, že valná hromada může o rozdělení zisku akciové společnosti (pro s. r. o. však platí stejná pravidla) platně rozhodnout pouze na základě účetní závěrky sestavené k datu, od kterého ještě neuplynula šestiměsíční lhůta – na základě řádné účetní závěrky sestavené k datu 31. 12. 2011 by tak bylo možno rozhodovat o rozdělení zisku nejpozději do 30. 6. 2012.
Rozsudek je na www stránkách Nejvyššího soudu charakterizován touto právní větou:
„Jestliže valná hromada akciové společnosti konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního období (§ 184 odst. 3 obch. zák.) projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím základě rozhodla o rozdělení zisku, pak mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku. Usnesení valné hromady akciové společnosti o rozdělení zisku z minulých let mezi akcionáře lze ve smyslu ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2007 pokládat za jednání akciové společnosti směřující ke zmenšení jejího majetku nejde o,běžnou obchodní činnost’ akciové společnosti. Účelem sporu vyvolaného konkursem je vyjasnění otázek nezbytných pro zdárné dokončení konkursu, přerušení takového sporu z důvodu spočívajících v tvrzené nezákonnosti prohlášeného konkursu proto postrádá smysl.“
Rozsudek obsahuje tento dílčí závěr Nejvyššího soudu:
„Lhůta ke svolání řádné valné hromady určená (počítaná) od posledního dne účetního období je logicky nejen lhůtou určující, dokdy by měla valná hromada (při řádném a obvyklém chodu věcí) odsouhlasit výsledky onoho účetního období, ale též nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní závěrky sloužící pro jednání řádné valné hromady pokládat za ty, jež mohou akcionářům sloužit jako reálný obraz účetnictví akciové společnosti, na jehož základě mohou kvalifikovaně rozhodovat o rozdělení zisku. Mimořádná valná hromada konaná v listopadu 2002 o rozdělení zisku na základě řádné účetní závěrky zobrazující účetnictví akciové společnosti k 31. prosinci 2001 rozhodnout nemůže.“
Rozsudek Nejvyššího soudu způsobil u mnohých společností (i akciových) značné zděšení, protože do jeho vydání nebylo v praxi pochyb o tom, že i po uplynutí lhůty pro schvalování účetní závěrky lze z této účetní závěrky vycházet při rozhodování o rozdělení zisku. Osobně si nemyslím, že by měl být výše uvedený názor přeceňován. V daném případě se jednalo o rozdělování zisku společnosti, která byla v úpadku (v mezidobí od skončení účetního období do rozhodnutí valné hromady došlo ke zhoršení majetkové situace společnosti). Problémem tedy bylo pravděpodobné krácení konkursní podstaty. V případech, kdy nejsou rozdělením zisku ohrožena práva věřitelů společnosti, nevidím pozdějším rozdělením zisku ohrožení práv jakékoli osoby a ani žádná zásadní daňová rizika (společnost nelze daňově postihovat za to, že odvedla daň z podílů na zisku, na které by případně společníci neměli nárok). Za pozornost stojí také to, že Nejvyšší soud přikládal význam tomu, že při schvalování účetní závěrky byl vyčíslen zisk a tento rozhodnutím valné hromady převeden na účet nerozděleného zisku a při následném rozdělení zisku mimořádnou účetní závěrkou nebyl nerozdělený zisk vyčíslen. Nejvyšší soud tedy evidentně nezohlednil některé zásadní účetní skutečnosti – např. to, že příloha účetní závěrky (tvořící její součást) musí obsahovat (§ 39 odst. 7 VPU) informace o všech významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. Pokud tedy příloha účetní závěrky sestavené za předchozí kalendářní rok např. v červnu potvrzuje, že se majetková situace společnosti během prvního pololetí následujícího po skončení účetního období nezhoršila, nevidím důvod, proč by nemohla příslušná účetní závěrka sloužit jako podklad pro rozdělení zisku i po uplynutí lhůty pro její schválení. Pokud navíc soulad s pravidly ObchZ potvrdí i účetní závěrka za další období, nemělo by být rozdělování zisku na základě účetní závěrky v době po uplynutí lhůty pro schvalování účetní závěrky rizikové. Úplnou jistotu však může přinést jen sestavení mezitímní účetní závěrky (např. pololetní) a rozhodnutí o rozdělení zisku během následujících šesti měsíců.
 
ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU OD 1. 1. 2014
V rámci rekodifikace soukromého práva bude od 1. 1. 2014 právní úprava s. r. o. obsažena především v zákoně o obchodních korporacích. Jedná se o zcela novou právní úpravu včetně úpravy rozdělování zisku, která je zákonem o obchodních korporacích obecně upravena v § 34 a násl., speciálně pro s. r. o. ještě v § 161.
Zákon o obchodních korporacích zachovává tříměsíční splatnost podílů na zisku od rozhodnutí valné hromady s tím, že rozhodnutím valné hromady, popř. speciální úpravou ve společenské smlouvě, lze stanovit splatnost odchylnou.
Zákon o obchodních korporacích zvyšuje odpovědnost jednatelů za vyplacení podílu na zisku v rozporu se zákonem. Má se totiž za to, že ti jednatelé, kteří s takovým vyplacením podílu na zisku souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře a nesou příslušnou odpovědnost. Navíc se podíly na zisku vyplacené v rozporu se zákonem nebudou vracet, pokud společník přijme podíl na zisku v dobré víře a v pochybnostech se bude dobrá víra předpokládat.
Společnost nebude moci vyplatit podíl na zisku, pokud by si tím přivodila úpadek. Zákon o obchodních korporacích výslovně umožňuje výplatu záloh na podíly na zisku, ale pouze na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Tato úprava by mohla být důležitá s ohledem na osvobození podílů na zisku od daně z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2014 a již v roce 2014 by bylo možno vyplatit zálohu na podíl na zisku za období roku 2014 a uplatnit toto osvobození.
Zásadní novinkou je, že právo na podíl na zisku mají pouze společníci, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. To znamená, že výplata tantiém bude možná pouze v případě, kdy to umožní společenská smlouva. Další novinkou je možnost spojit obchodní podíl (od 1. 1. 2014 bude možné, aby s jednotlivými obchodními podíly byla spojena různá práva) s právem na pevný podíl na zisku. Například pokud by se k určitému obchodnímu podílu vázalo právo na 10 % zisku za každé účetní období, tak by schválením účetní závěrky určitého účetního období společníkovi automaticky vznikl nárok na podíl na zisku.