Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012, 4. část

Vydáno: 22 minut čtení

V minulém dílu seriálu věnovaného společníkům a jednatelům s. r. o., který jsme zveřejnili v časopisu Účetnictví v praxi č. 8/2012 na str. 16, jsme se zaměřili na problematiku rozdělování zisku v s. r. o., včetně zdanění podílů na zisku. Tento další samostatný příspěvek je věnován podmínkám pro rozdělení zisku.

Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PODMÍNKY PRO ROZDĚLENÍ ZISKU
 
Právo společníka na podíl na zisku
Podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv společníka, avšak nejedná se o právo, které by automaticky vznikalo vytvořením zisku společnosti, ale až na základě rozhodnutí valné hromady. Jinými slovy, dokud valná hromada nerozhodne o rozdělení zisku, žádný nárok na podíl na zisku společník nemá ( jak bude uvedeno dále k právní úpravě podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – dále jen „zákon o korporacích“, od 1. 1. 2014 bude možné zakotvit automatický nárok společníka na výplatu podílu na zisku). Protože valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku prostou většinou hlasů, nemohou se menšinoví společníci domáhat práva na podíl na zisku proti vůli většinových společníků.
Právo společníka podílet se na zisku společnosti končí s ukončením účasti na společnosti, na druhou stranu toto právo vzniká se vznikem účasti na společnosti. Tato základní pravidla bývají v praxi často nesprávně chápána.
PŘÍKLAD
Zánik nároku na podíl na zisku
S. r. o. byla v roce 1995 založena dvěma společníky A a B. Společnost vykazuje k 1. 1. 2012 nerozdělený zisk minulých let 10 mil. Kč a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 1 mil. Kč. K 31. 12. 2011 došlo k ukončení účasti společníka B na společnosti (není důležité, zda dohodou společníků s výplatou vypořádacího podílu nebo převodem obchodního podílu anebo jiným způsobem). Jak se od 1. 1. 2012 podílí společník A na zisku společnosti?
Od 1. 1. 2012 se jedná o společnost s jediným společníkem A. Rozhodování o rozdělení zisku je od 1. 1. 2012 plně v pravomoci jediného společníka A a je jedno, zda se jedná o rozdělování zisku vytvořeného za období od 1. 1. 2012 anebo za období před 1. 1. 2012. Např. pokud rozhodnul jediný společník v červnu 2012 o rozdělení veškerého zisku minulých let (10 mil. Kč) a zisku za rok 2011 (1 mil. Kč), vzniknul tímto rozhodnutím společníkovi A nárok na podíl na zisku v hrubé výši (před zdaněním) 11 mil. Kč a společníkovi B žádný nárok na podíl na zisku nevznikl. Pokud vznikl k datu ukončení účasti (31. 12. 2011) společníkovi B nárok na vypořádací podíl, je v hodnotě vypořádacího podílu zahrnuta i část podílu na zisku vytvořeného za období do 31. 12. 2011 a do tohoto data nerozděleného. Pokud společník B k 31. 12. 2011 převedl společníkovi A svůj obchodní podíl za úplatu, měl v úplatě dohodnuté za převod obchodního podílu zohlednit i zisk společnosti vytvořený za období do 31. 12. 2011 a do tohoto data nerozdělený.
<