Problémy při účetnictví vedeném dodavatelsky

Vydáno: 23 minut čtení

Tento příspěvek má za účel seznámit účetní jednotky a dodavatele účetnictví s podmínkami předepsanými pro externí způsob zpracování účetnictví a upozornit je na případné problémy, které při tom mohou nastat. Je určen především odpovědným pracovníkům účetních jednotek, které mají účetnictví zpracováváno dodavatelsky, např. jednatelům. Ti ale většinou časopis Účetnictví v praxi nečtou. Proto žádám vás, vážené čtenáře, dodavatele účetních prací, seznamte tyto pracovníky alespoň s těmi pasážemi tohoto příspěvku, které se zabývají tím, co musí účetní jednotka v zájmu splnění podmínek daných zákonem č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), zajistit. Kromě toho by mělo být i ve vašem zájmu vytvořit pomocí smlouvy podmínky, které vám umožní provádět kvalitně práci, na niž jste byli najati, tím, že budou jednoznačně rozděleny odpovědnosti mezi vámi a vašimi klienty.

Problémy při účetnictví vedeném dodavatelsky
Ing.
František
Louša
Menší účetní jednotky si často nechávají zpracovat účetnictví externě, tj. někým jiným než vlastním zaměstnancem. Účetnictvím při tom je třeba rozumět podvojné účetnictví, jehož vedení se řídí ZU. Účetnictvím není proto daňová evidence, ale na druhé straně je jím třeba i „skladová evidence“.
Rozhodování, zda vést účetnictví externě nebo vlastními pracovníky, je ovlivněno různými okolnostmi, ale obvykle vede k dodavatelskému zpracování to, že rozsah potřebných prací není tak velký, aby zaměstnal alespoň jednu osobu, nebo to, že se odpovědným pracovníkům zdá výhodnější dodavatelské zpracování, protože dodavatele lze v případě potřeby relativně snadno vyměnit na rozdíl od zaměstnance. Některé účetní jednotky dávají přednost takovým dodavatelům účetních prací, kteří jsou zároveň daňovými poradci, a proto jim mohou odborně sestavit daňové přiznání a za jeho sestavení přebírají plnou odpovědnost, na kterou jsou povinně ze zákona pojištěni. Protože sestavují daňové přiznání na základě účetnictví, za jehož správné zpracování odpovídají účetní jednotce (pokud nevyplývá ze smlouvy něco jiného), je tím vedení společnosti zbaveno části svých starostí, i když ne odpovědnosti.
 
PRÁVNÍ PODMÍNKY
Je třeba zmínit alespoň tři právní normy:
*
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (platný do konce roku 2013) – dále jen „ObčZ“.
*
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění platném od 1. 7. 2012)
*
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Občanský zákoník
Smlouvy na zpracování účetnictví by bylo správné nejspíše uzavírat dle § 724 až 732 ObčZ upravující příkazní smlouvu nebo případně jako „nepojmenovanou smlouvu“, tj. smlouvu, jejíž podmínky nejsou v ObčZ, případně v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), přímo konkrétně upraveny.
Zákon o účetnictví