Přiznání k DPH, 4. část - odpočet daně během roku

Vydáno: 18 minut čtení

Již třikrát jsme si ukazovali, jak vyplňovat přiznání k DPH – tiskopis 25 5401 MFin 5401, aktuálně vzor č. 17 – nejprve šlo o základní představení a nejčastější typy nákupů a prodejů v Česku. Poté jsme poněkud rozšířili obzor o rovněž docela časté obchodování s podnikateli z jiných států Evropské unie („EU“). K tomu jsme přidali od ledna 2012 velmi frekventovanou novinku týkající se přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele u tuzemských dodávek stavebních a montážních prací. A nakonec to byl zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím, který má v přiznání k DPH také určitá specifika. Dneska se podíváme na jistě nejpříjemnější stránku DPH, na její možný odpočet, kde je často situace v praxi poněkud složitější, než na první pohled vypadá.

Přiznání k DPH – odpočet daně během roku (4. část)
Ing.
Martin
Děrgel
 
NÁROK NA ODPOČET DANĚ V PŘIZNÁNÍ K DPH
Možnost odpočtu DPH je stěžejní podmínkou neutrality této daně ze všeobecné spotřeby. Bez něj by bylo daňově znevýhodněno materiálově a technologicky náročné podnikání, jakož i obchodníci nakupující cizí zboží za účelem jeho dalšího prodeje nebo dovozci zboží z prostoru mimo EU atd. Odpočet daně tak naplňuje princip DPH, kterou má být obecně u plátce zatížena pouze – přidaná hodnota uskutečněných zdanitelných plnění. Naproti tomu neplátci sice touto daní nezatěžují svá plnění (zboží a služby), nemají však ani možnost uplatnit odpočet daně na vstupu z nákupů zboží a služeb od plátců DPH.
Žádný podnikatel přece nevytváří své produkty jen tak z ničeho, ale podle druhu a rozsahu činnosti nutně musí pro účely svého podnikání nakupovat celou řadu vstupů, ať už jde o suroviny, stroje, zboží, energie nebo všemožné služby jiných podnikatelů apod. Pokud by na to systém DPH nijak nereagoval, byli by rázem znevýhodněni zejména všichni obchodníci oproti výrobcům, jelikož by produkty kupovali již zatížené daní od výrobce a následně by jejich prodej měli opět, podruhé zatížit svou vlastní DPH připočtenou k prodejní ceně.
Této nespravedlnosti efektivně brání zmíněná
hlavní přednost DPH – neutralita
. Obchodník (plátce) má totiž možnost
odečíst si
daň zaplacenou dodavatelům (např. výrobci, jde-li o plátce) za nakoupené vstupy –
alias
DPH na vstupu
– od daně uhrazené jeho zákazníky za vlastní výstupy (produkty) –
alias
DPH na výstupu.
Takže v důsledku každý plátce daně odvádí státu pouze rozdíl mezi úhrnem DPH na výstupu a DPH na vstupu, a to za každé zdaňovací období (kalendářní měsíc nebo čtvrtletí) zvlášť. Pokud – v praxi spíše výjimečně a ne na dlouho – převýší DPH na vstupu částku daně na výstupu, nebude plátce platit za toto zdaňovací období státu žádnou DPH, ale naopak ze státní pokladny obdrží příslušný rozdíl zpátky, coby
„nadměrný odpočet“
.
Nárok na odpočet daně na vstupu ale není automaticky z titulu plátcovství, je podmíněn řadou skutečností, především účelem využití daného přijatého zdanitelného plnění, o jehož DPH na vstupu se jedná.
Plátce tak musí obecně u všech přijatých zdanitelných plnění sledovat jejich následné použití, resp. využití, přičemž mohou nastat čtyři diametrálně odlišné situace.
Přijaté zdanitelné plnění plátce použije:
1)
Výhradně ( jen) pro uskutečňování „nárokových plnění“
uvedených v § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDPH“ (např. vlastní zdanitelná plnění a plnění osvobozená s nárokem na odpočet),
pak má nárok na odpočet daně v plné výši
.
2)
Výhradně (pouze) pro jiné účely, pak vůbec nemá nárok na odpočet daně
, v tomto případě se příslušná DPH na vstupu ani
neuvádí nikam do přiznání k DPH
.
3)
Jak pro „nároková plnění“, tak pro jiné účely, kdy je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v částečné výši
připadající na použití pro „nároková plnění“, přičemž se zde dále rozlišuje:
A)
Odpočet daně
v poměrné výši
, jestliže tyto jiné účely
„nesouvisejí s ekonomickou činností plátce“
(např. když podnikající fyzická osoba přijaté zdanitelné plnění bude zčásti využívat i pro své soukromé účely nebo když firemní vozidlo budou zčásti pro své soukromé potřeby používat zaměstnanci apod.).
B)
Odpočet daně
v krácené výši
, jestliže takovéto jiné účely představují
plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
(§ 51 až 62 ZDPH, např. poštovní služby, finanční a pojišťovací činnosti, převod a nájem nemovitostí, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, výchova a vzdělávání atd.).
Když plátce takto roztřídí všechna přijatá zdanitelná plnění do zmíněných čtyř kategorií, pak už z nich vyplývající nárok na odpočet DPH na vstupu uvede do přiznání k DPH poměrně jednoduše – se zmíněnou výjimkou ad 2) nepatřící vůbec do přiznání. K tomuto účelu slouží především IV. část oddílu C s řádky 40 až 46.
 +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | IV. Nárok na odpočet daně                    |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Z přijatých zdanitelných plnění od plátců      | základní | 40 |       |       |         | |                           | snížená  | 41 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad        | 42 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 | základní | 43 |       |       |         | |                           | snížená  | 44 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a 79        | 45 |       |       |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)        | 46 |       |       |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ 
Většina plátců přitom vyplňuje pouze bílá okénka prvních dvou sloupců, kde zpravidla jednoduše opíše údaje z přijatých daňových dokladů, a to co se týče základu daně a DPH na vstupu. Pouze v případě „krácení odpočtu daně“ ad 3B) – k němuž se dostaneme až na konci tohoto příspěvku – bude zapotřebí zapojit do hry nejen poslední třetí sloupec „Krácený odpočet“, ale dále také ještě V. část oddílu C s řádky 50 až 53.
 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | V. Krácení nároku na odpočet daně                                              | +-----------------------------------------------------------------------+----+------------------------+-----------------------+ | Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně         | 50 |            |            | +-----------------------------------------------------------------------+----+------------------------+-----------------------+ | Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4) | 51 | S nárokem na odpočet | Bez nároku na odpočet | |                                    |  |            |            | +-----------------------------------------------------------------------+----+------------------+-----+-----------------+-----+     | Část odpočtu daně v krácené výši                   | 52 | Koeficient (%)  |   | Odpočet     |   | +-----------------------------------------------------------------------+----+------------------+-----+-----------------+-----+ | Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10)             | 53 | Vypořádací    |   | Změna      |   | |                                    |  | koeficient (%)  |   | odpočtu     |   | +-----------------------------------------------------------------------+----+------------------+-----+-----------------+------+ 
PŘÍKLAD
O odpočtu daně rozhoduje využití přijatého zdanitelného plnění
Paní Petra (měsíční plátce DPH) provozuje dvě ekonomické činnosti – zahradnictví (kde uskutečňuje pouze zdanitelná plnění) a akreditovanou rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání pro úřad práce (což je plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně). Od plátce DPH v červnu 2012 v Česku koupila nový osobní automobil za 200 000 Kč + 40 000 Kč DPH. Ohledně nároku na odpočet daně u něj může nastat několik situací:
1)
Auto bude využívat
výhradně ( jen a pouze) pro účely svého zahradnictví
, tedy jen pro „nároková plnění“:
*
Může si uplatnit plný odpočet DPH na vstupu. Pročež do řádku 40 přiznání za červen 2012 uvede do sloupce „Základ daně“ 200 000 Kč a do sloupce „V plné výši“ celou daň na vstupu 40 000 Kč.
 +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | IV. Nárok na odpočet daně                    |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Z přijatých zdanitelných plnění od plátců      | základní | 40 | 200 000   | 40 000    |         | |                           | snížená  | 41 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad        | 42 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 | základní | 43 |       |       |         | |                           | snížená  | 44 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a 79        | 45 |       |       |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)        | 46 |       | 40 000    |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ 
2)
Auto bude využívat
výhradně pro účely výchovné a vzdělávací činnosti
v rámci akreditované rekvalifikace, tedy jen pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (tj. pro jiná než „nároková plnění“):
*
Nemůže si uplatnit ani část odpočtu DPH na vstupu. V tomto případě se přijaté zdanitelné plnění – koupě auta – vůbec nevykazuje v přiznání k DPH, ani na řádku 40 ani nikde jinde.
3)
Automobil bude paní Petra využívat
výhradně pro své soukromé potřeby
, učeně řečeno pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti, tedy opět pro jiný účel než pro „nároková plnění“:
*
Stejně jako ad 2) si nemůže uplatnit ani část odpočtu DPH na vstupu a přijaté plnění v přiznání nebude.
4)
Auto bude využívat
zčásti pro účely uskutečňování rekvalifikace a zčásti pro soukromé účely
, a nijak jinak, takže automobil bude využíván stále výhradně pro jiné účely než pro „nároková plnění“:
*
Opět se uplatní stejný postup ad 2) a 3), takže není možno uplatnit ani část odpočtu DPH na vstupu.
5)
Auto bude využívat
jak pro své zahradnictví
(„nároková plnění“),
tak zčásti i pro soukromé účely
(tj. pro jiné účely než pro „nároková plnění“), jde tedy o souběh využití pro „nároková plnění“ a pro jiná plnění:
*
Paní Petra může nárokovat odpočet DPH v částečné výši. A to konkrétně
v poměrné výši
odpovídající využití auta pro zahradnictví, takže jen odpovídající poměrnou část DPH na vstupu uvede do řádku 40.
6)
Auto bude využívat
jak pro své zahradnictví
(„nároková plnění“),
tak zčásti i pro účely rekvalifikace
(pro jiné účely než pro „nároková plnění“), jde zase o souběh využití pro „nároková plnění“ a pro jiná plnění:
*
Paní Petra může nárokovat odpočet DPH v částečné výši. A to
v krácené výši
odpovídající poměru příjmů ze zahradnictví a součtu příjmů ze zahradnictví a z rekvalifikace. Do řádku 40 sloupce „Krácený odpočet“ sice uvede celou DPH na vstupu, ale v rámci následného krácení si uplatní zase jen její část.
7)
Auto bude využívat
jak pro své zahradnictví
(„nároková plnění“),
tak zčásti i pro soukromé účely
(tj. pro jiné účely než pro „nároková plnění“)
a rovněž zčásti i pro účely uskutečňování rekvalifikace
(tj. opět pro jiné účely než pro „nároková plnění“), jde zase o souběh využití pro „nároková plnění“ a pro jiná plnění:
*
Lze nárokovat odpočet DPH v částečné výši. A to zároveň v poměrné a v krácené výši, což se vyjádří součinem poměrného koeficientu a „krátícího“ koeficientu, jakoby postupem ad 5) a poté ještě ad 6).
S běžnými případy uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu jsme se seznámili již v předešlých třech dílech našeho seriálu o přiznání k DPH. Takže si je zde nebudeme samoúčelně znova opakovat, ale podíváme se na méně časté daňové případy týkající se odpočtu DPH v průběhu kalendářního roku. V zájmu stručnosti a přehlednosti výkladu přitom nebudeme bazírovat na slovíčkách, a tak mi snad znalci DPH prominou, že místo „osoby povinné k dani“ hovořím o „podnikateli“, a místo „ekonomické činnosti“ o „podnikatelské činnosti“.
 
OPRAVA ODPOČTU DANĚ
Do konce března 2011 se opravy základu daně a výše daně prováděly jednoduše dobropisy a vrubopisy, přičemž se zahrnovaly do běžného daňového přiznání. Nebylo podstatné, zda je důvodem sleva z ceny, vrácení nebo zrušení části plnění nebo původně chybný postup plátce. Nově je třeba rozlišovat tři druhy oprav DPH:
1)
O
prava základu daně a oprava výše daně podle § 42 ZDPH:
a)
Jedná se o změny základu daně a DPH v důsledku dodavatelsko-odběratelských vztahů
(např. došlo ke zrušení či vrácení části plnění nebo byla snížena či zvýšena cena apod.)
nebo vyplývají z mechanismu DPH
(např. byla přijata a zdaněna záloha, ale k uskutečnění plnění nedošlo).
b)
Plátce je povinen opravu provést, ať už jde o zvýšení
(v minulosti bylo povinně řešeno vrubopisem)
nebo o snížení základu daně a DPH
(v minulosti mohlo být řešeno dobrovolně, a to dobropisem).
c)
Oprava je samostatným zdanitelným plněním a
zahrne se do běžného přiznání k DPH.
d)
V těchto případech se zpravidla vystavuje opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH.
PŘÍKLAD
Oprava základu daně kvůli snížení ceny za nižší kvalitu plnění
Stavební firma (měsíční plátce DPH) v dubnu 2012 koupila od obchodníka stavební materiál pro účely svých zdanitelných plnění za sjednanou cenu 100 000 Kč + DPH 20 000 Kč. V souladu s běžnými pravidly si stavební firma v přiznání k DPH za duben nárokovala plný odpočet této daně na vstupu na řádku 40.
 +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ |       IV. Nárok na odpočet daně              |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Z přijatých zdanitelných plnění od plátců      | základní | 40 | 100 000   | 20 000    |         | |                           | snížená  | 41 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad        | 42 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 | základní | 43 |       |       |         | |                           | snížená  | 44 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a 79        | 45 |       |       |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)        | 46 |       | 20 000    |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ 
Ovšem při práci s tímto stavebním materiálem v červnu 2012 se ukázalo, že je značně nekvalitní, což musela stavební firma řešit dodatečnými vícepracemi. Uplatnila proto vůči obchodníkovi nároky z vad zboží ve smyslu § 436 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, načež bylo výsledkem reklamačního řízení snížení prodejní ceny o 15 %. Čímž došlo ke snížení sjednané ceny,
alias
základu daně, o 15 000 Kč a návazně ke snížení 20% DPH o 3 000 Kč.
Pro účely DPH se tato oprava základu daně a výše daně dle § 42 odst. 3 ZDPH považuje za samostatné zdanitelné plnění. Protože znamená pro odběratele snížení uplatněného odpočtu daně, musí opravit odpočet daně, a to v souladu s § 74 odst. 1 ZDPH již za zdaňovací období, v němž se dozvěděl o rozhodných okolnostech, a nikoli až při obdržení opravného daňového dokladu. Odběratel – stavební firma – o slevě z ceny věděla již při skončení reklamace v červnu 2012, takže snížení odpočtu DPH o 3 000 Kč provede v přiznání za červen 2012. A to zcela jednoduše zahrnutím tohoto snížení základu daně a DPH – s mínusem – opět do stejného řádku 40.
 +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | IV. Nárok na odpočet daně                    |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Z přijatých zdanitelných plnění od plátců      | základní | 40 | -15 000   | -3 000    |         | |                           | snížená  | 41 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad        | 42 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 | základní | 43 |       |       |         | |                           | snížená  | 44 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a 79        | 45 |       |       |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)        | 46 |       | -3 000    |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+
2)
Oprava výše daně v jiných případech podle § 43 ZDPH:
a)
Když jsou změny základu daně a DPH důsledkem původně chybného postupu plátce
(např. místo správné základní sazby daně uplatnil sníženou nebo naopak, anebo myslel, že plnění je osvobozeno).
b)
Pokud je takto DPH zvyšována, je plátce povinen opravu provést, při jejím snížení je oprávněn.
c)
Oprava je samostatným zdanitelným plněním a
zahrne se do dodatečného přiznání k DPH
, a to jak u poskytovatele plnění (tj. u dodavatele), tak u jeho příjemce (tj. u odběratele).
d)
V těchto případech se zpravidla vystavuje opravný daňový doklad podle § 45 ZDPH.
PŘÍKLAD
Oprava základu daně kvůli chybě plátce
Výrobce tepelných čerpadel dodal v dubnu 2012 stavební firmě tepelné čerpadlo včetně jeho montáže a připojení k právě budovanému rodinnému domku. A to za sjednanou cenu 100 000 Kč + DPH 20 000 Kč. Stavební firma standardně v přiznání k DPH za duben nárokovala plný odpočet této daně na vstupu na řádku 40.
 +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | IV. Nárok na odpočet daně                    |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Z přijatých zdanitelných plnění od plátců      | základní | 40 | 100 000   | 20 000    |         | |                           | snížená  | 41 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad        | 42 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 | základní | 43 |       |       |         | |                           | snížená  | 44 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a 79        | 45 |       |       |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)        | 46 |       | 20 000    |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ 
V červnu 2012 ovšem dodavatel zjistil, že nesprávně přisoudil dodanému zboží včetně montáže základní sazbu daně 20 %, zatímco správně podléhá snížené sazbě 14 % DPH. Jedná se totiž o poskytnutí montážních prací spojených s výstavbou příslušenství k rodinnému domu pro sociální bydlení podle § 48a ZDPH. Protože tímto chybným postupem zvýšil DPH na výstupu, tak v souladu s § 43 ZDPH neměl povinnost ale pouze možnost příslušnou opravu výše daně provést. Čehož využil a chybu napravil vystavením opravného daňového dokladu odběrateli. Žel tentokrát chybu nelze napravit v řádném přiznání za červen, ale pouze v dodatečném přiznání k DPH za duben 2012, kde odběratel uvede pouze veškeré rozdíly oproti údajům v původním přiznání za duben.
 +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ |       IV. Nárok na odpočet daně              |  | Základ daně | V plné výši | Krácený odpočet | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Z přijatých zdanitelných plnění od plátců      | základní | 40 | -100 000   | -20 000   |         | |                           | snížená  | 41 | 100 000   | 14 000   |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad        | 42 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 | základní | 43 |       |       |         | |                           | snížená  | 44 |       |       |         | +------------------------------------------------------+-----------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a 79        | 45 |       |       |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ | Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)        | 46 |       | -6 000   |         | +------------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------+-----------------+ 
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | VI. Výpočet daňové povinnosti                                                | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----+--------+ | Úprava odpočtu daně (§ 78 až 78c) + úprava odpočtu podle § 78 a vyrovnání podle § 79 zákona platného      | 60 |    | | do konce roku 2010                                               |  |    | | Vrácení daně (§ 84)                                              | 61 |    | | Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 – 61 + daň podle § 108 odst. 1 písm. k) | 62 |    | | Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)                       | 63 | -6 000 | | Vlastní daňová povinnost (62 – 63)                                       | 64 |    | | Nadměrný odpočet (63 – 62)                                           | 65 |    | | Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)              | 66 | 6 000 | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----+--------+
3)
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 ZDPH:
a)
Umožňuje dodavateli „vrátit“ DPH, kterou původně zaplatil z titulu svého zdanitelného plnění, za které ale nedostal od odběratele již přes 6 měsíců zaplaceno a tento navíc skončil v insolvenčním řízení.
b)
Plátce může tuto opravu DPH provést, pak ale z přijatých plateb od dlužníka zase přizná daň.
c)
Oprava je samostatným zdanitelným plněním a
zahrne se do běžného přiznání k DPH
.
d)
Při provedení této opravy dodavatel musí vystavit speciální daňový doklad podle § 46 ZDPH.
Bohužel tuto možnost provází řada komplikací, podmínek a zvýšená administrativa... Z našeho pohledu je významné, že se přitom uplatní speciální dva řádky obsahující doplňující údaje v rámci III. části přiznání, do nichž se uvede hodnota této opravy daně, a to u věřitele zahrnutá do řádku 1 nebo 2, u dlužníka pak do řádku 40 nebo 41.
 +----------------------------------------------------------------------------------------+ | III. Doplňující údaje                                 | +------------------------------------------------------------------------+----------+----+ | Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44) | Věřitel | 33 | |                                    | Dlužník | 34 | +------------------------------------------------------------------------+----------+----+