Zdanění příjmů z autorských práv

Vydáno: 23 minut čtení

V příspěvku si rozebereme možné způsoby zdanění příjmů z autorských práv. Uvedeme si rovněž oblast uplatnění pojistného na sociální a zdravotní pojištění u příjmů z autorských honorářů a uplatnění DPH v případě, že příjemce autorského honoráře je plátcem DPH.

Zdanění příjmů z autorských práv
Ing.
Ivan
Macháček
Příjmy z autorských práv mohou podléhat zdanění:
*
podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jako příjmy ze závislé činnosti,
*
podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti,
*
podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy, jde-li o příjmy dosažené ze zděděného autorského práva.
 
AUTORSKÉ PRÁVO DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA
Předmětem autorského práva je podle znění § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s autorským právem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), literární dílo a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav. Autorem je vždy fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.
 
ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z AUTORSKÝCH PRÁV DLE § 6 ZDP
Autor může vytvořit dílo v rámci pracovněprávních vztahů. Z hlediska autorského zákona se pak postupuje podle § 58 odst. 1, kde se stanoví, že není-li sjednáno jinak,
zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli
nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem (zaměstnanecké dílo). Zaměstnavatel může právo výkonu podle tohoto odstavce postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku nebo jeho části. Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže existuje na straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu odmítnutí.
Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a který nemá právního nástupce, nabývá oprávnění k výkonu těchto práv autor.
Příjmy z činnosti autora vykonávané v rámci pracovněprávního vztahu podléhají zdanění jako příjmy ze závislé činnosti
podle § 6 ZDP. Tyto příjmy (např. příjmy z autorských honorářů) se sečtou v daném kalendářním měsíci s příjmy ze závislé činnosti a společně s nimi se zdaňují v rámci zdanění ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatel pak při jejich zdanění postupuje podle toho, zda poplatník podepsal či nepodepsal prohlášení k dani na příslušné zdaňovací období. Příjmy z autorských práv zdaňované dle § 6 ZDP jsou zahrnuty do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění.
 
ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z AUTORSKÝCH PRÁV DLE § 7 ZDP
Podle znění § 7 odst. 2 písm. a) ZDP se jako
příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti
zdaňují příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. Tímto způsobem jsou zdaněny příjmy z autorských práv, pokud tyto příjmy nepatří do příjmů ze závislé činnosti.
Příjmy z autorských práv nelze v žádném případě zdaňovat jako ostatní příjem podle § 10 ZDP
, i když by se jednalo pouze o příležitostný příjem. Nejčastějším příjmem z autorských práv budou u fyzické osoby příjmy z autorských honorářů.
Příjmy z autorských honorářů, podléhající zdanění dle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP, jsou zdaňovány buď zvláštní sazbou daně (srážková daň) anebo v rámci daňového přiznání.
 
Zdanění zvláštní sazbou daně (srážková daň)
Podle ustanovení § 7 odst. 6 ZDP jsou příjmy autorů za příspěvky
do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky
samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že
jde o příjmy uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) ZDP a
úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč. Zvláštní sazba daně činí
dle § 36 odst. 2 písm. t) ZDP
15%
.
Postup zdanění uvedený v § 7 odst. 6 ZDP se vztahuje výlučně na příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Pokud však autor obdrží autorský honorář do výše 7 000 Kč za publikaci, nelze uplatnit toto ustanovení zákona a nelze použít srážkové daně.
Srážku daně je povinen podle § 38d ZDP provést plátce daně (vydavatelství, nakladatelství) při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka. Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen srážku provést.
Sražením zvláštní sazby daně z autorského honoráře je autor vyrovnán se zdaněním tohoto příjmu
, a proto již výši těchto zdaněných autorských honorářů srážkovou daní nezahrnuje do svého daňového přiznání. Pochopitelně
autor nemůže uplatnit k těmto příjmům žádné výdaje
. Uplatnění srážkové daně 15 % a nemožnost uplatnění žádných výdajů k těmto příjmům je pro autora většinou nevýhodné, protože je zdaňována plná výše vypláceného autorského honoráře. Na druhé straně však tyto honoráře podléhající srážkové dani nevcházejí do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
PŘÍKLAD
Občan obdržel za měsíc září 2012 na účet autorský honorář ve výši 3 500 Kč a 4 200 Kč za články ve dvou odborných časopisech.
Pokud odborné časopisy spadají pod různá nakladatelství, každý z plátců srazí autorovi 15 % daně, takže autor obdrží honorář ve výši 2 975 Kč a 3 570 Kč. Sražením srážkové daně 15 % plátcem je daňová povinnost autora splněna.
Pokud patří oba časopisy pod jedno nakladatelství, vyplatí jeden plátce autorovi v jednom kalendářním měsíci souhrnně částku za dva příspěvky ve výši 7 700 Kč a v tomto případě již nemůže vydavatel použít zdanění zvláštní sazbou daně. Autor musí provést zdanění vyplacených honorářů sám v rámci daňového přiznání.
PŘÍKLAD
Autor obdržel v průběhu roku 2012 následující honoráře od téhož vydavatele za příspěvky do odborného časopisu:
*
v dubnu částku 4 900 Kč,
*
v červnu částku 5 900 Kč,
*
v září částku 9 100 Kč (souhrnná výplata za články zveřejněné v srpnu a v září).
Pro uplatnění § 7 odst. 6 ZDP není podstatné, kdy autor příspěvek do časopisu odevzdal redakci anebo kdy byl příspěvek v časopisu zveřejněn, ale podstatné je to, ve kterém měsíci byl autorovi honorář vyplacen. V daném případě dojde u honorářů vyplacených v dubnu a červnu ke zdanění srážkovou daní, zatímco honorář vyplacený v září musí být zdaněn v daňovém přiznání poplatníkem daně.
PŘÍKLAD
Autor publikuje odborný článek většího rozsahu a po dohodě s vydavatelem obdrží při odevzdání konceptu článku redakci v září 2012 částku 7 000 Kč a následně při vytištění časopisu v říjnu obdrží zbývající část honoráře 7 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že v obou kalendářních měsících nepřesáhl příjem autora od téhož plátce částku 7 000 Kč, plátce srazí autorovi vždy při výplatě 15 % srážkové daně z vyplaceného honoráře, a to i v případě, že obě platby se týkají jednoho odborného článku.
PŘÍKLAD
Autor zpracoval pro nakladatelství odbornou publikaci na základě autorské smlouvy. Jeho autorský honorář je odvozen procentem z částky za prodané publikace vždy po skončení čtvrtletí. Za II. čtvrtletí 2012 mu byl vyplacen v měsíci červenci honorář ve výši 6 900 Kč a za III. čtvrtletí 2012 v měsíci říjnu částka 4 800 Kč.
V daném případě nejde o honorář za příspěvky do časopisů, ale jde o honorář za publikaci, proto se na tento příjem nevztahuje znění § 7 odst. 6 ZDP a tento příjem 11 700 Kč je nutno zahrnout ke zdanění v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. K tomuto příjmu lze však uplatnit výdaje buď prokazatelným způsobem, anebo paušální výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů. Příjem po odpočtu výdajů se zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 
Zdanění v rámci daňového přiznání
Pokud úhrn autorských honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize převýší v kalendářním měsíci od téhož plátce daně hranici 7 000 Kč, je příjem zdaňován podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP jako příjem z jiné samostatné výdělečné činnosti a je uveden poplatníkem v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob v rámci dílčího základu daně dle § 7 ZDP.
Pokud však výše autorských honorářů vyplacených za zdaňovací období nepřesáhne souhrnně částku 15 000 Kč a poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Podle § 38g odst. 1 ZDP je totiž povinen podat každý poplatník daně z příjmů fyzických osob, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně.
Pokud by šlo o poplatníka s příjmy ze závislé činnosti s podepsaným prohlášením k dani a tyto příjmy by měl pouze od jednoho anebo postupně od více plátců, včetně doplatků mezd od těchto plátců, a tento poplatník by měl v průběhu zdaňovacího období i autorské honoráře zdaňované dle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP, nemusel by podávat daňové přiznání, pokud by kromě příjmů ze závislé činnosti neměl jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.
Fyzická osoba, která podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém zahrne autorské honoráře ke zdanění do dílčího základu daně podle § 7 ZDP, může k těmto příjmům
uplatnit buď:
*
výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů anebo
*
paušální výdaje ve výši 40 % z dosažených příjmů.
Pokud uplatní poplatník s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti výdaje prokazatelným způsobem, musí z těchto výdajů vyloučit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, protože tyto výdaje jsou podle znění § 25 odst. 1 písm. g) ZDP daňově neuznatelné.
Pokud uplatní poplatník paušální výdaje k dosaženým příjmům, jsou podle znění § 7 odst. 8 ZDP v částce paušálních výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Dle § 7 odst. 8 ZDP je poplatník, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.
I v případě autorských honorářů lze využít institutu spolupracujících osob, kdy příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce druhého z manželů anebo provozované za spolupráce manžela a ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení lze rozdělit na spolupracující osoby podle § 13 ZDP.
PŘÍKLAD
Senior pobírá měsíční důchod ve výši 16 250 Kč. Současně publikuje v odborných časopisech. Za zdaňovací období roku 2012 obdrží následující autorské honoráře od jednoho vydavatele:
 +-------------+--------------+ |   Měsíc     | Honorář v Kč | +-------------+--------------+ |    duben 12 | 4 800        | | červenec 12 | 6 800        | |    říjen 12 | 4 200        | | listopad 12 | 7 200        | | prosinec 12 | 7 400        | +-------------+--------------+ 
Jiné příjmy fyzická osoba nemá.
Příjmy z autorských honorářů za měsíc duben, červenec a říjen nepřevyšují částku 7 000 Kč za kalendářní měsíc, a proto podléhají srážkové dani ve výši 15 % u plátce. Souhrn zdanitelných příjmů z autorských honorářů u fyzické osoby dle § 7 ZDP činí 7 200 Kč + 7 400 Kč = 14 600 Kč. Vzhledem k tomu, že zdanitelný příjem fyzické osoby nepřesáhl částku 15 000 Kč za zdaňovací období a poplatník nemá jiné příjmy kromě starobního důchodu osvobozeného od daně z příjmů, poplatník nepodává daňové přiznání.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele obdrží za zdaňovací období roku 2012 následující autorské honoráře od jednoho vydavatele za napsané příspěvky do odborného časopisu:
 +-------------+--------------+ |   Měsíc     | Honorář v Kč | +-------------+--------------+ |   květen 12 | 7 000        | |   červen 12 | 5 800        | |     září 12 | 5 800        | | listopad 12 | 4 200        | | prosinec 12 | 7 400        | +-------------+--------------+
Jiné příjmy fyzická osoba nemá.
Příjmy z autorských honorářů za měsíc květen, červen, září a listopad nepřevyšují částku 7 000 Kč za kalendářní měsíc, a proto podléhají srážkové dani ve výši 15 % u plátce. Souhrn zdanitelných příjmů z autorských honorářů dle § 7 ZDP u fyzické osoby činí 7 400 Kč. Vzhledem k tomu, že tato výše zdanitelných příjmů převyšuje částku 6 000 Kč, nemůže zaměstnavatel provést zaměstnanci roční zúčtování daně a daňový subjekt musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012, ve kterém uvede jak příjmy ze závislé činnosti tak příjmy dle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele vydala v roce 2011 publikaci o chovu včel. Ve zdaňovacím období roku 2012 obdrží z prodeje knížky autorský honorář za I. pololetí 2012 ve výši 5 985 Kč. Jiné příjmy fyzická osoba nemá. U svého zaměstnavatele podepsal poplatník prohlášení k dani.
Na zdanění autorského honoráře z publikace se nevztahuje § 7 odst. 6 ZDP a honorář by měl být zahrnut do daňového přiznání za rok 2012 jako dílčí základ daně dle § 7 ZDP. Vzhledem k tomu, že tato výše zdanitelných příjmů nepřevyšuje částku 6 000 Kč, nemusí podat fyzická osoba dle § 38g odst. 2 ZDP daňové přiznání a zaměstnavatel může provést zaměstnanci roční zúčtování daně. Příjem 5 985 Kč tak zůstane nezdaněn.
PŘÍKLAD
Senior zveřejnil odbornou publikaci, za kterou ve zdaňovacím období roku 2012 obdržel autorský honorář ve výši 340 000 Kč. K těmto příjmům uplatňuje výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, tedy částku 136 000 Kč. Se zpracováním publikace vypomáhal autorovi studující zletilý syn, který s ním žije v domácnosti.
Při spolupráci zletilého studujícího syna žijícího v domácnosti s poplatníkem lze převést na něho nejvýše 30 % příjmů z nezdaněných honorářů a 30 % k nim příslušejících výdajů, tj. 102 000 Kč příjmů a 40 800 Kč výdajů.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba podniká ve volné živnosti a současně publikuje v odborných časopisech. Za zdaňovací období roku 2012 dosáhne následující výsledky:
 +---------------------+-------------------------+--------------------------+ |   Druh činnosti     | Zdanitelné příjmy v Kč  | Prokazatelné výdaje v Kč | +---------------------+-------------------------+--------------------------+ | Příjmy ze živnosti  | 1 890 000               | 1 250 000                | | Autorské honoráře   |   380 000               |    10 000                | | Celkem              | 2 270 000               | 1 260 000                | +---------------------+-------------------------+--------------------------+ 
Z částky prokazatelných výdajů jsou vyloučeny částky vynaložené na sociální pojištění a na všeobecné zdravotní pojištění zaplacené ve zdaňovacím období roku 2012.
V případě, že poplatník uplatní výdaje v prokazatelné výši, bude jeho základ daně činit 1 010 000 Kč.
Poplatník nemůže uplatnit z provozování živnosti výdaje v prokazatelné výši a z autorských příspěvků procentem z příjmů, i když by to bylo pro něho výhodné. V pokynu GFŘ č. D-6 k § 7 odst. 7 ZDP se uvádí, že pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z příjmů, uplatní takto výdaje ze všech druhů příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP a které tvoří jeden dílčí základ daně. Z toho vyplývá, že lze výdaje uplatňovat pro všechny příjmy dle § 7 buď v prokázané výši, anebo procentem z příjmů. Pro poplatníka bude výhodnější uplatnit výdaje procentem z příjmů:
 +-----------------------------+----------------------+-------------+ |      Výdaje procentem       |       Výpočet        | Výdaje v Kč | +-----------------------------+----------------------+-------------+ | Z příjmů ze živnosti        | 1 890 000 Kč x 0,60  | 1 134 000   | | Z příjmů z autorských práv  |   380 000 Kč x 0,40  |   152 000   | | Základ daně                 |                   -  |   984 000   | +-----------------------------+----------------------+-------------+
 
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ U PŘÍJMŮ DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA
Podle znění § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
se rozumí výkonem samostatné výdělečné činnosti rovněž výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně.
Vyměřovacím základem OSVČ pro povinné pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle znění § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální pojištění, ve znění pozdějších předpisů, částka, kterou si osoba určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Daňovým základem se pro účely povinného pojistného rozumí základ daně, resp. dílčí základ daně, z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený podle § 7 ZDP po úpravě základu daně podle § 5 a 23 ZDP. Do daňového základu se nezahrnují příjmy, které jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob zdaněné zvláštní sazbou daně.
Do daňového základu se pro účely povinného pojistného na důchodové pojištění zahrnují tedy i příjmy z autorských honorářů s výjimkou příjmů, které jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob zdaněné zvláštní sazbou daně (tedy s vyloučením příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucích ze zdrojů na území České republiky zdaňované podle § 7 odst. 6 ZDP zvláštní sazbou daně, pokud úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč).
Sazba povinného pojistného na důchodové pojištění včetně státní politiky zaměstnanosti činí u OSVČ 29,2 % z vyměřovacího základu
, z toho činí 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.
 
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ U PŘÍJMŮ DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA
Podle znění § 5 písm. b) bod 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je pojištěnec
plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pokud je osobou vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle ZDP samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně.
Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
je podle znění § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 50 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. Za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně.
Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
 
ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z AUTORSKÝCH PRÁV DLE § 10 ZDP
Majetková práva vyplývající z autorského zákona trvají, pokud není v zákoně stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Tato majetková práva jsou předmětem dědění a podléhají dědické dani.
Dědici mohou vzniknout z důvodu nabytí autorských práv děděním rovněž další příjmy v důsledku vlastnictví těchto práv.
Tyto příjmy jsou zdaňovány podle § 10 odst. 1 písm. d) ZDP jako ostatní příjmy a poplatník je zdaní v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V daném případě se nejedná o příjmy autora, ale o příjmy dědice.
Daňově uznatelným výdajem na dosažení příjmu ze zděděných majetkových práv jsou pouze prokazatelné výdaje na dosažení tohoto příjmu
(nikoliv na jeho zajištění a udržení). Půjde např. o výdaje na cestovné, na právní služby, na spoje apod. Pokud by výdaje převýšily příjmy, k rozdílu se nepřihlédne. K těmto příjmům zdaňovaným dle § 10 ZDP nelze uplatnit paušální výdaje.
PŘÍKLAD
Syn zdědil po svém zemřelém otci – hudebním skladateli autorská práva k provozování jeho písní v rozhlase a televizi. V roce 2012 mu byl v rámci zděděných autorských práv vyplacen příjem ve výši 380 000 Kč za hraní skladeb. Prokazatelné výdaje činí 10 500 Kč (cestovné, právní služby). Syn studuje na vysoké škole a jiné příjmy nemá. Hradí si životní pojištění ve výši 18 000 Kč ročně.
Ke zdanění dle § 10 ZDP přichází v úvahu částka:
380 000 Kč – 10 500 Kč = 369 500 Kč
Syn je povinen za rok 2012 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém vyčíslí:
 +-------------------------------+-------------+ |           Položka             | Částka v Kč | +-------------------------------+-------------+ | Základ daně                   | 369 500     | | Odpočet na životní pojištění  | –12 000     | | Vypočtená daň                 |  53 625     | | Sleva na poplatníka           |  24 840     | | Sleva na studenta             |   4 020     | | Daňová povinnost              |  24 765     | +-------------------------------+-------------+
 
AUTORSKÉ HONORÁŘE A DPH
Osobou povinnou k DPH je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti.
Ekonomickou činností se
podle § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“),
rozumí
soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a
soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké
, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců.
Pokud by však nešlo o soustavnou činnost, ale jen o jednorázovou činnost, nepodléhal by autorský honorář DPH.
Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost
zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle ZDP nebo jako příjmy za autorské příspěvky,
z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle ZDP
.
Z výše uvedeného vyplývá, že autorské honoráře zdaňované podle § 7 ZDP s vyloučením honorářů zdaňovaných zvláštní sazbou daně ve výši 15 % se budou započítávat do obratu podle § 6 ZDPH. Podle tohoto ustanovení osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování DPH, pokud její obrat nepřesáhne za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč.
Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 mil. Kč, se stává dle § 94 odst. 1 ZDPH plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, a tato osoba je povinna podle § 95 odst. 1 ZDPH podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit.
V souladu s § 21 odst. 5 písm. b) ZDPH
se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití, pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetí úplaty
(přijetí autorského honoráře).
Autorské honoráře autorů podléhají základní sazbě daně ve výši 20 %.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba je z důvodu svého podnikání plátcem DPH. Současně publikuje každý měsíc v odborných časopisech. Měsíční honoráře obdrží v rozmezí od 3 000 Kč do 10 500 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná u plátce o soustavnou činnost vykonávanou podle autorského zákona, bude uplatněna u honorářů přesahujících částku 7 000 Kč za měsíc od jednoho vydavatele DPH ve výši 20 %.
PŘÍKLAD
Plátce DPH uveřejnil v odborném časopise za rok 2012 jednorázově příspěvek, za který obdržel částku 14 950 Kč. Jiné příspěvky nenapsal.
Honorář není zdanitelným plněním plátce a částka 14 950 Kč nepodléhá zdanění DPH.