Zdanění příjmů z autorských práv

Vydáno: 23 minut čtení

V příspěvku si rozebereme možné způsoby zdanění příjmů z autorských práv. Uvedeme si rovněž oblast uplatnění pojistného na sociální a zdravotní pojištění u příjmů z autorských honorářů a uplatnění DPH v případě, že příjemce autorského honoráře je plátcem DPH.

Zdanění příjmů z autorských práv
Ing.
Ivan
Macháček
Příjmy z autorských práv mohou podléhat zdanění:
*
podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jako příjmy ze závislé činnosti,
*
podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti,
*
podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy, jde-li o příjmy dosažené ze zděděného autorského práva.
 
AUTORSKÉ PRÁVO DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA
Předmětem autorského práva je podle znění § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s autorským právem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), literární dílo a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav. Autorem je vždy fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala; tím nejsou dotčena práva autorů děl do souboru zařazených.
 
ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z AUTORSKÝCH PRÁV DLE § 6 ZDP
Autor může vytvořit dílo v rámci pracovněprávních vztahů. Z hlediska autorského zákona se pak postupuje podle § 58 odst. 1, kde se stanoví, že není-li sjednáno jinak,
zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli
nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem (zaměstnanecké dílo). Zaměstnavatel může právo výkonu podle tohoto odstavce postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku nebo jeho části. Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek udělil licenci, ledaže existuje na straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu odmítnutí.
Smrtí nebo zánikem zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a který nemá právního nástupce, nabývá oprávnění k výkonu těchto práv autor.