Aktuálně k daňové a související legislativě

Vydáno: 28 minut čtení

V průběhu letošního roku nebyla ve Sbírce zákonů vyhlášena žádná důležitá změna daňových předpisů, byl však (s účinností od 1. 1. 2014) vyhlášen nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. – tyto základní normy rekodifikace soukromého práva budou mít zásadní přímé i nepřímé daňové dopady. V letošním roce byla schválena pro podnikatelský sektor poměrně zajímavá novela zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), která nabývá účinnosti k 30. 6. 2012.

Aktuálně k daňové a související legislativě
Ing.
Pavel
Běhounek
 
AKTUÁLNÍ NOVINKY
K 1. 4. 2012 nabyla účinnosti reforma zdravotnictví, která má i daňové dopady (zejména v DPH) a GFŘ se vyjádřilo k dopadům na oblast DPH a také byl projednán příspěvek Koordinačního výboru, který se týkal daní z příjmů u financování zdravotní a související péče zaměstnavateli a přinesl důležité závěry týkající se této oblasti v širším pohledu (byť byl vyvolán novou právní úpravou pracovnělékařské péče od 1. 4. 2012).
Pravděpodobně největším daňovým problémem letošního roku bylo a velkým problémem stále je uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací od 1. 1. 2012. K tomuto problému GFŘ v průběhu letošního roku zveřejnilo několik velice zajímavých informací a také byly na toto téma projednány dva důležité příspěvky Koordinačních výborů.
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), přinesla k 1. 1. 2012 několik změn v uplatnění cestovních náhrad a tyto změny vyvolaly výkladové problémy s určením maximální výše kapesného u zahraničních pracovních cest tak, aby byla splněna podmínka, že se jedná o nezdanitelný příjem zaměstnance. Tímto problémem se zabýval samostatný příspěvek Koordinačního výboru, který byl uzavřen na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
Novela zákoníku práce k 1. 1. 2012 přinesla také změny v právní úpravě dohod o provedení práce a především v podmínkách pro odvod pojistného na veřejnoprávní pojištění z těchto dohod. Poměrně překvapivý výklad k odvodu pojistného na zdravotní pojištění podalo Ministerstvo zdravotnictví – výklad se týká především souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci, kdy odměna z jednotlivých dohod nepřesahuje 10 000 Kč.
V plném proudu je příprava důležitých legislativních změn pro rok 2013 – např. poměrně rozsáhlá „nepolitická“ novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), změny související se spuštěním důchodové reformy, balík změn zvyšujících daňové a odvodové zatížení (o jejich přípravě vláda rozhodla 11. 4. 2012, vlastní změny by vláda měla schválit v průběhu května) a změny soukromého práva týkající se platebních podmínek a sankcí za jejich nesplnění. Vláda také rozhodla o tom, že nebude k 1. 1. 2013 spuštěna nová úprava úrazového pojištění zaměstnanců.
 
Rekodifikace soukromého práva
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jsou pouze základními kameny rekodifikace soukromého práva, která nabývá účinnosti k 1. 1. 2014. Ze souvisejících zákonů byl přijat pouze zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. K 1. 1. 2014 však bude třeba změnit veškerou legislativu, která vychází ze současného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Komplexní změny související soukromoprávní úpravy připravuje Ministerstvo spravedlnosti a zatím je nepřipravilo – podle plánu legislativních prací vlády na letošní rok by je mělo předložit do vnějšího připomínkového řízení až v prosinci 2012, změny by tak mohly být přijaty nejdříve až zhruba za rok (spíše však později) a doba na seznámení se s dopady rekodifikace soukromého práva do řady oblastí rozhodně nebude dlouhá. Rekodifikaci soukromého práva bude pochopitelně třeba promítnout i do daňových a pojistných zákonů – příslušný návrh také zatím nebyl zpracován. Ministerstvo financí v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví by jej mělo předložit v srpnu tohoto roku, přitom byla oživena myšlenka zavést k datu účinno