Zálohy na daně z příjmů

Vydáno: 31 minut čtení

Většina přiznání k daním z příjmů za rok 2011 byla již zdárně podána a daňová povinnost uhrazena. Zdálo by se, že poplatníci mají zase na rok pokoj a mohou vesele podnikat či pronajímat. Ovšem chyba lávky! U daní z příjmů je zdaňovacím obdobím až na malé výjimky kalendářní rok, což je z pohledu veřejných rozpočtů moc dlouhá doba mezi pravidelnými příjmy z těchto daní. Proto je zde zaveden režim placení průběžných záloh na daň v měsíčních, čtvrtletních a pololetních intervalech. A neuhrazená záloha se trestá úrokem z prodlení.

Zálohy na daně z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel
Obecná pravidla o zálohách na daň najdeme v § 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“): „
Daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. ... Po skončení zdaňovacího období ... se uhrazené zálohy na daň započítávají na úhradu splatné daně. ...
“. Čili
záloha na daň je povinná platba zajišťující dosud neznámou výši daně, kterou musí poplatník platit v průběhu zdaňovacího období
. Platit zálohy na daň je přitom povinností ve dvou případech – když tak stanoví daňový zákon (ve lhůtách a výši v něm stanovených) nebo na základě rozhodnutí správce daně. Na obecný rámec procesního daňového předpisu navazuje speciální hmotně-právní zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), dvěma ustanoveními:
*
§ 38h ZDP – týkající se pouze zaměstnanců, které za ně – jak jsme ostatně u zdanění mezd zvyklí – zajišťuje jejich zaměstnavatel, slangově se hovoří o „
zálohách na daň ze mzdy
“.
*
§ 38a ZDP – dopadá na všechny poplatníky z řad fyzických i právnických osob, přičemž zde ale platí několik zjednodušení a výjimek, v praxi se hovoří o „
zálohách placených poplatníky
“.
 
ZÁLOHY NA DAŇ ZE MZDY
Nejznámější a nejrozšířenější formou zálohy na daň je záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Tuto zálohu na výplatní pásce najde zpravidla každý zaměstnanec, pokud ji nesníží na nulu měsíční sleva na dani nebo měsíční daňové zvýhodnění na děti podle § 35ba, 35c, 35d ZDP.
Režim
zdaňování příjmů ze závislé činnosti
a funkčních požitků se obecně může ubírat třemi cestami:
 +-----------------------------+----------------------------------------+------------------------------------+ | Zdanění závislé činnosti  |  Hlavní parametry určující zdanění  |      Režim zdanění      | +-----------------------------+--------------------+-------------------+----------------+--------+----------+ | Pracovní označení      | Prohlášení k dani | Příjem za měsíc  | Slevy na dani | Sazba | Zdanění | +-----------------------------+--------------------+-------------------+----------------+--------+----------+ | Hlavní pracovní poměr    | Podepsáno     | Nepodstatný    | Ano      | 15%  | Zálohové | | Vedlejší pracovní poměr   | Nepodepsáno    | > 5 000 Kč    | Ne       | 15%  | Zálohové | | Dohody mimo pracovní poměr | Nepodepsáno    | =< 5 000 Kč    | Ne       | 15%  | Konečné | +-----------------------------+--------------------+-------------------+----------------+--------+----------+ 
Záloha na „daň ze mzdy“
čeká na poplatníky (zaměstnance) v prvních dvou případech, přičemž:
*
záloha na daň se stanovuje za každý kalendářní měsíc zvlášť,
z příjmů zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci za příslušný kalendářní měsíc;
*
srážením a odvodem zálohy na daň jsou pověřeni zaměstnavatelé (plátci daně),
srážku daně musí provést při výplatě, resp. při zúčtování mzdy,
a odvést ji do 20. dne kalendářního měsíce, v němž vznikla povinnost srazit zálohu,
po skončení roku ještě musí provést vyúčtování „daně z mezd“ za celý rok;
*
pokud byla sražena záloha na daň, pak:
je tímto daňová povinnost poplatníka (zaměstnance) splněna, jen pokud nepodá, resp. nemusí podat, přiznání k dani z příjmů ani nepožádá o roční zúčtování záloh svého zaměstnavatele.
PŘÍKLAD
Zálohové
versus
konečné zdanění příjmů ze závislé činnosti
Pan Novák bude pracovat po celý rok 2012 pro t