Přiznání k DPH, 1. část

Vydáno: 29 minut čtení

Podle § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je plátce registrovaný k DPH povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost, pokud zákon nestanoví jinak (např. při úpadku). Tuto lhůtu přitom nelze prodloužit. Zdaňovacím obdobím v DPH je kalendářní měsíc nebo čtvrtletí (v závislosti na obratu a případné volbě plátce), takže během roku musí každý plátce podat čtyři nebo 12 přiznání k DPH. V následujícím příspěvku zejména novopečeným plátcům přiblížíme tento daňový tiskopis.

Přiznání k DPH
Ing.
Martin
Děrgel
 
ZMĚNY ZÁKONA O DPH
Nejprve si ale stručně připomeneme všech
pět novel ZDPH přijatých v roce 2011
, z nichž dominantní vliv měla první z dále uváděných. Od roku 2012 došlo již převážně jen k technické novelizaci zákona a opravě chyb dřívějších novel, samozřejmě s nechvalně známou výjimkou zvýšení dolní sazby DPH z 10 % na 14 %.
Zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění ZDPH:
-
Až na tři výjimky účinný od 1. 4. 2011, přičemž měl 119 změnových bodů a 7 přechodných ustanovení.
-
Hlavními změnami účinnými již 1. 4. 2011 byly: komplikující změna metodiky oprav DPH, pozitivní ale problematická možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci, první krůček k rozšíření „tuzemského reverse charge“, kdy DPH přiznává odběratel, převážně zpřísňující změny v nároku na odpočet daně, nová reálná hrozba pro odběratele - ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem.
-
K podstatnému rozšíření „tuzemského reverse charge“, kdy u zdanitelných plnění v České republice mezi plátci bude nově přiznávat DPH příjemce plnění (odběratel), došlo s účinností od 1. 1. 2012. Od tohoto data se totiž začal nově vztahovat i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací v České republice (viz § 92e ZDPH).
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění ZDPH, a další čtyři související zákony:
-
Zhruba polovina ze 42 novelizačních bodů a 10 přechodníků nabyla účinnosti 1. 1. 2012, a na tu se nyní trochu podíváme, zbytek - týkající se sjednocení sazeb daně na 17,5 % - nabude účinnosti až 1. 1. 2013.
-
Stěžejní novinkou od roku 2012 je samozřejmě zvýšení spodní („snížené sazby“) z 10 % na 14 %. Přechodná ustanovení řeší úplatu v roce 2011 a uskutečnění plnění 2012 (14 % se zdaní jen doplatek), jakož i možnost zdanění vodného, stočného a tepla do Silvestra zvlášť sazbou 10 %.
-
Definice „dlouhodobého majetku“ byla pro výkladové potíže rozšířena o technické zhodnocení.
-
U oprav daně z důvodu změny ceny týkajících se více zdanitelných plnění vyjádřených v cizí měně je možno použít nejen původní kurs, ale také kurs prvního dne kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.
-
Namísto dosavadních neurčitých náležitostí opravného dokladu „odpovídajících původnímu dokladu“ se uvádí jejich konkrétní výčet - obchodní firma, sídlo a DIČ obou subjektů, evidenční čísla dokladů.
-
Z pouhé metodiky Ministerstva financí se zjednodušení hromadných oprav vícera plnění dostalo do zákona. Není tak již třeba vypisovat původní čísla dokladů a individuální změny cen, ale postačí, když na opravném dokladu budou plnění vymezena jednoznačně určitelně a rozdíly základů daně vyčísleny souhrnně.
-
Byla doplněna zapomenutá dokladová podmínka odpočtu daně u fiktivně úplatného plnění z titulu uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání pro „smíšené účely“ ve smyslu § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH. Nemá-li plátce daňový doklad, může nárok prokázat jiným způsobem.
-
Vypouští se omezující podmínka, podle níž nešlo náhradním způsobem (v souladu s daňovým řádem) prokázat na daňovém dokladu chybějící DIČ nebo údaje rozhodné pro výpočet daně.
-