Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012, 1. část

Vydáno: 27 minut čtení

Tento příspěvek je věnován odměňování společníků a jednatelů za práci pro společnost se zaměřením na změny pro rok 2012 [především se jedná o změny v pojistném na sociální zabezpečení, ale i změny v zákoně č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), ve věci souběhu funkcí].

Společník a jednatel společnosti s ručením omezeným v roce 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
ODMĚNA SPOLEČNÍKA ZA PRÁCI PRO SPOLEČNOST
V praxi je běžné, že společník se svojí prací osobně podílí na činnosti společnosti. Je-li společník zároveň jednatelem, je třeba odlišit činnosti, které jsou výkonem funkce jednatele (viz níže) a činnosti ostatní. V mnohých případech je společník (společníci) jedinou osobou, která zabezpečuje činnost společnosti. Například se může jednat o společnost podnikající v oboru vedení účetnictví a jedinými účetními společnosti jsou její společníci. V těchto případech obvykle činnost společníka (vedení účetnictví pro klienty společnosti), které je věnována tato kapitola, výrazně převyšuje činnost jednatele ( jednání se zákazníky, s úřady, vedení účetnictví společnosti atd.). V praxi bývá uvedená situace řešena buď tak, že společníci vykonávají práci bezplatně anebo na základě pracovněprávního vztahu (nejčastěji pracovního poměru). Poměrně málo rozšířenou možností je výkon práce pro společnost na základě obchodněprávního vztahu.
ObchZ v § 66 odst. 2 uvádí, že vztah mezi společností a společníkem se při zařizování záležitostí společnosti řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě (viz dále k odměně jednatele). Z této úpravy by bylo možno dovodit nárok společníka na odměnu za práci pro společnost. Protože však ustanovení § 66 ObchZ se týká obecně vztahu obchodních společností a jejich statutárních orgánů (v případě veřejné obchodní společnosti jím je společník), domnívám se, že v případě společnosti s ručením omezeným se nevztahuje na jednatele a společníky, ale pouze na jednatele.
Bezplatnému výkonu práce společníka
pro jeho společnost podle mého názoru nic nebrání a ani z této situace nelze dovozovat nějaké přímé daňové důsledky – např. na straně společnosti tímto nevzniká jiný majetkový prospěch podléhající dani darovací, nelze společnosti doměřit daň ze závislé činnosti z obvyklé odměny (není-li odměna vůbec vyplácena) apod. Daňový problém (a návazně i problém v odvodech v pojistném na veřejnoprávní pojištění) však může nastat při rozdělování vytvořeného zisku společnosti, kdy vznikne problém, jaká část zisku je odměnou za práci pro společnost, tedy příjmem ze závislé činnosti, a jaká část zisku je příjmem z kapitálového majetku souvisejícím s držbou obchodního podílu. Tomuto problému předejdeme, pokud je společník za práci pro společnost odměňován.
Pracovněprávní vztah společníka ke společnosti
nebývá v praxi nijak zpochybňován (nejedná-li se o společníka, který je jednatelem, a sjednaná práce by se mohla krýt s výkonem funkce jednatele). V praxi se tedy postupuje podle toho, zda je některá z forem pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) formálně uzavřena. Zatím jsem nezaznamenal, že by bylo nutné při uzavírání pracovněprávního vztahu zkoumat, zda jsou naplněny
znaky závislé práce podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“)
. Formální problém však vzniká v situaci, kdy má společnost jediného společníka, a ten je zároveň jednatelem společnosti – v tomto případě pracovní smlouvu (dohodu o pracovní činnosti anebo dohodu o provedení práce) podepisuje tatáž osoba za společnost ( jako jednatel zaměstnavatele) i sama za sebe jako zaměstnanec a dochází tak ke střetu zájmů.
V případě, kdy
nejsou naplněny znaky závislé práce
ve smyslu ZP, je výkon práce společníka pro společnost obchodněprávním vztahem – podle § 261 odst. 3 ObchZ se jedná o vztahy mezi společníkem a obchodní společností, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti. ObchZ sice nedává přednost ZP, ale v případě naplnění znaků závislé práce dle ZP je dle mého názoru namístě dát přednost pracovněprávnímu vztahu. Otázkou je, jak formálně obchodněprávní vztah upravující výkon práce společníka pro společnost upravit. Nepochybně lze výkon práce společníka upravit ve společenské smlouvě anebo zakladatelské listině, ale tento způsob pravděpodobně není příliš praktický. Vhodnější možností tedy obvykle bude uzavřít
nepojmenovanou smlouvu
, kde se společník zaváže vykonávat pro společnost určitou činnost (např. činnost truhláře) na náklady a odpovědnost společnosti. Důležité je, že nesmíme zaměňovat pojmy závislá práce ve smyslu ZP a závislá činnost ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), či předpisů o pojistném na veřejnoprávní pojištění –
odměna společníka za práci pro společnost na základě obchodněprávního vztahu vykonávanou v závislosti na společnosti (zejména na náklady a odpovědnost společnosti) je odměnou ze závislé činnosti podle § 6 ZDP
.
 
ODMĚNA JEDNATELE
Na vztah jednatele a společnosti se podle § 66 odst. 2 ObchZ
přiměřeně použije mandátní smlouva
(na výkon funkce jednatele se tedy neuzavírá mandátní smlouva, ale přiměřeně se použijí ustanovení o mandátní smlouvě), a proto za výkon funkce obecně náleží odměna. Tato odměna musí být buď zakotvena ve smlouvě o výkonu funkce (smlouvu o výkonu funkce ObchZ upravuje od 1. 1. 2001 a to tak, že musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou) anebo o ní musí ve smyslu § 125 odst. 1 písm. f) resp. § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ rozhodnout valná hromada (před 1. 7. 1996 valná hromada rozhodovala pouze o tantiémách).
Schválení odměny jednatele (byť nazývané např. mzdou) valnou hromadou je důležitou skutečností pro obhajobu tohoto nároku.
Podmínka schválení odměny jednatele (to samé platí pro člena představenstva akciové společnosti) valnou hromadou, a to alespoň dodatečně, byla v poměrně nedávné době rovněž judikována Nejvyšším soudem (dále jen „NS“) – sp. zn. 29 Cdo 4566/2009 ze dne 16. 11. 2010 (část 1) – K nároku žalobce na odměnu za výkon funkce člena představenstva. V tomto případě se jednalo o nárok na odměnu požadovanou na základě smlouvy o výkonu funkce, která nebyla schválena valnou hromadou. Naproti tomu obecný nárok statutára na odměnu nelze vyloučit tím, že valná hromada o jeho odměně nerozhodne – viz rozhodnutí NS sp. zn. 29 Odo 994/2005, podle kterého se může jednatel svého práva na odměnu (v obvyklé výši) domáhat, pokud valná hromada o jeho odměně nerozhodla, resp. pokud neschválila smlouvu o výkonu funkce, která by stanovovala výši odměny.
Daňová uznatelnost odměny jednatele se i před 1. 1. 2012 řídila § 24 odst. 1 ZDP, nikoli § 25 odst. 1 písm. d) ZDP (toto ustanovení do 31. 12. 2011 z daňových nákladů vylučovalo odměny členů statutárních orgánů), jak potvrdil Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) ve svém rozhodnutí
5 Afs 131/2006
. Od 1. 1. 2012 je tedy daňová uznatelnost, stejně jako před 1. 1. 2012, podmíněna obecnou souvislostí odměny jednatele s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných výnosů společnosti.
V některých případech
je odměňování výslovně zakázáno zákonem
, např. jde o , který tam vyjmenovaným zaměstnancům (např. jde o zaměstnance ve správních úřadech, např. tedy o zaměstnance ministerstev) umožňuje být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost pouze za určitých omezujících podmínek. Jednou z omezujících podmínek je, že
za tuto činnost nepobírají od osoby, na jejímž řízení se podílejí, žádnou odměnu
.
K uvedenému zákazu (starý ZP obsahoval obdobný zákaz) se vztahují následující judikáty:
*
Rozsudek NS České republiky ze dne 3. 4. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2024/2000.
*
Rozsudek NS České republiky ze dne 16. 12. 2003, sp. zn. 32 Odo 476/2002.
Rozsudek
NS 29 Cdo 2024/2000
se týká zaměstnance Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl svým nadřízeným jmenován do funkce člena dozorčí rady akciové společnosti. Tento člen dozorčí rady se na základě přiměřeného použití mandátní smlouvy podle § 66 odst. 2 ObchZ domáhal práva na odměnu. NS konstatoval, že právo na odměnu je v daném případě zakázáno zákonem a tento zákaz je tedy nutné vzít do úvahy při přiměřeném použití mandátní smlouvy. Odvolací soud (Krajský soud v Praze) ve svém rozsudku konstatoval, že nárok na odměnu nelze požadovat ani jako vydání bezdůvodného obohacení podle § 457 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), což NS nijak nezpochybnil – na straně společnosti, jejíž člen představenstva vykonává svou funkci bezplatně, nedochází v daném případě (členem představenstva je zaměstnanec, který za členství nesmí být odměňován) k bezdůvodnému obohacení.
Rozsudek
NS 32 Odo 476/2002
konstatuje, že nemožnost odměňování zaměstnance státní správy za výkon funkce v dozorčí radě akciové společnosti se vztahuje
také na tantiémy (podíly na zisku)
.
Se zákonnou úpravou výkonu funkce jednatele bez odměny se můžeme setkat i ve zcela jiném případě. Jedná se o situaci
jednatele jmenovaného soudem
. Soud jej může jmenovat do funkce v situacích předvídaných v § 194 odst. 2 ObchZ (podle § 135 odst. 2 ObchZ se část tohoto ustanovení vztahuje i na společnost s ručením omezeným). V tomto případě by musel být jednatel jmenován přednostně z řad společníků (to plyne z odkazu v § 194 odst. 2 na § 71 odst. 2 ObchZ) a
tomuto by ze zákona nenáležela odměna
(to plyne z odkazu v § 194 odst. 2 na § 71 odst. 6 ObchZ).
Valná hromada může při rozdělování zisku přiznat jednateli jako odměnu za výkon funkce
tantiému
. To, že zdrojem pro výplatu tantiémy je zisk určený k rozdělení nic nemění na tom, že
i tantiéma je příjem ze závislé činnosti
– potvrzeno rozsudkem NSS ze dne 22. 10. 2009, č.j. 8 Afs 10/2009.
 
ZDANĚNÍ A ZPOJISTNĚNÍ ODMĚNY SPOLEČNÍKA A ODMĚNY JEDNATELE
Odměna společníka z obchodněprávního vztahu je stejně jako odměna jednatele příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP. Z pohledu ZDP je tedy odměňovaný společník či jednatel „zaměstnancem“, ačkoli se nejedná o závislou práci ve smyslu ZP. Z hlediska daňového je jediným rozdílem proti běžnému pracovněprávnímu vztahu pouze to, že nepřipadá do úvahy zdanění odměny společníka či jednatele srážkovou daní [ta se uplatňuje pouze u příjmů podle § 6 odst. 1 písm. a) a d) ZDP, pokud nepřesáhnou 5 000 Kč měsíčně a pokud není podepsáno prohlášení k dani].
Odměna společníka a odměna jednatele za výkon funkce vždy podléhá
odvodu pojistného na zdravotní pojištění
(u příslušné zdravotní pojišťovny musí být odměňovaný společník, resp. jednatel, přihlášen v kategorii zaměstnanec).
Odvodu pojistného na sociální pojištění
v roce 2012 odměny podléhají pouze tehdy, dosahují-li alespoň částky
2 500 Kč měsíčně
.
Oproti stavu platnému pro rok 2011 došlo pro rok 2012 v odvodu pojistného na sociální pojištění z
odměny společníka či jednatele
ke koncepčním změnám:
*
V roce 2012 odměna zakládá účast na nemocenském pojištění za obecných podmínek pro účast „zaměstnanců“ na tomto pojištění, tedy především je-li odměna sjednána alespoň ve výši 2 500 Kč měsíčně. Od účasti na nemocenském pojištění se automaticky odvozuje účast na důchodovém pojištění. V roce 2011 odměna společníka, resp. jednatele, nemohla zakládat účast na nemocenském pojištění, ale pouze na důchodovém pojištění.
*
Odvod pojistného na sociální pojištění zakládá v roce 2012 podstatně nižší měsíční odměna (alespoň 2 500 Kč měsíčně) než v roce 2011 (alespoň 6 200 Kč měsíčně). * Z odměny společníka, resp. jednatele (dosahuje-li 2 500 Kč měsíčně), náleží v roce 2012 nejen důchodové pojištění ( jako v roce 2011, pokud odměna dosahovala 6 200 Kč měsíčně), ale i nemocenské pojištění (např. v případě pracovní neschopnosti náleží od 22. dne společníkovi, resp. jednateli, nemocenské; dalšími dávkami nemocenského pojištění je ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství).
*
Zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) v roce 2012 z odměny (dosahuje-li alespoň 2 500 Kč měsíčně) odvádí pojistné na sociální zabezpečení v sazbě 25 % a nikoli v sazbě 21,5 % jako v roce 2011 (dosahovala-li odměna částky 6 200 Kč měsíčně).
*
Pro účast jednatele na nemocenském pojištění (posouzení sjednání rozhodného příjmu 2 500 Kč měsíčně) se u jednatele, který je zároveň společníkem, sčítá odměna jednatele s odměnou společníka. Účast na nemocenském pojištění (a tím pádem i na důchodovém pojištění) by tedy vznikala např. při souběhu měsíční odměny jednatele 2 000 Kč a měsíční odměny společníka 2 000 Kč. V roce 2011 se oba vztahy posuzovaly odděleně – např. účast na důchodovém pojištění nevznikala při souběhu měsíční odměny jednatele 6 000 Kč a měsíční odměny společníka 6 000 Kč. Společné posuzování se týká jen odměny jednatele a společníka. Je-li jednatel zároveň společníkem a pobírá vedle odměny jednatele mzdu z pracovněprávního vztahu (z pracovního poměru, z dohody o provedení práce, z dohody o pracovní činnosti), posuzuje se každý vztah samostatně (nesčítá se z hlediska dosažení rozhodné hranice sjednaného příjmu 2 500 Kč měsíčně).
PŘÍKLAD
Odměna jednatele 20 000 Kč měsíčně Odměna zakládá v roce 2012 účast na nemocenském pojištění (sjednaný příjem dosahuje 2 500 Kč měsíčně a vztah je sjednán alespoň na 15 dnů, funkce je vykonávána v České republice, resp. pro společnost s ručením omezeným se sídlem v České republice). Jednatel se přihlašuje k nemocenskému pojištění s kódem druhu činnosti „S – společník, jednatel,
komanditista
, ředitel obecně prospěšné společnosti“. Od účasti na nemocenském pojištění je odvozena účast na důchodovém zabezpečení. V roce 2011 odměna jednatele dosahující částky 6 200 Kč zakládala pouze účast na důchodovém pojištění, jednatel se k důchodovému pojištění přihlašoval s kódem druhu činnosti „R“. V roce 2012 nebylo nutné jednatele, který byl k 31. 12. 2011 přihlášen k důchodovému pojištění jako jednatel s kódem činnosti „R – jednatel“, přihlašovat k nemocenskému pojištění.
V roce 2011 společnost s ručením omezeným z odměny jednatele odváděla pojistné na sociální pojištění ve výši 21,5 %, v roce 2012 odvádí standardní sazbou 25 %.
PŘÍKLAD
Odměna jednatele 5 000 Kč měsíčně Odměna zakládá v roce 2012 účast na nemocenském pojištění (sjednaný příjem dosahuje 2 500 Kč měsíčně a vztah je sjednán alespoň na 15 dnů, funkce je vykonávána v České republice, resp. pro společnost s ručením omezeným se sídlem v České republice). Jednatel se přihlašuje k nemocenskému pojištění s kódem druhu činnosti „S“. Od účasti na nemocenském pojištění je odvozena účast na důchodovém zabezpečení.
V roce 2011 odměna jednatele nedosahující částky 6 200 Kč nezakládala ani účast na důchodovém pojištění, jednatel nebyl z titulu odměny za výkon funkce u správy sociálního zabezpečení vůbec přihlášen. Do 30. 1. 2012 bylo nutné uvedeného jednatele přihlásit k nemocenskému pojištění.
PŘÍKLAD
Odměna jednatele 2 000 Kč měsíčně Odměna nezakládá v roce 2012 účast na nemocenském pojištění (tím pádem ani na důchodovém pojištění), protože sjednaný příjem nedosahuje 2 500 Kč měsíčně. Toto platí i v případě, kdy jednatel od společnosti souběžně pobírá mzdu z pracovního poměru, z dohody o provedení práce či z dohody o pracovní činnosti.
Jednatel může např. souběžně pobírat:
*
2 000 Kč odměnu jednatele (bez účasti na nemocenském a důchodovém pojištění).
*
20 000 Kč mzdu z pracovního poměru (s účastí na nemocenském a důchodovém pojištění).
*
10 000 Kč z dohody o provedení práce (bez účasti na nemocenském a důchodovém pojištění).
Hranice 2 500 Kč by se posuzovala úhrnně pouze v případě souběhu odměny jednatele a odměny společníka mimo pracovněprávní vztah. Například v případě souběhu 2 000 Kč odměna jednatele a 2 000 Kč odměna společníka by byla založena účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Pro posouzení účasti na nemocenském (a následně na důchodovém) pojištění není rozhodující, zda je uvedená osoba jednatelem či společníkem, ale zda je odměňovaná jako jednatel či společník. Mzda jednatele či společníka z pracovněprávního vztahu se neposuzuje jako odměna jednatele, resp. společníka.
Pro odměny členů představenstev platí podobné závěry jako pro odměny jednatelů s tím, že v roce 2011 jejich odměna nezakládala účast na důchodovém pojištění a v roce 2012 jsou přihlašováni při splnění obecných podmínek (sjednaný příjem dosahuje 2 500 Kč měsíčně a vztah je sjednán alespoň na 15 dnů, funkce je vykonávána v České republice, resp. pro společnost s ručením omezeným se sídlem v České republice) k nemocenskému pojištění s kódem činnosti „Q – členové kolektivních orgánů právnických osob“.
Zásadní změnou roku 2012 je, že došlo ke
snížení stropu
vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění na 48násobek průměrné mzdy (ročně 1 206 576 Kč); pro zdravotní pojištění zůstal zachován strop vyměřovacího základu ve výši 72násobku průměrné mzdy (pro rok 2012 vychází na 1 809 864 Kč). Snížení stropu vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění má za následek, že odměna společníka zdaněná jako příjem ze závislé činnosti přesahující tento strop, je daňově výhodnější než odpovídající podíl společníka na zisku z držby obchodního podílu.
 
SOUBĚH FUNKCÍ
Výkon funkce jednatele zahrnuje:
*
jednání jménem společnosti (§ 133 ObchZ),
*
obchodní vedení (§ 134 ObchZ).
Protože na výkon funkce jednatele nelze uzavřít platný pracovní vztah, neumožňovala úprava účinná do 31. 12. 2011 uzavření platného pracovněprávního vztahu ani na obchodní vedení, jak potvrzuje již poměrně bohatá soukromoprávní úprava – např. rozsudek NS ze dne 15. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 963/2002. Je to logické, uzavřením platného pracovního vztahu na součást výkonu funkce by se statutár vyhnul své odpovědnosti.
Podle § 135 odst. 2, resp. § 194 odst. 5 ObchZ jsou jednatelé (stejně jako členové představenstva akciových společností) povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Přitom platí, že je-li sporné, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento jednatel. Ti jednatelé, kteří nevykonávají funkci s péčí řádného hospodáře (resp. nejsou schopni prokázat, že ji s péčí řádného hospodáře vykonávají), a způsobí tím společnosti porušení právních povinností při výkonu funkce jednatele škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Odpovědnost jednatele je tedy mnohem přísnější než odpovědnost v pracovněprávních vztazích – nejen z hlediska toho, že je neomezená, ale hlavně z hlediska prokazování odpovědnosti (porušení povinnosti zaměstnance z pracovněprávních vztahů musí prokázat zaměstnavatel, naproti tomu v případě sporu ohledně výkonu funkce jednatele s péčí řádného hospodáře je na jednateli, aby prokázal, že funkci vykonává s péčí řádného hospodáře).
Podle § 194 odst. 5 ObchZ je smlouva mezi společností a statutárem omezující odpovědnost člena představenstva za škodu neplatná, touto smlouvou byla do 31. 12. 2011 i pracovní smlouva.
Podle § 194 odst. 6 ObchZ členové představenstva (obdobně podle § 135 odst. 2 ObchZ jednatelé) ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby.
S ohledem na poměrně velkou odpovědnost jednatelů (v praxi bohužel nepříliš vymáhanou) je neplatnost pracovních smluv (anebo přinejmenším neplatnost omezení ručení z těchto smluv plynoucí) na jejich činnost, která spadá do výkonu funkce, logická. Obchodněprávní
judikatura
je v této věci již dlouhou dobu jednotná a obdobné závěry přinesla i veřejnoprávní
judikatura
, také
Kodex
správy a řízení společností (vypracovaný již v roce 2001 pod gescí Komise pro cenné papíry podle pravidel OECD, aktualizován byl v roce 2004) upozorňoval na problémy s pracovněprávními vztahy statutárů.
Novela ObchZ č. 351/2011 Sb. od 1. 1. 2012 do ObchZ vložila zcela nové ustanovení § 66d, který nově umožňuje pověřit obchodním vedením i členy představenstva v samostatném (např. pracovněprávním) vztahu s tím, že tímto pověřením by se jednatel (člen představenstva) nezbavoval své odpovědnosti z povinnosti řádného hospodáře a mzdu by schvalovala valná hromada.
Od 1. 1. 2012 je tedy podle § 66d ObchZ možné sjednat se statutárem pracovněprávní vztah (pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti anebo dohodu o provedení práce) např. na pozici ředitele. V rámci pracovněprávního vztahu však nemůže statutár vykonávat tu část výkonu funkce, která je jednáním jménem společnosti. Výkonem obchodního vedení v pracovněprávním vztahu se statutár nezbavuje své obchodněprávní odpovědnosti. Důležité je také to, že i odměna za obchodní vedení statutára v pracovněprávním vztahu musí být schválena valnou hromadou.
Novela ObchZ od 1. 1. 2012 původně ve svém návrhu řešení souběhu funkcí neobsahovala, do novely bylo začleněno až v rámci legislativního procesu na základě pozměňovacího návrhu Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny. Součástí tohoto pozměňovacího návrhu, který byl schválen a je součástí novely k 1. 1. 2012, nebylo pouze vložení § 66d ObchZ, ale dále:
*
Z výčtu ustanovení uvedených v § 263 ObchZ, která jsou
kogentní
, a nelze se od nich odchýlit, byl vypuštěn § 355 upravující
odstupné
. Podle této (do 31. 12. 2011
kogentní
úpravy) platí, že zahrnou-li smluvní strany do smlouvy ujednání, že jedna ze stran nebo kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu zrušit zaplacením určité částky jako odstupného, zrušuje se smlouva od doby svého uzavření, když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí. Toto oprávnění přitom podle (do 31. 12. 2011 kogentního) § 355 odst. 2 ObchZ neměla smluvní strana, která již přijala plnění závazku druhé strany nebo která splnila svůj závazek.
*
Nové znění § 386 odst. 1 ObchZ umožňuje smluvní
vzdání se práva na náhradu škody
(nebo omezení tohoto práva) i před porušením povinnosti, z níž může škoda vzniknout. Tato možnost se však nebude týkat škody způsobené úmyslně. Proč tuto změnu Ústavněprávní výbor navrhl a obě komory Parlamentu České republiky tuto změnu hladce schválily asi netřeba rozvádět. Podle mého názoru však lobující „statutáři“, resp. jejich rádcové, zapomněli na § 194 odst. 5 ObchZ, který by měl mít přednost před obecnou úpravou v § 386 ObchZ.
*
Doplněním § 194 ObchZ byla rozšířena pravomoc dozorčí rady akciové společnosti, pokud tato volí členy představenstva, o schvalování odměn členů představenstva (namísto valné hromady).
*
Nevedou-li nás k pracovněprávnímu vztahu důvody typu „já chci být zaměstnanec“ (najdou se však i důvody rozumnější), přikláněl bych se k obchodněprávnímu řešení. Odpovědnost statutára při výkonu obchodního vedení v pracovněprávním vztahu je podle § 66d odst. 2 ObchZ stejně odpovědností obchodněprávní, sociální zabezpečení i daňová uznatelnost odměny jsou od 1. 1. 2012 stejné u obchodního vztahu jako u pracovního poměru a i výše odvodů je stejná a pracovněprávní zabezpečení odpovídající zabezpečení zaměstnanců lze se společností dohodnout (např. odstupné pro případ odvolání z funkce).
Obchodněprávním řešením vztahu obchodního vedení
odpadnou např. tyto problémy:
*
Není třeba řešit, co je jednáním jménem společnosti (na něj stejně nelze pracovněprávní vztah uzavřít a statutárovi za něj náleží odměna), a nikoli obchodním vedením.
*
Není třeba se zabývat otázkou, zda lze např. u s. r. o. bez jiných zaměstnanců s jediným společníkem a zároveň jednatelem hovořit o závislé práci ve smyslu ZP, tedy zda je vůbec možné dostat se v tomto případě do režimu ZP.
*
Není třeba řešit (zřejmě neřešitelný) problém uzavření pracovní smlouvy, kdy stejná osoba (jednatel) uzavírá smlouvu zároveň za sebe (jako zaměstnanec) a zároveň za společnost (jako jednatel zaměstnavatele).
*
Nebude třeba vztah předělávat, pokud by se do budoucna ukázalo, že podle zákona o obchodních korporacích nebude ani částečný výkon funkce statutára možný v pracovněprávním vztahu; čistě obchodněprávní vztah by měl být jistý při jakémkoli legislativním vývoji.
I přes svoje antipatie k pracovněprávnímu vztahu však musím uznat, že obchodní vedení v pracovněprávním vztahu může statutárovi přinést určité výhody (pro společnost a její věřitele nevýhody). Jde například o tyto situace:
*
Pokud by byl odvolán z funkce statutár, který zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti a který měl např. ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno odstupné pro případ odvolání z funkce, tak by mu toto plnění společnost neposkytla (§ 66 odst. 3 ObchZ). Pokud by dostal výpověď jako ředitel, odstupné podle ZP by mu náleželo.
*
Pokud by byla společnost úspěšně vytunelována, mohl by si pan statutár/ředitel svojí mzdu přihlásit do insolvence jako pracovněprávní nárok (pokud úpadkové právo v tomto směru neobsahuje nějakou blokaci).
Nová úprava § 66d ObchZ koliduje s pracovněprávními předpisy. Je-li od 1. 1. 2012 možné, aby statutár obchodní vedení vykonával v pracovněprávním vztahu, mělo by se jednat o závislou práci ve smyslu ZP – ta je od 1. 1. 2012 v důsledku novely ZP č. 365/2011 Sb. definována v § 2 odst. 4 takto:
„Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.“
Nejsem schopen posoudit, zda může výkon obchodního vedení statutárem naplnit znaky uvedené definice. V některých případech asi jen stěží – typicky u jednatele, který je jediným společníkem. Pokud by však znaky závislé práce ve smyslu ZP naplněny byly, vzniká problém s ustanovením § 2 odst. 5 ZP účinného od 1. 1. 2012:
„Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“
Pokud by měl ZP platit i pro výkon obchodního vedení statutárem, zbavoval by se statutár uzavřením pracovního poměru své odpovědnosti – to však ObchZ v § 66d výslovně zakazuje. Výkon obchodního vedení statutárem v pracovněprávním vztahu ( je-li to vůbec podle ZP možné) porušuje § 2 odst. 5 ZP, což je jistě zvláštní situace. Mimochodem, při tvorbě § 66d ObchZ se určitě nepočítalo se změnou definice závislé práce k 1. 1. 2012. Pokud bychom se podívali na definici závislé práce před její změnou provedenou novelou č. 365/2011 Sb., tak bychom zjistili, že její znaky nemohl výkon obchodního vedení statutárem naplňovat, protože jedním ze znaků závislé práce byl výkon práce na odpovědnost zaměstnavatele. Definice závislé práce dle § 2 odst. 4 ZP účinného do 31. 12. 2011 totiž byla tato:
„Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.“
Podle § 66d ObchZ může od 1. 1. 2012 statutár vykonávat obchodní vedení v pracovněprávním vztahu. To znamená, že jej v pracovněprávním vztahu vykonávat může, ale nemusí. To je nesmysl z toho důvodu, že má-li se jednat o závislou práci ve smyslu ZP, tak tato v pracovněprávním vztahu vykonávána podle ZP být musí. Navíc, od 1. 1. 2012 je v důsledku novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 367/2011 Sb., výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah nelegální prací postižitelnou podle tohoto zákona. K 1. 1. 2012 byly odstraněny neodůvodněné rozdíly mezi odměnami statutárů a mzdou – odměny statutárů jsou zatíženy stejnými odvody na sociální zabezpečení (tím je také stejný dopad do zdanění odměn – princip superhrubé mzdy se projevuje naprosto shodně), zakládají stejné sociální zabezpečení (zejména v oblasti důchodového pojištění, ale též v nemocenském pojištění) a jsou daňovým nákladem společnosti za stejných podmínek jako mzda. V oblasti veřejného práva tedy bylo docíleno stavu, kdy není žádný zásadní praktický důvod pro to, aby statutár svoji funkci vykonával v pracovněprávním vztahu (týká se doby od 1. 1. 2012, doba před 1. 1. 2012 nijak řešena není – přístup státní správy však jasně signalizuje, že v drtivé většině případů nepřinesou neplatné pracovní poměry statutárům žádné vážnější komplikace v oblasti veřejného práva). Změny veřejného práva lze v dané oblasti hodnotit jedině kladně, snad jen s povzdechem, proč již nenastaly mnohem dříve (neodůvodněné rozdíly totiž existovaly po celou dobu současné daňově-pojistné soustavy, tedy od roku 1993). Pokud však jde o novelizaci ObchZ, asi ve věci souběhu funkcí přinese více problémů než užitku.
Poznámka redakce: V příštím čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2012 bude věnována pozornost dalším problémům ve vztahu společníků a jednatelů ke společnosti včetně dalších změn v ObchZ od 1. 1. 2012.