Dotace pro podnikatele a nevýdělečné organizace: odlišnosti v účtování, 2. část

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopise Účetnictví v praxi č. 1/2012 na s. 35. Budeme se opět věnovat účtování dotací podnikatelskými subjekty nefinančního typu a tzv. nevýdělečnými organizacemi. Tentokrát se zaměříme na konkrétní příklady z praxe.

Dotace
pro podnikatele a nevýdělečné organizace: odlišnosti v účtování
doc. Ing.
Ivana
Kraftová
CSc.
Ing.
Markéta
Špičková
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
 
PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ DOTACÍ U PODNIKATELŮ
Při účtování hospodářských operací vyplývajících z poskytnutí
dotace
je významná účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací. Tato skupina je určena pro účtování všech účetních případů souvisejících s daněmi nebo dotacemi. V rámci skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací si účetní jednotka vytvoří potřebné účty (např. účet 346-
Dotace
ze státního rozpočtu a účet 347-Ostatní
dotace
), jež jsou využívány k zaúčtování účelových dotací, které představují nenávratný příděl peněžních prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků nebo ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizího státu, jak bylo výše uvedeno.
Podle ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy odst. 3.7 jsou
dotace
, na něž má účetní jednotka nárok, účtovány na vrub účtů v účtové skupině 37 – Jiné pohledávky a závazky souvztažně ve prospěch účtu v účtové skupině 34 –Zúčtování daní a dotací. Tím je deklarována pohledávka účetní jednotky z titulu
dotace
a současně závazek čerpat dotaci v souladu s dohodnutými pravidly.
Užití
dotace
představuje snížení tohoto závazku (účtováno na vrub příslušného účtu v účtové skupině 34 –Zúčtování daní a dotací) souvztažně ve prospěch:
a)
výnosového účtu ve skupině 64 – Jiné provozní výnosy v případě, kdy je
dotace
poskytnuta na úhradu provozních nákladů;
b)
účtu účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek; pokud jde o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva, čímž je určeno, že se v České Republice aplikuje přístup snížení pořizovací ceny aktiva;
c)
účtu ve skupině 66 – Finanční výnosy, je-li případn&aacu