Dotace pro podnikatele a nevýdělečné organizace: odlišnosti v účtování, 2. část

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopise Účetnictví v praxi č. 1/2012 na s. 35. Budeme se opět věnovat účtování dotací podnikatelskými subjekty nefinančního typu a tzv. nevýdělečnými organizacemi. Tentokrát se zaměříme na konkrétní příklady z praxe.

Dotace
pro podnikatele a nevýdělečné organizace: odlišnosti v účtování
doc. Ing.
Ivana
Kraftová
CSc.
Ing.
Markéta
Špičková
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
 
PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ DOTACÍ U PODNIKATELŮ
Při účtování hospodářských operací vyplývajících z poskytnutí
dotace
je významná účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací. Tato skupina je určena pro účtování všech účetních případů souvisejících s daněmi nebo dotacemi. V rámci skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací si účetní jednotka vytvoří potřebné účty (např. účet 346-
Dotace
ze státního rozpočtu a účet 347-Ostatní
dotace
), jež jsou využívány k zaúčtování účelových dotací, které představují nenávratný příděl peněžních prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků nebo ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizího státu, jak bylo výše uvedeno.
Podle ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy odst. 3.7 jsou
dotace
, na něž má účetní jednotka nárok, účtovány na vrub účtů v účtové skupině 37 – Jiné pohledávky a závazky souvztažně ve prospěch účtu v účtové skupině 34 –Zúčtování daní a dotací. Tím je deklarována pohledávka účetní jednotky z titulu
dotace
a současně závazek čerpat dotaci v souladu s dohodnutými pravidly.
Užití
dotace
představuje snížení tohoto závazku (účtováno na vrub příslušného účtu v účtové skupině 34 –Zúčtování daní a dotací) souvztažně ve prospěch:
a)
výnosového účtu ve skupině 64 – Jiné provozní výnosy v případě, kdy je
dotace
poskytnuta na úhradu provozních nákladů;
b)
účtu účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek; pokud jde o dotaci na pořízení dlouhodobého aktiva, čímž je určeno, že se v České Republice aplikuje přístup snížení pořizovací ceny aktiva;
c)
účtu ve skupině 66 – Finanční výnosy, je-li případná
dotace
poskytnuta na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku a technického zhodnocení, samozřejmě v souladu s věcnou a časovou souvislostí.
Ve vztahu k úrokům z úvěru na pořízení aktiva je nutno připomenout, že podle § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), je podnikatelům daná možnost rozhodnout, zda úroky z úvěru budou součástí pořizovací ceny aktiva či zda budou účtovány do nákladů.
Výše nevyčerpané
dotace
musí být vrácena, což je zaúčtováno na vrub účtu ve skupině 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch účtu účtové skupiny 22 – Účty v bankách. V případě, kdy
dotace
musí být vrácena z důvodu nedodržení stanovených podmínek, je účetní jednotce vyměřena sankce, jejíž předpis je zúčtován na vrub účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady a ve prospěch účtu ve skupině 34 – Zúčtování daní a dotací.
Problematiku účtování dotací u podnikatelských subjektů nefinančního typu zachycují následující příklady (Pro zjednodušení je uvažováno o dotacích ze státního rozpočtu.)
Příklad
Účtování „dotace na aktivum“
Účetní jednotka (plátce DPH) zakoupila výrobní zařízení za 4 000 000 Kč. Na pořízené dlouhodobé aktivum mu byla přiznána státní
dotace
ve výši 50 % pořizovací ceny aktiva. Účetní jednotka si stanovila lineární odepisování nového výrobního zařízení po dobu pět let. Poté plánuje plně odepsané výrobní zařízení vyřadit z užívání.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Koupí pořízeno výrobní zařízení za smluvní cenu               | 4 000 000  | 042 | -  | |   | DPH 20 %                                  |  800 000  | 343 | -  | |   | Celková fakturovaná částka                         | 4 800 000  | -  | 321 | | 2. | Úhrada faktury za výrobní zařízení                     | 4 800 000  | 321 | 221 | | 3. | Předpis nároku na dotaci                          | 2 000 000  | 378 | 346 | | 4. | Přijetí prostředků ve výši přiznané 
dotace
| 2 000 000 | 221 | 378 | | 5. | Zaúčtování přiznané
dotace
na výrobní zařízení | 2 000 000 | 346 | 042 | | 6. | Zařazení výrobního zařízení do užívání | 2 000 000 | 022 | 042 | | 7. | Roční lineární odpis (2 000 000 : 5 let) | 400 000 | 551 | 082 | | 8. | Vyřazení plně odepsaného výrobního zařízení po pěti letech | 2 000 000 | 082 | 022 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
022-Samostatné věci a soubory movitých věcí
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
221-Bankovní účet
321-Dodavatelé
343-Daň z přidané hodnoty
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
378-Jiné pohledávky
551-Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Příklad
Účtování
dotace
na úhradu úroků
Účetní jednotka koupila na úvěr stroj za 1 000 000 Kč, který byl zařazen do užívání. Od Českomoravské záruční a rozvojové banky účetní jednotka obdržela
dotace
na úhradu úroků z úvěru. Účetní jednotka se rozhodla:
a)
kapitalizovat úroky z úvěru;
b)
úroky z úvěru nekapitalizovat.
a) kapitalizované úroky z úvěru
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+     | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Koupí pořízen stroj                             | 1 000 000  | 042 | -  | |   | DPH 20 %                                  |  200 000  | 343 | -  | |   | Fakturovaná částka včetně DPH                        | 1 200 000  | -  | 321 | | 2. | Úhrada faktury z dlouhodobého bankovního úvěru               | 1 200 000  | 321 | 461 | | 3. | Předpis nároku na dotaci                          |  50 000  | 378 | 346 | | 4. | Přijetí prostředků ve výši přiznané 
dotace
| 50 000 | 221 | 378 | | 5. | Platba úroků z úvěru | 50 000 | 042 | 221 | | 6. | Zúčtování přiznané
dotace
na úhradu úroků z úvěru | 50 000 | 346 | 042 | | 7. | Zařazení stroje do užívání | 1 000 000 | 022 | 042 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
b) nekapitalizované úroky z úvěru
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Koupí pořízen stroj                             | 1 000 000  | 042 | -  | |   | DPH 20 %                                  |  200 000  | 343 | -  | |   | Fakturovaná částka včetně DPH                        | 1 200 000  | -  | 321 | | 2. | Úhrada faktury z dlouhodobého bankovního úvěru               | 1 200 000  | 321 | 461 | | 3. | Předpis nároku na dotaci                          |  50 000  | 378 | 346 | | 4. | Přijetí prostředků ve výši přiznané 
dotace
| 50 000 | 221 | 378 | | 5. | Platba úroků z úvěru | 50 000 | 563 | 221 | | 6. | Zúčtování přiznané
dotace
na úhradu úroků z úvěru | 50 000 | 346 | 668 | | 7. | Zařazení stroje do užívání | 1 000 000 | 022 | 042 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
022-Samostatné věci a soubory movitých věcí
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
221-Bankovní účet
321-Dodavatelé
343-Daň z přidané hodnoty
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
378-Jiné pohledávky
461-Dlouhodobé bankovní úvěry
563-Nákladové úroky
668-Ostatní finanční výnosy
Příklad
Účtování
dotace
na náklady
Účetní jednotka (neplátce DPH) získala státní dotaci na úhradu nákladů, které bude muset vynaložit v souvislosti se zaškolením a rekvalifikací zaměstnanců.
Dotace
byla přiznána ve výši 50 000 Kč, což představuje 25 % předpokládaných nákladů. Účetní jednotka vynaložila náklady na školení zaměstnanců, jež bylo zajištěno externími lektory, v hodnotě 150 000 Kč a za cestovní výlohy bylo zaměstnancům vyplaceno 50 000 Kč.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Předpis nároku na dotaci                          |  50 000  | 378 | 346 | | 2. | Přijetí prostředků ve výši přiznané 
dotace
| 50 000 | 221 | 378 | | 3. | Došlá faktura 1 za služby lektorů | 75 000 | 518 | 321 | | 4. | Úhrada faktury 1 za služby lektorů | 75 000 | 321 | 221 | | 5. | Zúčtování
dotace
ve výši 25 % relevantních nákladů | 18 750 | 346 | 648 | | 6. | Došlá faktura 2 za služby lektorů | 75 000 | 518 | 321 | | 7. | Úhrada faktury 2 za služby lektorů | 75 000 | 321 | 221 | | 8. | Zúčtování
dotace
ve výši 25 % relevantních nákladů | 18 750 | 346 | 648 | | 9. | Zaměstnancům byly přiznány cestovní náhrady | 50 000 | 512 | 333 | | 10. | Úhrada cestovného zaměstnanců | 50 000 | 333 | 211 | | 11. | Zúčtování
dotace
ve výši 25 % relevantních nákladů | 12 500 | 346 | 648 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
211-Pokladna
221-Bankovní účty
321-Dodavatelé
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
378-Jiné pohledávky
512-Cestovné
518-Ostatní služby
648-Jiné provozní výnosy
Příklad
Účtování vrácení
dotace
z důvodu porušení stanovených podmínek
Účetní jednotka (plátce DPH) získala státní dotaci ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů, souvisejících s opravou svého majetku, přičemž si může uplatnit 10 % z vynaložených nákladů. Účetní jednotka vyčerpala 3 000 Kč, v této výši se jednalo o oprávněné čerpání
dotace
. Pak ale porušila stanovené podmínky a musí vrátit zbývající část nevyčerpané
dotace
. Navíc je jí naúčtována sankce 1 500 Kč.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Předpis nároku na dotaci                          |  25 000  | 378 | 346 | | 2. | Přijetí prostředků ve výši přiznané 
dotace
| 25 000 | 221 | 378 | | 3. | Došlá faktura za opravu | 30 000 | 511 | - | | | DPH 20 % | 6 000 | 343 | - | | | Fakturovaná částka včetně DPH | 36 000 | - | 321 | | 4. | Úhrada dodavatelské faktury za opravu | 36 000 | 321 | 221 | | 5. | Zúčtování
dotace
ve výši 10 % relevantních nákladů | 3 000 | 346 | 648 | | 6. | Vrácení nevyčerpané
dotace
| 22 000 | 346 | 221 | | 7. | Předpis vyměřené sankce | 1 500 | 545 | 346 | | 8. | Úhrada vyměřené sankce | 1 500 | 346 | 221 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
221-Bankovní účet
321-Dodavatelé
343-Daň z přidané hodnoty
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
378-Jiné pohledávky
511-Opravy a udržování
545-Ostatní pokuty a penále
648-Jiné provozní výnosy
 
PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ
U účetních jednotek – nevýdělečných organizací účtujících podle vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb.“) – je účtování hospodářských operací souvisejících s poskytnutím dotací rovněž spjato s účtovou skupinou 34-Zúčtování daní a dotací.
Český účetní standard (dále jen „ČÚS“) č. 411 Zúčtovací vztahy odst. 4.4.5 určuje, že nárok na dotaci má být účtován na vrub příslušného účtu v účtové skupině 34-Zúčtování daní a dotací a souvztažně
a)
v případě
dotace
na pořízení dlouhodobého aktiva ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 90 – Vlastní jmění;
b)
podle § 32 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 504/2002 Sb. nevýdělečné organizace účtují úroky z úvěru do pořizovací ceny těchto aktiv, tj. i pro tento případ se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 90 – Vlastní jmění;
c)
v případě dotací na provozní činnost, tj. na úhradu nákladů, ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 69-Provozní
dotace
.
Současně je konstatováno, že o nároku se účtuje současně s úhradou, tj. příjem peněz (účtová skupina 22-Účty v bankách) vyrovnává postupně či jednorázově použitý účet ve skupině 34-Zúčtování daní a dotací. Z dikce citovaného odstavce plyne, že závazek účelově využít dotaci vzniká při příjmu
dotace
a to, co ČÚS č. 411 Zúčtovací vztahy označuje jako nároky na dotaci, ve své podstatě zachycuje její užití, tedy „nárokové užití“.
Výše nevyčerpané
dotace
musí být vrácena, což je zaúčtováno na vrub účtu ze skupiny 34-Zúčtování daní a dotací a ve prospěch účtu z účtové skupiny 22-Účty v bankách. V případě, kdy
dotace
musí být vrácena z důvodu nedodržení stanovených podmínek, je účetní jednotce vyměřena sankce, jejíž předpis je zúčtován na vrub účtu účtové skupiny 54-Ostatní náklady a ve prospěch účtu ze skupiny 34-Zúčtování daní a dotací.
Účtování dotací v podmínkách nevýdělečných organizací ilustrují následující příklady. (Pro zjednodušení je uvažováno o dotacích ze státního rozpočtu.)
Příklad
Účtování
dotace
na aktivum
Účetní jednotka (neplátce DPH) získala dotaci na pořízení potřebného IT vybavení ve výši 250 000 Kč.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Koupí pořízeno IT vybavení                         |  500 000  | 042 | 321 | | 2. | Úhrada faktury za IT vybavení                        |  500 000  | 321 | 221 | | 3. | Příjem přiznané 
dotace
| 250 000 | 221 | 346 | | 4. | Nárokové užití přiznané
dotace
| 250 000 | 346 | 901 | | 5. | Zařazení IT vybavení do užívání | 500 000 | 022 | 042 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
022-Samostatné věci a soubory movitých věcí
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
221-Bankovní účet
321-Dodavatelé
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
901-Vlastní jmění
Příklad
Účtování
dotace
na úhradu úroků
Účetní jednotka (plátce DPH) koupila na úvěr tiskárny a kopírovací stroje za 600 000 Kč. Obdržela dotaci na úhradu úroků z úvěru. Přitom úroky ve výši 2 000 Kč hradí před uvedením zařízení do užívání, další ve výši 8 000 Kč po tomto okamžiku.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Koupí pořízeny tiskárny a kopírky                      |  600 000  | 042 | -  | |   | DPH 20 %                                  |  120 000  | 343 | -  | |   | Fakturovaná částka včetně DPH                        |  720 000  | -  | 321 | | 2. | Úhrada faktury z krátkodobého bankovního úvěru               |  720 000  | 321 | 231 | | 3. | Platba úroků z úvěru před uvedením zařízení do užívání, jejich kapitalizace |   2 000  | 042 | 221 | | 4. | Přijetí 
dotace
na úhradu úroků z úvěru | 2 000 | 221 | 346 | | 5. | Nárokové užití
dotace
| 2 000 | 346 | 901 | | 6. | Zařazení kopírek a tiskáren do užívání | 602 000 | 022 | 042 | | 7. | Platba úroků z úvěru po uvedení zařízení do užívání | 8 000 | 544 | 221 | | 8. | Přijetí prostředků ve výši přiznané
dotace
| 8 000 | 221 | 346 | | 9. | Nárokové užití
dotace
| 8 000 | 346 | 691 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
022-Samostatné věci a soubory movitých věcí
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
221-Bankovní účet
231-Krátkodobé bankovní úvěry
321-Dodavatelé
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
544-Nákladové úroky
691-Provozní
dotace
901-Vlastní jmění
Příklad
Účtování
dotace
na náklady
Účetní jednotka (neplátce DPH) získala státní dotaci na úhradu nákladů, které bude muset vynaložit v souvislosti se zaškolením a rekvalifikací zaměstnanců.
Dotace
byla přiznána ve výši 50 000 Kč, což představuje 25 % předpokládaných nákladů. Účetní jednotka vynaložila náklady na školení zaměstnanců, jež bylo zajištěno externími lektory v hodnotě 150 000 Kč, současně byly vyplaceny mzdy zaměstnanců v souvislosti se školením ve výši 50 000 Kč.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Přijetí prostředků ve výši přiznané 
dotace
| 50 000 | 221 | 346 | | 2. | Došlá faktura 1 za služby lektorů | 75 000 | 518 | 321 | | 3. | Úhrada faktury 1 za služby lektorů | 75 000 | 321 | 221 | | 4. | Nárokové užití
dotace
– 25 % relevantních nákladů | 18 750 | 346 | 691 | | 5. | Došlá faktura 2 za služby lektorů | 75 000 | 518 | 321 | | 6. | Úhrada faktury 2 za služby lektorů | 75 000 | 321 | 221 | | 7. | Nárokové užití
dotace
– 25 % relevantních nákladů | 18 750 | 346 | 691 | | 8. | Zaměstnancům byly přiznány cestovní náhrady | 50 000 | 512 | 333 | | 9. | Úhrada cestovného zaměstnanců | 50 000 | 333 | 211 | | 10. | Nárokové užití
dotace
– 25 % relevantních nákladů | 12 500 | 346 | 691 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
221-Bankovní účty
321-Dodavatelé
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
512-Cestovné
518-Ostatní služby
691-Provozní výnosy
Příklad
Účtování vrácení
dotace
z důvodu porušení stanovených podmínek
Účetní jednotka získala státní dotaci ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou budovy, přičemž může být uplatněno 10 % z vynaložených nákladů.
Účetní jednotka vyčerpala před porušením stanovených podmínek 3 000 Kč.
Vzhledem k porušení stanovených podmínek musí vrátit zbývající část nevyčerpané
dotace
a navíc je jí vyměřena sankce 1 500 Kč.
 +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              | Částka v Kč | MD | D  | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | 1. | Přijetí prostředků ve výši přiznané 
dotace
| 25 000 | 221 | 346 | | 2. | Došlá faktura za opravu budovy | 30 000 | 518 | - | | | DPH 20 % | 6 000 | 343 | - | | | Fakturovaná částka včetně DPH | 36 000 | - | 321 | | 3. | Úhrada dodavatelské faktury za opravu | 36 000 | 321 | 221 | | 4. | Nárokové užití
dotace
– 10 % relevantních nákladů | 3 000 | 346 | 691 | | 5. | Vrácení nevyčerpané
dotace
| 22 000 | 346 | 221 | | 6. | Předpis vyměřené sankce | 1 500 | 542 | 346 | | 7. | Úhrada vyměřené sankce | 1 500 | 346 | 221 | +-----+-----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+
Přehled použitých účtů:
221-Bankovní účty
321-Dodavatelé
343-Daň z přidané hodnoty
346-
Dotace
ze státního rozpočtu
518-Ostatní služby
542-Ostatní pokuty a penále
691-Provozní výnosy
 
ZÁVĚR
Z výše uvedeného textu i naznačených ilustrativních příkladů vyplývá, že jednak není česká právní úprava zcela v souladu s mezinárodním účetním standardem 20 (dále jen „IAS 20“), jednak to, že existují významné odlišnosti mezi účtováním dvou porovnávaných skupin účetních jednotek.
Schematické shrnutí obsahuje tabulka č. 3, které využívá pro lepší ilustraci účtových skupin:
 
Tabulka č. 3: Porovnání účtování dotací u podnikatelů a nevýdělečných organizací
 +---------------------------------------+----------------+---------------------------+ |    Popis účetního případu     |  Podnikatelé |  Nevýdělečné organizace | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+ |                    | MD  | D   | MD      | D     | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+ | 
Dotace
na aktivum | | | | | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+ | Předpis nároku na dotaci na aktivum | 37 | 34 | | | | Příjem
dotace
na aktivum | 22 | 37 | 22 | 34 | | Užití
dotace
na aktivum | 34 | 0x | 34 | 90 | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+ |
Dotace
na úroky | | | | | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+ | Předpis nároku na dotaci na úroky | 37 | 34 | | | | Příjem
dotace
na úroky | 22 | 37 | 22 | 34 | | Užití
dotace
na kapitalizované úroky | 34 | 0x* | 34 | 90 | | Předpis nároku na dotaci na úroky | 37 | 34 | | | | Příjem
dotace
na úroky | 22 | 37 | 22 | 34 | | Užití
dotace
na nákladové úroky | 34 | 66 | 34 | 69** | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+ |
Dotace
na náklady | | | | | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+ | Předpis nároku na dotaci na náklady | 37 | 34 | | | | Příjem
dotace
na náklady | 22 | 37 | 22 | 34 | | Užití
dotace
na náklady | 34 | 64 | 34 | 69 | +---------------------------------------+-------+--------+--------------+------------+
* O kapitalizaci úroků, tedy jejich zařazení do pořizovací ceny dlouhodobého aktiva, rozhoduje účetní jednotka.
** Až po převedení majetku do užívání.
Z uvedeného je zřejmé, že stávající česká účetní úprava není nekomplikovaná, pokud by se k problematice připojil daňový aspekt (zejména problematika DPH u nevýdělečných organizací, která nemá dosud v České Republice jednoznačné právní řešení), je zřejmé, že finanční
dotace
jsou pro příjemce beze sporu zajímavým momentem, pro účetní jsou však často „danajským darem“.