Ivana Kraftová

  • Článek
Podle zákona o účetnictví1 patří mezi účetní knihy kromě deníku, hlavní knihy a knih analytických účtů i knihy podrozvahových účtů. Co je jejich obsahem a jaký význam mají pro uživatele účetnictví, se snaží stručně zachytit tento článek.
Vydáno: 21. 11. 2012
  • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopise Účetnictví v praxi č. 1/2012 na s. 35. Budeme se opět věnovat účtování dotací podnikatelskými subjekty nefinančního typu a tzv. nevýdělečnými organizacemi. Tentokrát se zaměříme na konkrétní příklady z praxe.
Vydáno: 22. 02. 2012
  • Článek
V současné době se zvyšuje četnost účetních případů, které se týkají dotací, a to i u subjektů soukromého sektoru, zejména v souvislosti s operačními programy, které umožňují čerpat prostředky fondů Evropské unie. Za posouzení v této souvislosti stojí česká právní úprava účtování, která není jednotná. V tomto příspěvku je pozornost věnována účtování dotací podnikatelskými subjekty nefinančního typu a tzv. nevýdělečnými organizacemi. Jde zejména o účtování dotací na pořízení dlouhodobých aktiv, na úhradu úroků spojených s jejich pořízením, na úhradu provozních nákladů, ale rovněž o problematiku vracení dotace v případě nedodržení stanovených dotačních podmínek.
Vydáno: 20. 12. 2011
  • Článek
Péče o majetek patří k základním úkolům podnikatele, jeho dobrý stav umožňuje dobře plnit podnikatelské funkce, naplňovat vytyčené cíle. Zvelebování majetku je zpravidla výrazem úspěšnosti podnikání. Cest jak dosahovat žádoucího stavu je řada, mezi základní patří bezesporu řádné udržování, opravy a úpravy, ale také technické zhodnocení. Právě technické zhodnocení dlouhodobého majetku je specifickým problémem nejen věcným, ale také účetním a daňovým. Následující příspěvek se pokouší shrnout současný stav úpravy problematiky technického zhodnocení z účetního hlediska včetně souvisejících daňových aspektů.
Vydáno: 25. 05. 2011