Pozemky v účetnictví a daních

Vydáno: 22 minut čtení

V příspěvku se budeme zabývat vymezením pozemků v účetnictví a daňovým řešením nabytí a prodeje pozemku, který je anebo není zahrnut v obchodním majetku poplatníka. Ukážeme si zdanění příjmů z prodeje dle § 7 a 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a případy, kdy je prodej pozemku osvobozen od daně z příjmů. Připomeneme si rovněž uplatnění daně z pozemků a daňovou uznatelnost této daně a ukážeme si dále změny související s uplatněním daně z nemovitostí u zpevněných ploch pozemků, které od 1. 1. 2012 již podléhají dani z pozemků.

Pozemky v účetnictví a daních
Ing.
Ivan
Macháček
 
POZEMEK A ÚČETNICTVÍ
Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“)
, jsou pro účely účetnictví zařazeny pozemky do dvou kategorií:
*
Dle § 7 odst. 1 VPU jako
dlouhodobý hmotný majetek
bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím, se zařazením pod bod B. II.1 aktiv v rozvaze. Podle znění § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), se však pozemky neodpisují.
*
Dle § 9 odst. 5 VPU jako
zboží
(součást kategorie zásoby) – jde o nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
 
POZEMEK A DAŇ Z PŘÍJMŮ
V ustanovení § 26 ZDP
, které hovoří o vymezení hmotného majetku a jeho odpisování, nenalezneme konkrétní zmínku o pozemku. Z toho vyplývá, že pozemek z hlediska daňového není hmotným majetkem a nepřipadá v úvahu jeho daňové odpisování. Na pozemku nelze rovněž provést jeho technické zhodnocení.
 
Koupě pozemku
Pokud podnikatel zakoupí pozemek k využití ke svým podnikatelským účelům a tento vloží do svého obchodního majetku, je výdaj za nákup pozemku vždy daňově neuznatelným výdajem.
Součástí pozemku může být porost (stromy, keře apod.) nebo pěstitelské celky trvalých porostů, popř. i stavba:
a)
Nákup pozemku s porostem
– daňově neuznatelným výdajem je jak cena za vlastní pozemek, tak i ocenění porostu.
b)
Nákup pozemku s pěstitelskými celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky
– daňově neuznatelným výdajem je jak cena za vlastní pozemek, tak i ocenění pěstitelských celků trvalých porostů. Tyto pěstitelské celky jsou zařazeny dle § 26 odst. 2 písm. d) ZDP jako hmotný majetek, který lze samostatně odpisovat po dobu deseti let se zařazením do 3. odpis