Havárie firemního vozidla

Vydáno: 2 minuty čtení

HAVÁRIE FIREMNÍHO VOZIDLA
Ing.
František
Louša
Při havárii firemního automobilu nebyla pojišťovnou akceptována plná částka za opravu, vyřadili opravu olejové vany. Jak naložit účetně s touto částkou? Jedná se o opravu – daňový náklad? Předpokládám, že pokud to nebyl následek havárie, byla ve stavu potřebujícím opravu. Je nutné vyžadovat spoluúčast na pojistném plnění uvedenou ve smlouvě po zaměstnanci nebo stačí uvést jako nedaňový náklad?
 
ODPOVĚĎ:
V účetnictví to není žádný problém. Havárií došlo k poškození majetku, které bylo odstraněno opravou; ta bude zaúčtována do nákladů na služby. V účetnictví se za škodu považuje, dle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, fyzické znehodnocení, tj. neodstranitelné poškození nebo zničení majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin. Proto v tomto případě nejde o škodu. Náhrada od pojišťovny je jiným provozním výnosem.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, má v ustanovení § 25 odst. 2 obdobnou definici škody, proto i pro postup při stanovení základu daně z příjmů bude Vámi uváděný případ posouzen stejně jako v účetnictví. Takové poškození majetku, které nezpůsobí jeho vyřazení, není ani pro daňové účely považováno za škodu. Lze tedy pojišťovnou neuhrazenou částku zahrnout do daňově uznatelných nákladů.
Z pohledu práva je pojetí škody širší. Tak např. § 368 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že: „
Škodou na věci ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
“ Je zřejmé, že zde je škoda způsobena i poškozením.
Proto, jestliže Vám zaměstnanec způsobil škodu, chápáno z právního hlediska, budete postupovat podle části XI zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Proč do odškodnění poskytnutého pojišťovnou nebyla část vynaložených nákladů zahrnuta, by Vám měla sdělit pojišťovna.