Účetní závěrka, 3. část

Vydáno: 21 minut čtení

Potřetí a naposledy se podíváme na každoroční „účetní maturitu“ v podobě účetní závěrky/uzávěrky, bez níž se žádné účetní období úplně každé účetní jednotky neobejde. Celý proces jsme si rozčlenili do nejčastějších deseti kroků, z nichž jsme již šest zdárně prošli. Takže již máme doúčtovány všechny účetní případy týkající se právě uzavíraného období – v našem případě kalendářního roku 2011 – zvládli jsme inventarizaci i časové rozlišení. V návaznosti na inventarizační zjištění jsme případně vytvořili rezervy a opravné položky, a zejména u akcií a cizoměnových položek jsme zaúčtovali změnu reálné, resp. aktuální korunové hodnoty.

Účetní závěrka dokončení
Ing.
Martin
Děrgel
 
Daň z příjmů v účetnictví
Jedním z posledních účetních zápisů v účetních knihách je vyčíslení splatné daně z příjmů poplatníka
alias
účetní jednotky, neboli výše daně z příjmů vypočtené prostřednictvím formuláře daňového přiznání. Pro účetní potřeby se přitom rozlišuje složka splatné daně z příjmů odpovídající činnosti běžné a mimořádné.
Výjimkou jsou veřejné obchodní společnosti, které převádějí veškerý výsledek hospodaření (dále také „VH“) svým společníkům, kteří si jej zdaňují samostatně v rámci svých základů daně.
Naznačme si, jak se vzájemně ovlivňují účetnictví a daň z příjmů u podnikajících právnických osob.
 +---+-------------------------------------------+    +-----+--------------------------------------------------+ |  |       Účetní systém        |    |   |         Daňový systém          | +---+-------------------------------------------+    +-----+--------------------------------------------------+ | + | Výnosy účetního období (účet 6xx)     |    |   |                         | | – | Náklady účetního období (účet 5xx)    |    |   |                         | | = | Výsledek hospodaření před zdaněním    | -----> | =  | Výsledek hospodaření před zdaněním        | |  |                      |    | –  | Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů   | |  |                      |    | –  | Příjmy osvobozené od daně z příjmů        | |  |                      |    | –  | Příjmy tvořící samostatný základ daně      | |  |                      |    | –  | Příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní      | |  |                      |    | +  | Náklady související s uvedenými druhy příjmů   | |  |                      |    | +  | Účetní náklady neuznané za daňové náklady    | |  |                      |    | +/- | Daňové úpravy výsledku hospodaření dle ZDP   | |  |                      |    | =  | Základ daně                   | |  |                      |    | –  | Daňová ztráta z minulých zdaňovacích období   | |  |                      |    | –  | Případné další odčitatelné položky dle § 34 ZDP | |  |                      |    | –  | Odpočet poskytnutých daňově relevantních darů  | |  |                      |    | =  | Základ daně snížený (a zaokrouhlený)       | |  |                      |    | x  | 19 % (pro období započatá v roce 2011)      | |  |                      |    | =  | Daň z příjmů                   | |  |                      |    | –  | Slevy za zaměstnance se zdravotním postižením  | |  |                      |    | –  | Sleva na dani z titulu investičních pobídek   | | – | Daň z příjmů splatná (účet 591, 593)   | <----- | =  | Výsledná daňová povinnost            | | = | Disponibilní zisk             |    |   |                         | | – | Daň z příjmů odložená (účet 592, 594)   |    |   |                         | | = | Disponibilní zisk k rozdělení (účet 431) |    |   | Pozn.: Daňová ztráta není účetní položkou!    | +---+-------------------------------------------+    +-----+--------------------------------------------------+ 
Problematika transformace účetního výsledku hospodaření „před zdaněním“ na základ daně z příjmů je jednou z nejnáročnějších každoročních starostí účetních a daňových pracovníků, protože ve hře je celá řada větších či menších dílčích odlišností účetního a daňového pohledu na určité hospodářské skutečnosti. A to pochopitelně zejména na poli výdajů (nákladů), kde musí daňový zákon bedlivě střežit hlavní fiskální zájem státu na pokud možno spravedlivém zdanění. Což se týká nejen vyloučení excesů státu v podobě přehnaně vysokého zdanění, ale také i naopak podchycení nezdravě konkurenčních daňových spekulací nezákonně snižujících daňovou zátěž vychytralých poplatníků.
Následující tabulka shrnuje malý příklad převodu účetního zisku/ztráty na daň z příjmů/daňovou ztrátu.
Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně a výpočet daně z příjmů právnických osob
 +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ |  Pořadí  |         Popis daňové operace (odkazy na paragrafy směřují do ZDP)         | Účet  |  Kč   | +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ | VH     | Výsledek hospodaření před zdaněním (zjištěný v rámci „1. kroku“ ad výše)          | Všechny | 1 000 000 | +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ | Zvýšení VH | Nedaňové účetní náklady [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 2] celkem, z toho:            |     | 3 522 500 | |       | * Náklady na reprezentaci [§ 25 odst. 1 písm. t)]                      | 513   |  200 000 | |       | * Pojistné zaměstnavatele za prosinec 2011 neuhrazené do ledna 2012 [§ 24 odst. 2 písm. f)] | 524   |  35 000 | |       | * Náklady na kulturu, sport a rekreaci zaměstnanců [§ 25 odst. 1 písm. h)]         | 528   |  100 000 | |       | * Náklady na poskytnuté dary [§ 25 odst. 1 písm. t)]                    | 543   |  100 000 | |       | * Nehrazené účtované nové nákladové smluvní sankce [§ 24 odst. 2 písm. zi)]         | 544   |  40 000 | |       | * Nenahrazované manko na zboží nad normy úbytků [§ 25 odst. 1 písm. n)]           | 549   |  46 000 | |       | * Účetní odpisy [§ 25 odst. 1 písm. zg)]                          | 551   | 3 000 000 | |       | * Schodek pokladny přesahující náhrady [§ 25 odst. 1 písm. n)]               | 569   |   1 500 | |       | Pojistné za zaměstnance sražené ale neodvedené [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 5]:        | 336   |  12 500 | |       | * Jde o pojistné za prosinec 2011, které nebylo zaplaceno do 31. 1. 2012          |     |      | |       | Inkasované staré výnosové smluvní sankce [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 6]           | Různé  |  20 000 | |       | Celkové zvýšení VH pro účely výpočtu základu daně                      | -    | 3 555 000 | +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ | Snížení VH | Neinkasované nové výnosové smluvní sankce [§ 23 odst. 3 písm. b) bod 1]           | 644   |  40 000 | |       | Pozdě odvedené pojistné sražené zaměstnancům [§ 23 odst. 3 písm. b) bod 2]:         | 336   |  40 000 | |       | * Jde o pojistné za prosinec 2010, které bylo zaplaceno až 2. 2. 2011            |     |      | |       | Částky nezaúčtovaných daňových nákladů [§ 23 odst. 3 písm. c) bod 2]:            |     |      | |       | * Daňové odpisy hmotného majetku za rok 2011 [§ 24 odst. 2 písm. a)]            | -    | 2 000 000 | |       | * Uhrazené staré nákladové smluvní sankce [§ 23 odst. 3 písm. b) bod 3]           | Různé  |  50 000 | |       | Celkové snížení VH pro účely výpočtu základu daně                      | -    | 2 130 000 | +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ | ZD     | Základ daně za rok 2011 (1 000 000 + 3 555 000 – 2 130 000)                 | -    | 2 425 000 | +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ | Snížení ZD | Odpočet daňové ztráty vyměřené za předcházející rok 2010 (§ 34 odst. 1)           | -    |  325     000 | |       | Odpočet poskytnutých darů (až do výše 5 % z 2 100 000 Kč) podle § 20 odst. 8        | 543   |  100 000 | |       | Základ daně po snížení (případně zaokrouhlený na celé tisíce korun dolů)          | -    | 2 000 000 | +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ | DPPO    | Vypočtená daň za rok 2011 činí 19 % ze sníženého základu daně (§ 21 odst. 1)        | -    |  380 000 | |       | Sleva na dani za zaměstnance s lehčím zdravotním postižením [§ 35 odst. 1 písm. a)]     | -    |  18 000 | |       | Výsledná daňová povinnost obchodní společnosti za rok 2011                 | -    |  362 000 | +-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ 
Vysvětlivky:
DPPO – Daň z příjmů právnických osob
ZD – Základ daně
ZDP – Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)
Známe splatnou daň z příjmů, což bývá poslední kamínek do mozaiky účetní uzávěrky. Zbývá zaúčtovat splatnou daň z příjmů poplatníka (účetní jednotky) na Dal 341 do účetních (nedaňových) nákladů v rozlišení na činnost běžnou (MD 591) a mimořádnou (MD 593).
Účetní jednotky tvořící konsolidační celek a ty, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu dále ještě musejí (ostatní mohou) účtovat o
odložené dani z příjmů
. Což je čistě účetní libůstka ošetřující přechodné (dočasné) rozdíly mezi účetním a daňovým posouzením některých položek. Slouží k tomu speciální účet 481-Odložený daňový závazek/pohledávka, který se s výjimkou prvního roku vykázání účtuje souvztažně opět v rozlišení na běžnou (MD 592) a mimořádnou činnost (MD 594).
Podstatou odložené daně je důsledné naplnění účetní zásady časové a věcné souvislosti neboli pravidla, že náklady a výnosy se účtují do období, s nímž souvisejí. Jedním z účetních nákladů je přitom i daň z příjmů, kde mohou
z důvodu dočasně odlišného účetního a daňového posouzení určitých účetních položek
vznikat přechodné rozdíly účetních a daňových nákladů, které ovlivňují i daň z příjmů. Odložená daň vlivy přechodných rozdílů na daň z příjmů eliminuje. Obecně může být účetní a daňový pohled na určitou hospodářskou skutečnost:
*
Stejný – jako např. u zásob – pak zpravidla nevzniká potřeba odložené daně.
*
Rozdílný trvale – např. u nákladů z titulu darů – kde také nevzniká odložená daň.
*
Rozdílný dočasně – např. u odpisů hmotného majetku – kdy je odložená daň důvodná.
 
Uzavření účtů
Výsledek hospodaření za účetní období nelze technicky zjistit jinak než pohledem na zůstatky všech relevantních účtů použitých v daném období, čemuž se odborně říká uzavírání účtů hlavní knihy. K tomu jsou spíše po technické než věcné stránce vyčleněny dva samostatné účty:
*
Účet 710-Účet zisků a ztrát
*
Účet 702-Konečný účet rozvažný
Své uplatnění nacházejí pouze na konci účetního období, resp. při sestavování účetní závěrky. Slouží jako cílová depa pro zúčtování konečných stavů veškerých rozvahových a výsledkových účtů z účtového rozvrhu účetní jednotky, přirozeně jen těch, které k datu uzávěrky mají nenulový zůstatek.
Poznámka:
Ekonomicky a účetně je účetní ztráta záporný vlastní zdroj, čili věcně pasivum. Někteří experti proto považují za vhodnější než naznačené tradiční zúčtování ztráty (MD 702/D 710), proúčtování ztráty minusem na straně Dal konečného účtu rozvažného (–-/D 710, –D 702).
Specifická situace nastává u veřejných obchodních společností
(v. o. s.), které při uzavírání účetních knih převedou a zaúčtují vždy celý VH svým společníkům jako jejich podíl na VH. A to buď jako podíl na zisku (MD 596-Převod podílu na VH společníkům/D 364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku) nebo na ztrátě (MD 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty/D 596). Takže v. o. s. nikdy nevykáže vlastní účetní VH a návazně ani daňový základ, proto ani nemusejí podávat přiznání k dani z příjmů, tuto „radost“ za ni přebírají její společníci. Přiměřeně to platí také o komanditní společnosti ve vztahu ke komplementářům, nicméně k. s. přeci jen zůstane vlastní účetní VH a návazně i daňový výsledek (připadající komanditistům), takže přiznání k dani z příjmů podávat musí, stejně jako její komplementáři přiznávající „zbytek VH k. s.“.
Pro ilustraci uvádíme malý
příklad uzavírání výsledkových účtů
obchodní společnosti (s. r. o.):
 +-------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+ |           Uzavření nákladových účtů          |          Uzavření výnosových účtů          | +------+-----------------------------+------------+-----------------+-------+-------------------------+------------+-----------------+ | Účet |    Syntetický účet    |   Kč   | Účetní operace | Účet |  Syntetický účet   |  Kč   | Účetní operace | +------+-----------------------------+------------+-----------------+-------+-------------------------+------------+-----------------+ | 504 | Prodané zboží        | 40 040 000 | MD 710/D 504  |  602 | Tržby z prodeje služeb |  600 000 | MD 602/D 710  | | 513 | Za reprezentaci       |  200 000 | MD 710/D 513  |  604 | Tržby za zboží     | 50 000 000 | MD 604/D 710  | | 518 | Ostatní náklady       | 4 000 000 | MD 710/D 518  |  644 | Smluvní sankce     |  100 000 | MD 644/D 710  | | 521 | Mzdové náklady       | 1 000 000 | MD 710/D 521  |  648 | Z inventury zboží    |   6 000 | MD 648/D 710  | | 524 | Zákonné sociální pojištění |  350 000 | MD 710/D 524  |  662 | Výnosové úroky     |   20 000 | MD 662/D 710  | | 528 | Ostatní sociální náklady  |  100 000 | MD 710/D 528  |  663 | Kursové zisky      |  121 000 | MD 663/D 710  | | 543 | Poskytnuté dary       |  100 000 | MD 710/D 543  |  664 | Změna reálné hodnoty  |   51 000 | MD 664/D 710  | | 544 | Smluvní sankce       |  200 000 | MD 710/D 544  |  668 | Náhrada schodku kasy  |   2 000 | MD 668/D 710  | | 549 | Manko zboží a počítače   |   46 000 | MD 710/D 549  |    |             |      |         | | 551 | Účetní odpisy DHM      | 3 000 000 | MD 710/D 551  |    |             |      |         | | 558 | Zákonná opravná položka   |   50 000 | MD 710/D 558  |    |             |      |         | | 562 | Nákladové úroky       |  700 000 | MD 710/D 562  |    |             |      |         | | 563 | Kursové ztráty       |  110 500 | MD 710/D 563  |    |             |      |         | | 569 | Schodek pokladny      |   3 500 | MD 710/D 596  |    |             |      |         | | 591 | Splatná DPPO 2011      |  362 000 | MD 710/D 591  |    |             |      |         | +------+-----------------------------+------------+-----------------+-------+-------------------------+------------+-----------------+ |   | Náklady           | 50 262 000 | -        |    | Výnosy         | 50 900 000 | -        | +------+-----------------------------+------------+-----------------+-------+-------------------------+------------+-----------------+ 
Rozdíl mezi těmito výnosy a náklady představuje kýžený poslední hledaný díleček do mozaiky účetní závěrky –
VH za účetní období
alias
po zdanění
, který činí = 50 900 000 Kč – 50 262 000 Kč =
638 000 Kč
.
Nejde o nic jiného než o účetní zisk před zdaněním (1 mil.) snížený o DPPO za rok 2011 (362 000 Kč).
V rámci uzavíraného účetního období roku 2011 pro tento účetní výsledek (zisk) nenajdeme žádný účet, ten ale není potřeba, protože stejný rozdíl 638 000 Kč musel vyjít i na konečném účtu rozvažném 702 (tentokrát coby zůstatek na MD). A není nic jednoduššího než oba zůstatky zúčtovat:
Převod výsledku hospodaření po zdanění
 +------------+---------+-------+ | 638 000 Kč | MD 710 | D 702 | +------------+---------+-------+
Po těchto účetních zápisech mají všechny účty z účtového rozvrhu firmy již nulový zůstatek.
 
Sestavení účetní závěrky
*
Povinné části účetní závěrky:
Rozvaha
alias
bilance
– shrnuje stavy aktiv a pasiv ke konci účetního období.
Výkaz zisku a ztráty
alias
výsledovka
– shrnuje výnosy a náklady za účetní období.
Příloha
– vysvětluje a doplňuje informace rozvahy a výsledovky a další údaje o firmě.
*
Nepovinné (dobrovolné) části účetní závěrky:
Přehled o peněžních tocích (cash flow) – podrobný pohled na přírůstky a úbytky „peněz“.
Přehled o změnách vlastního kapitálu – informuje o uspořádání a změnách účtů 41x až 43x.
Výkazy účetní závěrky přitom obecně existují ve dvou provedeních:
*
v plném rozsahu,
*
ve zjednodušeném rozsahu
(méně vykazovaných položek a méně evidenčních údajů).
Pokud účetní závěrka podléhá povinnému auditu (viz dále), musí být v plném rozsahu, výjimkou jsou akciové společnosti, které musejí účetní závěrku sestavovat vždy v plném rozsahu.
Účelem
rozvahy
je podat přehled o stavu majetku podle jeho druhů (složení) a zdrojů krytí k rozvahovému dni. Aktiva se člení podle možnosti zpeněžení – od nejméně likvidních (dlouhodobý majetek) k plně likvidním (peníze). Pasiva se člení na zdroje vlastní/cizí a na dlouhodobé/krátkodobé.
Aktiva
jsou podle jednotlivých položek vyjádřena ve čtyřech sloupcích:
1)
Brutto
– aktiva v plné hodnotě neupravené o opravné položky a oprávky.
2)
Korekce
– opravné položky k příslušnému majetku a oprávky k dlouhodobému majetku.
3)
Netto
– rozdíl předchozích dvou sloupců, tj. výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky.
4)
Minulé období netto
– výše aktiv snížená o korekce vykázaná za minulé účetní období.
Pasiva
jsou podle jednotlivých položek vyjádřena ve dvou sloupcích:
1)
Konečné stavy pasiv
za sledované účetní období.
2)
Konečné stavy pasiv
za minulé účetní období.
 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč) +----------+--------------------------------------+---------------------------------------+----------+-----------------------------+------------------+ | Ozn.  |      Aktiva celkem       |        Účetní období      | Ozn.  |    Pasiva celkem     | Stav v účetním  | |     |                   +-----------------------------+---------+     |               |   období   | |     |                   |       Běžné      | Minulé |     |               |         | |     |                   +---------+----------+--------+---------+     |               +--------+---------+ |     |                   | Brutto | Korekce | Netto | Netto  |     |               | Běžné | Minulé | +----------+--------------------------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-----------------------------+--------+---------+ | A.    | Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál
| | | | | A. | Vlastní
kapitál
| | | | B. | Dlouhodobý majetek | | | | | A. I. | Základní
kapitál
| | | | B. I. | DNM | | | | | A. II. | Kapitálové fondy | | | | B. II. | DHM | | | | | A. III. | Fondy ze zisku | | | | B. III | DFM | | | | | A. IV. | Zisk/ztráta z minulých let | | | | C. | Oběžná aktiva | | | | | A. V. | Výsledek hospodaření | | | | C. I. | Zásoby | | | | | B. | Cizí zdroje | | | | C. II. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | B. I. | Rezervy | | | | C. III. | Krátkodobé pohledávky | | | | | B. II. | Dlouhodobé závazky | | | | C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | | | | | B. III. | Krátkodobé závazky | | | | D. I. | Časové rozlišení | | | | | B. IV. | Bankovní úvěry | | | | | | | | | | C. I. | Časové rozlišení | | | +----------+--------------------------------------+---------+----------+--------+---------+----------+-----------------------------+--------+---------+
Vysvětlivky:
DHM – Dlouhodobý hmotný majetek; DNM – Dlouhodobý nehmotný majetek; DFM – Dlouhodobý finanční majetek
Výsledovka
shrnuje tokové veličiny – výnosy, náklady a od nich odvozený zisk/ztráta – narůstajícím způsobem od začátku do konce účetního období. Fakticky rozvádí strukturu VH účetního období, a to ve stupňovitém uspořádání, kdy součty za dílčí stupně VH (označeny jednou hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi příslušnými účty výnosů a nákladů. Náklady jsou označeny písmeny (A – T) a výnosy římskými číslicemi (I – XII), dalšími grafickými značkami zde jsou:
 +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+ | + (plus) | Rozdílová položka s ekonomickým významem, konkrétně:                    | |     | * Obchodní marže (prodejní přirážka u zboží)                        | |     | * Přidaná hodnota (u prodeje výrobků a služeb)                       | | *    | Označení jednotlivých stupňů celkového VH, tzn.:                      | |     | * Provozní VH = Výnosy z účtů 60x až 65x a 697 – Náklady z účtů 50x až 55x a 597      | |     | * Finanční VH = Výnosy z účtů 66x až 67x a 698 – Náklady z účtů 56x až 57x a 598      | |     | * Mimořádný VH = Výnosy 68x – Náklady 58x – Daň z příjmů z mimořádné činnosti (593 + 594) | | **    | VH za běžnou činnost = Provozní VH + Finanční VH – Daň za běžnou činnost (591 + 592)    | | ***   | VH za účetní období („Po zdanění“) = VH za běžnou činnost – Mimořádný VH – Účet 596    | | ****   | VH před zdaněním = Provozní VH + Finanční VH + Výnosy 68x – Náklady 58x          | +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Další tabulka přináší pro ilustraci
příklad výsledovky
alias
výkazu zisku a ztráty firmy:
               Výsledovka v druhovém členění ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč) +-------------+------------------------------------------------------+---------------------+-----------------------+ | Označení  |          Popis položky           | Běžné účetní období | Minulé účetní období | +------+------+------------------------------------------------------+---------------------+-----------------------+ | I.  |   | Tržby za prodej zboží                | 50 000       |            | |   | A.  | Náklady vynaložené na prodané zboží         | 40 040       |            | | +  |   | Obchodní marže                    | 9 960       |            | | II. |   | Výkony                        |  600        |            | |   | B.  | Výkonová spotřeba                  | 4 200       |            | | +  |   | Přidaná hodnota                   | 6 360       |            | |   | C.  | Osobní náklady                    | 1 450       |            | |   | E.  | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  | 3 000       |            | |   | G.  | Změna rezerv a opravných položek v provozní oblasti |   50       |            | | IV. |   | Ostatní provozní výnosy               |  106       |            | |   | H.  | Ostatní provozní náklady               |  346       |            | | *  |   | Provozní výsledek hospodaření            | 1 620       |            | | IX. |   | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů     |   51       |            | | X.  |   | Výnosové úroky                    |   20       |            | |   | N.  | Nákladové úroky                   |  700       |            | | XI. |   | Ostatní finanční výnosy               |  123       |            | |   | O.  | Ostatní finanční náklady               |  114       |            | | *  |   | Finanční výsledek hospodaření            |  –620       |            | |   | Q.  | Daň z příjmů za běžnou činnost            |  362       |            | | **  |   | Výsledek hospodaření za běžnou činnost        |  638       |            | | *  |   | Mimořádný výsledek hospodaření            |   0       |            | | *** |   | Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 6    |   38       |            | | **** |   | Výsledek hospodaření před zdaněním          | 1 000       |            | +------+------+------------------------------------------------------+---------------------+-----------------------+
Následující schéma naznačuje základní provázanost mezi třemi hlavními účetními výkazy:
Příloha
v účetní závěrce je třetí nedílnou součástí každé účetní závěrky, která bez ní není považována za úplnou, na což menší firmy občas zapomínají. Přičemž za tento přestupek (nejde-li o podnikatele), resp. správní delikt (u podnikatelů)
hrozí pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem
(tj. bez vlivu odpisů a opravných položek) podle § 37 až 37ab zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“).
Příloha v účetní závěrce
představuje detailnější pohled na účetní jednotku, který není možno vyčíst z rozvahy ani výsledovky a který má významný vliv na posouzení zejména její hospodářské situace z pohledu uživatelů účetních výkazů. Jedná se o podrobnosti jak o vnitřních záležitostech účetní jednotky, tak i ve vztazích vůči vnějšímu světu. Rozsah údajů je značný, viz poměrně obsáhlý § 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Naznačme, co nejdůležitější by v ní mělo být:
1)
Obecné informace:
a)
Popis účetní jednotky
, zejména:
*
Datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva nebo datum zahájení činnosti.
*
Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období.
*
Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni.
*
Průměrný počet zaměstnanců a z toho členů řídících orgánů, úhrnné údaje mezd a odměn.
b)
Sféry vlivu
, zejména:
*
Společníci, kteří jsou ovládající osobou (ve smyslu § 66a ObchZ, zejména ? 40 % hlasovacích práv) nebo osobou mající podstatný vliv (? 20 % hlasovacích práv, § 22 odst. 5 ZU).
*
Společnosti, v nichž má naopak dotyčná účetní jednotka podstatný vliv nebo pro které je ovládající osobou.
*
Zda byly uzavřeny ovládací smlouvy a smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich plynou.
*
Výše jistin a úroků u půjček, jakož i poskytnutá zajištění a jiná plnění členům statutárních a dalších orgánů.
2)
Použité účetní metody
, zejména:
a)
oceňování,
b)
odpisování,
c)
tvorba opravných položek,
d)
přepočet cizích měn,
e)
způsob stanovení reálné hodnoty.
3)
Doplňující významné informace k rozvaze a výsledovce
, např.:
a)
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem.
b)
Souhrnná výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti.
c)
Splatné závazky sociálního a zdravotního pojistného, daňové nedoplatky, doměrky a přijaté
dotace
.
d)
Závazky kryté zástavním právem či jinak zajištěné, nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
e)
Významné události
, např.: přeměny, prodej (části) podniku, mimořádné škody, změny po datu účetní závěrky.
f)
Další významné informace
, např. ohledně pronájmu, pohledávky a závazky splatné za více než pět let.
Forma Přílohy není závazně stanovena, v praxi se lze setkat se dvěma způsoby jejího vypracování, resp. s jejich kombinací. Buď jde o „slohovou práci“, tedy o popis požadovaných skutečností volně psaným textem členěným pro přehlednost do kapitol nebo o řadu tabulek, do nichž jsou stručně vpisovány číselné či slovní údaje.
 
Co s účetní závěrkou
*
Audit účetní závěrky
, pro jaké účetní jednotky je povinný stanoví § 20 ZU:
Akciové společnosti
, pokud ke konci rozvahového dne daného účetního období a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly
alespoň jedno
ze tří uvedených kritérií:
*
aktiva (bez odpisů a opravných položek) celkem více než 40 mil. Kč,
*
roční úhrn čistého obratu (výnosy snížené o prodejní slevy za 12 měsíců) více než 80 mil. Kč,
*
průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 (zjištěný způsobem stanoveným zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).
Ostatní účetní jednotky
, pokud ke konci uzavíraného i bezprostředně předcházejícího účetního období překročily nebo již dosáhly
alespoň dvou ze
tří kritérií uvedených v předcházejícím bodu výše.
Účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.
*
Schválení účetní závěrky
kompetentním orgánem (zpravidla valnou hromadou): Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoli později do uzavřených účetních knih s výjimkou případů přeměny společnosti. Do schválení účetní závěrky, nejpozději však do konce následujícího účetního období, lze uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, ovšem pouze z důvodů, že obsah položek neodpovídá skutečnému stavu.
*
Zveřejnění účetní závěrky:
Účetní jednotky s povinným auditem zveřejňují účetní závěrku až
po ověření auditorem a po schválení
k tomu příslušným orgánem, a to
do 30 dnů
od splnění obou uvedených podmínek, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy schváleny. Z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku (příp. ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis), a to jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Přitom účetní závěrka patří mezi dokumenty, které se podle vyhlášky č.562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku, ve znění pozdějších předpisů, povinně zakládají
do sbírky listin pouze v elektronické podobě
(v knižním formátu PDF).
*
Finanční analýza a vyhodnocení
uplynulého účetního období, kde lze provádět řadu výpočtů:
Meziroční nebo mezifiremní změny relevantních vykazovaných účetních položek.
Poměrové ukazatele jako např.:
*
Rentabilita poměřující zisk s výší zdrojů na jeho dosažení.
*
Likvidita
vyjadřující schopnost účetní jednotky splácet své závazky.
*
Aktivita hodnotí v nejrůznějších směrech efektivnost hospodaření s aktivy.
*
Zadluženost stanoví v jakém rozsahu jsou příslušná aktiva financována cizím kapitálem.
*
Archivace účetní závěrky
a její případná skartace:
Minimální uschovací doba je 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týká.
Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musejí u účetní závěrky postupovat podle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a před skartací jí nabídnout státnímu archivu.