Účetní závěrka, 3. část

Vydáno: 21 minut čtení

Potřetí a naposledy se podíváme na každoroční „účetní maturitu“ v podobě účetní závěrky/uzávěrky, bez níž se žádné účetní období úplně každé účetní jednotky neobejde. Celý proces jsme si rozčlenili do nejčastějších deseti kroků, z nichž jsme již šest zdárně prošli. Takže již máme doúčtovány všechny účetní případy týkající se právě uzavíraného období – v našem případě kalendářního roku 2011 – zvládli jsme inventarizaci i časové rozlišení. V návaznosti na inventarizační zjištění jsme případně vytvořili rezervy a opravné položky, a zejména u akcií a cizoměnových položek jsme zaúčtovali změnu reálné, resp. aktuální korunové hodnoty.

Účetní závěrka dokončení
Ing.
Martin
Děrgel
 
Daň z příjmů v účetnictví
Jedním z posledních účetních zápisů v účetních knihách je vyčíslení splatné daně z příjmů poplatníka
alias
účetní jednotky, neboli výše daně z příjmů vypočtené prostřednictvím formuláře daňového přiznání. Pro účetní potřeby se přitom rozlišuje složka splatné daně z příjmů odpovídající činnosti běžné a mimořádné.
Výjimkou jsou veřejné obchodní společnosti, které převádějí veškerý výsledek hospodaření (dále také „VH“) svým společníkům, kteří si jej zdaňují samostatně v rámci svých základů daně.
Naznačme si, jak se vzájemně ovlivňují účetnictví a daň z příjmů u podnikajících právnických osob.
 +---+-------------------------------------------+    +-----+--------------------------------------------------+ |  |       Účetní systém        |    |   |         Daňový systém          | +---+-------------------------------------------+    +-----+--------------------------------------------------+ | + | Výnosy účetního období (účet 6xx)     |    |   |                         | | – | Náklady účetního období (účet 5xx)    |    |   |                         | | = | Výsledek hospodaření před zdaněním    | -----> | =  | Výsledek hospodaření před zdaněním        | |  |                      |    | –  | Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů   | |  |                      |    | –  | Příjmy osvobozené od daně z příjmů        | |  |                      |    | –  | Příjmy tvořící samostatný základ daně      | |  |                      |    | –  | Příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní      | |  |                      |    | +  | Náklady související s uvedenými druhy příjmů   | |  |                      |    | +  | Účetní náklady neuznané za daňové náklady    | |  |                      |    | +/- | Daňové úpravy výsledku hospodaření dle ZDP   | |  |                      |    | =  | Základ daně                   | |  |                      |    | –  | Daňová ztráta z minulých zdaňovacích období   | |  |                      |    | –  | Případné další odčitatelné položky dle § 34 ZDP | |  |                      |    | –  | Odpočet poskytnutých daňově relevantních darů  | |  |                      |    | =  | Základ daně snížený (a zaokrouhlený)       | |  |                      |    | x  | 19 % (pro období započatá v roce 2011)      | |  |                      |    | =  | Daň z příjmů                   | |  |                      |    | –  | Slevy za zaměstnance se zdravotním postižením  | |  |                      |    | –  | Sleva na dani z titulu investičních pobídek   | | – | Daň z příjmů splatná (účet 591, 593)   | <----- | =  | Výsledná daňová povinnost            | | = | Disponibilní zisk             |    |   |                         | | – | Daň z příjmů odložená (účet 592, 594)   |    |   |                         | | = | Disponibilní zisk k rozdělení (účet 431) |    |   | Pozn.: Daňová ztráta není účetní položkou!    | +---+-------------------------------------------+    +-----+--------------------------------------------------+ 
Problematika transformace účetního výsledku hospodaření „před zdaněním“ na základ daně z příjmů je jednou z nejnáročnějších každoročních starostí účetních a daňových pracovníků, protože ve hře je celá řada větších či menších dílčích odlišností účetního a daňového pohledu na určité hospodářské skutečnosti. A to pochopitelně zejména na poli výdajů (nákladů), kde musí daňový zákon bedlivě střežit hlavní fiskální zájem státu na pokud možno spravedlivém zdanění. Což se týká nejen vyloučení excesů stát