Změny v daních a začátek roku 2012

Vydáno: 19 minut čtení

Tento příspěvek upozorňuje na změny daňové a související legislativy, na které je nutné reagovat od počátku roku 2012, a uzpůsobit těmto změnám nastavení účetního systému roku 2012 apod.

Změny v daních a začátek roku 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PŘEHLED
Tento článek upozorňuje na tyto změny:
*
vyřešení účtování přijatých daňových dokladů v návaznosti na uplatnění odpočtu daně na vstupu až v okamžiku držby daňového dokladu,
*
zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 %,
*
rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce, změna výpisu z daňové evidence dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“),
*
vykazování odpočtu DPH z technického zhodnocení na řádku 47 daňového přiznání,
*
změny týkající se závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně,
*
přiznání daně z nemovitostí do konce ledna 2012 v návaznosti na změny v uplatnění daně z nemovitostí u zpevněných pozemků.
 
Účtování přijatých daňových dokladů na přelomu roku
Novela ZDPH č. 47/2011 Sb. účinná od 1. 4. 2011 přinesla velice důležitou změnu, která se dotkla prakticky všech plátců daně, spočívající v možnosti nároku na odpočet daně nejdříve za to období, ve kterém měla v držbě daňový doklad [§ 73 odst. 2 ZDPH ve vazbě na § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH]. Obdrží-li tedy např. plátce daně daňový doklad za službu poskytnutou v prosinci 2011 až v lednu 2012, lze odpočet daně na vstupu uplatnit nejdříve za leden 2012. Mnohé účetní jednotky se s uvedeným problémem vypořádaly v průběhu roku 2011 tak, že přijatý daňový doklad zaúčtovaly do účetnictví k datu obdržení daňového dokladu – např. přijatou fakturu za plnění obdržené v říjnu do listopadu, pokud daňový doklad účetní jednotka přijala až v listopadu. Tímto zjednodušením sice účetní jednotka základ daně a výši svého závazku zaúčtovala k pozdějšímu datu (do listopadu), než by podle účetních zásad měla (do října), ale zabezpečila si jednoduchou návaznost účetnictví (zůstatku účtu 343 resp. obratu tohoto účtu na straně MD) a přiznání k DPH (výše daňové povinnosti resp. celková výše odpočtu daně na vstu