Změny v daních a začátek roku 2012

Vydáno: 19 minut čtení

Tento příspěvek upozorňuje na změny daňové a související legislativy, na které je nutné reagovat od počátku roku 2012, a uzpůsobit těmto změnám nastavení účetního systému roku 2012 apod.

Změny v daních a začátek roku 2012
Ing.
Pavel
Běhounek
 
PŘEHLED
Tento článek upozorňuje na tyto změny:
*
vyřešení účtování přijatých daňových dokladů v návaznosti na uplatnění odpočtu daně na vstupu až v okamžiku držby daňového dokladu,
*
zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 %,
*
rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce, změna výpisu z daňové evidence dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“),
*
vykazování odpočtu DPH z technického zhodnocení na řádku 47 daňového přiznání,
*
změny týkající se závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně,
*
přiznání daně z nemovitostí do konce ledna 2012 v návaznosti na změny v uplatnění daně z nemovitostí u zpevněných pozemků.
 
Účtování přijatých daňových dokladů na přelomu roku
Novela ZDPH č. 47/2011 Sb. účinná od 1. 4. 2011 přinesla velice důležitou změnu, která se dotkla prakticky všech plátců daně, spočívající v možnosti nároku na odpočet daně nejdříve za to období, ve kterém měla v držbě daňový doklad [§ 73 odst. 2 ZDPH ve vazbě na § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH]. Obdrží-li tedy např. plátce daně daňový doklad za službu poskytnutou v prosinci 2011 až v lednu 2012, lze odpočet daně na vstupu uplatnit nejdříve za leden 2012. Mnohé účetní jednotky se s uvedeným problémem vypořádaly v průběhu roku 2011 tak, že přijatý daňový doklad zaúčtovaly do účetnictví k datu obdržení daňového dokladu – např. přijatou fakturu za plnění obdržené v říjnu do listopadu, pokud daňový doklad účetní jednotka přijala až v listopadu. Tímto zjednodušením sice účetní jednotka základ daně a výši svého závazku zaúčtovala k pozdějšímu datu (do listopadu), než by podle účetních zásad měla (do října), ale zabezpečila si jednoduchou návaznost účetnictví (zůstatku účtu 343 resp. obratu tohoto účtu na straně MD) a přiznání k DPH (výše daňové povinnosti resp. celková výše odpočtu daně na vstupu) za říjen a listopad.
Na přelomu roku již uvedený zjednodušující postup možný není, protože:
*
příslušný náklad ( jedná-li se o „nákladový“ přijatý daňový doklad) by byl zaúčtován do špatného účetního období,
*
výše závazku vůči dodavateli (ve výši základu daně a DPH) by nebyla vykázána v závazcích roku 2011.
Uvedené chyby budou odstraněny, pokud účetní jednotka zaúčtuje přijatý daňový doklad způsobem použitým na přelomu roku 2010 a 2011, zaúčtuje jej tedy do účetního období roku 2011. Jediné, co musí účetní jednotka udělat, je to, že vytvoří analytický účet k účtu 343 a na něm vykáže pohledávku ve výši odpočtu DPH na vstupu, který může uplatnit až za období ledna 2012. Tento zvolený postup by účetní jednotka popsala v příloze k účetní závěrce.
Z praktického hlediska by nebylo zásadní chybou, pokud by účetní jednotka přijatý daňový doklad zaúčtovala až do roku 2012 a příslušný náklad přeúčtovala do nákladů roku 2011 formou časového rozlišení. Výsledek hospodaření roku 2011 i 2012 by tak byl stanoven ve správné výši. Závazek vůči dodavateli by sice nebyl vykázán v pasivech roku 2011, ale byl by vykázán v pasivech formou časového rozlišení – vykázání by však nebylo zcela správné, protože přijetím zdanitelného plnění vzniká plátci vůči dodavateli závazek ve výši včetně DPH a formou časového rozlišení by byl vykázán ve výši bez DPH.
Výše uvedený postup bývá kritizován z toho důvodu, že zůstatek účtu 343 k 31. 12. 2011 neodpovídá daňovému přiznání za prosinec resp. 4. Q 2011. To je sice pravda, ale zvolený postup plně odpovídá Českému účetnímu standardu (dále jen „ČÚS“) č. 017 – Zúčtovací vztahy, který v bodě 3.5.5 stanovuje povinnost, že účtování musí být uspořádáno tak, aby byla prokázána návaznost na přiznání k DPH. Tato povinnost je zcela jednoznačně splněna tím, že bude z účetnictví doloženo, jaká částka bude uplatněna v odpočtu daně za leden 2012. Pokud by bylo o daňovém dokladu účtováno až do roku 2012, byl by porušen bod 3.2.1 ČÚS č. 017, který stanovuje, že závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů.
Z výše uvedeného podle mého názoru jednoznačně plyne, že vykázání odpočtu DPH „neuplatnitelného“ v daném roce na samostatném účtu s popsáním v příloze k účetní závěrce jednak není účetní chybou, ale především je menším zlem, než vykázání závazku vůči dodavateli vzniklého v roce 2011 až v roce 2012 (to navíc odporuje platné účetní úpravě).
Závěrem k problematice odpočtu DPH na vstupu až ve vazbě na držbu daňového dokladu bych si dovolil upozornit na skutečnost, že podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH je držba daňového dokladu v období, za které je odpočet uplatňován, podmínkou pro odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce. Například v režimu přenesení daňové povinnosti (ať již se jedná o přeshraniční anebo o tuzemský „reverse charge“) neuplatňuje vůči plátci daň jeho dodavatel, ale tento plátce. V tomto případě platí pro odpočet daně na vstupu podmínky uvedené v § 73 odst. 1 písm. b) – odpočet je tedy podmíněn přiznáním daně na výstupu a namísto daňového dokladu obdrženého v období odpočtu daně lze odpočet prokázat jiným způsobem (např. daňovým dokladem obdrženým sice v pozdějším období, ale ještě před uplatněním nároku na odpočet daně).
 
Zvýšení snížené sazby DPH
Plátce daně, který uskutečňuje zdanitelná plnění ve snížené sazbě DPH, musí již od 1. 1. 2011 svůj software nastavit tak, aby byla uplatněna snížená sazba daně účinná od 1. 1. 2011 na základě novely ZDPH provedené zákonem č. 370/2011 Sb., tj. ve výši 14 % namísto sazby 10 % účinné do 31. 12. 2011.
Pokud byla na plnění uskutečněné v roce 2012 poskytnuta v roce 2011 záloha a daň byla uplatněna k datu přijetí platby sazbou snížené daně 10 %, podléhá v roce 2012 sazbě 14 % pouze rozdíl mezi celkovou cenou za zdanitelné plnění a základem daně, ze kterého byla přiznána daň k datu přijetí platby (viz bod 6. přechodných ustanovení zákona č. 370/2011 Sb.).
PŘÍKLAD
Zdanitelné plnění ve snížené sazbě daně za cenu v úrovni bez DPH 1 mil. Kč se uskuteční v lednu 2012. V prosinci 2011 byla uhrazena záloha 880 000 Kč, z této přijaté platby byla přiznána daň za prosinec sazbou 10 % (800 000 + 80 000 Kč DPH). Jaká bude přiznána daň za leden 2012?
Za leden 2012 bude přiznána daň ze základu daně 200 000 Kč, tedy ve výši 28 000 Kč.
Budou-li po 1. 1. 2012 prováděny opravy základu daně a výše daně k plněním ve snížené sazbě daně přiznaným před 1. 1. 2012, uplatní se podle § 42 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), i na opravu sazba platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního (opravovaného) zdanitelného plnění. U opravných daňových dokladů k plněním uskutečněným resp. přiznaným na základě platby před 1. 1. 2012 se tedy nadále budeme setkávat i po 1. 1. 2012 se sníženou sazbou daně ve výši 10 %. Tuto sazbu je tedy třeba v účetním software ponechat jako možnost k zadání (např. i přijatým opravným daňovým dokladům) i po 1. 1. 2012.
 
Přenesení daňové povinnosti
Novelou ZDPH č. 47/2011 Sb. byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge), jehož obecná pravidla jsou upravena v § 92a ZDPH a uplatňuje se již od 1. 4. 2011 na plnění uvedená v § 92b (dodání zlata), § 92c (dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 – např. odpad a šrot ze železa či oceli, sběrový papír, skleněné střepy atd.) a § 92d (emisní povolenky). Od 1. 1. 2012 se režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e (zavedeno novelou č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012) rozšiřuje na stavební a montážní práce, které jsou dle klasifikace produkce CZ-CPA zatříděny do kódu 41 až 43. Do kódů 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA patří stavby a stavební práce:
*
41 budovy a jejich výstavba,
*
42 inženýrské stavby a jejich výstavba,
*
43 specializované stavební práce.
Základní pravidla režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a jsou následující:
*
Plátce, který poskytne tuzemské zdanitelné plnění jinému plátci, neuplatní daň na výstupu a vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi kromě výše daně a uvede na něm, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
*
Plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, je povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (nikoli tedy k datu platby). Na daňový doklad doplní výši daně a za obecných podmínek pro uplatnění odpočtu daně uplatní odpočet daně ( jak je výše vysvětleno v kapitole věnované účtování přijatých daňových dokladů na přelomu roku, pro uplatnění odpočtu není nutná držba daňového dokladu v období, za které je odpočet uplatňován).
*
Dodavatel i odběratel vedou evidenci dle § 92a obsahující DIČ druhé strany, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis z evidence se předkládá elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti i na stavební a montážní práce komentovalo
GFŘ v informaci ze dne 9. 11. 2011.
Tato informace ( je otázkou, zda v souladu se zákonem) upřesňuje, že předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je skutečnost, zda osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění
výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně,
není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se podle GFŘ neuplatní režim přenesení daňové povinnosti. Podle GFŘ se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (s odkazem na § 5 odst. 3 ZDPH).
Účetní jednotka, která poskytuje či přijímá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a sestavuje přiznání k DPH a výpis z evidence dle § 92a ZDPH přímo ze svého účetního software, musí svoji účetní evidenci přizpůsobit tak, aby byla hodnota příslušných plnění správně promítnuta do daňového přiznání a do výpisu z daňové evidence dle § 92a.
V
daňovém přiznání
příjemce přiznává daň na výstupu na řádcích 10 a 11 a odpočet daně neuplatňuje na řádcích 40 a 41, ale na řádcích 43 a 44 (stejně jako v případě příhraničního reverse charge). Poskytovatel uvádí na poskytnuté plnění na řádku 25 daňového přiznání.
Účetní evidenci je nutné přizpůsobit potřebám elektronického formuláře
„Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH“,
který byl pro období roku 2012 změněn.
Výpis, který se bude podávat poprvé za leden resp. za prvé čtvrtletí roku 2012, doznává dvou zásadních změn:
*
U dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 (zdanitelné plnění dle § 92c) se použije nový kód „5“. Rozsah tohoto plnění se nadále bude uvádět v kilogramech (tyto údaje je nutné zadat do účetní evidence, pokud je z ní výpis sestavován), ale již za období od 1. 1. 2012 se nerozepisuje podle jednotlivých položek přílohy č. 5. Za období do 31. 12. 2011 se u plnění dle § 92c uvádí konkrétní kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH.
*
U stavebních a montážních prací (zdanitelné plnění dle § 92e), u kterých se režim přenesení daňové povinnosti používá od 1. 1. 2012 nově, se uvede kód „4“. Rozsah těchto plnění se nebude uvádět.
Pro plnění dle § 92b (dodání zlata) se nadále bude používat kód „1“ a pro plnění dle § 92d (obchodování s povolenkami) se nadále použije kód „2“.
Výpis z daňové evidence dle § 92a se podává samostatně za uskutečněná a samostatně za přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti elektronicky (soubor ve formátu XML). Podání je možné podat prostřednictvím portálu \\eds.mfcr.cz (s elektronickým podpisem anebo bez něj – v tom případě je nutné pro platnost tohoto podání ještě podat fyzicky podepsaný tzv. e-formulář) anebo prostřednictvím datové schránky.
 
Řádek 47 přiznání k DPH
Formulář přiznání k DPH používaný od 1. 1. 2011 obsahuje řádek 47, kde se za období od 1. 4. 2011 uvádí hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e) ZDPH, tedy hodnota
dlouhodobého majetku
a hodnota
dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností.
Jedná se o údaje o základu daně a dani na vstupu u uvedeného majetku, a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl uveden do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností. Pokud je nárok na odpočet daně uplatněn v poměrné výši podle § 75 ZDPH (např. odpočet DPH u pořízeného automobilu používaného i pro soukromé účely zaměstnance), uvede se na řádku 47 také v poměrné výši. V meziobdobí od 1. 1. do 31. 3. 2011 se na řádku 47 (stejně jako ve formuláři daňového přiznání roku 2010 na řádku 48) uváděla hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 5 ZDPH ve znění účinném do 31. 3. 2011.
Definice dlouhodobého majetku podle § 4 odst. 3 písm. d) ZDPH účinného od 1. 4. 2011 nezahrnuje
technické zhodnocení.
Ačkoli se technické zhodnocení považuje za dlouhodobý majetek pro účely úpravy odpočtu daně podle § 78 odst. 5 ZDPH (v roce 2012 stejně jako v období od 1. 4. do 31. 12. 2011 a stejně jako v období před 1. 4. 2011 – tehdy byla ovšem úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku upravena jinak), v mezidobí od 1. 4. do 31. 12. 2011 nebylo dlouhodobým majetkem dle § 4 odst. 1 písm. d) ZDPH, a proto se v tomto období neuvádělo na řádku 47 daňového přiznání. Od 1. 1. 2012 byla novelou ZDPH č. 370/2011 Sb. rozšířena definice dlouhodobého majetku v § 4 odst. 1 písm. d) o technické zhodnocení, a proto se od 1. 1. 2012 opět vykazuje na řádku 47 daňového přiznání (stejně jako v období 1. 1. až 31. 3. 2011 a stejně jako se vykazovalo před 1. 1. 2011 na řádku 48).
PŘÍKLAD
Plátce DPH uvedl do užívání tato technická zhodnocení:
*
v březnu 2011 technické zhodnocení se základem daně 1 mil. Kč a DPH 200 000 Kč,
*
v dubnu 2011 technické zhodnocení se základem daně 500 000 Kč a DPH 100 000 Kč,
*
v lednu 2012 technické zhodnocení se základem daně 100 000 Kč a DPH 20 000 Kč.
Jak se uvedené promítlo do daňových přiznání za příslušná období, jestliže plátce uplatnil odpočet DPH na vstupu u všech technických zhodnocení v plné výši?
*
řádek 47 za 03/2011: 1 000 000 + 200 000
*
řádek 47 za 04/2011: –
*
řádek 47 za 01/2012: 100 000 + 20 000
 
Závislá činnost v roce 2012
V roce 2012 se nadále používá tiskopis
„Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“
vzor č. 21 vydaný pro rok 2011. Již při zúčtování mezd za leden 2012 je nutné při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti zohlednit nové parametry platné pro rok 2012:
*
Sleva na poplatníka
ve výši
24 840 Kč
(v roce 2011 činila 23 640 Kč), tedy poměrná měsíční část 2 070 Kč (v roce 2011 činila 1 970 Kč) – tuto změnu obsahuje velká novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. 346/2010 Sb., která výši slevy na poplatníka přechodně snížila pro rok 2011.
*
Daňové zvýhodnění na dítě
ve výši
13 404 Kč
(v roce 2011 činilo 11 604 Kč), tedy poměrná měsíční část 1 117 Kč (v roce 2011 činila 967 Kč) – tuto změnu přinesla novela ZDPH č. 370/2011 Sb.
*
Výše měsíčního daňového bonusu na dítě
se pro rok 2012 zvyšuje na
5 025 Kč
(pro rok 2011 činila 4 350 Kč), tedy na částku odpovídající ročnímu daňovému bonusu 60 300 Kč (za rok 2011 činila 52 200 Kč).
Daňové zatížení mzdy zůstává v roce 2012 nezměněno. Novinkou je „zpojistnění“ odměn z dohod o provedení práce zakládajících nově účast na nemocenském pojištění (úhrn odměn zúčtovaných jedním zaměstnavatelem jednomu zaměstnanci v kalendářním měsíci přesahující 10 000 Kč). Zaměstnance činné na základě dohod o provedení práce zakládajících účast na nemocenském pojištění je třeba přihlásit k nemocenskému pojištění do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž vznikla účast na pojištění – pokud tedy začal zaměstnanec vykonávat v lednu 2012 práci na základě dohody o provedení práce se sjednanou měsíční odměnou vyšší než 10 000 Kč, je nutné jej do konce února 2012 přihlásit k účasti na nemocenském pojištění.
Další změna nastává např. u odměn jednatelů zakládajících od 1. 1. 2011 účast na nemocenském pojištění (sazba pojistného hrazeného společností 25 %, v roce 2011 tato sazba činila 21,5 %, pokud odměna dosahovala částky 6 200 Kč měsíčně a zakládala tak účast na důchodovém pojištění); tato změna má také dopad na princip superhrubé mzdy. Účast na nemocenském pojištění (tím pádem i na důchodovém pojištění) zakládají od roku 2012 také např. odměny členů představenstev či dozorčích rad. Tyto osoby je nutné do 30. 1. 2012 přihlásit k účasti na nemocenském pojištění.
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (za rok 2011 vzor č. 17) se podává do 1. března 2012 resp. v případě elektronického podání do 20. března 2012. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
(za rok 2012 vzor č. 14) se za rok 2011 podává do 2. 5. 2012.
 
Změny v dani z nemovitostí
Pro rok 2012 přinesla velice důležitou změnu novela č. 212/2011 Sb. zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDN“), která od 1. 1. 2012 změnila obecné pravidlo vztahu předmětu daně ze staveb a daně z pozemků pro
stavby zpevněných ploch pozemků,
kde se nově uplatní zvláštní
pravidlo, že tyto stavby jsou vyjmuty z předmětu daně ze staveb
(podle § 7 ost. 4 ZDN)
a zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti anebo v souvislosti s ní jsou zdaněny speciální, nově zavedenou, sazbou daně z pozemků ve výši:
*
1 Kč/m2
slouží-li pro zemědělské podnikání (zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství),
*
5 Kč/m2
slouží-li k nezemědělskému podnikání (průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba a ostatní podnikatelskou činnost).
Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se vyšší sazba daně (5 Kč/m2 pro jiné než zemědělské podnikání).
Pokud zpevněná plocha pozemků není používána k podnikání, uplatní se standardní sazba daně z pozemku 0,20 Kč/m2.
Zpevněnou plochou pozemku
je pozemek nebo jeho část v m2
evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku:
*
„ostatní plocha“
nebo
*
„zastavěná plocha a nádvoří“,
jehož povrch
je zpevněn stavbou podle
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), bez svislé nosné konstrukce.
Pokud by byla plošná stavba umístěna na pozemku evidovaném pod jiným druhem pozemků (např. chodník na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako zahrada), platí stejná pravidla jako v minulosti.
Generální finanční ředitelství
vydalo v listopadu 2011 k novele ZDN č. 212/2011 Sb.
informaci,
která naznačuje ve kterých případech lze zpevnění povrchu považovat za zpevnění stavbou podle stavebního zákona, a ve kterých případech lze uplatnit osvobození (např. pozemky parkovišť, pokud slouží veřejné dopravě).
Vlastníci nemovitostí, na které se novela vztahuje, budou muset v důsledku změny zákona pro rok 2012 daň nově přiznat (do konce ledna 2012) – změnu neprovede automaticky finanční úřad. Nové přiznání se učiní na novém formuláři daně z pozemků vzor č. 12 obsahující údaje o novém typu pozemků
„zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní
(„X“ pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství; „Y“ pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost).
K 1. 1. 2012 nabývá účinnosti
vyhláška č. 358/2011 Sb.,
která novelizuje vyhlášku č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
– údaje jsou rozhodné pro výši daně ze zemědělských pozemků a ke změně dochází u cca 140 katastrálních území. Dochází-li u poplatníka ke změně výše daňové povinnosti v důsledku změny ocenění, není tato změna sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.