Nedobytné pohledávky a jejich účetní a daňové řešení, 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

Nejen na konci účetního období, ale obvykle i v jeho průběhu se zabýváme analýzou jednotlivých položek rozvahy. Zatímco vysoká hodnota peněžních prostředků nás potěší, u hodnoty pohledávek, zvláště těch po splatnosti, je tomu právě naopak. Přesto jsou pohledávky kratší či delší dobu po splatnosti častým „průvodcem“ všech podnikatelů. Právě nedobytné pohledávky a pohledávky po lhůtě splatnosti jsou předmětem tohoto příspěvku. Odhlédněme od zajišťovacích prostředků, které jsou jakousi prevencí před vznikem nedobytných pohledávek, stejně tak se nebudeme zabývat ani prostředky, kterými dlužníky nutíme k úhradě, pomineme i zajímavou oblast pojištění pohledávek. Budeme řešit aktuální stav – tedy existenci pohledávek po splatnosti, následně jejich případný odpis v účetnictví a na dani z příjmů.

Nedobytné pohledávky a jejich účetní a daňové řešení
Ing.
Ivana
Pilařová
Naším cílem bude:
1)
Správné účetní ošetření a vykázání těchto pohledávek za účelem dodržení základní účetní zásady věrného zobrazení.
2)
Daňová optimalizace nedobytných pohledávek – konkrétněji pak:
a)
tvorba zákonných opravných položek v maximální možné míře,
b)
speciální daňové ošetření všech pohledávek za dlužníky v insolvenci,
c)
využití všech možností daňově účinného odpisu pohledávek.
 
1. ÚČETNÍ POHLED NA POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI
Není pochyb o tom, že pohledávka po lhůtě splatnosti ztrácí na hodnotě, neboť pravděpodobnost jejího inkasa se s prodlužující se lhůtou uplynulou po splatnosti pohledávky snižuje. Podle zásady
věrného zobrazení
kombinované se zásadou
opatrnosti
je nutné na toto snížení hodnoty pohledávky reagovat. Účetní předpisy nabízí dva nástroje, které však používáme v odlišných situacích:
a)
Snížení hodnoty pohledávky je pouze
dočasného charakteru
– tj. existuje ještě určitá, ne zanedbatelná pravděpodobnost úhrady celé jmenovité hodnoty pohledávky. Tento stav je zpravidla spojen s promlčecí lhůtou – do jejího uplynutí je pohledávka soudně či jinak vymahatelná a snížení hodnoty může být označeno jako dočasné. Nástrojem k dočasnému snížení hodnoty pohledávky je tvorba
opravné položky.
Když dojde k zániku pohledávky například odpisem, či inkasem, zápočtem, nebo jinými způsoby (například zánikem dlužníka bez právního nástupce), opravná položka se zruší.
b)
Snížení hodnoty pohledávky se zdá být
trvalé
– tj. reálná šance na vymožení pohledávky již prakticky neexistuje, neboť dlužník je nekontaktní, neznámého pobytu, pohledávka je tudíž nežalovatelná, případně uplynula promlčecí lhůta, často pak nastane souběh obou skutečností. V této situaci použijeme odpis pohledávky.
Větší společnosti, zejména ty, které mají zahraniční vlastníky a patří do skupiny, řeší ve svém účetnictví oblast nedobytných pohledávek průběžně každý měsíc. Nejpozději k rozvahovému dni však musí vyhodnotit stav pohledávek a použít výše uvedených nástrojů všechny účetní jednotky. Je zcela v rozporu se základními účetními zásadami ponechat pohledávku, která je po lhůtě splatnosti například šest měsíců, oceněno