Daňové a účetní odpisování hmotného a nehmotného majetku

Vydáno: 22 minut čtení

V zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je pro účely tohoto zákona obsahově vymezen hmotný majetek v § 26 a nehmotný majetek v § 32a . Výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku, včetně splátek a úroků z úvěrů a půjček spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění, nelze podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) ZDP uznat pro daňové účely za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. U poplatníků s příjmy podle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP, kteří nevedou účetnictví, jsou však podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP daňově uznatelným výdajem také výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení (v tomto případě se nehmotný majetek neodepisuje).

Daňové a účetní odpisování hmotného a nehmotného majetku
Ing.
Jiří
Vychopeň
PŘÍKLAD
Podnikatel, který je fyzickou osobou a plátcem DPH, vede pro účely daně z příjmů daňovou evidenci podle § 7b ZDP. V roce 2011 si pro účely podnikání pořídil software za 130 000 Kč bez DPH. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP si v tomto zdaňovacím období uplatní celou uvedenou částku jako daňový výdaj.
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) ZDP jsou výdaji (náklady) podle odst. 1, tj. daňově uznatelnými výdaji (náklady),
odpisy hmotného a nehmotného majetku.
Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje podle § 26 až 33 ZDP, přičemž podle stanoviska Ministerstva financí ČR k § 26 ZDP v pokynu GFŘ č. D-6 (tímto pokynem byl v závěru roku 2011 nahrazen dosavadní pokyn Ministerstva financí č. D-300) musí být odpisy za každý jednotlivý hmotný a nehmotný majetek uplatňované jako daňový výdaj vedeny průkazným způsobem po celou dobu odpisování.
Odpisováním hmotného a nehmotného majetku se podle ustanovení § 26 odst. 5 ZDP rozumí zahrnování daňových odpisů z tohoto majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Hmotný a nehmotný majetek, o kterém poplatník účtuje nebo jej vede v evidenci majetku a závazků podle § 7b ZDP, je pro účely daně z příjmů považován za součást obchodního majetku poplatníka.
U poplatníků daně z příjmů fyzických osob lze daňové odpisy nehmotného a hmotného majetku uplatnit pouze u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP a u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP.
PŘÍKLAD
Zatímco u příjmů ze zemědělské činnosti provozované zemědělským podnikatelem [příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP], lze jako daňové výdaje uplatnit odpisy hmotného majetku, u příjmů ze zemědělské činnosti vykonávané poplatníkem, který není evidován jako zemědělský podnikatel [příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP], odpisy hmotného majetku uplatnit nelze.
Podle ustanovení