Daňové a účetní odpisování hmotného a nehmotného majetku

Vydáno: 22 minut čtení

V zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je pro účely tohoto zákona obsahově vymezen hmotný majetek v § 26 a nehmotný majetek v § 32a . Výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku, včetně splátek a úroků z úvěrů a půjček spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění, nelze podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) ZDP uznat pro daňové účely za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. U poplatníků s příjmy podle § 7 ZDP nebo § 9 ZDP, kteří nevedou účetnictví, jsou však podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP daňově uznatelným výdajem také výdaje na pořízení nehmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení (v tomto případě se nehmotný majetek neodepisuje).

Daňové a účetní odpisování hmotného a nehmotného majetku
Ing.
Jiří
Vychopeň
PŘÍKLAD
Podnikatel, který je fyzickou osobou a plátcem DPH, vede pro účely daně z příjmů daňovou evidenci podle § 7b ZDP. V roce 2011 si pro účely podnikání pořídil software za 130 000 Kč bez DPH. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP si v tomto zdaňovacím období uplatní celou uvedenou částku jako daňový výdaj.
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) ZDP jsou výdaji (náklady) podle odst. 1, tj. daňově uznatelnými výdaji (náklady),
odpisy hmotného a nehmotného majetku.
Při odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje podle § 26 až 33 ZDP, přičemž podle stanoviska Ministerstva financí ČR k § 26 ZDP v pokynu GFŘ č. D-6 (tímto pokynem byl v závěru roku 2011 nahrazen dosavadní pokyn Ministerstva financí č. D-300) musí být odpisy za každý jednotlivý hmotný a nehmotný majetek uplatňované jako daňový výdaj vedeny průkazným způsobem po celou dobu odpisování.
Odpisováním hmotného a nehmotného majetku se podle ustanovení § 26 odst. 5 ZDP rozumí zahrnování daňových odpisů z tohoto majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Hmotný a nehmotný majetek, o kterém poplatník účtuje nebo jej vede v evidenci majetku a závazků podle § 7b ZDP, je pro účely daně z příjmů považován za součást obchodního majetku poplatníka.
U poplatníků daně z příjmů fyzických osob lze daňové odpisy nehmotného a hmotného majetku uplatnit pouze u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP a u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP.
PŘÍKLAD
Zatímco u příjmů ze zemědělské činnosti provozované zemědělským podnikatelem [příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP], lze jako daňové výdaje uplatnit odpisy hmotného majetku, u příjmů ze zemědělské činnosti vykonávané poplatníkem, který není evidován jako zemědělský podnikatel [příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP], odpisy hmotného majetku uplatnit nelze.
Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1 ZDP jsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů také účetní odpisy hmotného majetku, který není vymezen pro účely daně z příjmů jako hmotný majetek. Pokud byl však tento majetek nabytý vkladem společníka nebo člena družstva s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, nebo vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut v jejím majetku, anebo nabytý přeměnou podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů jen do výše zůstatkové ceny evidované u vkladatele ke dni vkladu a u zanikající nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou.
 
ODPISOVÁNÍ HMOTNÉHO MAJETKU
Podle ustanovení § 26 odst. 10 ZDP se
hmotným majetkem stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání
a podle ustanovení § 26 odst. 5 ZDP lze po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání zahájit odpisování pro účely daně z příjmů. Uvedením věci do stavu způsobilého obvyklému užívání se podle ustanovení § 26 odst. 10 ZDP rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností, které pro užívání dané věci stanoví zvláštní právní předpisy [např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, apod.].
Podle ustanovení § 28 odst. 1 ZDP
hmotný majetek odpisuje jeho vlastník,
s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 až 5 ZDP, např.:
*
technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku a jiný majetek uvedený v § 26 odst. 3 písm. c), jsou-li hrazené nájemcem, může na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce, pokud o tyto výdaje není zvýšena vstupní cena u vlastníka (podle stanoviska Ministerstva financí ČR v pokynu GFŘ č. D-6 nemůže v uvedených případech odpisy uplatňovat podnájemce),
*
při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění závazku převodem práva na věřitele může tento majetek odpisovat původní vlastník, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce tohoto majetku na dobu zajištění závazku převodem práva (pokud je předmětem zajištění závazku převodem práva nemovitost, zákon umožňuje původnímu vlastníkovi odpisovat tuto nemovitost až po splnění závazku).
V případě nemovitostí je dnem nabytí vlastnických práv den vkladu do katastru nemovitosti.
PŘÍKLAD
Podnikatel uzavře kupní smlouvu na nákup budovy dne 10. 12. 2011 a dne 30. 12. 2011 uhradil prodávajícímu celou kupní cenu. Návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí bude podán 4. 1. 2012. Poplatník může v tomto případě zahájit daňové odpisování budovy nejdříve v roce 2012 (za rok 2011 nemůže u budovy uplatnit daňový odpis, jelikož v tomto roce nebyl ještě jejím vlastníkem).
Při nákupu hmotného majetku se sjednanou úhradou kupní ceny ve splátkách je často v kupní smlouvě uvedeno, že kupující se stane
vlastníkem kupovaného hmotného majetku až po úplném zaplacení kupní ceny
(tzv. výhrada vlastnictví). V tomto případě nemůže kupující v době před úplným zaplacením kupní ceny uplatňovat daňové odpisy, i když hmotný majetek již užívá k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. K zahájení daňového odpisování může poplatník přistoupit až po úplném zaplacení kupní ceny, kdy teprve nabyde vlastnická práva ke koupené věci.
Je-li
hmotný majetek v podílovém spoluvlastnictví
dvou nebo více osob (např. hmotný majetek pořízený v rámci společné činnosti sdružení bez právní subjektivity z prostředků získaných společnou činností účastníků sdružení), odpisuje jej každý spoluvlastník z hodnoty jeho spoluvlastnického podílu (tj. podílu ze vstupní ceny). Pro posouzení toho, zda se v případě samostatné movité věci nebo souboru movitých věcí ve spoluvlastnictví více osob jedná o hmotný majetek podle § 26 odst. 2 písm. a) ZDP (tj. zda je vstupní cena vyšší než 40 000 Kč), je podle ustanovení § 26 odst. 4 ZDP rozhodující vstupní cena, která se rovná součtu hodnot spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, nikoliv vstupní cena jednotlivého spoluvlastnického podílu.
Je-li
hmotný majetek ve společném jmění manželů,
odpisuje jej vždy ten manžel, který jej má zahrnut ve svém obchodním majetku. Takto se postupuje i v případě, že hmotný majetek ve společném jmění využívají oba manželé ke své podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. V tomto případě se odpisy hmotného majetku (nikoliv jeho vstupní cena) a další výdaje, související s užíváním hmotného majetku k podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti oběma manžely, rozdělí mezi manžele podle jejich podílu na užívání příslušného hmotného majetku.
Od roku 2008 mohou podle ustanovení § 28 odst. 1 ZDP odpisovat hmotný majetek pro účely tohoto zákona nově také státní podniky, národní podniky a nástupnické společnosti rozdělovaných společností v souvislosti s odštěpením.
Podle ustanovení § 30 odst. 1 ZDP poplatník
v prvním roce odpisování zatřídí hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v Příloze č. 1 k ZDP.
Pro každou odpisovou skupinu je v uvedeném ustanovení určena minimální doba odpisování, a to:
*
pro 1. odpisovou skupinu 3 roky (např. plemenný a chovný skot, ovce, kozy, prasata, kancelářské stroje a počítače, měřící a kontrolní přístroje, ruční mechanizované nářadí a nástroje),
*
pro 2. odpisovou skupinu 5 let (např. koně, stroje, stavební jeřáby, osobní a nákladní automobily, přívěsy a návěsy, letadla, motocykly, nábytek, hudební nástroje),
*
pro 3. odpisovou skupinu 10 let (např. kovové nádrže, zásobníky a kontejnery, pece, zařízení, transformátory, zakladače a kolesová rypadla, lodě),
*
pro 4. odpisovou skupinu 20 let (např. oplocení, budovy ze dřeva a plastů, stavby elektráren),
*
pro 5. odpisovou skupinu 30 let (např. zděné budovy, přehrady, hráze, dálnice a silnice),
*
pro 6. odpisovou skupinu 50 let (např. budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení, budovy administrativní, budovy obchodních domů, budovy pro společenské a kulturní účely, muzea a knihovny).
Podle přechodného ustanovení zákona č. 669/2004 Sb. se 6. odpisová skupina nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003.
PŘÍKLAD
Poplatník má od roku 2002 v obchodním majetku administrativní budovu, kterou v roce pořízení zařadil do 5. odpisové skupiny. Přestože administrativní budovy patří od roku 2004 do 6. odpisové skupiny, bude v tomto případě poplatník administrativní budovu odpisovat stále v 5. odpisové skupině.
Stavební dílo (dům, budova, jiná stavba) se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Budova užívaná k více různým účelům se zařadí do odpisové skupiny podle toho, k jakému účelu je používán převažující podíl celkové využitelné podlahové plochy.
Nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, byly do konce roku 2007 zařazovány pro účely daňového odpisování do 5. odpisové skupiny, a to i v případě, že byly vymezeny jako jednotka v budově zařazené do šesté odpisové skupiny. Od roku 2008 se podle Přílohy č. 1 k ZDP nebytové prostory vymezené v budově jako jednotky odpisují ve stejné odpisové skupině, v jaké se odpisuje příslušná budova, ve které se nalézají (např. nebytové prostory vymezené jako jednotky v dřevěných budovách se odpisují ve 4. odpisové skupině, nebytové prostory vymezené jako jednotky ve zděné budově se odpisují v 5. odpisové skupině apod.). Vzhledem k tomu, že u této změny nebylo přijato v příslušné novele ZDP žádné přechodné opatření, bylo třeba nebytové jednotky v budovách zařazených do 6. odpisové skupiny (např. nebytové jednotky v administrativní budově), které byly do roku 2007 odpisovány v 5. odpisové skupině, přeřadit od roku 2008 do 6. odpisové skupiny. Z důvodů již dříve uvedených se to však netýkalo nebytových prostor vymezených jako jednotky v těch budovách, které byly zaevidovány do hmotného majetku poplatníka do 31. 12. 2003.
PŘÍKLAD
Nebytový prostor vymezený jako jednotka se nachází v administrativní budově, která byla zaevidována do hmotného majetku podnikatele v roce 2001. Od uvedeného roku podnikatel tuto nebytovou jednotku odpisuje v 5. odpisové skupině, přičemž administrativní budovu odpisuje také v 5. odpisové skupině. V tomto případě nedošlo od roku 2008 k přeřazení nebytové jednotky do 6. odpisové skupiny a administrativní budova i nebytová jednotka zůstaly nadále zařazeny v 5. odpisové skupině, jelikož podle bodu 11. přechodných ustanovení k zákonu č. 669/2004 Sb., kterým byl novelizován ZDP s účinností od 1. 1. 2004, se 6. odpisová skupina nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003.
V případech, kdy nelze určit příslušnou odpisovou skupinu podle Přílohy č. 1 k ZDP, se podle ustanovení § 30 odst. 1 ZDP hmotný majetek zařadí:
*
do 5. odpisové skupiny, jedná-li se o stavební dílo,
*
do 2. odpisové skupiny v ostatních případech.
Samostatně odpisované technické zhodnocení provedené na hmotném majetku vyloučeném z odpisování se podle ustanovení § 30 odst. 1 ZDP zatřídí do odpisové skupiny, do které náleží hmotný majetek, na němž bylo technické zhodnocení provedeno.
Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování (např. z důvodu technického zhodnocení nebo při přerušení odpisování).
Při zahájení odpisování každého nově pořízeného hmotného majetku zařazeného do příslušné odpisové skupiny může poplatník pro každý nově pořízený hmotný majetek zvolit rovnoměrný způsob odpisování (§ 31 ZDP) nebo zrychlený způsob odpisování (§ 32 ZDP), přičemž zvolený způsob nelze po celou dobu odpisování hmotného majetku již změnit.
Při
rovnoměrném způsobu odpisování
se odpisy hmotného majetku za jednotlivá zdaňovací období stanoví jako jedna setina součinu jeho vstupní ceny (popř. zvýšené vstupní ceny) a příslušné roční odpisové sazby. V § 31 odst. 1 ZDP jsou pro jednotlivé odpisové skupiny stanoveny maximální roční odpisové sazby, přičemž podle ustanovení § 31 odst. 7 ZDP může poplatník na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než jsou maximální sazby stanovené v odst. 1.
Při
zrychleném způsobu odpisování
se odpisy hmotného majetku za jednotlivá zdaňovací období stanoví:
*
v prvním roce odpisování jako podíl vstupní ceny hmotného majetku a příslušného koeficientu stanoveného pro první rok odpisování v § 32 odst. 1 ZDP,
*
v dalších letech odpisování jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi příslušným koeficientem pro zrychlené odpisování podle § 32 odst. 1 ZDP a počtem let, po které byl tento hmotný majetek již odpisován.
Při odpisování hmotného majetku, jehož
vstupní cena byla zvýšena o technické zhodnocení,
se postupuje v případě rovnoměrného odpisování podle § 31 odst. 8 ZDP a v případě zrychleného odpisování podle § 32 odst. 3 ZDP, přičemž pro stanovení rovnoměrných odpisů se použije příslušná roční odpisová sazba platná pro zvýšenou vstupní cenu a pro stanovení zrychlených odpisů příslušný koeficient platný pro zvýšenou zůstatkovou cenu.
Pokud ale u hmotného majetku dojde ke
změně vstupní ceny (snížení nebo zvýšení) z jiného důvodu, než je technické zhodnocení,
stanoví se podle § 29 odst. 7 ZDP odpis ze změněné vstupní (zůstatkové) ceny při zachování platné sazby (koeficientu) podle § 31 nebo § 32.
Splní-li poplatník podmínky vymezené v § 31 odst. 2 až 5 ZDP a v § 32 odst. 2 ZDP, zejména je-li prvním vlastníkem odpisovaného hmotného majetku, může při rovnoměrném i zrychleném způsobu odpisování použít v prvním roce odpisování roční odpisovou sazbu stanovenou pro zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % nebo o 15 % anebo o 10 %. To se však týká pouze movitých věcí zařazených v 1. až 3. odpisové skupině. Podle ustanovení § 31 odst. 6 ZDP se za prvního vlastníka hmotného movitého majetku pro účely tohoto zákona považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího vlastníka byl zbožím (zde není bohužel dostatečně vyjádřeno, že u předchozího vlastníka by měl daný majetek být položkou zásob, tj. např. i jako výrobek). Za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se považuje i poplatník, který tento majetek pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii (čímž se rozumí vlastní činností na vlastní náklady).
Jedná-li se o hmotný majetek, vymezený v ustanoveních § 30 odst. 4 až 6 ZDP, odpisuje se stanoveným
podílem ze vstupní ceny,
a to:
*
roční odpis u otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud tyto nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou zahrnuty, dočasných staveb a důlních děl, se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání (obdobným způsobem se odpisuje hmotný majetek, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným předpisem nebo příslušným orgánem na základě zmocnění ve zvláštním zákoně, např. hrací automaty),
*
roční odpis u matric, zápustek, forem, modelů a šablon se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků,
*
roční odpis u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce se stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny.
Uvedené roční odpisy se stanoví s přesností na dny nebo s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování, přičemž odpisování v tomto případě nelze přerušit. V pokynu GFŘ č. D-6 je k tomu uvedeno, že pokud poplatník zvolí způsob odpisování s přesností na celé měsíce, může v měsíci, kdy zahájí nebo ukončí odpisování v průběhu měsíce, stanovit výši odpisu za tuto část měsíce s přesností na dny.
V pokynu GFŘ č. D-6 je také stanoven zvláštní postup stanovení odpisů v případě, že dojde ke změně užívání stavby z doby trvalé na dobu dočasnou nebo opačně.
Zákonem č. 216/2009 Sb. byl s účinností od 20. 7. 2009 přijat nový § 30a ZDP, který poplatníkům umožnil u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině podle Přílohy č. 1 k ZDP, pokud byl tento hmotný majetek poplatníkem pořízen v době od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 a poplatník byl jeho prvním vlastníkem, uplatnit
mimořádný odpis,
a to následujícím způsobem:
*
hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 lze mimořádně odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců,
*
hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 lze mimořádně odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny.
Při použití mimořádného odpisu byl poplatník povinen zahájit odpisování hmotného majetku počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro tento způsob odpisování, jak je výše uvedeno. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit mimořádné odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.
PŘÍKLAD
Poplatník v měsíci červnu 2009 koupil nový stroj za 600 000 Kč bez DPH a zahrnul jej do obchodního majetku. V daném případě poplatník splnil všechny podmínky pro uplatnění mimořádného odpisu podle § 30a ZDP.
*
Pokud se poplatník rozhodl použít u tohoto hmotného majetku zařazeného do 2. odpisové skupiny zrychlený způsob odpisování podle § 32 ZDP, uplatnil v prvním roce odpisování, tj. za zdaňovací období roku 2009, daňový odpis ve výši 120 000 Kč (600 000 : 5). Při případném uplatnění zvýšení tohoto odpisu o 10 % vstupní ceny podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) bodu 3 ZDP, by odpis stroje za rok 2009 činil 180 000 Kč. V dalších čtyřech letech odpisování stroje pak poplatník pokračuje ve zrychleném způsobu odpisování podle § 32 odst. 3 písm. b) ZDP, přičemž může toto odpisování v případě potřeby přerušit.
*
Pokud se poplatník rozhodl u tohoto hmotného majetku použít mimořádný odpis podle § 30a ZDP, uplatnil za zdaňovací období roku 2009 mimořádný odpis ve výši 180 000 Kč, za zdaňovací období roku 2010 pak uplatnil mimořádný odpis ve výši 300 000 Kč a za zdaňovací období roku 2011 uplatní jako mimořádný odpis zbývajících 120 000 Kč.
Při použití mimořádného odpisu bylo odpisování stroje zahájeno počínaje měsícem červencem 2009. Toto odpisování bude ukončeno měsícem červnem 2011 (v tomto případě není možno odpisování přerušit).
Speciálním způsobem je upraveno odpisování technického zhodnocení na hmotném majetku odpisovaném podle § 30a ZDP. Podle ustanovení § 30a odst. 5 ZDP se v tomto případě o technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cena hmotného majetku, ale technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn mimořádně odpisovaný hmotný majetek (tj. 1. nebo 2. odpisová skupina), a odpisuje se samostatně.
Pro hmotný majetek označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření byl zákonem č. 346/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2011 stanoven v § 30b ZDP
speciální způsob odpisování, a to rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců ze 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.
Podle ustanovení § 30b odst. 2 ZDP se v tomto případě odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, přičemž poplatník má u tohoto hmotného majetku povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Pokud dochází k zahájení nebo ukončení odpisování tohoto hmotného majetku v průběhu zdaňovacího období, lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.
Podle bodů 9. a 10. přechodných ustanovení zákona č. 346/2010 Sb. se u hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření, u něhož bylo zahájeno odpisování před 1. 1. 2011 (k tomu docházelo jen výjimečně, pokud se poplatník stanoveným způsobem vzdal daňového osvobození příjmů z provozu solárního zařízení), od uvedeného data změní dosavadní způsob odpisování na způsob odpisování uvedený v § 30b ZDP, přičemž odpisy se stanoví jako podíl vstupní ceny snížené o celkovou výši odpisů stanovených z tohoto majetku do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010 a zbývající doby odpisování v měsících počínaje zdaňovacím obdobím, které započalo v roce 2011. Zbývající doba odpisování v měsících se stanoví jako rozdíl mezi 240 měsíci a počtem kalendářních měsíců, které uplynuly po měsíci, v němž byl tento hmotný majetek zaevidován, do konce zdaňovacího období roku 2010.
Obvykle ale před 1. 1. 2011 nebylo odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření vůbec zahájeno. Bylo tomu tak proto, že do 31. 12. 2010 byly příjmy z provozu solárních zařízení osvobozeny od daně. Od 1. 1. 2011 již tyto příjmy osvobozeny od daně nejsou, takže ve většině případů dojde k zahájení daňového odpisování podle § 30b ZDP počínaje měsícem lednem 2011.
PŘÍKLAD
Hmotný majetek k výrobě elektřiny ze slunečního záření (fotovoltaickou elektrárnu) pořídil poplatník do obchodního majetku dne 15. 9. 2010, ale z důvodu osvobození příjmů z provozování fotovoltaické elektrárny od daně podle § 4 odst. 1 písm. e) ZDP neuplatnil za zdaňovacím období roku 2010 u tohoto hmotného majetku daňový odpis (odpisování bylo přerušeno). Od zdaňovacího období roku 2011, kdy příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny již nejsou osvobozeny od daně, bude poplatník u hmotného majetku k výrobě elektřiny ze slunečního záření uplatňovat daňové odpisy podle § 30b ZDP, a to po dobu 240 měsíců, počínaje měsícem lednem 2011. Za zdaňovací období roku 2011 poplatník uplatní odpis ve výši 12/240 vstupní ceny hmotného majetku.
V § 30b odst. 3 ZDP je stanoven zvláštní způsob odpisování hmotného majetku vymezeného v § 30b odst. 1, pokud dojde u tohoto hmotného majetku k technickému zhodnocení. Poplatník v tom případě
pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odst. 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.
V § 30 odst. 10 ZDP jsou vymezeny případy, kdy poplatník při nabytí odpisovaného hmotného majetku
pokračuje při zachování způsobu jeho odpisování v odpisování započatém původním vlastníkem, např.:
*
právní nástupce poplatníka a nástupnická společnost nebo družstvo,
*
obchodní společnost u hmotného majetku nabytého vkladem společníka s bydlištěm nebo sídlem v České republice, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, u hmotného majetku nabytého vkladem obce, pokud byl tento majetek ve vlastnictví obce a byl zahrnut v jejím majetku, a u hmotného majetku nabytého přeměnou podle zvláštního zákona,
*
poplatník daně z příjmů fyzických osob, který vyřadil hmotný majetek z obchodního majetku a následně jej opět do obchodního majetku zařadil (obdobně se to týká i přerušení pronájmu hmotného majetku podle § 9 ZDP),
*
poplatník u hmotného majetku, který byl dříve v obchodním majetku jeho manželky (manžela) a byl manželkou (manželem) odpisován (to neplatí v případě hmotného majetku nabytého koupí od druhého z manželů),
*
poplatník, který odpisoval hmotný majetek před ukončením činnosti.
PŘÍKLAD
V roce 2008 poplatník pořídil pro účely svého podnikání nákladní automobil a v témže roce zahájil jeho daňové odpisování, a to rovnoměrným způsobem. Ze zdravotních důvodů ale v roce 2009 podnikatelskou činnost ukončil. V roce 2011 začal znovu podnikat. Pokud bude nákladní automobil zase používat pro podnikání, může pokračovat v jeho daňovém odpisování. Přitom ale musí zachovat původní, tj. rovnoměrný způsob odpisování.