Cestovní náhrady na přelomu roku 2011/2012

Vydáno: 13 minut čtení

S příchodem nového roku dochází každoročně k úpravám cestovních náhrad, a to ať již poskytovaných v rámci tuzemských pracovních cest, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává vyhlášku s průměrnými cenami pohonných hmot pro nadcházející rok a rovněž (v závislosti na údajích Českého statistického úřadu) může změnit i sazby stravného při tuzemských pracovních cestách nebo sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel; anebo zahraničních pracovních cest, kdy vyhlášku se základními sazbami stravného pro nadcházející rok vydává naopak Ministerstvo financí na základě podkladů z Ministerstva zahraničí.

Cestovní náhrady na přelomu roku 2011/2012
RNDr.
Ivan
Brychta
Přelom roku 2011/2012 bude navíc výjimečný v tom směru, že po dlouhých pěti letech, kdy se základní pravidla pro poskytování cestovních náhrad téměř neměnila, dochází překvapivě k jejich změně. Připomeňme, že od roku 2007 jsou pravidla pro poskytování cestovních náhrad (náhrad cestovních výdajů) upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), který nahradil do konce roku 2006 samostatný zákon o cestovních náhradách. A doplňme, že úprava v ZP je natolik dobrá, že s výjimkou drobných změn od 1. 1. 2008 nebyla dosud potřeba cokoliv měnit. To však již nemusí platit, neboť s účinností od 1. 1. 2012 jsou připraveny poměrně zásadní změny, dané novelou připravovanou v rámci sněmovního tisku č. 411.
 
„STÁTNÍ“ A „OSTATNÍ“ ZAMĚSTNAVATELÉ
Pro pochopení základní filosofie poskytování cestovních náhrad je třeba nejprve vysvětlit princip vztahu těchto příjmů zaměstnanců k daním z příjmů ze závislé činnosti. Za tímto účelem si musíme pracovně rozdělit zaměstnavatele na tzv. státní organizace a na ostatní zaměstnavatele.
Označení
„státní organizace“
používáme coby pracovní název pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP, tj. pro:
*
stát, územní samosprávný celek,
*
státní fond,
*
příspěvkovou organizaci, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,
*
školskou právnickou osobou zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, anebo
*
veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (vzniklé podle zákona č. 245/2006 Sb., ten však má být zrušen – viz sněmovní tisk č. 262).
V čem je rozdíl? Princip, na kterém jsou náhrady cestovních výdajů v ZP práce postaveny, spočívá v nastavení určitých minimálních hranic náhrad, které musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit vždy. Cestovní náhrady však lze poskytnout i vyšší, přičemž ostatní zaměstnavatelé (nestátní organizace) nejsou shora nijak limitováni. Omezení vyplácených náhrad shora ZP stanoví pouze pro státní organizace, čímž si vlastně stát upravuje podmínky v jím spravovaných organizacích.
Aby však nebylo toto omezení shora diskriminujícím pro zaměstnance státních organizací oproti jiným zaměstnancům, stanoví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pro zaměstnance rovné podmínky pro zdanění či nezdanění cestovních náhrad. Podle úpravy v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP totiž platí, že předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti nejsou náhrady cestovních výdajů, pokud jsou poskytnuty:
*
v souvislosti s výkonem závislé činnosti a současně
*
do výše stanovené nebo umožněné ZP pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 ZP (tj. státních organizací).
PŘÍKLAD
Předpokládejme vyslání zaměstnance na tuzemskou pracovní cestu trvající v daném dni 8 hodin.
Jak již bylo naznačeno, ZP dělí možnost poskytnutí náhrad podle toho, zda je zaměstnavatelem státní organizace anebo jiná právnická či fyzická osoba takto:
*
státní organizace musí poskytnout náhradu v roce 2011 ve výší od 63 až 74 Kč,
*
ostatní zaměstnavatelé mají povinnost poskytnout náhradu v roce 2011 minimálně 63 Kč, shora ale nejsou limitováni.
Pro daného zaměstnance (a to bez ohledu na to, zda je státním zaměstnancem anebo zda je jeho zaměstnavatelem nestátní organizace) to ve spojitosti se zmíněným § 6 odst. 7 písm. a) ZDP znamená, že v roce 2011:
*
musí obdržet minimálně 63 Kč, přičemž tato náhrada nebude předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti,
*
obdrží-li vyšší náhradu, a to až do 74 Kč, opět tato náhrada nebude předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, neboť je ještě „v limitu“ daném pro státní organizace,
*
obdrží-li však více než 74 Kč, tak vše navíc mu bude zdaněno – např. při vyplacení náhrady 100 Kč se zaměstnanci zdaní částka 26 Kč (vypočteno jako 100 – 74).
K příkladu ještě doplňme související
režim zdravotního a sociálního pojištění,
kdy platí, že:
*
není-li vyplacená náhrada předmětem daně z příjmů fyzických osob podle ZDP, pak nevstupuje ani do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, a naopak
*
je-li vyplacená náhrada ( její část) zdaněna daní z příjmů fyzických osob podle ZDP, pak se z ní rovněž musí odvést i příslušné pojistné.
PŘÍKLAD
Pokračování
Pokud bude zaměstnanci z předchozího příkladu poskytnuta náhrada 100 Kč, pak 26 Kč bude zdaněno daní z příjmů ze závislé činnosti a z částky 26 Kč se rovněž odvede zdravotní i sociální pojištění (zaměstnanec i zaměstnavatel).
Uvedený rozbor je podstatný i pro popis změn očekávaných od roku 2012. I když se totiž tyto změny týkají v převážné míře jen ustanovení pro státní organizace, tím že bude omezena výše náhrad, které mohou získat státní zaměstnanci, bude zároveň nově nastaven limit pro zdanění či nezdanění všech zaměstnanců!
 
ZMĚNY U TUZEMSKÉHO STRAVNÉHO V ROCE 2012
Změny v případě tuzemského stravného se týkají případů, kdy je
během pracovní cesty poskytnuto zaměstnanci bezplatné jídlo,
tj. takové jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá.
Jelikož ZDP bezplatné stravování poskytované v rámci pracovních cest nepovažuje za předmět daně z příjmů ze závislé činnosti [podle již zmíněného § 6 odst. 7 písm. a) ZDP bez ohledu na hodnotu takového bezplatného stravování], bylo až dosud možné poskytnout zaměstnanci při tuzemské pracovní cestě zároveň bezplatné stravování a zároveň stravné, aniž by zaměstnanec cokoliv danil (za předpokladu, že bylo stravné poskytnuto do limitu pro zaměstnance státních organizací).
Pochopitelně ZP umožňoval zaměstnavateli v takových případech stravné zkrátit – dokonce i pod zákonné minimum – a to za každé takové jídlo:
*
až o 70 % pro cestu 5 až 12 hodin,
*
až o 35 % pro cestu nad 12 do 18 hodin, a
*
až o 25 % pro cestu nad 18 hodin,
ale slůvko „až“ způsobilo, že krácení nebylo povinné a záleželo tak pouze na zaměstnavateli, zda zkrátí stravné či nikoliv. Z praxe je však známé, že zaměstnavatelé většinou stravné nekrátili a zaměstnanci tak obdrželi docela zajímavý zaměstnanecký benefit.
Zákonodárci se však rozhodli tomuto ve státních organizacích zamezit a tak úprava plánovaná od roku 2012 předpokládá
u státních organizací povinné krácení
za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
*
70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
*
35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
*
25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Navíc je doplněno, že stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu:
*
během pracovní cesty, která trvá 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, anebo
*
během pracovní cesty, která trvá 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
To ale vyplývá z předchozího automaticky, neboť např. dvě bezplatná jídla při pracovní cestě 5 až 12 hodin znamenají krácení o 2 x 70 % = 140 %, tj. zaměstnanec nedostane žádné stravné (zkrátit lze přirozeně jen do 100 %).
Jak už bylo řečeno, i když se nejedná přímo o změnu ustanovení pro nestátní organizace a jejich zaměstnance, skrze režim zdanění bude takto znevýhodněn každý zaměstnanec. A aby se snad zaměstnavatel nespletl a nemusel zaměstnance dodaňovat v případě, kdy výši krácení zaměstnancům před nástupem na pracovní cestu nesdělí, zákon se v tomto směru mění pro všechny zaměstnavatele, kdy nově bude platit, že:
„Pokud nesjedná zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu“.
Doplňme ještě, že výši krácení je možné upravit:
*
v interním předpise zaměstnavatele,
*
v kolektivní smlouvě, anebo
*
individuálně v pracovní či jiné smlouvě se zaměstnancem.
 
ZMĚNY U ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO V ROCE 2012
Nikoho jistě nepřekvapí, že se má
systém nekrácení stravného pro státní organizace
zavést i
u zahraničního stravného.
Zde však dochází ještě k jedné významné změně, kterou je
nové rozdělení pásem a výše náhrady.
Tato změna, kterou ukazuje detailně následující tabulka, se týká jak státních organizací, tak ostatních zaměstnavatelů:
 +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Aplikace sazeb v roce 2011        | Aplikace sazeb v roce 2012         | +-------------------------+-----------------+--------------------------+------------------+ | Délka zahraniční cesty | Sazba stravného | Délka zahraniční cesty | Sazba stravného | +-------------------------+-----------------+--------------------------+------------------+ | déle než 12 hodin    | nekrácená sazba | déle než 18 hodin    | nekrácená sazba | | nad 6 hodin do 12 hodin | 1/2 výše sazby | nad 12 hodin do 18 hodin | 2/3 výše sazby  | | od 1 do 6 hodin     | 1/4 výše sazby | od 1 do 12 hodin     | 1/3 výše sazby  | | méně než 1 hodina    | není nárok   | méně než 1 hodina    | není nárok    | +-------------------------+-----------------+--------------------------+------------------+
Z tabulky vidíme, že u cest trvajících nad 6 hodin do 18 hodin se náhrady sníží, pouze u cest od 1 do 6 hodin se náhrada zvýší. Pochopitelně za předpokladu, že vyhláškové sazby roku 2012 zůstanou v úrovni těch, které platí pro rok 2011 (což v době vzniku tohoto textu nebylo známo). Doplňme rovněž, že se jedná o posuzování cesty strávené mimo území České republiky individuálně pro každý den a že zatímco zaměstnanci státních organizací vycházejí ze sazeb určených pro každý rok vyhláškou Ministerstva financí, ostatní zaměstnavatelé mohou rozhodnout o poskytnutí sazeb ve výši nižší až o 25 % než je tato vyhlášková sazba. Toto zůstává v platnosti beze změny i pro rok 2012.
Pro rok 2012 se ještě předpokládá (úprava v § 170 odst. 3 ZP), že stravné ve výši 1/3 sazby by se poskytlo u zahraniční pracovní cesty trvající déle než pět hodin tehdy, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné, ale tato změna je do ZP vpravena natolik nesmyslným způsobem, že ji v praxi zřejmě ani nebude možné aplikovat.
Nyní se vraťme k povinnému krácení, které je pro státní organizace od roku 2012 formulováno tak, že pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu zahraniční stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
*
70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
*
35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
*
25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
A dále že zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu:
*
během zahraniční pracovní cesty, která trvá 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, nebo
*
během zahraniční pracovní cesty, která trvá 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
Čili opět zakončené stejným nadbytečným ustanovením jako v případě tuzemských pracovních cest.
Také u zahraničního stravného byla změněna filosofie pro případ, kdy by nebyla výše krácení zaměstnanci oznámena před vysláním na zahraniční pracovní cestu – stravné se v takovém případě zkrátí o maximum.
A ještě jedno je třeba zmínit: kapesné se i nadále poskytuje (podle úpravy pro státní organizace) do výše 40 % nárokového stravného, a to před případným krácením, takže na výši kapesného by změna neměla mít vliv.
 
OSTATNÍ ZMĚNY
Oproti v předchozím popsaným změnám se ostatní novinky v cestovních náhradách jeví jako bezvýznamné. Přesto se o nich na závěr zmíníme. Jde zejména o vymezení případů, kdy zaměstnancům nárok na náhradu cestovních výdajů vzniká.
Podle § 151 ZP je to:
*
při pracovní cestě,
*
při cestě mimo pravidelné pracoviště, kdy pravidelné pracoviště již zaměstnavatel nebude moci sjednat šířeji než jako jednu obec (aby se tím neobcházelo vyplácení cestovních náhrad),
*
při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn, což je nová úprava, mající za cíl zdůraznit mimořádnost cesty, nikoliv to, co bylo dosud – mimořádnost pracovního výkonu mimo rozvrh směn (protože každý pracovní výkon mimo pravidelný rozvrh směn je vlastně mimořádným),
*
při přeložení,
*
při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
*
při výkonu práce v zahraničí a
*
nově i při dočasném přidělení.
Doplňme, že
dočasným přidělením
se rozumí možnost výkonu práce pro jiného zaměstnavatele na základě dohody mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Tato dohoda musí být písemná a může být uzavřena nejdříve 6 měsíců po vzniku pracovního poměru. Hlavním rysem je však to, že zaměstnavatel, který dočasně přidělí zaměstnance jinému zaměstnavateli, nesmí za toto přidělení inkasovat žádnou odměnu, což je rozdíl oproti agenturnímu zaměstnávání zaměstnanců (doposud jediné možnosti, jak zaměstnance „půjčit“). Pochopitelně zaměstnavatel, k němuž bude zaměstnanec dočasně přidělen, musí nést náklady spojené se mzdou a pojistným zaměstnance a rovněž tak musí hradit i cestovní náhrady. Výše náhrad cestovních výdajů u dočasného přidělení by byla shodná jako v případě přeložení zaměstnance (viz § 165 ZP).
U náhrady jízdného za použití místní hromadné dopravy se má doplnit, že zaměstnanci tato náhrada nepřísluší, pokud mu zaměstnavatel zajistí použití místní hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá.
A zbývá už „jen“ změna filosofie celé úpravy náhrad cestovních výdajů, která spočívá v tom, že všude tam, kde se dosud říkalo, že
„zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu“,
se text změní na
„zaměstnanci přísluší náhrada“.
To však nic nemění na skutečnosti, že zaměstnavatel i nadále povinnost vyplácet náhrady má a bude mít.