Obchodní majetek fyzické osoby

Vydáno: 11 minut čtení

Kategorie obchodního majetku je pro fyzickou osobu podnikatele jedním z klíčových pojmů. Pokud fyzická osoba podniká, musí mít jasno, které složky jím vlastněného majetku do této kategorie patří a které nikoliv. Rozdíly v daňových dopadech nakládání s obchodním majetkem a majetkem, který je sice k podnikání používán, ale v této kategorii není zařazen, jsou velké. Jedná se o rozdíly v odpisování, nákladech na opravy a údržbu a také v daňovém posouzení příjmů z prodeje majetku či jeho pronájmu. Obchodní majetek je navíc kategorií, která má jiný význam pro daň z příjmů a jiný význam pro daň z přidané hodnoty.

Obchodní majetek fyzické osoby
Ing.
Ivana
Pilařová
 
DEFINICE OBCHODNÍHO MAJETKU
Stejný pojem „obchodní majetek“ používá zákon č .513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ObchZ“ (§ 6 odst. 1 ObchZ), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) - obsahová náplň je však v každém zákonu odlišná. Obecně platí, že s těmito pojmy pracujeme v jakési „věcné příslušnosti“ k zákonu, podle kterého problém řešíme. V této části se budeme zabývat daní z příjmů, daň z přidané hodnoty pak probereme v závěru článku.
Pro účely daně z příjmů je obchodní majetek definován v § 4 odst. 4 ZDP jako souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evidenci. Je tedy zřejmé, že zařazení majetku