Interpretace NÚR č. 11 až 20, 2. část

Vydáno: 24 minut čtení

Jak jsme minule přislíbili, pokračujeme v představení zbývajících deseti Interpretací Národní účetní rady (dále jen „NÚR“), tedy odborného uskupení čtyř nejpovolanějších účetních autorit - komor auditorů a daňových poradců, Svazu účetních a Fakulty financí a účetnictví VŠE. Přestože samozřejmě nejde o závazné právní předpisy, sotva bychom našli „bezpečnější“ odborná účetní stanoviska, na které „slyší“ většina správců daně.

Interpretace NÚR č. 11 až 20
Ing.
Martin
Děrgel
 
DRUHÝCH SCHVÁLENÝCH 10 INTERPRETACÍ
Jak bylo minule uvedeno, NÚR doposud schválila 20 účetních Interpretací, která se pro přehlednost označují „I-x Název“, kde „x“ představuje pořadové číslo chronologicky v čase. Jejich plná znění a další související dokumenty jsou volně k dispozici na internetových stránkách
www.nur.cz.
Poměrně argumentačně obsáhlé
interpretace
si zde můžeme pouze nastínit, a tak při vážném zájmu o danou problematiku si musí čtenář vyhledat její plné znění, kde často navíc najde i docela poučné vypořádání se NÚR s odbornými připomínkami.
*
I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů
*
I-12 Faktoring
*
I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek
*
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení
dotace
*
I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku
*
I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene
*
I-17 Pobídky v nájemních vztazích
*
I-18 Dohadné položky v cizí měně
*
I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu
*
I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů
 
I-11 SROVNATELNOST INFORMACÍ ZA BĚŽNÉ A MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ V INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ
*
Popis problému:
-
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), i jeho prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), požadují srovnatelnost informací uváděných v účetních závěrkách.
§ 4 odst. 5 VPU vyžaduje úpravu vykazovaných údajů za minulé účetní období za účelem jejich srovnatelnosti s vykazovanými údaji za běžné období.
-
Tato úprava otevírá poměrně široké možnosti k subjektivním postupům při zajišťování časové srovnatelnosti vykazovaných účetních údajů, tj. úda