Interpretace NÚR č. 1 až 10, 1. část

Vydáno: 23 minut čtení

Účetní předpisy jsou na rozdíl od daňových již poměrně liberální a ani při zohlednění podpůrných Českých účetních standardů rozhodně nevedou účetní „za ručičku jedinou možnou úzkou pěšinkou“, ale často umožňují více variantních postupů nebo některé dílčí účetní problémy vůbec neřeší. A to bývá v praxi problém.

Interpretace NÚR č. 1 až 10
Ing.
Martin
Děrgel
 
ÚČETNÍ MOUDRA OD ÚČETNÍ AUTORITY
Účetní nepatří mezi kdovíjak kreativní jedince - čest výjimkám - a nejraději mají jasné a jednoznačné postupy. Ale je tu i pádnější argument k projasňování účetních problémů, a to možný dopad do daní z příjmů, kde jsou správci daně „více doma“. Ale nemylme se, zdatně se učí hledat a nalézat chyby poplatníků již v účetní rovině. Je-li totiž nesprávné již samo účtování, pak je zpravidla špatně i z něj vycházející základ daně z příjmů.
Ministerstvo financí ČR (dále jen „MF“) až na velmi výjimečné světlé výjimky nevydává oficiální metodické pokyny a odborná stanoviska k účetní problematice, má totiž dost práce s daněmi, kde se hraje s hodnotnějšími a pro státní pokladnu zajímavějšími „žetony“. Hledat účetní návody roztříštěné přes mnoho účetních periodik a knižních publikací je značně únavnou a sisyfovskou dřinou, a navíc jde samozřejmě pouze o názor dotyčného autora, příp. kolektivu autorů, což nemusí být dostatečnou zárukou správnosti. Naštěstí si tohoto metodického vakua v účetnictví povšimla k tomu nejpovolanější skupina čtyř účetních a souvisejících nestátních organizací:
*
Komora auditorů České republiky,
*
Komora daňových poradců České republiky,
*
Svaz účetních,
*
Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.
Tyto subjekty založily
Národní účetní radu
(dále jen „NÚR“), coby nezávislou odbornou instituci k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Pro všeobecnou účetní praxi jsou neznámějším a nejpřínosnějším konkrétním výsledkem činnosti NÚR její tzv.
Interpretace
. Což jsou doporučené metodické pokyny k problémovým účetním otázkám, které sice nejsou právním předpisem ani nemají podpůrnou právní sílu Českých účetních standardů - dále jen „ČÚS“ [viz § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“)], ale jimi vyjádřený odborný názor uznávané účetní autority NÚR je o řád bezpečnější než jakýkoli jiný dostupný výklad. A jelikož je každá
Interpretace
náležitě odůvodněna, troufám si tvrdit, že z hlediska případného soudního přezkumu jde o relevantnější názor než účetní metodika z pera MF, které si se zdůvodněním příliš hlavu neláme. Určitou stinnou stránkou Interpretací je, že často nejsou pro běžnou účetní (účetního) snadno čitelné a bývají málo konkrétní (praktické), protože jsou záměrně - obdobně jako právní předpisy - psány obecnějším jazykem.
V současné době
NÚR již schválila 20 Interpretací a nad dalšími cca 10 návrhy usilovně odborně jedná.
Všechny schválené
Interpretace
jakož i další dokumenty a aktivity NÚR jsou volně k dispozici na jejich internetových stránkách -
www.nur.cz.
Zvídavý účetní se zde dozví mj. i pracovní názvy dosud neschválených Interpretací, jejichž postupné tříbení a utváření je však dostupné pouze zástupcům NÚR. Což je namístě, protože jinak by byla účetní veřejnost zbytečně matena průběžně se ještě vyvíjejícími a měnícími odbornými stanovisky.