Prodej osobního automobilu v daňové evidenci

Vydáno: 3 minuty čtení
PRODEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU V DAŇOVÉ EVIDENCI
Ing.
Martin
Děrgel
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci zakoupila dne 12. 1. 2009 osobní automobil v pořizovací ceně 227 000 Kč (nebyl uplatněn odpočet DPH). Automobil zatřídila do 2. odpisové skupiny a za rok 2009 byl uplatněn odpis ve výši 80 % v částce 19 976 Kč. Dne 2. 10. 2010 automobil na základě kupní smlouvy prodala za cenu 180 000 Kč (DPH nebylo uplatněno).
Jaký zvolit postup:
a)
prodejní cenu zahrnout do příjmů podle § 7 ZDP a uplatnit zůstatkovou cenu jako daňově uznatelný výdaj,
b)
30. 9. 2010 převést automobil do osobního užívání a zahrnout do příjmů v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle § 10 ZDP a k tomu uplatnit výdaj do výše příjmů?
Jsou možné oba způsoby? A který způsob je případně výhodnější?
ODPOVĚĎ:
Ano, oba postupy jsou možné. Poplatník tedy může prodat osobní automobil ještě jako součást obchodního majetku [ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)], kdy se bude jednat o zdanitelný příjem z podnikání, proti kterému lze uplatnit celou daňovou zůstatkovou cenu, bez ohledu na prodejní cenu [viz § 24 odst. 2 písm. b) bod 2 ZDP].
Anebo může před prodejem automobil vyřadit ze svého obchodního majetku ( jednoduše zápisem na kartě tohoto hmotného majetku), což ještě samo o sobě nepředstavuje žádný jeho zdanitelný příjem ani výdaj (případně může uplatnit polovinu vypočteného ročního odpisu, po případném krácení z důvodu částečně soukromého využívání). Následný prodej vozidla nesplní pětiletý časový test pro osvobození od daně [§ 4 odst. 1 písm. c) ZDP], takže půjde o ostatní zdanitelný příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. V souladu s § 10 odst. 5 ZDP může poplatník jako daňový výdaj uplatnit zůstatkovou cenu tohoto hmotného majetku, který u něj byl v obchodním majetku, ovšem nanejvýš do výše příjmu z prodeje (§ 10 odst. 4 ZDP). Jestliže tedy prodej automobilu bude ztrátový (prodejní cena nižší než zůstatková cena), pak bude vhodnější první postup, protože u příjmů z podnikání je daňově účinná ztráta z prodeje. Bude-li prodej ziskový (prodejní cena vyšší než zůstatková cena), bude naopak výhodnější druhý postup, jelikož ostatní zdanitelná příjmy podle § 10 ZDP se nezahrnují do vyměřovacích základů pro účely pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Z hlediska DPH postupuje tazatel správně, protože z důvodu přechodných ustanovení novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDPH“ (zákonem č. 87/2009 Sb.) se prodeje automobilu týká i nadále osvobození od daně bez nároku na odpočet ve smyslu § 62 odst. 2 ZDPH ve znění do 31. 3. 2009. A vyřazení majetku, u něhož nebyl nárokován odpočet daně na vstupu, z obchodního majetku pro účely soukromého využití nepředstavuje zdanitelné plnění.