Uzavření daňové evidence za rok 2010

Vydáno: 36 minut čtení

Pokud fyzické osobě s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (dále jen „podnikání“) nevyhovují tzv. paušální výdaje stanovené pevně procentem z příjmů, musí své skutečné výdaje pro účely daně z příjmů náležitě prokázat. K tomu lze využít buď účetnictví, které je ale příliš pracné, nebo tzv. daňovou evidenci (dále jen „DE“) ve smyslu § 7b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Hlavním posláním DE přitom je řádné vyčíslení základu daně z příjmů, resp. dílčího základu daně z příjmů z podnikání za zdaňovací období a návazně také vyměřovacích základů pro účely pojistného na sociální a zdravotní pojištění za rozhodné období. Přitom jak zdaňovacím obdobím, tak i rozhodným obdobím je u fyzických osob vždy kalendářní rok, za který je tak nutno „vše podtrhnout a sečíst“, resp. uzavřít DE a zjistit tak hledaný základ daně z příjmů a pojistný vyměřovací základ. V tomto příspěvku se podíváme, jak je přitom vhodné postupovat, abychom na něco nezapomněli a jak si poradit s častými problémovějšími záležitostmi.

Uzavření daňové evidence za rok 2010
Ing.
Martin
Děrgel
 
PRÁVNÍ ÚPRAVA ROKU 2010
ZDP je populární velkou četností novel, která je navíc komplikována mnoha přechodnými ustanoveními zavádějícími změny podle potřeby tu zpětně onde s větší či menší časovou prodlevou. Třebaže je dnes již situace díky pokárání zákonodárců ústavními soudci o něco lepší, stále je třeba dávat bedlivý pozor na načasování dílčích legislativních změn. Třebaže se pochopitelně základ daně z příjmů za rok 2010 zjišťuje až v průběhu roku 2011, je pro jeho řádné vyčíslení
určující právní stav účinný k poslednímu dni roku 2010.
Samozřejmě s přihlédnutím ke zmíněným přechodným ustanovením, které mohou pro jednotlivé změnové body novel použitelnost předsunout nebo oddálit vůči datu nabytí účinnosti daného novelizačního zákona. Tato skutečnost je obvykle náplní hned prvního přechodného ustanovení novely, kde se dočteme např.:
*
Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2010 a zdaňovací období, které započalo v roce 2010, platí dosavadní právní předpisy,
nestanoví-li tento zákon dále jinak.
Ustanovení ZDP ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.
Co se týče avizovaných přechodných ustanovení, tak u nich je třeba dávat pozor na dvojí formulaci:
*
„se použije“
již za zdaňovací období započaté v roce 2010,
*
„lze použít“
již za zdaňovací období započaté v roce 2010.
První typ přechodných ustanovení je nutno povinně použít již za právě uzavíraný rok 2010, zatímco u druhého typu má poplatník právo volby, bude-li chtít, tak změnu uplatní již za rok 2010, jinak až od roku 2011.
Než se ponoříme do uzavírání DE za rok 2010, raději nejprve stručně zmapujeme
všechny novely ZDP, které nabyly účinnosti od roku 2010 nebo později.
Zpravidla se takovéto přehledy zpracovávají podle čísel předmětných novelizačních zákonů, což by v daném případě bylo velmi stručné:
*
zákon č. 199/2010 Sb.,
kterým se mění ZDP, a rozpočtová pravidla, a některé další zákony,
*
zákon č. 346/2010 Sb.,
kterým se mění ZDP a další související zákony,
*
zákon č. 348/2010 Sb.,
kterým se mění zákon o stavebním spoření a ZDP.
To by ale nebylo příliš praktické, protože zvláště u daní z příjmů jsou vedle přechodných ustanovení rozhodující data nabytí účinnosti, která této posloupnosti často neodpovídají. A právě
podle nabytí účinnosti
si přehled novel ZDP uspořádáme. Pozor na to, že u některých novel je stanovena vícečetná účinnost, resp. některé novelizační body mají nastavenu odlišnou účinnost, proto se v soupise objeví tyto zákony vícekrát.
Nejprve to budou novely, příp. jejich části, které nabyly účinnosti do 31. 12. 2010, proto
je nutno podle nich postupovat již při aktuálním uzavírání DE,
resp. při zjišťování základu daně z příjmů za rok 2010.
*
Čtyři novely ZDP schválené před rokem 2010, které nabyly účinnosti od
1. 1. 2010:
-
Zákon č. 267/2006 Sb.,
zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (původně měl zákon od 1. 1. 2010 zavést osvobození dávky z úrazového pojištění, ovšem zákon č. 261/2007 Sb. tuto chystanou novelu ZDP zrušil a nahradil vlastní úpravou, viz poslední bod).
-
Zákon č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů (snížení sazby DPPO z 20 % na 19 %).
-
Zákon č. 306/2008 Sb.,
kterým se mění zákon o důchodovém pojištění ... (přejmenování částečného a plného invalidního důchodu na invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2., resp. 3. stupně).
-
Zákon č. 304/2009 Sb.,
kterým se mění zákon o správě daní a poplatků a ZDP (nový paušální výdaj na dopravu).

Související dokumenty

Zákony

199/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
348/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
267/2006 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů
306/2008 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
304/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
362/2009 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
227/2009 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
438/2003 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
280/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
281/2009 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
280/2009 Sb. daňový řád
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
284/2009 Sb. o platebním styku
266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
346/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony