Nové pojetí definice spřízněné strany v pravidlech IFRS

Vydáno: 11 minut čtení

V listopadu 2009 byla vydána novelizace IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran (Related Party Disclosures), která nabývá plné účinnosti 1. ledna 2011. Novelizace přináší tři zásadní změny standardu, kterým se budeme v následujícím příspěvku věnovat.

Nové pojetí definice spřízněné strany v pravidlech IFRS
Ing.
Libor
Vašek,
Ph. D.
Bc.
Hana
Ťápalová
katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze
Jedná se o tyto změny:
*
úpravu definice spřízněné strany (
related party
), jejíž aktuální podoba s ilustrativním výkladem je poskytnuta dále v tomto příspěvku;
*
doplnění požadavků na zveřejnění o tzv. přísliby (
commitments
) představující povinnosti podniku něco plnit, konat, aniž by ještě došlo k uznání závazku ve výkazu finanční situace;
*
zahrnutí definice tzv. podniku spřízněného se státem (
government-related entity
) a ustanovení výjimky z běžného zveřejňování požadovaných informací pro tento typ podniků.
Podniky sestavující účetní závěrky (konsolidovaná i individuální) dle pravidel IFRS, a jejichž účetní období je shodné s kalendářním rokem, musí na počátku roku 2011 revidovat dle nových pravidel vymezení svých spřízněných stran a v kontextu upravené definice nastavit proces sledování transakcí a událostí a sběr informací, které musí být následně zveřejněny v účetní závěrce sestavované za rok 2011. Novelizace má současně retrospektivní dopad. Povinností účetní jednotky je zabezpečit srovnatelnost