Daňové a účetní problémy malých společností, 3. část

Vydáno: 15 minut čtení

Rozbor podnikání v rámci malých společností, který jsme přinesli v č. 10/2010 na s. 4 a v č. 11/2010 na s. 17 časopisu Účetnictví v praxi, mohl být „inspirativní“ v tom smyslu, že podnikající fyzická osoba bude o založení s. r. o. nebo jiné právnické osoby přemýšlet a zvažovat, zdali podnikání v rámci právnické osoby není pro ni výhodnější. Pokud se přikloní k podnikání v rámci malé společnosti, musí se nutně zamyslet i nad tím, jak převést podnikatelskou činnost fyzické osoby do již vzniklé nebo teprve vznikající společnosti.

Daňové a účetní problémy malých společností
RNDr.
Ivan
Brychta
 
PŘEVOD PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT NA MALOU SPOLEČNOST
Pro převod podnikatelských aktivit se nabízejí tyto základní možnosti:
*
převod pomocí vkladu, a to buď jednotlivého podnikatelského majetku fyzické osoby anebo pomocí vkladu celého podniku (příp. jeho části), nebo
*
převod majetku prodejem, a to opět buď přeprodáním majetku jednotlivě anebo prodejem podniku (jeho části).
Podnikem
rozumíme [ve smyslu § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)] soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.
Operace s podnikem mají oproti převodu majetku jednotlivě své odlišnosti. Podívejme se blíže na vymezení
smlouvy o prodeji podniku
dané § 476 a násl. ObchZ, a řekněme si, že pro
vklad podniku
se tato pravidla přiměřeně použijí též (podle § 59 odst. 5ObchZ).
Prodat lze též
část podniku
tvořící samostatnou organizační složku. Samostatná organizační složka není nikde výslovně definována (může to být např. i odštěpný závod vymezený v § 7 ObchZ).
Smlouva o prodeji podniku (jeho části) je písemnou smlouvou, v níž se:
*