Aktuální daňové změny na přelomu roku 2010/2011

Vydáno: 11 minut čtení

Tento příspěvek upozorňuje na hlavní změny v daních a účetnictví pro rok 2011 v podobě známé na konci roku 2010, tedy např. na odložení účinnosti novely DPH na 1. 4. 2011, na novelu daňového řádu a některých dalších daňových předpisů od 1. 2. resp. 1. 3. 2011, na nový tiskopis přiznání k DPH (již pro prvé období roku 2011) a další změny.

Aktuální daňové změny na přelomu roku 2010/2011
Ing.
Pavel
Běhounek
Zásadní novinkou roku 2011 je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), který nahrazuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“), uplatňovaný od roku 1993. Příslušná úprava je obsažena jednak ve vlastním daňovém řádu, jednak v příslušných hmotněprávních daňových předpisech [např. v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)]. Poslanecká sněmovna schválila v prosinci drobnou novelu daňového řádu, kterou však bude Senát projednávat až v roce 2011 (pravděpodobně v lednu) a její účinnost se očekává až od 1. 2. 2011 popř. od 1. 3. 2011. Novinky procesního charakteru bude nutné zohlednit již na začátku roku 2011 např. při podávání vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti za rok 2010 (podle speciální úpravy vložené od 1. 1. 2011 do ZDP ve lhůtě do konce února 2011, resp. do 21. 3. 2011 v případě elektronického podání) či vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (podle obecné úpravy v daňovém řádu do 2. 5. 2011).
Prvý praktický problém, který přinesl daňový řád, je otázka
zaokrouhlování daně z příjmů vybírané srážkou
– k této otázce se Ministerstvo financí vyjádřilo v metodickém . Srážková daň se do 31. 12. 2010 zaokrouhlovala podle § 46a odst. 1 ZSDP na celé koruny dolů. Nově by se i na srážkovou daň mělo uplatnit obecné pravidlo zaokrouhlení na celé koruny nahoru (§ 146 odst. 1 daňového řádu, jde-li o daň uvedenou ve vyúčtování srážkové daně anebo o daň předepsanou správcem daně), zároveň je zde však určitá
kolize
se zaokrouhlováním na haléře podle § 146 odst. 2 daňového řádu. Ministerstvo financí v podstatě stanovilo, že se má srážková daň nadále zaokrouhlovat na celé koruny dolů – Ministerstvo financí prominulo rozdíl mezi daní uplatněnou podle daňového řádu a daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů.
Do
daní z příjmů
přinesla změny pro rok 2011 (výjimečně se změny použijí již pro zdaňovací období roku 2010) zejména rozsáhlá novela ZDP č. 346/2010 Sb. Tato novela byla oběma komorami Parlamentu přijata v režimu legislativní nouze v prvé polovině listopadu a ve Sbírce předpisů byla vyhlášena dne 8. 12. 2010. Jejím obsahem je i změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2011.
K 1. 1. 2011 měla nabýt účinnosti také rozsáhlá
novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)
, která však nebyla do konce roku přijata a 17. 12. 2010 ji Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení s účinností odloženou na 1. 4. 2011. Jaká bude definitivní podoba této novely bude záviset také na Senátu – do
1. 4. 2011
je dostatek času na to, aby ji mohl Senát vrátit s návrhem pozměňovacích návrhů. Většina změn však bude od 1. 4. 2011 téměř jistě uplatňována podle návrhu novely schváleného Poslaneckou sněmovnou 17. 12. 2010 a protože se často jedná o naprosto zásadní a rozsáhlé změny, je nejvyšší čas se na novelu připravit.
Pro období roku
2011
byl vydán
nový tiskopis přiznání k DPH vzor č. 17
, který sice vychází z novely ZDPH účinné od 1. 4. 2011, ale
použije se již pro prvé zdaňovací období roku 2011
(leden 2011, prvé čtvrtletí 2011). Některé údaje budou již od prvého zdaňovacího období roku 2011 vyplňovány na jiných řádcích (např. odpočet daně z pořízeného dlouhodobého majetku byl v letech 2009 a 2010 vykazován na řádku 48, nově se vykazuje na řádku 47) nebo podle nových pravidel (např. na řádku 21 budou uváděny pouze ty poskytnuté služby s místem plnění v jiném členském státě, které se uvádějí do souhrnného hlášení). Náplň některých řádků zůstane až do účinnosti novely, tedy do 1. 4. 2011, nevyužita. Formulace textu nového tiskopisu vychází z novely, která by měla nabýt účinnosti k 1. 4. 2011 (text formulace se odvolává na ustanovení novelizovaného ZDPH, který ještě neplatí), proto bylo vydáno zvláštní poučení pro vyplňování přiznání za období od 1. 1 do 31. 3. 2011.
Poměrně zásadní změny nabývají účinnosti 1. 1. 2011 v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Například je zrušena možnost odpočtu poloviny náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům při pracovní neschopnosti, zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci mohou vstoupit do dobrovolného systému, kde budou za své zaměstnance účastné nemocenského pojištění platit pojistné vyšší sazbou (26 % místo 25 %) s tím, že jim zůstane zachována možnost odpočtu poloviny náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům při pracovní neschopnosti. Na uplatnění principu superhrubé mzdy v tomto případě reagovala Česká daňová správa zveřejněním
„Informace ke konstrukci základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků od 1. 1. 2011“
– pokud zaměstnavatel vstoupí do dobrovolného systému a bude hradit pojistné ve výši 26 %, do základu daně z příjmů bude zaměstnancům zahrnovat standardní pojistné ve výši 25 %.
Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění
i pro pojistné na zdravotní pojištění činí v roce 2011 částku 1 781 280 Kč (72násobek průměrné mzdy).
Zásadní změny v pojistném na sociální zabezpečení se od 1. 1. 2011 týkají OSVČ účastných nemocenského pojištění
, které pro OSVČ nadále zůstává dobrovolné. Pro OSVČ účastné nemocenského pojištění se od 1. 1. 2011 zvyšuje sazba pojistného na nemocenské pojištění, a to z 1,4 % (platilo od 1. 1. 2009 do 31.12.2010) na 2,3 % vyměřovacího základu.
Dále byla od 1. 1. 2011 pro
OSVČ účastné nemocenského pojištění
zavedena vazba mezi:
Vyměřovacím základem pro pojistné na nemocenské pojištění a vyměřovacím základem pro zálohu na pojistné na důchodové pojištění (vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění může činit maximálně tolik, kolik činí vyměřovací základ pro zálohu na pojistné na důchodové pojištění zaplacenou za příslušný měsíc, resp. pro zálohu, která měla být za příslušný měsíc zaplacena).
Ročním vyměřovacím základem pro pojistné na důchodové pojištění a součtem měsíčních vyměřovacích základů pro pojistné na nemocenské pojištění. Tato vazba se uplatní v případě, kdy si OSVČ bude zvyšovat vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění tím, že bude platit zálohy na důchodové pojištění vyšší než zákonné. Pokud například jen v jednom měsíci OSVČ účastná nemocenského pojištění zaplatí zálohu na pojistné na důchodové pojištění vyšší, než je její zákonná povinnost (za toto navýšení se přitom nepovažuje zaokrouhlení zálohy na celé stokoruny nahoru), nemůže v tomto případě vzniknout vratitelný přeplatek na pojistném na důchodovém pojištění (zálohy se v podstatě změní na pojistné).
Sazba povinného pojistného na důchodové pojištění 29,2 % zůstává pro OSVČ nezměněna.
Minimální výše zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ v roce 2011 činí částku 1 807 Kč
(v roce 2010 minimální záloha činila 1 731 Kč), u OSVČ účastných pojištění v roce 2010 se nová minimální výše zálohy uplatní až za měsíc podání přehledu za rok 2010. Maximální vyměřovací základ pro platbu zálohy na důchodové pojištění u OSVČ v roce 2011 činí 148 440 Kč a nejvyšší záloha na důchodové pojištění tak činí 43 345 Kč. Zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení jsou v roce 2011 u OSVČ nadále splatné od 1. do 20. dne měsíce následujícího. Od 1. do 20. dne měsíce následujícího je stanovena i splatnost pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ dobrovolně účastných tohoto pojištění.
U plateb pojistného na zdravotní pojištění se v roce 2011 uplatní pouze parametrické změny –
minimální výše zálohy na zdravotní pro OSVČ činí 1 670 Kč
, maximální výše měsíční zálohy činí 20 040 Kč. Na rozdíl od plateb záloh na pojistné na důchodové pojištění (tam se nová výše záloh uplatňuje až počínaje měsícem podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010) se u plateb záloh na zdravotní pojištění jejich nová výše uplatňuje již od 1. 1. 2011. Zálohy na zdravotní pojištění jsou u OSVČ nadále splatné od 1. daného měsíce do 8. dne měsíce následujícího (splatnost do 20. dne měsíce následujícího platí u zdravotního pojištění od 1. 1. 2010 pouze pro platbu pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance).
Novelou
zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“), je od 1. 1. 2011 zaveden speciální odvod ve výši 26 resp. 28 % z výkupní ceny elektřiny
ze slunečního záření, resp. ze zeleného bonusu – tento odvod není řešen v rámci daní z příjmů ale jako speciální odvod z elektřiny ze slunečního záření (nově upravený zákonem o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), při jehož správě se bude postupovat podle daňového řádu. Součástí novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů je také změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDDN“) – pro výrobce elektřiny budou
bezúplatně nabyté povolenky na
emise
skleníkových plynů zdaněny daní darovací sazbou 32 %
.
V návaznosti na daňový řád byly doprovodným zákonem k daňovému řádu (zákon č. 281/2009 Sb.) novelizovány i hmotněprávní daňové předpisy:
ZDP (tyto změny ještě doplnila velká novela ZDP č. 346/2010 Sb. od 1. 1. 2011),
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
ZDPH (možnost zpřístupnění údajů z registru plátců této daně),
zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
Daň silniční
se v roce 2011 uplatňuje stejně jako v roce 2010, změny související s daňovým řádem nemají praktických dopadů.
U
daně z nemovitostí
se pro rok 2011 chystala změna u zdanění tzv.
„plošných staveb“
– zdanění pozemků zpevněných ploch používaných k podnikání speciální sazbou daně z pozemků ve výši 1 Kč/m2 v případě použití k zemědělskému podnikání resp. 5 Kč/m2 v případě nezemědělského podnikání. Tato změna schválena nebyla a v roce 2011 se neuplatní.
Změny v dani z nemovitostí pro rok 2011
plynou:
z přijetí daňového řádu (např. změna u podávání daňového přiznání spoluvlastníkem – dosud bylo možné pouze v případě pozemků, od 1. 1. 2011 je tato možnost rozšířena i na stavby),
ze změn vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., která byla s účinností od 1. 1. 2011 novelizována vyhláškou č. 340/2010 Sb. – cena dle této vyhlášky se používá pro stanovení základu daně u zemědělských pozemků pole, zahrady, louky apod.). Případná změna daňové povinnosti plynoucí z nového ocenění pozemků nezakládá povinnost podávat daňové přiznání.
Daň z nemovitostí bude nadále možno platit složenkou, nebude se však jednat o
„daňovou složenku“
, která byla zavedena v březnu 2006 a která byla zproštěna placení poplatku za převod peněžních prostředků na účet finančního úřadu, ale o standardní složenku zatíženou zpoplatněním převodu.
S účinností od 1. 1. 2011 byla vyhláškou č. 364/2010 Sb. novelizována
prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku č. 3/2008 Sb.
Změna tohoto oceňovacího předpisu může mít přinést významné rozdíly v ocenění oproti ocenění provedenému podle předpisů platných do 31. 12. 2010. Tato změna se týká především základu daně z převodu nemovitostí.
K 1. 1. 2011 nabývá účinnosti
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), která byla ve Sbírce předpisů vyhlášena 29. 12. 2010. Na konci roku 2010 byly ve Sbírce předpisů vyhlášeny poměrně rozsáhlé novelizace prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví – např. novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“),

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
410/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Pokyny GFŘ

D-346 Prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
427/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
340/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
419/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů