Srovnání daňového řešení zaměstnance a OSVČ

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku si porovnáme zatížení zaměstnance zemědělské společnosti a zemědělského podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné) daní z příjmů a pojistným na sociální a zdravotní pojištění dle zákonných právních předpisů platných pro rok 2015.

Srovnání daňového řešení zaměstnance a OSVČ
Ing.
Ivan
Macháček
Zaměstnanec
je dle ustanovení § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Základními pracovněprávními vztahy se dle § 3 zákoníku práce rozumí pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Příjmy ze závislé činnosti zaměstnance jsou zdaňovány dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Podnikatel
je dle ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Zdanění příjmů podnikatele ze samostatné činnosti probíhá podle § 7 ZDP.
V následujících příkladech budeme vycházet ze situace, že u zaměstnance půjde o jeho hrubou mzdu a u zemědělského podnikatele půjde o základ daně dle § 7 ZDP. Porovnání daňového a pojistného zatížení provedeme pro údaje hrubé mzdy zaměstnance a základu daně z příjmů zemědělského podnikatele ve třech variantách:
 I----------------------------------------------------I-----------------------I I                          I  
Roční hrubá mz