Změny vlastního kapitálu z pohledu daně z příjmů a rekodifikovaného práva

Vydáno: 14 minut čtení

Rekodifikované právo přináší do oblasti vlastního kapitálu obchodních korporací některé novinky (např. nepovinná tvorba rezervního fondu), či vyjasnění již dříve řešených problémů (možnost výplaty ostatních kapitálových fondů společníkům). Na tyto nové skutečnosti reaguje také zákon o daních z příjmů úpravou daňových dopadů těchto operací.

Změny vlastního kapitálu z pohledu daně z příjmů a rekodifikovaného práva
Ing.
Ivana
Pilařová
Z pohledu práva, účetnictví a daně z příjmů se budeme na konkrétních příkladech zabývat těmito situacemi:
-
zrušení rezervního fondu rekodifikovaných obchodních společností,
-
výplata emisního či vkladového ážia,
-
vrácení příplatku mimo základní
kapitál
.
 
Rezervní fond - možnost, nikoliv povinnost
Právní podstata
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), nestanoví obchodním korporacím povinnost tvorby rezervního fondu s výjimkou situace, kdy tuto povinnost stanoví společenská smlouva. Tím však není řečeno, že je tvorba rezervního fondu vyloučena či zakázána. Obchodní
korporace
vzniklé do konce roku 2013, které se podřídily podle § 777 odst. 5 ZOK novému právu, při sestavení své společenské smlouvy, která je s tímto přechodem spojena, řeší způsob naložení se svým v minulosti vytvořeným rezervním fondem. Pokud jejich společenská smlouva stanoví povinnou tvorbu rezervního fondu za stejných podmínek, jako v minulosti vyžadoval zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, původní rezervní fond bude zachován.
Pokud společenská smlouva nestanoví povinnost rezervní fond tvořit, je otázka,
jak se stávajícím rezervním fondem naložit.
Existují tyto možnosti:
a)
rozhodnutím valné hromady tento fond změnit na fond s jiným určením podle vnitřních pravidel společnosti pro jeho tvorbu a použití, nebo
b)
převést tento rezervní fond vzniklý přídělem z čistého zisku na nerozdělené zisky minulýc