Legislativní novinky v květnu 2015

Vydáno: 7 minut čtení

Máj je lásky čas, což zřejmě vyslyšeli také naši zákonodárci a ušetřili nás na chvíli svých nápadů. Politicky i odborně se komplikují přípravy obávané elektronické evidence tržeb, která se tak zřejmě nerozjede hned od počátku roku 2016. Ministr financí si také postěžoval, že výběr daní pokulhává, a pokud se to nezlepší, bude podle něj nutné začít uvažovat o zvýšení daní.

Legislativní novinky v květnu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Zákon č. 104/2015 Sb., kterým se mění zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů:
-
S účinností
od 1.1.2016
novelizuje zejména tzv. zákon o službách, neboli zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a v návaznosti na to drobně také energetický zákon č. 458/2000 Sb.
-
Zákon o službách řeší rozúčtování cen a úhrad služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domech s byty
, a to jak v nájmu, tak ve vlastnictví. Jeho existenci si vyžádal nový občanský zákoník a upravuje rovněž zálohování, paušální platby i sankce za porušení povinností.
-
Došlo ke třem změnám:
1.
Podrobně se
řeší situace, kdy nedojde k ujednání o rozúčtování nákladů
na dodávku tepla a teplé vody v domě.
2.
Ze 100 Kč na 50 Kč denně se snižuje pokuta za nesplnění nepeněžité povinnosti
(např. za neoznámení změny počtu osob nebo za nedoručení vyúčtování).
3.
Byl zrušen poplatek z prodlení s peněžitým plněním
, který byl v kolizi s úrokem z prodlení dle nového občanského zákoníku.
 
Sbírka mezinárodních smluv
Sdělení MZV č. 34/2015 Sb.m.s., o sjednání Dohody s Bahamami o výměně daňových informací:
-
Česko po čase sjednalo další
Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech
s Bahamským společenstvím, které je coby souostroví v Atlantiku mezi Floridou a Kubou známým „daňovým rájem“.
-
Dohodnutá spolupráce se týká
výměny informací významných
pro provádění a prosazování vnitrostátních daňových právních předpisů smluvních stran. Přirozeně půjde zejména o
údaje významné pro zjištění, stanovení a výběr daní
, ale nejen to, dohoda by měla zabezpečit rovněž úhrady daňových pohledávek, příp. posloužit vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů.
-
Končí tak anonymita vkladů v bahamských bankách a dalších tamních finančních institucích, a rovněž bude moci česká finanční správa rozkrýt skutečnou vlastnickou strukturu společností, sdružení, trustů a nadací. Je nasnadě, že žádosti o tyto daňově cenné informace budou vesměs jednosměrné - z Česka. Pozitivní pro české nerezidenty z Baham je snížení sazby srážkové daně z vybraných druhů příjmů z Česka (např. úroky a podíly na zisku) z 35 na 15% podle § 36 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
-
Dodejme, že již dříve Česká republika sjednala podobné dohody s dalšími šesti „daňovými ráji“ -
Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Jersey, Ostrov Man a Republika San Marino.
 
Finanční zpravodaj č. 4/2015
-
Ministerstvo financí ČR v návaznosti na daňové změny v Belgii aktualizuje dřívější pokyn k uplatnění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím (Sdělení č. 95/2000 Sb.m.s.).
-
Dividendy ze zdroje v Belgii vyplácené nerezidentům podléhají srážkové dani 25%, která může být Smlouvou snížena na 15 nebo 5%.
Sazba srážkové daně
u úroků a licenčních poplatků
(kromě zvýhodněných autorských honorářů) činí v Belgii
obecně 15%
, přičemž Smlouva umožňuje při splnění stanovených podmínek snížení na 10 nebo 5%. Zatímco u úroků a dividend je základem daně hrubý příjem, u licenčních poplatků jde o čistý příjem (po snížení o paušální odpočty od 15 do 85%).
-
Nižší zdanění dle Smlouvy se u licenčních poplatků uplatňuje automaticky, ale u dividend a úroků zpravidla až formou refundace
, kdy je příjem nerezidenta nejprve zdaněn obecnou vyšší sazbou daně a až následně je možno požádat (po prokázání splnění podmínek) o refundaci části daně odpovídající výhodě zaručené Smlouvou. Sdělení dále uvádí formuláře a postupy požadované belgickou finanční správou pro uplatnění daňových výhod nerezidenta ze Smlouvy a kontakt na tamní příslušný úřad.
 
Doplnění Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání:
-
Původní metodická Informace vyšla
ve Finančním zpravodaji č. 3/2014
, přičemž její nynější
doplnění
se v návaznosti na novelizaci předmětného ustanovení zákona o daních z příjmů
týká pouze vymezení „poplatníka“ pro účely tohoto daňového odpočtu.
Stávající definice „poplatníka“ - založená na smlouvě o odborném vzdělávání mezi školou a podnikatelem - se nově rozšiřuje o druhou možnost. A to, že může jít o právnickou osobu, která v souladu se zákonem o daních z příjmů
nahradila smlouvu
o praktickém vyučování nebo odborné praxe se školou
prohlášením o odborném vzdělávání
, ve kterém je vymezen obsah a rozsah praktického vyučování nebo odborné praxe a podmínky jejího konání.
 
Sdělení GFŘ
 
Upozornění poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání za část roku 2015:
-
V těchto případech
lze využít tiskopis daňového přiznání za rok 2014 vzor č. 21
včetně příloh. Je ovšem nutno zohlednit změny zákona o daních z příjmů od roku 2015, které se konkrétně týkají těchto položek:
-
ř. 44 (správce pozůstalosti může uplatnit ztrátu minulých let),
-
ř. 72 (zvýšení sazeb
daňového zvýhodnění na 2., 3. a každé další dítě),
-
ř. 87a (započtení sražené srážkové daně je možné už jen u dohod o provedení práce, nikoli autorských honorářů) a
-
Přílohy č. 1 zjišťující dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti (absolutní
limitace se už nově týká všech druhů paušálních výdajů).
 
Kontrolní hlášení DPH:
-
Sdělení úvodem stručně připomíná
plátcům DPH, že od 1.1.2016 jim přibude povinnost
podávat kontrolní hlášení. Což bude speciální daňové tvrzení, které přinese
detailní pohled na uskutečněná a přijatá plnění (až na malé výjimky) mezi jednoznačně identifikovanými plátci DPH.
Díky tomu již nebude třeba podávat výpisy z evidence režimu tzv. přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, ovšem daňová přiznání i souhrnná hlášení budou samozřejmě povinná i nadále. Kontrolní hlášení bude nutno podávat
pouze elektronicky
ve stanoveném formátu a struktuře.
 
Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování likvidace solárních panelů:
-
Ustanovení § 37p zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanoví povinnost provozovatelů solárních elektráren platit od roku 2014 příspěvky na financování ekologické likvidace solárních panelů
uvedených na trh do 1.1.2013
. Tyto příspěvky
poplatníci vedoucí účetnictví účtují dvojím způsobem:
pouze rozvahově formou
tvorby účetní rezervy, nebo do provozních účetních nákladů.
Daňový postup doposud nebyl jednoznačný. Podle této Informace GFŘ se v souladu s § 23 odst. 1, 2 a 10 zákona o daních z příjmů
uplatní nastíněný účetní postup také pro účely daně z příjmů.
Aktuálně se chystá novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, která by zavedla pro tyto účely nový typ zákonné rezervy.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
95/2000 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
104/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

34/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

Mezinárodní smlouvy

34/2015 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
95/2000 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku