Novela zákona o spotřebních daních v zemědělské praxi

Vydáno: 12 minut čtení

První říjnový den vešel v účinnost zákon č. 201/2014 Sb. , kterým se mění zákon o spotřebních daních , ve znění pozdějších předpisů, a to část, která opětovně zavádí vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v zemědělské prvovýrobě. Dále tento zákon stanovuje nové sazby daně na tabákové výrobky a upravuje nakládání s tabákovými nálepkami v souvislosti se změnami sazeb u těchto výrobků. Účinnost ustanovení, která se vztahují k tabákovým nálepkám, je zákonem stanovena k 1. prosinci 2014.

Novela zákona o spotřebních daních v zemědělské praxi
Ing.
Bohumila
Kotenová
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v zemědělské prvovýrobě je jedno z daňových zvýhodnění v oblasti minerálních olejů, které mohou osoby nárokovat, pokud splní zákonem stanovené podmínky. Nejedná se o nové daňové zvýhodnění, jak již bylo v úvodu zmíněno, ale jde o
znovuzavedení tohoto daňového zvýhodnění,
které bylo v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), od prvopočátku až do 31. prosince 2013. Předchozí úprava tohoto daňového zvýhodnění byla v zákoně popsána v § 57 a od roku 2004 do konce roku 2013 prošla několika úpravami.
 
Historie vracení daně z minerálních olejů
Primárně byla tato úprava převzata z předchozího zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, a byla zakotvena do zvláštní části zákona oddíl I daň - z minerálních olejů, konkrétně do § 57 jako jedno z daňových zvýhodnění, které může členský stát poskytovat daňovým subjektům v souladu s čl. 15 odst. 3 Směrnice 2003/96/ES. Ve směrnici je toto daňové zvýhodnění definováno jako dobrovolné (
fakultativní
). Zákonem však toto daňové zvýhodnění není uplatněno v plné šíři (zemědělské a zahradnické práce, chov ryb a lesnictví) a v plné výši (nulová úroveň zdanění), protože se odvíjí od ekonomické situace a potřeb státu. Původním prováděcím předpisem byla vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků.
V průběhu let se změny v § 57 dotkly snad všech částí tohoto ustanovení. Nejvýznamnější změny spočívaly od zúžení okruhu činností, na které lze uplatnit nárok na vrácení, kdy byly vypuštěny činnosti související s obnovou a výchovou lesa, a zároveň zrušení normativů na jednotlivé druhy zemědělských pozemků (zákon č. 37/2008 Sb. a vyhláška č. 48/2008 Sb.), rozšíření předmětu daně, tedy skupiny minerálních olejů, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení daně (zákon č. 245/2008 Sb.), navýšení procenta z výše daně u směsné nafty, které lze při vratce daně uplatnit (zákon č. 292/2009 Sb.), snížení procenta z výše daně u všech druhů pohonných hmot, u které lze uplatnit vrácení daně (zákon č. 500/2012 Sb., část třetí) až po samotné zrušení ustanovení upravující tento druh daňového zvýhodnění, včetně prováděcího předpisu (zákon č. 500/2012 Sb., část osmá).
 
Zelená nafta ponovu
Opětovně zavedená úprava vracení daně z minerálních olejů
osobám užívajícím tyto oleje v zemědělské prvovýrobě vychází z poslední úpravy platné do 31. prosince 2013 a je uvedena pod stejným číslem ustanovení, jako předchozí úprava.
Struktura a princip uplatňování tohoto nároku zůstaly zachovány.
V porovnání s předchozí úpravou je zachován okruh činností, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení daně, předmět daně, tedy skupina minerálních olejů, výše uplatňované částky daně a způsob uplatnění nároku na vrácení daně podáním daňového přiznání.
Ke změnám oproti předchozí úpravě
došlo v definici osob, které mohou uplatnit nárok na vrácení daně, ve lhůtě pro vystavení dokladu o prodeji, jímž se prokazuje zdanění spotřebovaných minerálních olejů v zemědělské prvovýrobě, a ve lhůtě, ve které lze uplatnit nárok na vrácení daně.
Na rozdíl od předchozí úpravy
nemůže nárok na vrácení daně
uplatnit osoba, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci nebo úpadku. V případě přiznání nároku na vrácení daně správcem daně takovéto osobě by se ze strany státu jednalo o nedovolenou podporu státu.
Druhá podstatná změna spočívá ve
zkrácení lhůty, ve které má být vydán doklad o prodeji,
kterým poplatník prokazuje, že spotřebované minerální oleje byly zdaněny. V předchozí úpravě byl prodávající povinen vydat doklad o prodeji s náležitostmi definovanými v § 57 odst. 9 zákona o spotřebních daních nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti kupujícím. Kupující si tak mohl na základě jedné žádosti nechat vystavit příslušné doklady najednou za celé zdaňovací období. Nově je prodávající povinen tento doklad, jehož náležitosti jsou definovány v § 57 odst. 8 zákona o spotřebních daních,
vydat bezodkladně při prodeji.
Vzhledem k tomu, že prodávající, zejména provozovatelé čerpacích stanic PHM, nemohou předpokládat, že kupujícím je osoba, která uplatňuje tento nárok na vrácení daně, je v zájmu zemědělského podnikatele, aby jako kupující a následně osoba uplatňující nárok na vrácení daně
upozornila prodávajícího, že potřebuje vystavit takovýto doklad při prodeji
se všemi náležitostmi, které stanovuje zákon.
Poslední a zásadní změna oproti předchozí úpravě spočívá ve
zkrácení lhůty pro podání daňového přiznání na uplatnění nároku na vrácení daně
a ve zkrácení lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně. Původní šestiměsíční lhůta byla v obou případech
zkrácena na dva měsíce.
Důvodem této změny bylo zamezení daňových úniků při neoprávněném uplatňování nároku na vrácení daně, kdy díky časové prodlevě při podávání daňových přiznání za jednotlivá zdaňovací období nemůže správce daně prověřit provedení jednotlivých zemědělských činností. Zkrácením lhůty pro podání daňových přiznání se stejnoměrně odčerpávají prostředky ze státního rozpočtu a lze lépe predikovat celkový uplatňovaný nárok na vrácení daně v této oblasti.
Zvláštní pozornost si pak zaslouží
přechodné ustanovení,
které se vztahuje k problematice vrácení daně ze zelené nafty, a účinnost zákona. V návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních, bylo napevno zadefinováno, že nárok podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká ze spotřeby minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) a j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
spotřebovaných od 1. července 2014.
Toto datum bylo zvoleno na základě předpokladu, že nebude žádný problém při schvalování předloženého tisku a návrh zákona bude schválen během prázdnin. Uvedený návrh zákona nakonec nebyl přijat, ale celý byl vložen jako pozměňovací návrh do jiného poslaneckého tisku, kterým se předkládal další návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních. Vzhledem k datu schválení tohoto návrhu zákona a jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR jako zákona č. 201 s účinností od 1. října 2014 pro ustanovení upravující nárok na vrácení daně,
mohly subjekty skutečně uplatnit nárok na vrácení daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě za měsíc červenec, pokud podaly daňové přiznání do 25. října 2014,
protože tak stihly uplatnit nárok ve lhůtě uvedené v § 57 odst. 11 zákona o spotřebních daních.
V souvislosti s opětovným zavedením vratky na „zelenou naftu“ byl vydán
prováděcí předpis
k tomuto ustanovení. Při porovnání s předchozím prováděcím předpisem lze konstatovat, že i zde došlo k určitým změnám. Na rozdíl od předchozího prováděcího předpisu, podle kterého měl subjekt povinnost vést evidenci skutečně nakoupených a skutečně spotřebovaných minerálních olejů, je subjekt nyní
povinen vést evidenci skutečně spotřebovaných minerálních olejů, u kterých uplatňuje nárok na vrácení daně.
Nově je však povinen přikládat k daňovému přiznání
stejnopisy dokladů o prodeji,
kterými prokazuje nárok na vrácení daně a které je povinen vést v časové souslednosti.
Co se týká výkladu termínu „stejnopisy“, který není prováděcí vyhláškou definován, vydala k této problematice Celní správa ČR informaci, že při aplikaci ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky bude
akceptovat i fotokopii originálu, za předpokladu, že bude na kopii vyznačeno, že je shodná s originálem a bude podepsána osobou oprávněnou
jednat za daňový subjekt. Tato informace je zveřejněna na webu Celní správy ČR na následující adrese: http://www.celnisprava. cz/ cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx.
V současné době je novelizován
Vnitřní pokyn č. 25/2008 – Sjednocení postupu celních úřadů při aplikaci ustanovení § 57 odst. 6 zákona o spotřebních daních.
Tímto vnitřním aktem řízení se sjednocuje postup správců daně při administraci vratky na zelenou naftu.
Součástí tohoto vnitřního pokynu jsou i přílohy, ve kterých jsou uvedeny
vzory vedení evidence spotřeby
minerálních olejů,
vzor a maximální rozsah záznamní povinnosti,
kterou může správce daně uložit daňovému subjektu, a v neposlední řadě přehled činností prováděných v zemědělství s rozdělením na
činnosti zahrnuté do zemědělské prvovýroby
a činnosti, na které nárok na vrácení daně nelze uplatnit. Příloha, ve které je uveden přehled různých činností s odkazem, zda se jedná o činnost v zemědělské prvovýrobě či nikoliv, je pouze
demonstrativní,
nikoliv
taxativní
, a může se tedy průběžně měnit a aktualizovat na základě podnětu ze strany správce daně, ale i ze strany daňových subjektů. Stejně jako doposud, bude i novelizovaný vnitřní pokyn zveřejněn pro daňové subjekty na webových stránkách Celní správy ČR.
VZOR – Přehled o nákupu a skutečné spotřebě minerálních olejů
 
Druh PHM:
Měsíc:
říjen 2014
Převod z předchádzejícího měsíce: *)
200 I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I
Datum
I
Číslo
I
Nákup v
I
Uplatněný
I
Spotřeba
I
Zůstatek v
I I I
dokladu
I
litrech
I
nárok v
I
celkem v
I
litrech *)
I I I I I
litrech
I
litrech
I I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I I I I I I I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I 01.10.2014 I 10035 I 550 I x I x I x I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I 10.10.2014 I 20066 I 500 I x I x I x I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I 15.10.2014 I 300076 I 600 I x I x I x I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I 25.10.2014 I 11033 I 400 I x I x I x I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I I I x I x I x I I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I I I x I x I x I I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I I I x I x I x I I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I I I x I x I x I I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I I Celkem I I 2 050 I 2 100 I 2 100 I 150 I I------------I---------I-----------I------------I------------I-------------I x - nevyplňuje se
Poznámka:
V případě používání pohonných hmot uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních a současně i § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních musí být tento přehled veden pro každý použitý minerální olej zvlášť. -------------------- *) doporučený údaj.
VZOR – Evidence skutečné spotřeby minerálních olejů
 
Měsíc:
říjen 2014 I------------------------I-------------------------I-------------------------I I
Místo spotřeby *)
I
Druh vykonané práce **)
I
Množství spotřebovaného
I I I I
minerálního oleje
I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I Označení půdních bloků I hnojení, orba, vláčení, I 2 100 I I I setí, válení I I I I-------------------------I I I I stříhání vinohradu, I I I I odvoz révy I I I I-------------------------I I I I I I I I-------------------------I I I I I I I I-------------------------I I I I I I I I-------------------------I I I I I I I I-------------------------I I I I I I I I-------------------------I I I I I I I I-------------------------I I I I I I I------------------------I-------------------------I-------------------------I x - nevyplňuje se
Poznámka:
V případě používání pohonných hmot uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních a současně i § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních musí být tento přehled uveden pro každý použitý minerální olej zvlášť. -------------------- *) Místo spotřeby - subjekt uvede označení půdního bloku, tak jak je uveden v Registru LPIS. Lze také užívat i místní označení, pokud daňový subjekt ve své evidenci povede a správci daně pro případ kontroly předloží přehled, z něhož bude zřejmé, která pole užitého místního označení se nacházejí na tom kterém půdním bloku. **) Uvádí se činnosti skutečně provedené související se zemědělskou prvovýrobou bez nutnosti provázanosti na místo spotřeby uváděné v sloupci „Místo spotřeby“.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
587/1992 Sb., o spotřebních daních
37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
245/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Vyhlášky

433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě