Legislativní novinky v říjnu 2014

Vydáno: 6 minut čtení

Nebývale teplý říjen upekl v parlamentní kuchyni pestrou tabuli daňových „dobrot“. Lze předpokládat, že na rozdíl od zákona o dětských skupinách a služebního zákona , nebudou vetovány, takže nabydou účinnosti 1.1.2015 - ovšem s řadou přechodných ustanovení hasících potíže roku 2014. Také proběhly obecní volby, kde se tradičně volí zejména osobnosti a nikoli politické strany. A málem bych zapomněl - ostatně jako většina voličů - na obměnu třetiny Senátu. Ano tento úřad skutečně ještě existuje.

Legislativní novinky v říjnu 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Sdělení MPSV č. 214/2014 Sb., vyhlášení redukčních hranic nemocenského pojištění pro rok 2015:
-
Redukční hranice jsou
stěžejní pro výpočet dávek poskytovaných z nemocenského pojištění,
jelikož omezují (redukují) denní vyměřovací základ, z něhož se dávky stanovují. Do 1. redukční hranice 888 Kč se z denního vyměřovacího základu započítá 100% pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek (pro nemocenské a ošetřovné jen 90%), do 2. hranice 1 331 Kč 60%, do 3. hranice 2 662 Kč 30% a k částce vyšší se nepřihlíží. V souladu s § 192 zákoníku práce se po vynásobení koeficientem 0,175 redukční hranice uplatní i zaměstnavatele při výpočtu
náhrady mzdy za prvních 14 dnů nemoci.
Nález Ústavního soudu č. 219/2014 Sb., který zrušil minimální pokutu 250 000 Kč za nelegální práci:
-
Od roku 2012 hrozí
za umožnění výkonu nelegální práce pokuta od 250 000 Kč do 10 mil. Kč
a nutnost uhradit povinné pojistné odvody včetně penále. A pozor na to, že za tyto sankce ručí obchodní dodavatel, který umožnil nelegální práci, i její prostředník. Pojem „nelegální práce“ se přitom netýká jen výkonu závislé činnosti mimo pracovněprávní vztah -
pozor na opakované výpomoci v rodině!
- a cizinců pracujících bez platného povolení k pobytu nebo bez povolení k zaměstnání (je-li zapotřebí), ale i běžných obchodních vztahů s dodavateli fyzickými osobami - cizinci bez platného povolení k pobytu!
-
Ústavní soud tímto nálezem
zrušil k 20.10.2014 minimální výši této sankce.
Podle jeho názoru musí být pokuta přiměřená majetkovým poměrům potrestaného. Stejná výše pokuty uložená majetnému se jeví jako směšná a neúčinná, zatímco při postihu nemajetného může působit drakonicky a likvidačně.
-
Připomeňme, že již schválená novela zákonem č. 136/2014 Sb. od 1.1.2015 obnovuje
minimální výši sankce za umožnění výkonu nelegální práce,
tentokrát
na 50 000 Kč.
O novele jsme referovali v Novinkách za červen a srpen. Uvidíme, zda tato částka obstojí při dalším příp. testu ústavnosti.
 
Sdělení GFŘ - výběr
Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce za rok 2013:
-
Po srpnovém
vrácení základní slevy na dani starobním důchodcům za rok 2014
ji v září další nález Ústavního soudu (sp. zn. l. ÚS 2340/2013) v individuálním případě zpětně přiznal také za rok 2013. K této čerstvé problematice zveřejnilo GFŘ na webu dne 9.10.2014 metodiku formou dotazů a odpovědí.
-
Zaměstnanec dodatečně tuto slevu u zaměstnavatele uplatnit nemůže.
Pouze, když pracující starobní důchodce u zaměstnavatele podepsal na zdaňovací období 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, kde chtěl - tehdy ale marně - tuto slevu uplatnit, pak je zaměstnavatel nyní povinen mu tuto slevu dodatečně přiznat. V jiných případech
mají pracující starobní důchodci možnost podat opožděné řádné, resp. dodatečné daňové přiznání za rok 2013, kde si slevu uplatní.
Dodatečné přiznání by ale měli podat do konce měsíce následujícího po měsíci zjištění důvodů pro jeho podání.
 
Sdělení MF - výběr
Chystaný projekt „Elektronické evidence tržeb“:
-
Už v půli roku 2016 by měl mít každý živnostník,
který za své služby inkasuje hotovost,
pokladnu propojenou přes internet s finančním úřadem.
Hoteliéři a hospodští dokonce od začátku roku 2016. Navrhuje to Ministerstvo financí, které si od toho - po vzoru Chorvatska - slibuje lepší výběr daní.
MF představilo zákon o prokazování původu majetku:
-
Od roku 2016 je chystaný zákon souborem novel daňových a trestněprávních předpisů zaměřených na postihování nezdaněných příjmů prostřednictvím institutů správy daní. Základním principem je
identifikace majetku, který ve významné míře - alespoň 10 mil. Kč - neodpovídá deklarovaným příjmům poplatníka, a následné dodanění příjmů,
které poplatník správci daně zatajil a ze kterých daný majetek financoval. Přitom není rozhodující, zda jde o příjmy získané legální či nelegální cestou.
-
Náměstkyně ministra dodává:
„Častou výmluvou poplatníků bylo, že majetek získali před mnoha lety, například darem od babičky, a že tedy daň za dané období již nelze doměřit. Nyní bude posílena pravomoc správce daně požadovat prokázání takového tvrzení.“
Pokud poplatník své tvrzení nedoloží, uplatní se
fikce
nabytí tohoto majetku v posledním zdaňovacím období a vyměří se daň 15, resp. 19%.
 
Stanoviska Expertní skupiny „KANCL“
V květnových Novinkách jsme informovali o Expertní skupině
Komise pro aplikaci nové civilní legislativy,
která je poradním orgánem ministra spravedlnosti. Nejvýznamnějším výstupem této Expertní skupiny jsou
výkladová stanoviska
(„VS“), kterých od minula o 4 přibylo (viz http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/):
-
VS č. 28 ze dne 25.6.2014 k
formě plné moci k právnímu jednání
u poměrů s mezinárodním prvkem.
-
VS č. 29 ze dne 25.6.2014 k
náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství.
-
VS č. 30 ze dne 25.6.2014 k
vypořádání zálohy na výplatu podílu
na zisku dle ustanovení § 40 ZOK.
Záloha na výplatu podílu na zisku se vypořádává vůči společníkovi (členovi), který vlastní podíl,
ke dni splatnosti podílu na zisku.
Jen u a.s. se záloha vypořádá vůči osobě, která byla akcionářem v rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku. Proto pozor na koupi podílu po záloze!
-
VS č. 31 ze dne 25.6.2014 k akciovým společnostem se
základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč.
Akciové společnosti
vzniklé před 31.12.2000,
jejichž základní
kapitál
nedosahuje k 1.1.2014 výše 2 mil. Kč, jsou chráněny přechodným ustanovením a
nemusejí základní
kapitál
zvýšit na 2 mil. Kč.