Odměňování členů orgánů společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Vydáno: 21 minut čtení

V tomto příspěvku si vezmeme na paškál to nejdůležitější, co zpravidla každého člena orgánu na jeho funkci zajímá. Čest patří výjimkám, které by se rozdaly pro blaho jejich firmy, bez ohledu na osobní prospěch. A pak také máme ve světě neznámé „bílé koně“, kteří - nejen na Svatého Martina - cválají, resp. podpisují prapodivné smlouvy ku prospěchu neviditelných kumpánů. Nový občanský zákoník přitom od roku 2014 významně změnil mnohá letitá zažitá pravidla odměňování členů orgánů s. r. o. a a.s.

Odměňování členů orgánů společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
Ing.
Martin
Děrgel
Kdo jsou členové orgánů
Nejprve upřesněme pozici s. r. o. / a.s. v systému právnických osob, které jsou od roku 2014 trojího typu:
1.
Korporace
(společenství osob), které dále rozdělujeme:
-
Obchodní
korporace
, upravené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“, které se člení na:
-
Obchodní společnosti
, u nichž ještě rozlišujeme:
-
Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost).
-
Kapitálové společnosti
(společnost s ručením omezeným - dále jen „s. r. o.“, akciová společnost - dále jen „a.s.“, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení).
-
Družstva (bytové družstvo a sociální družstvo, evropská družstevní společnost).
- Spolky (zpravidla se jedná o dřívější občanská sdružení, nepřijmou-li jinou právní formu).
- Další typy (např. společenství vlastníků jednotek).
2.
Fundace
(majetek vyčleněný k určitému účelu mající právní osobnost), dělí se na nadace a nadační fondy.
3.
Ústavy
(osobní a majetková složka slouží k provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky).
V souladu s názvem příspěvku se omezíme na
kapitálové společnosti
. Tyto mají tzv.
právní osobnost
(do konce roku 2013 šlo o právní subjektivitu), což podle § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), znamená, že mají způsobilost mít práva a povinnosti, a to od svého vzniku až do zániku. Složitější je to ale s jejich svéprávností, tedy se způsobilostí k právním úkonům - stručně řečeno, zda mohou vlastními právními úkony nabývat práv a povinností, nejčastěji uzavírat obchodní a pracovní smlouvy apod. S určitým zjednodušením můžeme konstatovat, že od roku 2014 již s. r. o., ani a.s.
nejsou svéprávné
(obdobně jako všechny ostatní právnické osoby). Nově totiž
jednají výhradně prostřednictvím svých zástupců, což jsou zejména členové jejich orgánů
(tedy např. jednatel, který jedná za s. r. o.).
Nejvyšším orgánem kapitálové společnosti je sice valná hromada (shromáždění jejich společníků), ale pro běžný život firem je
nejdůležitější statutární orgán, jemuž přísluší obchodní vedení
a veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon anebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu.
Statutárním orgánem s. r. o.
je:
-
každý jednatel, ledaže
-
společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán („jednatelstvo“).
Statutární orgán a.s.
záleží na volbě její vnitřní struktury. Pokud byl zvolen:
-
„dualistický systém“, pak je jím
představenstvo
(na které dohlíží dozorčí rada);
-
„monistický systém“, tak se jedná o
statutárního ředitele
(na něhož dohlíží správní rada).
Nepovinným orgánem s. r. o. je dozorčí rada, tato je povinná v dualistickém systému a.s. V monistickém systému řízení a.s. je povinným orgánem správní rada. Dále mohou kapitálové společnosti zřizovat příp. i další orgány, např. kontrolní komisi, revizory účtů, radu ředitelů, což je v praxi využíváno jen zcela výjimečně. Se členy orgánů souvisejí dvě hlavní věcné novinky roku 2014. Jednak, že podle § 152 NOZ tvoří orgány právnických osob vždy jejich členové, ať už mají více členů (kolektivní), nebo jen jednoho člena (individuální). Proto
i jediný jednatel s. r. o. je členem statutárního orgánu
, zatímco do konce roku 2013 byl sám statutárním orgánem. A jednak, že členem orgánu - tedy např. jednatelem s. r. o. - může být
i právnická osoba
(třeba jiné s. r. o.). Tato jiná právnická osoba musí zmocnit konkrétní fyzickou osobu, aby ji ve statutárním orgánu prvně zmíněného s. r. o. zastupovala, jinak tuto právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 
Odměňování členů orgánů
Odměňování členů orgánů je zajisté - minimálně pro ně - stěžejní záležitostí. Obecně se i tato jejich práva řídí přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce (byla-li uzavřena), nebo ze ZOK plyne něco jiného.
Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán dané společnosti
- tedy valná hromada s. r. o., resp. a.s.
Tento přístup více méně platil i dříve, ale podstatnou změnou od roku 2014 je, že
není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, tak platí, že výkon funkce je bezplatný
. A pozor na to, že to platí i na obchodní společnosti založené před 1.1.2014, tedy ještě za vlády zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který byl zrušen k 1.1.2014, přičemž se tyto „staré“ kapitálové společnosti musely dle § 777 odst. 3 ZOK smlouvy o výkonu funkce
přizpůsobit nové právní úpravě do 1.7.2014, jinak platí, že členové jejich orgánů pracují nadále zadarmo
. Výjimkou by byla situace, že by za tuto absenci smlouvy o výkonu funkce, resp. její pasáže o odměňování, mohly důvody nebo překážky na straně obchodní
korporace
(např. když by jí záměrně a svévolně blokovali společníci), pak by měl daný člen orgánu nárok na odměnu v obvyklé výši.
Smlouva o výkonu
funkce podle § 60 ZOK povinně obsahuje
zejména následující údaje o odměňování
:
a)
Vymezení všech složek odměn
, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně příp. věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění.
b)
Určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu
a její podoby (není nutné, aby uváděla konkrétní částku, postačí, když stanoví způsob výpočtu odměny, např. ve vazbě na zisk firmy).
c)
Určení pravidel
pro výplatu zvláštních odměn a
podílu na zisku pro člena orgánu
(pokud ale nejde o společníka, pak je podle § 34 ZOK nutné, aby to umožňovala společenská smlouva).
příklad
Odměna za výkon funkce jednatele
V případě jednatelů s. r. o. je obvykle odměna ve smlouvě o výkonu funkce stanovena pevnou částkou za kalendářní měsíc trvání funkce jednatele. Protože zde nejde o pracovněprávní vztah, není důvodem změny výše odměny nepřítomnost jednatele v práci např. z důvodu nemoci, dovolené, soukromého vzdělávání apod. Ani přirozeně nezáleží na délce „pracovní doby“ a počtu „směn“, což jsou rovněž pojmy pracovního práva. Nicméně pokud se tak strany smlouvy o výkonu funkce dohodnou, je možné vztáhnout pravidla odměňování zaměstnanců i na jednatele (obecně členy orgánů). Pravidelně tak firmy činí hlavně u nároku na tzv. cestovní náhrady, nebo při krácení výše odměny z důvodu pracovní neschopnosti, nebo čerpání dovolené, mateřské apod.
Častá je také nároková motivační složka odměny jednatele (obdobně u členů představenstva a.s.), a to obvykle ve vazbě na dosažený čistý zisk obchodní společnosti. Např. ve výši 5% účetního zisku za uzavřené minulé účetní období. Pozor na to, že zde nejde o podíl na zisku (tantiému), ale stále o nákladovou položku s. r. o.
Jiné plnění členu orgánu,
než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,
lze poskytnout jen se souhlasem valné hromady a také s vyjádřením dozorčí rady
(u s. r. o. pouze byla-li zřízena). Tato pravidla se přitom vztahují i na určení mzdy a na jiné plnění zaměstnanci, který je současně rovněž členem statutárního orgánu nebo osobě jemu blízké.
Jakékoli plnění členovi orgánu - ať už podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle předešlého odstavce - se neposkytne, pokud jeho
výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku
obchodní
korporace
, ledaže valná hromada společníků (což jsou nejvyšší páni dotyčné právnické osoby) rozhodne jinak.
 
Zdanění členů orgánů
Třebaže vztah mezi členem orgánu a dotyčnou kapitálovou společností není povahy pracovněprávní ale obchodní, tak léta letoucí spadá mezi
příjmy ze závislé činnosti
podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Novela účinná od počátku roku 2014 ovšem přinesla zmatky ohledně toho, do jaké dílčí kategorie příjmů ze závislé činnosti konkrétně patří odměna jednatele s. r. o., a nově také statutárního ředitele a.s. Za všechno mohlo setrvání na dřívějším rozlišování dvou druhů těchto odměn:
a)
odměny člena orgánu právnické osoby
(kam do konce roku 2013 spadaly odměny členů tzv. kolektivních orgánů, tedy zejména představenstva a dozorčí rady);
b)
odměny orgánu právnické osoby
(kam do konce roku 2013 patřily odměny jednatelů s. r. o.).
Zpočátku oficiální názory, viz např. Důvodová zpráva k návrhu novely ZDP zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, řadily odměnu jednatele „postaru“, a nově také odměnu statutárního ředitele a.s. pod písmeno b). Nakonec ale převládlo i ve Finanční správě stanovisko, že i
tyto odměny spadají do režimu písmene a), tedy že se jedná o odměny člena orgánu právnické osoby
. Což odpovídá výše uvedenému novému pojetí orgánů právnických osob, které mohou být nejen kolektivní, ale i individuální, tedy pouze o jednom členovi, jak vyplývá obecně z § 152 NOZ. Nejde přitom pouze o akademické teoretické hrátky se slovíčky, jelikož od tohoto podrobnějšího začlenění se odvíjí způsob zdanění odměn člena orgánu - nerezidenta ČR.
Definitivní tečku za tímto dilematem přinese novela ZDP od roku 2015 (bude-li schválena, prozatím jde o Sněmovní tisk č. 252). Ta zcela vypustí ze ZDP možnost ad b), k čemuž Důvodová zpráva podává následující vysvětlení:
-
Jedná se o legislativně technické zpřesnění potvrzující obecnou právní úpravu orgánů právnických osob v novém občanském zákoníku (§ 151 a násl. NOZ), která vychází z pojetí, že i jednoosobový orgán právnické osoby má člena (jednatel je členem statutárního orgánu s. r. o., obdobně statutární ředitel a.s.).
-
Od 1. ledna 2014 tak odpadá nutnost rozlišovat mezi osobou, která je orgánem právnické osoby, a osobou, která je členem orgánu právnické osoby. NOZ toto pojetí výslovně potvrzuje v § 152 odst. 1, kde stanovuje, že orgány právnické osoby tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní) a dále též v navazujících ustanoveních, ve kterých hovoří pouze o členech voleného orgánu.
-
Z tohoto důvodu se navrhuje vypustit pro nadbytečnost „písm. b)“, neboť fyzická osoba v chápání orgánů právnických osob NOZ je vždy členem orgánu právnické osoby, nikoliv sama orgánem právnické osoby.
-
Odměny člena, ať již individuálního nebo kolektivního orgánu, jsou od 1.1.2014 vždy zahrnuty v „písm. a)“. Odměna je chápána ve smyslu ZOK, který v § 59 až 61 upravuje smlouvu o výkonu funkce, neboli práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu. Součásti smlouvy jsou údaje o odměňování, které zahrnuje veškerá plnění, která této osobě za výkon funkce člena orgánu od obchodní
korporace
náleží.
Je-li
člen orgánu daňovým rezidentem ČR
, pak jeho
odměna podléhá vždy záloze na dani z příjmů ze závislé činnosti
podle § 38h ZDP, a to z tzv. superhrubého základu pro výpočet zálohy zvýšeného o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - nikdy se neuplatní tzv. srážková daň ve smyslu § 6 odst. 4 a § 36 ZDP. Jako u řadových zaměstnanců, i v tomto případě stěžejní parametry
zdanění ovlivňuje skutečnost, zda u dotyčného zaměstnavatele
(s. r. o. nebo a.s.)
podepsal tzv. prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP
, a pokud ano, tak jaké slevy na dani a daňové zvýhodnění uplatňuje. Toto prohlášení k dani ovšem každý může podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud tento příjem přesáhne 4násobek průměrné mzdy (pro rok 2014 se jedná o částku 103 768 Kč), pak se záloha při výpočtu dále navýší o
solidární zvýšení daně
7% z přesahu podle § 38ha ZDP.
příklad
Zdanění „chudého“ jednatele
Pan Jan je jednatelem společnosti s r. o. a smlouva o výkonu funkce mu zajišťuje
odměnu 20 000 Kč měsíčně
(hrubá mzda, „HM“). Zkoumejme dvě varianty:
a)
má podepsáno prohlášení k dani, kde uplatňuje jen základní slevu na dani;
b)
nemá toto prohlášení podepsáno (proto, že jej už podepsal u jiného zaměstnavatele).
Ad a)
Jednatel podepsal prohlášení k dani
, kde nárokuje základní slevu na dani 2 070 Kč měsíčně:
-
Pojistné (podrobněji si pojistnou problematiku rozebereme níže):
-
sociální pojištění: zaměstnavatel Z 5 000 Kč (25% z HM), zaměstnanec Z 1 300 Kč (6,5% HM);
-
zdravotní pojištění: zaměstnavatel Z 1 800 Kč (9% z HM), zaměstnanec Z 900 Kč (4,5% HM).
-
Záloha na daň z příjmů:
-
vypočtená záloha ze základu pro výpočet zálohy Z 15% ze (HM + 5 000 Kč + 1 800 Kč) Z Z 4 020 Kč;
-
záloha ke sražení ze mzdy (po slevě na dani) Z Z 4 020 Kč - 2 070 Kč Z 1 950 Kč.
-
Čistá mzda
= 20 000 Kč - 1 300 Kč - 900 Kč - 1 950 Kč =
15 850 Kč.
Ad b)
Jednatel nepodepsal prohlášení k dani
, nemá nárok na žádnou slevu na dani:
-
Pojistné je stejné jako ad a).
-
Záloha na daň z příjmů:
-
vypočtená záloha, jako ad a) Z 15% ze (HM + 5 000 Kč + 1 800 Kč) Z 4 020 Kč;
-
záloha ke sražení ze mzdy = 4 020 Kč.
-
Čistá mzda
= 20 000 Kč - 1 300 Kč - 900 Kč - 4 020 Kč =
13 780 Kč.
příklad
Zdanění „bohaté“ členky představenstva
Paní Monika je členkou představenstva akciové společnosti a smlouva o výkonu funkce jí zajišťuje odměnu 200 000 Kč měsíčně (hrubá mzda „HM“). U této firmy má podepsáno prohlášení k dani, kde uplatňuje základní slevu na dani (2 070 Kč měsíčně) a daňové zvýhodnění na dvě nezletilé vyživované děti (2 x 1 117 Kč měsíčně).
Pojistné:
-
Sociální pojištění: zaměstnavatel = 50 000 Kč (25% z HM), zaměstnanec = 13 000 Kč (6,5% HM). To ale jen do doby,
než bude dosažen maximální vyměřovací základ
1 245 216 Kč (k čemuž u paní Moniky dojde při odměně za červenec), protože poté již pojistné zaměstnavatel, ani zaměstnanec neplatí, tj. bude 0 Kč.
-
Zdravotní pojištění: zaměstnavatel = 18 000 Kč (9% z HM), zaměstnanec = 9 000 Kč (4,5% HM).
Záloha na daň z příjmů (pro stručnost uvádíme pouze situaci před dosažením maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění, tedy zdanění odměny
alias
mzdy za leden až červen 2014):
-
Vypočtená záloha před solidárním zvýšením = 15% ze (HM + 50 000 Kč + 18 000 Kč) = 40 200 Kč.
-
Solidární zvýšení daně u zálohy = 7% ze (HM - 103 768 Kč) = 7% z 96 232 Kč = 6 736,24 Kč.
-
Vypočtená záloha celkem zaokrouhlená na Kč nahoru = 40 200 Kč + 6 736,24 Kč = 46 937 Kč.
-
Záloha ke sražení ze mzdy (po slevě a zvýhodnění) = 46 937 Kč - 2 070 Kč - (2 x 1 117 Kč = 42 633 Kč.
Čistá mzda (situace za leden až červen) = 200 000 Kč - 13 000 Kč - 9 000 Kč - 42 633 Kč = 135 367 Kč.
Jak jsme předeslali, zkraje roku byly výkladové nejasnosti u
zdanění odměn členů „individuálních“ orgánů z řad nerezidentů Česka.
Tyto jsou již zažehnány, tak můžeme bez složitého výkladu konstatovat, že dle § 2 odst. 3, § 22 odst. 1 písm. g) bod 6 a § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP
podléhají české „srážkové dani“ z příjmů 15%
odměny členů orgánů právnických osob plynoucí od s. r. o. a a.s. se sídlem v ČR. A to opět
po superhrubém navýšení o povinné pojistné
hrazené zaměstnavatelem, ovšem
bez solidárního zvýšení daně.
Toto mezinárodní zdanění příjmů je ovšem poněkud komplikovanější, a to zejména z těchto důvodů:
-
V rámci Evropské unie je nastaven
systém jednoho místa pojištění
(sociálního i zdravotního), který určuje zejména místo zaměstnání, přičemž unijní předpisy stanoví pravidla při souběhu zaměstnání ve více státech. Výpočet a odvod pojistného se pak řídí předpisy takto určeného místa pojištění, nicméně pro účely tzv. superhrubého zdanění odměny v Česku jsou vždy určující české pojistné zákony (viz § 6 odst. 12, 14 ZDP).
-
Vždy je nutno začít pohledem do příp.
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
(§ 37 ZDP), jestli v konkrétním případě České republice umožňuje tyto odměny zdanit (zpravidla to smlouvy umožňují).
-
Je-li nerezident ČR rezidentem jiného státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, může dle § 36 odst. 8 ZDP takto zdaněnou odměnu člen orgánu zahrnout do daňového přiznání v Česku, uplatnit odpočty, slevy a daňové zvýhodnění a sraženou daň započíst na svou celkovou daň, a přeplatek mu bude vrácen.
-
Pokud by šlo o nerezidenta z „daňového ráje“ -- s nímž ČR nemá daňovou smlouvu, ani dohodu o výměně informací apod. - podléhal by podle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP příjem zvýšené sazbě srážkové daně 35%.
Dodejme, že daňoví nerezidenti ČR mají
složitější přístup k daňovým odpočtům, slevám
(s výjimkou slevy základní a na studenta)
a daňovému zvýhodnění.
Tyto výhody jsou od roku 2014 dostupné jen rezidentům jiných členských států EU, Norska a Islandu, a navíc za podmínky, že jejich příjmy ze zdroje na našem území činí nejméně 90% všech jejich příjmů, což nově musejí prokázat potvrzením zahraničního správce daně.
Díky tomu, že odměna člena orgánu s. r. o. nebo a.s. spadá mezi příjmy ze závislé činnosti,
je možno využít poměrně široké a pestré palety daňových výhod zaměstnanců.
Např.
nepodléhají zdanění cestovní náhrady „do limitu“
platného pro veřejný sektor. V režimu osvobození od daně (i pojistného) je také
řada nepeněžních plnění
, jako např. vzdělávání, stravování, rekreace, sportovní a kulturní vyžití, a to i pro rodinné příslušníky, příspěvky na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění apod. Na druhé straně mezi zdanitelné příjmy ze závislé činnosti spadají zaměstnanecké slevy na zboží a služby a další formy plnění podle § 6 odst. 3 ZDP.
I když členům orgánů může kromě odměny za výkon funkce plynout i tzv.
tantiéma
(podíl na zisku za výkon funkce), jde o nevýhodný druh příjmu. Jelikož nejde o podíl na zisku z titulu majetkové účasti (podílu) v obchodní korporaci, tak se
nejedná o příjem z kapitálového majetku dle § 8 ZDP podléhající srážkové dani, ale opět o příjem ze závislé činnosti trpící rovněž pojistným. Navíc pro danou firmu nejde o daňový náklad.
Pro úplnost dodejme, že pokud je členem orgánu kapitálové společnosti jiná obchodní
korporace
, pak samozřejmě nepůjde o příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, nýbrž o příjem spadající do obecného základu daně dotyčného člena orgánu podle § 20 ZDP. Nicméně lze předpokládat, že s ohledem na značná právní rizika s tímto spojená, např. může již bez souhlasu a vědomí dotyčné společnosti a jejich orgánů svévolně měnit svého zástupce, nebude tato teoretická možnost v praxi významněji využívána (zřejmě s výjimkou podvodných firem).
 
Sociální pojištění členů orgánů
Pro účely pojistného na sociální (nemocenské i důchodové) pojištění,
jsou členové orgánů
s. r. o. nebo a.s.
posuzováni stejně jako běžný zaměstnanec
, proto zpravidla jejich odměna podléhá tomuto pojištění.
Výjimkou je
v praxi neobvyklá situace, že
odměna buď vůbec nebyla smluvně sjednána, nebo nedosahuje limitu 2 500 Kč měsíčně
- tzv. zaměstnání malého rozsahu. V těchto výjimečných případech by odměna člena orgánu podléhala sociálnímu pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy by činila alespoň 2 500 Kč.
Poznamenejme, že obecně sice platí, že se každé „zaměstnání“ vykonávané jednou fyzickou osobou pro téhož „zaměstnavatele“ pro účely pojištění posuzuje samostatně. Výjimka se ale týká společníků s. r. o., kteří jsou současně jednatelem téže společnosti s ručením omezeným, kteří jsou pojištěni z obou těchto činností jen jednou.
Sazby pojistného
na sociální pojištění jsou u členů orgánů stejné
jako u jiných zaměstnanců
, tedy zpravidla u „zaměstnavatele“ 25% z vyměřovacího základu a u „zaměstnance“ 6,5% z vyměřovacího základu.
Vyměřovacím základem je v jejich případě rovněž standardně úhrn příjmů,
které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od ní osvobozeny a
které jim zaměstnavatel zúčtoval
v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě, nebo formou výhody poskytnuto zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popř. připsáno k jeho dobru, anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.
V sociálním pojištění „zaměstnanců“ neplatí minimální vyměřovací základ, je ale stanoven
maximální vyměřovací základ
ve výši 48násobku průměrné mzdy. Pro kalendářní rok 2014 jde o částku 1 245 216 Kč.
 
Zdravotní pojištění členů orgánů
Rovněž pro účely pojistného na veřejné zdravotní pojištění
jsou členové orgánů
s. r. o. nebo a.s.
posuzováni stejně jako běžný zaměstnanec,
proto jejich odměna
podléhá tomuto pojištění.
Za „zaměstnance“ se totiž pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, kam jak jsme uvedli, spadá i odměna člena orgánu právnické osoby. Na rozdíl od sociálního pojištění zde ovšem není podstatné, jestli dosažený zúčtovaný příjem dosáhl limitu 2 500 Kč nebo ne.
Sazba pojistného
je opět stejná jako u jiných zaměstnanců, tedy
13,5% z vyměřovacího základu:
-
z jedné třetiny hradí „zaměstnanec“ (na úkor své čisté mzdy, resp. odměny),
-
ze dvou třetin hradí „zaměstnavatel“ (tedy navíc, nad rámec mzdy, resp. odměny).
Vyměřovací základ „zaměstnance“ je vymezen stejně jako pro účely sociálního pojištění ad výše. Přičemž v systému zdravotního pojištění je stanoven
minimální vyměřovací základ „zaměstnanců“ na úrovni minimální mzdy
(v roce 2014 činí 8 500 Kč).
Pro určité kategorie pojištěnců ale minimální
vyměřovací základ neplatí
- zejména pro tzv. státní pojištěnce (např. studenti, důchodci, osoby pečující o malé děti), nebo pokud zaměstnanec souběžně podniká jako OSVČ apod.
Pro roky 2013 až 2015 se neuplatňuje maximální vyměřovací základ.