Legislativní novinky v září 2014

Vydáno: 7 minut čtení

V září zasedli do lavic nejen školáci, ale i poslanci, přičemž snad poprvé v českých dějinách v tomto jediném měsíci proběhly hned čtyři schůze Poslanecké sněmovny. Prvá schůze řešila nekonečný seriál „Služební zákon“. Na druhé poslanci vyzvali Vládu ČR, aby při jednání o evropských sankcích vůči Rusku pamatovala na naše hospodářské zájmy, jinými slovy - peníze jsou stále až na 1. místě. Na třetí schůzi zamítli jimi dříve schválenou novelu spotřebních daní vrácenou Senátem týkající se vracení spotřební daně ze zelené nafty zemědělcům, neboť stejný návrh již schválili v rámci jiné novely spotřebních daní. Nejvíce se pak naši zákonodárci „zapotili“ na čtvrté zářijové schůzi, kde mimo jiné projednávali 6 novel daňových zákonů.

Legislativní novinky v září 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Zákon č. 196/2014 Sb., kterým se mění zákon o DPH:
-
V návaznosti na nové směrnice EU se mění pravidla
stanovení místa plnění,
a to zejména pro
služby telekomunikační, rozhlasové, televizní a elektronicky poskytované pro osoby nepovinné k dani.
Od 1.1.2015 se sjednocují pravidla a veškeré tyto služby se budou zdaňovat
ve státě příjemce služby.
-
Dnešní zvláštní režim, platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí poskytující elektronické služby „nepodnikatelům“ v EU, se coby
„zvláštní režim mimo EU“
rozšíří o telekomunikační a tzv. vysílací služby. Současně se zavádí obdobný režim pro osoby povinné k dani usazené v EU, ale ne ve státě zákazníka -
„režim EU“.
Pro oba režimy platí společný pojem
zvláštní režim jednoho správního místa
alias
„mini one stop shop“
obsáhle vymezený v § 110a až 110ze. Zdaňovacím obdobím je vždy čtvrtletí, DPH se platí v eurech a místně příslušným pro něj bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.
-
Princip tohoto
dobrovolného zvláštního režimu
spočívá v tom, že
poskytovatel vybraných služeb platí DPH
a podává přiznání pouze
v jednom státě EU, kde se k režimu registruje,
a tamní správce daně pak už za něj zúřaduje vše ostatní - rozešle DPH příslušným státům, kde bylo místo plnění.
-
Novela aktualizuje pojem
„místo pobytu“
, pročež zavádí dílčí definice „bydliště“ (určující je formální údaj v úřední evidenci) a „místa, kde se obvykle zdržuje“ (stěžejní je skutečný stav). Zmatky ale může působit odstranění hierarchie určení místa pobytu, když se „úřední“ a skutečné bydliště liší. Mění se místo plnění při poskytnutí vybraných služeb „nepodnikateli“,
nově bude jednotně ve státě příjemce.
Zákon č. 201/2014 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních:
-
Novela zejména
umožňuje vrátit 40% spotřební daně z nafty, resp. 57%, je-li s příměsí řepkového oleje spotřebované v zemědělské prvovýrobě (z tzv. zelené nafty), jak tomu bylo v roce 2013.
A to od jejich spotřeby již počínaje 1.7.2014. Dále novela
zvyšuje spotřební daň z tabákových výrobků.
-
Dodejme, že spotřební daň ze zelené nafty se vracela od roku 2000 podle výměry obhospodařované zemědělské půdy a limitů stanovených na základě druhu zemědělské kultury. Z důvodu administrativní náročnosti a slučitelnosti s předpisy EU se od 2008 tato daň již vrací podle skutečné spotřeby. Do konce roku 2012 to bylo 60%, resp. 85% spotřební daně ze zelené nafty, v roce 2013 již pouze 40%, resp. 57%, a od roku 2014 nebylo umožněno vrácení spotřební daně ze zelené nafty bez jakékoli
kompenzace
.
Nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě:
-
Jak už média poměrně vydatně informovala,
od ledna 2015 stoupne minimální mzda
ze stávajících 8 500 Kč
na 9 200 Kč měsíčně,
resp. z 50,60 Kč na 55 Kč za hodinu. To je ale pouze nejviditelnější ikona této změny, současně totiž podobně významně porostou nejen nejnižší úrovně zaručené mzdy pro každou z osmi skupin prací, ale také celá řada dalších limitních částek parametricky navázaných na minimální mzdu. Což jsou nejen sociální dávky, ale třeba i minimální příjem pro daňový
bonus
na dítě. Dodejme, že výhledově by v dalších dvou letech měla minimální mzda růst o 1 000 Kč každým rokem.
Vyhláška MPSV č. 208/2014 Sb., o „základních parametrických údajích pro důchodové pojištění“:
-
Průměrná mzda za rok 2013 byla 26 611 Kč Z všeobecný vyměřovací základ 25 903 Kč x přepočítací koeficient 1,0273. Od této částky se
pro rok 2015
odvíjejí nejen redukční hranice pro výpočet důchodů, ale i další parametrické limity. Např.
minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ
se tím zvýší na
1 943 Kč
u činnosti hlavní, 778 Kč při vedlejší činnosti (rozhodná částka pro povinnou účast bude 63 865 Kč) a maximální vyměřovací základ 1 277 328 Kč, přičemž současně půjde o limit, od něhož se uplatní 7% „solidární zvýšení“ DPFO. Minimální záloha na
zdravotní pojištění OSVČ
stoupne na
1 797 Kč.
 
Sbírka mezinárodních smluv
Sdělení č. 51/2014 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Lucemburskem:
-
Nová smlouva mezi Českem a Lucemburským velkovévodstvím se začne v praxi uplatňovat (provádět)
od roku 2015
, kdy nahradí stávající smlouvu s Lucemburskem vyhlášenou pod č. 79/1993 Sb.
-
Malé shrnutí stěžejních parametrů nové smlouvy. Výslovně pamatuje na stálé provozovny „staveništní“ (časový test 12 měsíců) i „službové“ (časový test 6 měsíců během 12 měsíčního cyklu).
U dividend
má stát zdroje právo na zdanění do
10%, resp. 0%, plynou-li „mateřské společnosti“
s podílem alespoň 10%.
Úroky podléhají zdanění jen ve státě rezidence poplatníka.
Ve státě zdroje mohou být zdaněny pouze tzv.
technické licenční poplatky
(např. za patenty, software, nájem strojů), a to sazbou až
10%.
U příjmů zdaněných v Lucembursku se
v Česku uplatní prostý zápočet lucemburské daně.
 
Sdělení GFŘ - výběr
Informace Finanční správy ČR k uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce:
-
Po srpnovém
vrácení základní slevy na dani starobním důchodcům za rok 2014,
přišlo v září další rozhodnutí Ústavního soudu, které ji v individuálním případě zpětně přiznalo také
za rok 2013.
Na základě tohoto rozhodnutí, uveřejnila Finanční správa počátkem října na svých webových stránkách stanovisko, podle kterého budou moci starobní důchodci
uplatnit tuto slevu také za rok 2013,
a to opět prostřednictvím svého zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování daně za rok 2013, nebo podáním řádného, resp. dodatečného daňového přiznání.
Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“:
-
Od října se zpřísňují podmínky pro nelichotivé zařazení firmy mezi „nespolehlivé plátce“, čímž
budou za odvod její DPH v Česku paušálně ručit její odběratelé z řad plátců.
V praxi to zajisté povede k oslabení zájmu o takovéhoto „nespolehlivého“ dodavatele, což by jej mělo dotlačit ke svědomitějšímu placení daní. Za nespolehlivého plátce bude nově označen i plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání,
dluží státu na DPH více než 500 000 Kč déle než tři měsíce
a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek.
Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.
-
Údaje o „nespolehlivých plátcích“ lze volně získat na internetové stránce www.financnisprava.cz, a to vpravo na stránce pod odkazem
Registr plátců DPH.
Vyhledávání je možné jednotlivě podle daňového identifikačního čísla (DIČ) plátce, anebo souhrnně, kdy najednou lze zobrazit kompletní seznam všech „nespolehlivých plátců“ registrovaných v ČR. Ke stávajícím 139 evidovaným asi záhy pár tisíc přibude.