Sankce za pozdě podané daňové přiznání a pozdě zaplacenou daň za rok 2013

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku si uvedeme případy uplatnění sankcí dle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, v situaci, kdy poplatník daně z příjmů podá v opožděném termínu řádné daňové přiznání k dani z příjmů, a kdy v opožděném termínu uhradí daň z příjmů vyčíslenou v daňovém přiznání. V závěru si uvedeme postup v případě, kdy poplatník daně z příjmů podává dodatečné daňové přiznání.

Sankce za pozdě podané daňové přiznání a pozdě zaplacenou daň za rok 2013
Ing.
Ivan
Macháček
 
Sankce za opožděné podání daňového přiznání
Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává podle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
nejpozději do 3 měsíců
po uplynutí zdaňovacího období. Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání
nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období
. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím této tříměsíční lhůty. Pokud v šestiměsíční lhůtě tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována. Poradcem se rozumí ve smyslu daňového řádu jak daňový poradce, tak advokát.
Důležité je počítání času v daňovém řízení. Ve smyslu znění § 33 daňového řádu lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.
Z výše uvedeného znění