Vklad podniku zemědělského podnikatele vedoucího účetnictví

Vydáno: 13 minut čtení

Článek je volným pokračováním tématu ukončení podnikání zemědělského podnikatele a převod jeho majetku na s. r. o. V předchozích číslech časopisu jsme se cestami vedoucími k podnikání v s. r. o. zabývali obecně. V tomto článku podrobně rozebereme účetní a daňové dopady vkladu podniku zemědělského podnikatele - účetní jednotky. Výhody a nevýhody této cesty byly rozebrány v minulých číslech časopisu. Stejně jako v případě prodeje podniku, ani v případě vkladu podniku fyzická osoba nezaniká, ale stává se vlastníkem obchodního podílu na s. r. o. Podnikání fyzické osoby je však vkladem podniku definitivně ukončeno.

Vklad podniku zemědělského podnikatele vedoucího účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Účetní postup a daňové dopady pro vkladatele na dani z příjmů
Vkladem podniku osoba vkladatele nezaniká, ale dál jako fyzická osoba a daňový subjekt existuje. Může zahájit podnikání v jiném oboru činnosti. Pro jistotu zdůrazníme, že vkladem podniku nevzniká vkladateli povinnost podat daňové přiznání v průběhu roku. Dopady vkladu podniku jsou součástí daňového přiznání k rozvahovému dni, ke kterému zároveň může (ale nemusí) proběhnout ukončení podnikání zemědělského podnikatele s dopady rozebranými v předchozích číslech časopisu.
Při hodnocení daňových dopadů vyplývajících přímo ze samotného vkladu podniku, vycházíme z účetnictví vkladatele. Daňový postup je poplatný účetnímu postupu. V účetnictví dochází:
1.
K zachycení celkové hodnoty budoucího obchodního podílu a závazku, který z něj vyplývá (MD 061/D 367). Hodnota na účtu 061 se bude rovnat účetním hodnotám vloženého majetku sníženým o přebírané závazky.
2.
K identifikaci vkládaných složek podniku a jejich zúčtování proti hodnotě pohledávky vůči správci vkladu, čímž dojde k vyřazení těchto položek. Mezi složky tvořící podnik patří nejen aktiva a s nimi související závazky (s výhradou pohledávek a závazků veřejnoprávního charakteru), ale i opravné položky k pohledávkám a oceňovací rozdíl k úplatně nabytému majetku, pokud se ke vkládanému podniku váže.
3.
K zúčtování položek, které nebudou na nabyvatele převedeny, ale budou zúčtovány v účetnictví vkladatele. V této části vkladatel zruší účetní i zákonné rezervy [s výjimkou rezerv povinně vytvářených podle zvláštních zákonů - např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
4.
K vyčíslení těch složek rozvahy, které prodávajícímu zůstávají: