Co přinesou nový Občan a Obchodník

Vydáno: 36 minut čtení

1. leden 2014 bude mezníkem soukromého práva v Česku. Účinnosti totiž nabudou dva nejdůležitější zákony - po Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod - nový občanský zákoník (přezdívaný nový "Občan") a nový obchodní zákoník (alias "Obchodník"). Nejde o pouhé novely, ale o zcela přepracované nové kodexy významně měnící koncepci, principy, systematiku a pojmy. V následujícím příspěvku Vám nabízíme jejich stručného průvodce.

Co přinesou nový Občan a Obchodník
Ing.
Martin
Děrgel
 
Nový Občan
Celkem 3 081 paragrafů
nového "Občana" (dále také "NOZ") - přesně řečeno
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - je rozděleno do 5 částí
(lze jej najít např. na webu Ministerstva vnitra
aplika-ce.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
):
*
Obecná část (654 paragrafů)
*
Rodinné právo (321 paragrafů)
*
Absolutní majetková práva (745 paragrafů)
*
Relativní majetková práva (1 294 paragrafů)
*
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (67 paragrafů)
Podle legislativních zvyklostí se jednotlivé části dělí na hlavy, díly, oddíly (uvedeny v závorce, větší rozsah naznačen ...) a pododdíly (nejsou v tabulce uváděny). Pro lepší přehlednost a čtivost jsou paragrafy pokud možno členěny na nanejvýše dva odstavce, a odstavce mají maximálně dvě věty. Příbuzné nebo tematicky spjaté instituty jsou řazeny od jednodušších ke složitějším a od obecných ke zvláštním (nikoli od důležitějších k méně významným).
 +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+ |    |   | Část 1. – Obecná část (§ 1–654)                                |      | +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+ | Hlava | Díl | Název                                             | §     | +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+ | I   |   | Předmět úpravy a její základní zásady                             | 1–14    | |    | 1  | Soukromé právo                                         | 1-8    | |    | 2  | Užití předpisů občanského práva                                | 9-11    | |    | 3  | Ochrana soukromých práv                                    | 12-14   | +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+ | II   |   | Osoby                                             | 15–435   | |    | 1  | Všeobecná ustanovení                                      | 15-22   | |    | 2  | Fyzické osoby (obecná ustanovení, jméno a bydliště, osobnost člověka ...)           | 23-117   | |    | 3  | Právnické osoby (obecná ustanovení, 
korporace
,
fundace
, ústav) | 118-418 | | | 4 | Spotřebitel | 419 | | | 5 | Podnikatel | 420-435 | +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+ | III | | Zastoupení | 436–488 | | | 1 | Všeobecná ustanovení | 436-440 | | | 2 | Smluvní zastoupení (obecná ustanovení,
prokura
) | 441-456 | | | 3 | Zákonné zastoupení a opatrovnictví (opatrovnictví člověka a právnické osoby ...) | 457-488 | +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+ | IV | | Věci a jejich rozdělení | 489–544 | | | 1 | Všeobecná ustanovení | 489-495 | | | 2 | Rozdělení věcí | 496-504 | | | 3 | Součást věci a příslušenství věci | 505-513 | | | 4 | Cenný papír (zaknihované cenné papíry, přeměna cenného papíru | 514-544 | | | | na zaknihovaný ...) | | +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+ | V | | Právní skutečnosti | 545–654 | | | 1 | Právní jednání (soukromá a veřejná listina, neplatnost jednání, relativní neúčinnost ...) | 545-599 | | | 2 | Právní události | 600-608 | | | 3 | Promlčení a
prekluze
(promlčení,
prekluze
) | 609-654 | +--------+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+------------+
NOZ je
základem soukromého práva, tedy právního styku soukromých osob,
zatímco veřejné právo (např. daňové) se zabývá otázkami styku jednotlivce s orgány veřejné moci. Obě oblasti právního řádu se prolínají, přesto zůstávají odděleny, sledují různý účel. Při rozhodování dle veřejného práva je podstatný veřejný zájem, v soukromém právu zájem soukromý. Zásadně platí, že
rozpor s právem veřejným nemusí znamenat rozpor s právem soukromým a naopak.
Pokud bude např. sjednána smlouva o nájmu stájí, které funkčně odpovídající tomuto účelu, ale v rozporu se stavebním právem nebude daná budova zkolaudov