Prodej podniku zemědělského podnikatele vedoucího účetnictví v podmínkách roku 2013

Vydáno: 12 minut čtení

Tento příspěvek je volným pokračováním tématu ukončení podnikání zemědělského podnikatele a převod jeho majetku na s. r. o. V minulém čísle časopisu jsme se cestami vedoucími k podnikání v s. r. o. zabývali obecně. V tomto článku podrobně rozebereme účetní a daňové dopady prodeje podniku zemědělského podnikatele - účetní jednotky. Prodej podniku je nejčastější cestou, jak převést podnikání zemědělského podnikatele na s. r. o. najednou a téměř "beze zbytku". Výhody a nevýhody této cesty jsme popsali v zářijovém čísle časopisu.

Prodej podniku zemědělského podnikatele vedoucího účetnictví v podmínkách roku 2013
Ing.
Ivana
Pilařova
 
Účetní postup a daňové dopady pro prodávajícího na dani z přijmu
Prodejem podniku prodávající nezaniká, ale dál jako právní a daňový subjekt existuje. Pro jistotu zdůrazníme, že
prodejem podniku nevzniká prodávajícímu povinnost podat daňové přiznání v průběhu roku.
Výsledek prodeje je součástí daňového přiznání k rozvahovému dni, ke kterému zároveň může (ale nemusí) proběhnout ukončení podnikání zemědělského podnikatele s dopady rozebranými v příspěvku, uveřejněném v zářijovém čísle časopisu na s. 2.
Při hodnocení
daňových dopadů
vyplývajících přímo ze samotného prodeje podniku vycházíme z účetnictví prodávajícího. Daňový postup je poplatný účetnímu postupu. V účetnictví dochází:
1.
K identifikaci
prodávaných složek podniku
a jejich zúčtování. V první části prodávající:
*
Vyúčtuje časové rozlišení, pokud jeho povaha umožňuje převod na kupujícího (např. u leasingu, předplacené reklamy) obdobně jako pohledávku nebo jako závazek.
*
Vyúčtuje ostatní případy časového rozlišení do výsledku hospodaření (např. komplexní náklady příštích období).
*
Dohadné položky aktivní převede jako pohledávku na kupujícího, dohadné položky pasivní převede jako závazek na kupujícího.
*
Vyúčtuje prodávaný majetek na účet ostatních mimořádných nákladů a tržbu z prodeje na účet ostatních mimořádných výnosů.
*
Vyúčtuje předávané závazky a povinně vytvářené rezervy podle zvláštních zákonů ve prospěch účtu ostatních mimořádných nákladů.
2.